Dunántúli Napló, 1955. február (12. évfolyam, 26-49. szám)

1955-02-01 / 26. szám

4 rs A F L ó 1955 FEBRUAR I ! V £ R Dl Film az opera költészet olasz mesteréről f' yönyörű, gazdag, terrr.é- szív, élettelen ember és fel- szépen sikerült: a gesztenyés kény élet. Küzdelmei- csendülő zenéje között. nénivel való epizód. Nagy szí­vel, nélkülözéseivel együtt is Nem, nem „szerelemellenes- nészi teljesítmény csak egy bármely igaz művész szívesen ségről“ van szó. Szektáms van a filmben, a Verdi első vállalná... Erre gondol az szempont az, mely az életrajz feleségének szerepét alakító ember, ha akár Franz Werfel, filmekből száműzi a szerel- Anna Maria Ferroróé . (A szo- akár Gál György Sándor Ver- met, és a művek születését az balány tragikus szerepét ját- di könyvét olvassa. alkotó magánéletétől teljesen szotta a „Hűtlen asszonyok­Az olasz operák legnagyobb, elvonatkoztatva ábrázolja. De ban“), és — bátran mondhatjuk — legalább olyan helytelen en- Rövid kis jelenete kisfia ha- az egyetemes zenekultúra nek az ábrázolási módnak a tálakor — felejthetetlen. Mi­egyik legnagyobb mesterének fonákja, amikor a bemutatott lyen jól lemérhető a különb­művei az egész világot meg- életet szinte kizárólag álro- ség az igazán átélt, az arc­hódították, hazánkban is szin- mantikus, szerelmi huzavonák vonásokat talán eltorzító, de te állandó műsoron szerepel- tükrében látjuk csak. Az egyes emberségében megszépült fáj­nék közismert operái. A róla zenedarabok élvezetes, ízlés- dalom és a műkönnyes, a koz- szóló film erénye, hogy jobb- fejlesztő és ismerettágító be- pjetikai szépségre józanul fi- nál jobb énekesek közreműkö- mutatásán kívül a jó zene- gyelő át nem élt sírás között: désével. részleteket ad ezekből szerző életíajz filmnek az a az ő jelenete és a Giuseppinát az operákból, méghozzá pom- feladata, hogy ismertessen meg alakító Gaby Andreé. pás tálalásban: a Milánói bennünket az alkotás körül- ^ Verdit alakító Pierre Scala és a velencei Fenice elő- ményeivel is, adjon bepillan- Gressoyból _ épp úgy, mint ad ásában. Az Oberto, a Na- tást az élet (a sokszínű, küz- a forgatókönyvből _ hiányzik bucco, a Rigoletto, Trubadúr, delmes élet) és az alkotás bo- a nagyvonalúság, sokrétűség. Traviata, Aida, Falstaff, Ot- nyolult összefüggéseibe. Arra hello, hol villanásnyi, hol volnánk kiváncsiak, — az al- hosszabb részlete olyan éneke- kotó színes, reális életrajzán sekkel, mint Tito Gobbi, Mario kívül — hogy a zeneköltő éle­déi Monaco, Irene Genna, Vito tének egy-egy mozzanata, él- de Tarento élménydús perce- ményanyaga hogyan válik mű- Faista'ffból") két szerez annak is, aki már vé az alkotó folyamat érdekes, jártas az operairodalomban, és haiszálfinom törvényeit kö- annak is. aki előtt csak most vetve. tárulnak fel ezek a széosé^ok. A rossz forgatókönyv oly- Hátborzonvató Tito Gobbi Ri- kor egészen primitív, ku­golettója. Realista, drámai szín lissszahásogató, jótszóerőnek és káprázatosáé szavakat ad Verdi szájába, szép, minden erőlködéstől men mint pl. amikor Giusipina tes, érezhetően nem a mikro- Strepponi énekesnővel szakít. El lehet képzelni — többek közt — erről a Verdiről, hogy a bölcs humorú Falstaff alko­tója? (Mellesleg alig is kap­tunk eev villanásnyi képet a 1) Itt