Detroiti Magyar Ujság, 1973 (63. évfolyam, 10-50. szám)

1973-03-09 / 10. szám

A “Magyar Újság’* folytatása Beolvadt lapok: “Detroiti Hírlap'* “Magyar Hírlap", “Magyar Napilap", “Flint és Vidéke". Megjelenik minden pénteken.- DETROIT HUNGARIAN NEWS ~ AN AMERICAN PAPER - PRINTED IN THE MAGYAR LANGUAGE 1580 OAK St., — WYANDOTTE. MICH. 48192 — Tel.: AV2 - 0 4 1 4 A "Magyar UlaAg” folytatta». Consolidated paper, "Detroit Journal", "Hungarian Newa", Hungarian Dally", “Flint and Vicinity". Published every Friday VOLUME 63. ÉVFOLYAM - LAPUNK MAI SZÁMA 8 OLDAL. 51 10. SZÁM 15 cent 1973. MÁRCIUS 9. AMERIKAI PÉNZTÁRCÁK ÉREZHETIK A SZOVJET GAZDASÁGI ÉLET HIÁNYAIT Washingtoni körökben élénk tárgyalások anyagát képezik a legújabb jelentések, amiknek ér­telmében a szovjet gazdasági ter­melés egyre rosszabb kilátásokat vetít a jövőbe. De ami a leg­inkább foglalkoztatja ezeket a kö­röket, azt abban foglalhatjuk ösz­­sze: mennyiben érinti ez a hír az amerikai családok pénztárcá­ját? Úgy látszik, hogy jelentősen. A gazdasági helyzet kedvezőt­len kialakulásának az okait több szempontból átvizsgálva kitűnik, hogy a mostani tél folyamán esett vékony hóréteg valószínűleg a vízellátást és az őszi vetemé­­nyek védelmét erősen befolyá­solja majd. De ezen felUl van­nak olyan fejlemények is, ami a nyugati ember szemében szin­te hihetetlennek tűnik. így pél­dául, a teherautók karbantartá­sa iszonyatos problémát jelent a szovjet, hatóságoknak, mert je­lentések szerint a szovjet te­herautóknak legalább a fele hasz­nálhatatlan az év legnagyobb ré­szén, mert megjavfthatatlanul állnak és rozsdásodnak. Márpe­dig a mezőgazdasági termékeket a városi piacokra és raktárak­ba szállítani teherautók nélkül ott sem lehet. A moszkvai kormányzat nagy mennyiségű burgonyát és káposz­tát vásárolt fel és szállított a Szovjetunióba. Ezeknek az erede­te a csatlós államokban van és évek óta most történt először, hogy a Szovjet erre fanyalodott. Miután a krumpli és káposzta a szovjet asztal legfontosabb kel­léke, a népesség élelmezése nagy mértékben függ a kellő mennyi­ségű élelem biztosításától. A krumpli-káposzta diéta annál is kérdésesebb, mert Koszigin mi­niszterelnök magasabb fehérje­fogyasztást jelentett be nem is olyan régen, mint a Szovjetunió egyik fontos lépése a helyes é­­lelmezési irányban. Amennyiben ezek a jelentések és jóslatok valóban helytállóak, akkor az Egyesült Államoknak új megfontolás tárgyává kell ten­ni a szovjet gabona vásárlásokat is. A Szovjetúnió ugyanis vásá­rolt 400 millió bushel gabonát $1.2 billió értékben, de ez 1972- ben volt és az Egyesült Államok nem volt arra felkészülve, hogy a Szovjetnek esetleg még egy hasonló gabonaszállításra lesz szüksége 1973-ban is. C. G. Brunthaver, U.S. As­sistant Agriculture Secretary szerint meglehetősen komoly ki­látások vannak arra, hogy a Szov­jetúnió nemcsak gabonát, de szója babot is nagy mennyiségben igé-ŐRSÉGVÁLTÁS A Detroiti MAGYAR ÚJSÁG és elődei immár 63 éve szol­gálják Detroit, Wayne County, Michigan és némi terjedelem­ben Amerika magyarságát. El­érkezett az ideje egy újabb őr­ségváltásnak: a Detroiti MA­GYAR ÚJSÁG ezentúl a Kárpát Publishing kiadásában, Cleve­­landban nyomva és onnan pos­tázva fog megjelenni. A jelenlegi kiadók és a szer­kesztők elérkeztek ahhoz az idő­ponthoz, amikor minden lehető­ség felkutatása és kipróbálása után képtelenek az újsággal já­ró felelősséget továbbra is magu­kon viselni és az újság további