Diakonia - Evangélikus Szemle, 1991

1991 / 1. szám

DIAKONIA A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ IDŐSZAKI FOLYÓIRATA XIII. évfolyam 1991. 1. szám SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: VEÖREÖS IMRE szerkesztő BÍZIK LÁSZLÓ helyettes szerkesztő Andorka Rudolf Bárdossy György Bozóky Éva Cserháti Sándor Fabiny Tibor id. Fasang Árpád Frenkl Róbert ifj. Görög Tibor Harmati Béla Jánosy István Karner Ágoston Kneffel Pál Muntag Ildikó Péter Márta Prőhle Károly Reuss András Rédey Pál Szebik Imre Szokolay Sándor Vankó Péter Vámos József Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya — Felelős kiadó: Veöreös Imre — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest VIII., Puskin u. 12. I. em. 1088 Tel.: 138-23-60 — Megjelenik évente kétszer: tavasszal és ősszel — Előfizetési díj 160,— Ft, egyes szám ára 80,— Ft — Megrendelhető a fenti címen, külföldre való küldésre is — Utcán árusítja a Magyar Posta — Kapható a kiadóhivatalban, az evangélikus lelkészi hivatalokban és a Protestáns Könyvesboltban (Budapest IX., Ráday u. 1.) — Csekkszámlaszám 516—220 278 — Széchenyi Nyomda, Győr 91. 16125 — Felelős nyomdavezető: Nagy Iván igazgató Index: 25 198 ISSN 0139—1593

Next

/
Thumbnails
Contents