is, mint a -Pucciniben, az élet teljes valóságának a forgatókönyv részéről való el­hanyagolása a rendezőt az álromantikus élet aPró realitásainak, kis- isazsáffainak elhanyagolására késztette. Érdekes módon, lto, cicuirnxn üt,ii a iuiimu- uwc^ju tiitjiio.iuvv., ,. Rhogy a Pucciniben, itt is az ionfelvétel technikai fogásaira (A magyar felírat még tovább eletkorek jelzésének összevisz­szaságában mutatkozik ez. Lát juk Verdit és második fele­ségét fiatalon, majd egy kö­vetkező jelenetben így: Verdi haia, szakála szürkülőben, fe­lesége ned'g teljesen ősz mat­róna. Nyilván jól állt a szí­nésznőnek a fehér paróka, hát azt választotta ... \ Puccini-filmre való több szőri utalás nem jelenti támaszkodó, szárnyaló hang- ront ezen.) Forradalmiságát a nak a párosulása. következő két mozzanatra se­. A film — helyesen — nem- kélyesíti a film: Amikor posta csak az operarészletek soro- kocsin utazik és az osztrák zata. Célkitűzése: a mester vámőrök megkérdezik, miért életének a bemutatása. Vállal- megy Milanóba, ezt veti oda; va az esetleges népszerűtlen- „Miközük hozzá?“ séget is meg kell mondani: A szabadságharcban való ez a célkitűzés nem érvénye- szerepét pedig így látjuk a sül jól. A Verdi, mint életrajz filmen: Verdi selvemköntösben film, egyáltalán: mint film zongorázik otthon, a háttérben nem a legjobb És ha jobb is. pedig (áttűnéssei) ott látjuk a azt. hogy a Verdi nem-sokkal mint az érzelgősen giccses harcoló olasz hazafiakat. iobb. Kétségtelenül jobb — Puccini — távolról sem kép- A nagy kor-társakat íev lát- főleg ami az operabetéteket viseli azt a művészi színvona- iuk: — futólag — a filmen: illeti. De az a fenntartás nél- íat. melyet a hozzánk kerülő Donizettit, mint egv szerelmi kuli hódolat, mely e film realista olasz filmeknél meg- bonyodalmat megold, Rossinit, giccses részeit és egészének el­szoktunk. mint intene, falánk, jókedvű hibázott történet-szövését a Ez a Verdi, akit a film be- bácsit, Viktor Hueót, mint a közönség tekintélyes részéről mutat, bizony nem Verdi. En- Verdi sikerére féltékeny, vele nek az enész életében csak a maidnem haibakapó kicsinyes, szerelmi huzc-vrvn.ák bágyadt kötekedő embert... Wártnerról légkörébe fulladt egyszínű egváltalán nincs szó a filmen, szalmabábnak semmi köze a holott nagy szerepe, volt Verdi nagyszerű mester élerieli figu- alkotó életében, rájához. ahhoz a Verdihez, A rendező az érzelgős, sok­aki egybeforrott népével, né- szór hamis történetet a lehető vei s°eítse a közönség ízlésé­pe kultúráiéval és szabadság- legízlésesebb eszközökkel dől- nek és krit'kai érzésének fei- vám/nval aki tele volt alkotói gozza fel. A történetnek a lé- lódését. — Ezért is Íródott ez problémákkal. vívódásokkal, nyeget kerülgető sok átíró a filmkritika a szokottnál hosz Töltetes ellentét mutatkozik mozzanata közül van egv, szabbra. a film ábrázolta szürke, pasz- amely a rendező jóvoltából általában illeti, jogosulatlan és — né miké poén nyugtalanító is. A kultúrpolitikai munka sok hiányosságára figyelmeztet és arra kötelezi a kritikust, hogy ellenálljon az igénytelenség hullámának a maga eszközei­T. Polgár István c'l mai NÄFL0 1955. február 1 Hol művelőd jünk, hol szórakozzunk? S ZIN H AZ Bujócska. Szelvénybérlet „D”. Este 7 órakor. MOZI Kossuth: Még nem volt esküvő (fél 5, fél 7, fél 9 órakor) Petőfi: Verdi (fél 4. 