megjelenésének a biztosítása ér­dekében meg kell váljanak a lap­tól. Szerencsés körülmények folytán a helyzet úgy alakult, hogy a Detroiti MAGYAR ÚJSÁG továbbra is ugyanolyan terjede­lemben, de most már más be ­tűkkel — nagyobb betűkkel — nyomtatva Ft. Dr. Kótai Zol­tán szerkesztésében fogja Det­roit és környéke magyarságát szolgálni. A kiadási és szerkesztési gon­dok átvételével Ft. Dr. Kótai, az új szerkesztő és kiadó, nem­csak hogy a lap további sírna megjelenését vállalta magára, de a jelenlegi detroiti (Wyandotte, Oak Street) helyi szerkesztősé­get is fenntartja, ami. megköny­­nyfti a helyi magyarság, az ol­vasók és a hirdetők lapunkkal kapcsolatos ügyeinek a lebonyo­lítását is. Tehát tulajdonképpen semmi sem változik ebből a szempontból, a cím és a helyi telefon is megmarad s mint ed­dig, ezután is hetenként kétszer' este 5 és 8 között a hivatalos órák zökkenő nélkül folynak. A laptól való megválásnak az okai számosak és az egyre e­­melkedő költségek és a válto­zást nem mutató jövedelem egy­szerűen lehetetlenné tették az újság további szerkesztését. A szerkesztők és kiadók hálásan köszönik meg olvasóiknak, hirde­tőiknek a hosszú éveken keresz­tül bebizonyított hűséges támoga­tásukat s ábl'"n. a reményben bú­csúznak el a magyarságtól, hogy a magyar újság fenntartását biz­tosítani fogják, őszinte szívvel kívánunk minden sikert Ft. Dr. Kótai Zoltánnak co a változat­lanul továbbra is megjelenő Detroiti MAGYAR ÚJSÁGNAK. A SZERKESZTŐK ÉS KIADÓK nyelhet az Egyesült Államoktól az 1973-74 években, még abban az esetben is, ha az 1973-as év­ben a Szovjetnek meglehetősen “jó” aratása lenne. A Szovjetúnióból kivándorolt zsidó forrásokból annak is híre járt, hogy az U.S.S.R.-ban egyre jobban érezhető igazgatási krí­zis van kifejlődőben. Ezek szerint az amerikai gabonaszállftásokat azért kellett különböző szovjet kikötők felé irányítani, hogy a szinte lehetetlen szállítási prob­lémákat valahogy meg tudják ol­dani. Ezek a szovjet problémák nem­csak a szovjet polgárokat, hanem már a most is érezhető kihatá­saikban az amerikai polgárokat is érintik. Széltében-hosszában arról beszélnek, hogy a hatal­mas gabonaszállítás a Szovjet fe­lé okozta az általános áremelke­déseket itt Amerikában, különö­sen, ha az egyre emelkedő élel­miszer árakat tekintjük. Márpe­dig az élelmiszerárak emelke­dése a legjobb indikátora annak, hogy az országban a pénzhígu­lás nemhogy megállt volna, de továbbra is veszéllyel fenyegeti a legnagyobb és legszélesebb a­­merikai néprétegeket, akikegyre kevesebb élelmiszert kapnak pénzükért. Az amerikai kormányzat a gaz­dasági termelés fokozását támo­gató lépésekre határozta el ma­gát, de amíg az amerikai farmok hatalmas terméstöbblettel lephe­tik el az amerikai és világpia-* cokat, addig a Szovjet által fel-i vásárolásra kerülő élelmiszer-* készletek (főleg gabona, tengeri és szója bab) az amerikai házi­asszony kosarát kényszeríti ke­vesebb élelem beszerzésére. — beregfia — BRAÁJAI PÉTER AMERIKÁBAN Magyarország helyettes mi­niszterelnöke, Dr. Vályi Péter, február 26-án Washingtonba ér­kezett tíz napos látogatásra. Lá­togatása alkalmával az Egyesült Államok kereskedelmi miniszte­rének, Frederick B. Dentnek lesz a hivatalos vendége. Vályi miniszterelnök helyettes a leg­magasabb magyar kormányki­­küldött Amerikában az elmúlt két évtized alatt. Vályi Péter pénzügyminiszteri állást töltött be Magyarországon 1971 májusáig s ekkor nevezték ki