6 és fél 9 órakor). Park: Verdi (4 fél 7 és 9 órakor). Jószerencsét (Pécsszabolcs): Sírnom Menyhért születése (fél 6 fél 8 órakor) Kossuth (Mohács): Kiskrajcár (6, 8 órakor) A PECS! RADIO MŰSORA 18.30: A Pécsi Rádió kamarakórusa énekel, Kismányoki Károly vezetésével. 18.40: Hírek. 18.45: Uj szakember tervei. — Balogh Mária riportra. 18.50: Kevés beszéd, sok muzsika. — Juta'omműsor ,.Az ország legjobb állami gazdasága” címmel kitünte­tett bólyi állami gazdaságnak. 19.20: Szerzője ismerős. — A Pécsi Rádió irodalmi fej­törője. Szerkeszti: Szántó Tibor. 19.10: Délszlávnyelvű műsor. ELŐADÁSOK A Munkácsy Mihály Sza­badegyetem csillagászati-föld­rajzi tagozata ma délután 6 órakor a Jogtudományi Egye­tem II. számú tantermében (II. emelet) előadást tart „Ten. gerek és folyók” címmel. Elő­adó. dr. Szabó Pál Zoltán. — Vendéghallgatók részvételi dí­ja: 2 forint. * A TTIT agrártudományi szakosztálya a megyei tanács mezőgazdasági osztályával kö­zösen a pellérdi termelőszövet­kezet gyümölcsösében gyakor­lati gyümölesfaápoiási .bemu­tatót szervez, amelyre az ér­deklődőket ezúton is meghív­ja. A bemutatót február 3-án, csütörtökön reggel fél 8 órakor kezdődik. A bemutató vezető­je: Gergely János megyei ker­tészeti előadó. A T!szti Klubban ma este fél 8 órakor .Barátság, szere lem orvosi szemmel” címmé' dr. Nagy Dezső tart előadást. disz-hftinaptar Febr. 2. Este 8 órakor a Doktor Sándor K"!túrottho.n- ban dr. Szontagh Ferenc ,.Sze relem orvosi szemmel“ címmel előadást tart lányok részére. Febr. 3. Ifjúsági béke est a Tiszti Klub nagytermében, es­te fél 6 órakor. Febr. 4. A Városi DISZ Bi­zottság meclutalmnzza a ki­váló hánvászf’atalokat a Pus­kin Kultúrotthonban. Febr. 5. Szombaton este 7 órakor a DISZ Pécs Városi Bizottsága és a Doktor pándor Kultúrotthon nagyszabású ál­arcos bált rendez. A mérvéi tanács n^nműve •ési osztálya Vöz'i. hogy a Moz'üzpnn! Vállalat *e«rvo'ő- véteii irodáját megszüntették. Ezentúl a mozi-nénsttó-ak a hivatalos jegyeladás! id* alatt adnak előre két natvra jegyet Az úi jevvelővéte'i idő min­den nan 13.30-tól 28 órái". rr'*- hát délelőtt nincsen pénzCV kivétel a vasárnapi matiné. Ez a rendelkezés február 1-től lép életbe. Vagy eíszédíRnek, vaoy megírnak Van olyan italmérés, ahol 8—10 nagyfröccsöt is meg kell inni, hogy elérje vala­kit a szédülés. Ez viszont nem olcsó és nem egészsé­ges mulatság. Másként van ez az „Ele­fánt." söntésben. ahol a szé­düléshez elég egy kisfröccs is, sőt egv korty is. Ilyen erős, valódi bort mérnének itt? Szó sínes róla! Nem a korty italtól, — a romlott, bűzös levegőtől szédül el a szomjas látogató. Ventilátor nincs, — úgy látszik nem volt „beüte­mezve", — az ajtót csukva tartják, mert úgy látszik azt vallják az alkalmazot­tak, hogy inkább megfullad­nak, elszédülnek, mintsem megfázzanak. Igaz, az utóbbi sem meg­oldás. de reméljük a Pécsi Vendéglátó Vállalat vezető­sége, mint eddig mindig, most is talál jó megoldást a szellőztetésre, CikisoroKUtnnk első részében megye kosárlabdasportjának ál­talános vonatkozásait tárgyaltuk, erényeket, hibákat, és a jövő lehetőségeit. Most a második részben az egyes csapatok tel- jesitményével foglalkozunk. A férfibajnokságban végig nyilt volt az első helyért folyó küz­delem s csak a Budapesten lejátszott asZivilycic'jTiénrkőzéseken dőlt el bajnokság sorsa a Pécsi Lokomotiv javára a Baial Vörös Lobogóval Szemben. A többi csapat már az első fordulóban leszakadt a két vezetőtől és izgalommentes kulönharcot vívtak a helyezésekért. A PÉCSI LOKOMOTÍV bajnoksága lehetőségeit és játékosait nézve tel­jesen reális. Tény azonban az is, hogy éppen a lehetőségek miatt töb­bet kellett volna nyújtani a csapat­nak. A rendszeres edzes hiánva miatt kevés alkalommal mutatták meg azokat az erényeket, melyekkel ren­delkeznek. A csapat főerénye a vé­dőmunkája. —- Inkább ösztönösen mint tudatosan — de nagyon jól — a szögfo<»ásos emberelleni védelmet játszók. Ha viszont az ellenfél tech­nikailag képzett volt és nem vétett labdaleadási hibát, a játékosok sok­szor zavarba jöttek. A csapatot a jó egyéni teljesítmények aránylag ki- egyensúl.vo'ott dobáskészség jelle­mezte. Kialakult játékstílusuk nem volt. Egyik mérkőzésen gyors, mási­kon poziciójátékot játszottak. Nagy hiba volt, hogy a fiatalításhoz nem mertek nyúlni. A csapat gerincét Szamosi, Iflinger, Lovrics. Gombos, Kapusi, Bódis és Erdősi alkotta. A Bajai Vörös Lobogó második he­lye bár meglepetés, de megérdemelt A csapat technikai bravúrokra nem volt képes és nem is játszotta a modern kosárlabdát. A biztonsági játékot játszották és az egyszerű elzárásokkal kísérleteztek. A jó kol­lektiv csanatmunka, óriási lelkese­dés aránylag dobásbiztonság jelle­mezte őket. Sokat levont a csapat jó teljesítményéből a sovinizmuson is túlmenő elfogultság. A csapat leg­jobbjai Tax, Kovács I, Kovács II. és Vétek. A PÉC3H EGYETEMI HALADÁS portsikerekben gazdag múlt otán a harmadik helyre szorult. Az ered­ményeken túl mást is látnunk kell. Az egyetemi csapat volt a pécsi ko- sárlabdasport egyik úttörője. Hosszú éveken keresztül a magyar élvonal­ban szerepelt az együttes. Játékával, magatartásával országszerte elisme­rést vívott ki magának. A pécsi ko- sárlabikasport egyik probílémója a Haladás visszaesése. Talán ez az év felemelkedést hoz. A csapat tagjai, technikailag, taktikailag jól kép tett, iü Ünos játékosok], nagy részükből Túl a mélyponton... A területi kosárlabdabajnokság értékelése hiányzott a szorgalom, az akarat^ • lelkesedés és legfőképpen a jó erőn- ix* — helyen* ' 1 " emberfogásos lét. madósos Erőszakos — helyenként sós — emberfogf játszottak sok hibával. Egyedüli csa . letá. védelmet pat volt, mely • gyors íerohfinásos támadási formát választotta stílusá­hoz. Jó teljesítmények igen gyen­gékkel raps' ódikusan valt«j^f*sttak. Hiba • saját nevelésű utánpótlás hiánya. A csapat állandó tagjai Gá- tos, Bencze, Berta Péntek, Szalai, Rácz, Kovács L., Bíró, Tóth és Már­ton voltak. A PÉCSI POSTÁS rutinos „öregek“ és fiatalok szerencsés keveréke. Egyes eredményeik a pér év előtti „nagy“ postásra emlékeztetnek. Hiányzott a kezdő ötös mellől a megfelelő játékerejű cseresor. Em­ber-ember elleni védelmet játszot­tak, támadásaikat kö" ép játékosukra építették, óvatosan játszottak, eiírt kevés szellemes megoldást láttunk tőlük. Rendeki, Bányai. Hanga. Var­ga, Kürtös, Banna, Hőke., Lóky és Kovács voltak a csapat tagjai. A BAJAI VÖRÖS METEOR általá­ban csalódást keltett. Kétségtelen, hogy a csapat a tavalyihoz mérten jelentősen meggyengült, de sokkal jobb utánpótlással rendelkezett a sportkör, mint az az együttes, amely most képviselte színeit. Komoly fegyvertényeik így is voltak, de lé­nyegesen többre képesek. A BÁTASZÉKI LOKOMOTÍV az utolsó helyen véglett. Érzésünk sze­rint a bátaszéki kosárlabdasport már hosszú évek óta egy helvb^n áll, szinte minden fejlődés nélkül. A középiskolás fiatalság pedig bizto­sítéka lenne egy fejlődőképes együt­tes kialakításának, csak megfelelő szakirányítás lenne szükséges. A csa­pat gerincét évek óta a megszokott, lassan már kiöregedő Játékosok kották. Nem kapcsolódnak be a S f kosárlabda vérkeringésébe, P* g utazási lehetőségeik megvárni*»' A KAPOSVÁRI LOKOMOTÍV ej»* pata a bajnokságtól visszalépett. T»- Ián itt a legszembetűnőbb a vissz*' esés, hiszen tavaly a csapat * gye legjobbjainak is komoly e11«*' fele volt. Bár sZaksZempogtból JJ kezekben vannak, a rendelkezésükf® álló rövid idő alatt nem tudtak *1/ egységes felfogású csapatot ki*l***' tani. A PÉCSI VÖRÖS METEOR Hatr lókból álló csapata szintén vis»*4“ lépett a bajnokságtól. A tehetség» fiatalok egyelőre még nem s7oki*» meg a bajnoki mérkőzések légnj' rét, s megfelelő irányító erő hiány** ban nem tudtak egyenlő erejű eile*' felei lenni a többieknek. Ha azonb** a továbbiokban szorgalmasan dolgoj* nak, sokat fogunk még hallani f** luk. Általánosságban megállapíthatják? hogy n csapatok nem haladtak egyű“ a fejlődés nagy ütemével. A kort**« rűtlen edzések következtében m11’- den téren messze lemaradtak az or szág élcsapataitól, s nem tudná** egyetlen olyan elemet sem említ?01* melyben fejlődés mutatkozott vol**; Mégis, megvan a biztosíték a további fejlődésre. A Lokomotiv NB I-*J csapatai olyan ösztönző erőt fogna* jelenteni, ami végre arra az ú*i* v,s21. . * pécsi kosárlabda sportot amelyet az ország szakemberei máf reg varnak tőle: a felemelkedés l'*' jara. Az eddigi Jelek máris erre «*“ gednek következtetni. .-egKozelebb a női csapatok telj«' sitmeuyevel foglalkozunk. RÁCZ JANÓ# A vasárnap sportja A teremkézilabda téli kup»a mérkő-l zések «aombat-vasárnapi fordulójá­ban a légiz.galmasabb játék a Petőfi ■Vörös Meteor női találkozón ala­kult ki. A mérkőzés végül is dön­tetlen eredményt hozott. A forduló eredményei: férfi mérkőzéseit: Haladás—Fáklya 10:9 (5:5), vezette: Doibai. Változatos küzdelmet hozott a mérkőzés, a Haladás kapusa ragyo­góan védett. Góllövők: Bert^ 4, Bu- zánszki 5, Schmidt 2, Tikviczky 2, Szuhovszky 2, Czéh 2, Papp 2, Egyed Pécsújhegyi Bányász—Lövész Tisz­tiiskola 13:15 (8:5) vezette: Czizek. N*agy 'küzdelmet vívott a két csapat. Szép játék nem alakult ki, inkább dulakodás jellemezte a mérkőzést. Góldobók: tomlyai 5, Pusztafalvi “ Vri.rZ— n rr-n. -­Schmidt 2, Kovács 2. Kollár Antal 6, Frailer 5, Kozma ’ illetve Molnár. Dózaa­vezette 7éli háromtusa ... íoro« LoVomottr 1:'V>.8. í. Hortítli A déli terület téli I itójai Vörös Lobogó 2:59.2. 5. Tantó skJVít nínMt vasarmio . ,.15A Sífutó,: (tár kb 6 km.): 1. Majoros Lokomotiv 25:57.3, 2. Horváth Bajai Vörös Lobogó 26:11.2. 3. Turanszkv Bajai Vörös Lobogó 34:12.3. összetett versenyben: \. Majoros Lokomotiv 5 pont, 2. Horváth Bajai Vörös Lobogó 6 pont. 5. Turánszki Bajai \ őrös Lobogó 7 nok.ságát péntek, szombat, vasárnap rendezték meg. A versenyen arány­lag Levesen indultak el. A kedvezőt­len hóviszonyok nehéz feladat elé állították az indnlókiait. Eredmények: Pisztolylövés: 1 Horváth Pécsi Szik­ra 10/86, 2. Turánszky Bajai Vörös Lobogó 10/77, 3. Agárdi Pécsi Szikra 9/80. Lesiklás: (kb. 1000 méter, J 30 méteres szintkülönbséggel): 1. Ma­pont. * A ma;yar—bulgár kötöttfogású hirkózőviadalt Szófiában rendezték. A viadalt a magyar birkózók 6:2 arányban nyerték. ♦ A legjobb magyar-csehszlovák asztaliteniszezők részvételével nem zetközi versenyt rendeztek . Buda pesten. A férfiak versenyét az újra nagyszerű formában lévő Kóczián nyerte veretlenül 13 győzelemmel, .2 Szepesi, 3. a csehszlovák Vana lett. \ 4, 5. és 6. helyen magyar verseny­zők végezitek; Somogyi, Sidó és Csen der. A női verseny Gervainé biztos 'vózelmét hozta. A legjobb csehszlo­vák versenyző Krejcova csak hatodik 'ett. 2. Símonné 3. Kerekesné, 4. Fantusz. 5 Sági. Anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Máyer Árpád. Tóth István, Somfai Ferenc, Bugváklics Lsává.n, Katonia aámdor, Szebeni László. Hajós Ödön, Tepszis Rózsa, Török Zsuzsanna, Balogh Lajos. Qimrits AHila, Pálvöl’yi Ágnes. Berta József. Botor György. Mák hajda József, Kovács Katalin, Da. hoczki Gyula, Bagi László. Kác«or Irén. Ulrich Veronika. Csonka Rozá lia, Kf/vács Oltó. Sajtos Katalin, Mát ravől/yí Pál, Cseke Márta. Gősi Gá­bor.. Kripák Klára. Bugyi Zsuzsanna Horváth Ibolya,^ Marót! Gábor. Bnlké Katalin, Sós János, Károly Ferenc Horváth Mária, Tech Attila, Vukovics Mána. Csippa István. Orsós Sándor. Gáli Ibolya. Kómán Sándor, Bodai Éva, Kiss Borbála, Ko?ma Mária. Hegyes Kornélia. Gulyás Márta, Tóth Irén, Vida István. Gubicsek Tózsef. Sántics Marta. Kovács Sán­dor. Kovács Ágnes. Balogh Erzsébet, Simon Erzsébet, Budán Zsuzsanna Szvitén Miklós, Schneider Ildikó Speizer Ferenc. Kóródi Mária. Bedő Tibor, KocsándL Mária, Albrecht Irén, Kovács Lajos, Jurngvert Ágnes. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Ma- Tvarósi Zoltán csillés és Buczkó Margit csillés. Rónaszéki Gyula se- *rédgépész és Fáb;án Anna ánolőnő. Tnlebér Tmre gépkocsivezető és Pfeffer Edit eladó. Makai Bálint csillés és^ Fix! Klára, Újvári Gábor •zobí’festő és Kimmel Janka, Kősz<vri Htvan MÁV műszaki intéző és Kott Éva B. M. dolgozó. Futó M'hálv vas- h^foínszere’ó és Friedrich Mária, Trényi András vájár és Benczeg Margit. Marosi József asztalosmester és Wagner Éva. Németh József vá­rár és Tóth Irén, Horváth Lajos fűtő és Végman Emma takarítónő. Barnácz Miklós vállalati Ikocsis és Gunszt ITermin, Küld György asz­talos ős Vancsa Trén vállalati segéd­munkás, Békefi Jenő katona és Tóth Magdolna. Trapp Ádám csillés és Bencze Anna üzletvezető. MEGHALTAK: Szabó István 87 éves. Pora István 62 éves, Treifin- rer Jóisefné szlil. Kovács Mária 91 éves. Kis Bocz, Jánosné szül. Kis -Ka­iké* Katalin 70 éves Otterbein Já- évea, Gaál Aladár 34 eves, É r'~' ^v»nos 49 é 2S Szederkényi Imréné szül. Rácz Má­ria 73 éves. Kinc7li Antal 70 éves. özv Balatoni Istvánná sz Härtl Regina 89 éves, Böndi jánosné szül. Buzsáki íűlianna 44 éves, Pucz János 86 éves Horváth István 91 éves, Geiner Bá­li ntné szül. Bischof Teréz 29 éves. Mázi Terézia 78 éves, Sipőcz Emil 32 éves. özv. Schmidt Józaefné, szül. Bachmayer Aranka 71 éves, Razits Gabriella 6 hónapos Hahner János V2 éves. Schiiffer Éva 1 hónapos, Fodor Mária 9 év#»«* v— völgyi Pál napos. Mátr ÍVÍ™’ “'■'“•.’‘«a ‘íj; FOGSORÁT soronkívtii «—Vör6, Meteor Mű* P®# : BuzánszkL A Meteor ^ emberfogást játszott. A Dóz*a J5*?! részben zárt védekezésének WfcJjG He4i győzelmét. Góllövők: Sz^k* 7, Macsali 5, Klausz 3, Szabó, Ha®»' illetve Szécsey 6, Rácz 5. Lóvnc* Szamosi 2. Női mérkózések: Petőfi—Vörös Meteor 4:4 vezette: Berta. Mindkét csapat r ros emberfogáM játszott, a nek nagyon tetszett az izgal^f’= szén mérkőzés. Góüdobók: BálvaDj 2, Bándli, Lóvrics, illetve Bánfát *• Tomorné, Kürtiné. Pécsújhegyi Bányász—Dózsa (4:0, vetette: Femyve«. A Bányai csapot biztos győzelmet aratott., szétesően j átázó Dózsa ellen. Goj övök: Pétersz 7, Reiter 5. Beck**. Sá-d, illetve Vidoíovics U. 2, Bale®®1, A Totó 12 találatos szelvény* í. Sampdoria—Juventiu 2. Novara—Inter 3. Torino—Genoa 4. Atalanta—Udineao 5. Napoli—Catania 6. Nice—Bordetaux 7. Nimes—Lena 8. T ihyes— toril'I 1 n Jil 2 0:» 0-J 2:1 III VÁLLALATHOZ, szövetkezethez kereskedelmi gyakorlattal rendelkező t0 éves férfi anyagbeszerzőnek ajánl kozik. Páncél, Szilágyi Dezső u. 50. javítok, alakítok. vértanuk útja 11. RÁDIÓT Teszek nü/ini, • Néprádiót világverőre^' ,{ Hoiiraann, Aradi vértan,.V Pannónia táncos espressá délutáni szórakozóhely megnyílt. MINDENNAP NYITVA 17—23 óriÍR, SZOMBATON 2 ír&ig félbeszakadt 9. Nancy—Racing uiV 10. St Etienne—Monaco ..<1 11. Szóin. Lók.—Győri Vasas 2 12. B-osabai Lóik.—Debr. Lók. 2 13. Bp. Lók.—Sztálinv. Vasas 1 ^ L A beküldött szelvények 719.000 körül jár. — Ügyeletes gyógy szertár»1*' l. sz. gyógyszertár, Szécheltf tér 2. Te!.: 17-85. 8. sz. szertár, Kossuth Lajos U.J*‘ Tel: 23-94. 12. sz. gyógyszert» Doktor Sándor utca 47. **■ Telefon: 13-53. Névnap: Ignác. ... Várható időjárás kedd est*»: ködös, párás idő. Többfelé szitálás, eső. Mérsékelt | szél. A hőmérséklet napP , olvadáspont felett. Várná, legalacsonyabb hőmérséW ma éjjel: általában plusz mínusz 2, de északkeleten tfjf nusz 6—mínusz 9. Legmas. sabb nappali hőmérséklet den északnyugaton 0—plusz . máshol 3—6 fok között. A l.b tés alapjául szolgáló vártri j középhőmérséklet 0—plusz fok között lesz. . KERESÜNK mrvvételrr beton*'*», kútgyü.ük, kátlak. válynk. cementlapok és cementcserép tásóhoz saa.bloTiokat, snjtolókat. ® ^ SS! ÍSBjsVX’v*' tr fene «. ». kérünk. UJ modern konyhabútor Rákóczi út 45 udvarban. KERESÜNK útépítésben munkavezetőket vidéki munkah®1^ Jelenükezés: Pécs. Lenin tér 5.^ ~— -----—--------;--------------------------—— MIN DENNEMŰ szobafestő- és ^>16 munkát vállalunk, magános°Jl . ls- Pécsi Épületkarbantertó Váll Molotov u. 35. HÁZMESTER i Állást vállalnék <** r«^sy asstony.) Bartók Béla fit dunantüli naplö » Mn*yor Doleorők Párti“,..11 Baranya megyei Biiottsáeának *’p Szerkcsiti a «rerkesr:őbirnttssfl Felelős kiadő, GABR1 MIHAt* Szerkesztőség és ki*dóhivata'.<$- Páev Jőuef A n to T . IS W V E őriietési dii havt it - tori*1 Péni S/.ikra Nyomda Vállal“ Pécs. Munkác^v Mihálv utc* l® Teletöm 20 27 « Nyomdáért felel» Mell«*

Next

/
Thumbnails
Contents