helyettes miniszterelnöknek. Az amerikai körök úgy tekintik Vá­­lyit, mint Magyarország egyik megbecsült gazdasági vezetőjét. Washingtoni tartózkodása fo­lyamán Dr. Vályi gazdasági és kereskedelmi kérdésekről fog tárgyalni Secretary Denttel és egyéb magasrangú kormányfér­fiakkal. Dr. Vályi Péter kíséretében vannak még Nagy János, helyet­tes külügyminiszter, Szalai Bé­la, helyettes külkereskedelmi miniszter, Fekete János, a Ma­gyar Nemzeti Bank helyettes el­nöke, Herchler Frigyes, a kül­döttség titkára és Bánlaki György, tolmács. A küldöttség New Yorkba is elutazik s qtt az egyes amerikai cégek vezetőivel fognak tárgyal­ni Magyarországot érintő ke­reskedelmi kapcsolatok tárgyá­ban. 1972-ben az Egyesült Államok magyarországi kivitele $ 22.6 millió-t tett ki, míg a Magyar­­országból érkező behozatal $ 12.7 milliót ért el. Az U.S.A. és Magyarország közötti ke-Frederick B. Dent, amerikai kereskedelmi miniszter (jobbra) üdvözli dr. Vályi Pétert, Magyar­­ország miniszterelnökhelyettesét (balra) Washingtonba érkezésekor. Magyarország nagykövete, dr. Szabó Károly (középen) végzi a bemutatást a Union Station-on, Washington főpályaudvarán. reskedelmi kapcsolatok az el- fejezve a magyarországi behoza- lamok külkereskedelmi politika- köztük Magyarorszaggal is múlt 3-4 évben #«m mondha- tálnak csak 1 %-át tette ki. Is- Ja arra irányul, hogy a Közép- élénkebb kereskedelmi kapcsola­tok magasnak és százalékban ki- mert tény, hogy az Egyesült Ál- Kelet Európai államokkal — s tokba léphessen. Hírek, események a világból Lón don-Edward Heath, angol minisz­terelnök és Willy Brandt, nyu­gatnémet kancellár olyan e­­gyezményt irt alá, amelynek értelmében közös bizottság fog­ja tanulmányozni a két ország ipari fejlődésének lehetőségeit. A találkozón ezen kívül - ter­mészetesen - felmerült az amerikai dollár válságának a kérdése is. Páris-William P. Rogers, amerikai külügyminiszter mondotta: A- merika és Kina megegyezett arra vonatkozóan, hogy mikép­pen kompenzálja Peking azt a 250 millió dollárt, amelyet amerikai polgárok vagyonából államosított és azt a 78 millió dollárt, amely kínai vagyon volt és amelyet erre válaszul Ame­rika "befagyasztott". Washington-Jacques Cousteau, a világhírű mélytengerkutató mondotta egy sajtóértekezleten: Nemrégiben a Déli Sarkon jártam felfedező utón és azt tapasztaltam, hogy a látó-távolság, a szokatlanul tiszta levegő következtében kö­rülbelül 200-250 mérföld. Azt hiszem, ma már csak a Déli Sarkon találhatunk igazán tisz­ta, szennyeződésmentes légköri viszonyokat. 1 Warfield, Anglia-Anne hercegnő, az angol ki­rálynő lánya kijelentette az új­ságírók előtt: Nem igaz az, hogy közötte és Mark Phillips hadnagy között románc van. A hercegnő az erről szóló híre­ket "tündérmesének" nevezte. Taipei,Taiwan-Kommunista Kina felajánlotta nemzeti Kínának, hogy kezdje­nek nyílt vagy titkos tárgya­lásokat a két Kina egyesíté­sének lehetőségei felől. Fre­derick Chen, nemzeti Kina kor­mányának szóvivője igy vála­szolt: Az ajánlat teljes mér­tékben irreális és megfontolás­ra nem is érdemes. Bonn-A nyugatnémet kormány meg­fontolás tárgyává teszi, hogy most első izben korlátozni fog­ja a Nyugat-Németországban dolgozó külföldi munkások szá­mát. Jelenleg összesen 2.3 mil­lió török, jugoszláv, olasz, gö­rög, spanyol, portugál és észak­afrikai dolgozik Nyugat-Német­országban és egyesek szerint ez a körülmény egyre nagyobb szociális problémákat okoz. Goiana, Brazilia­’, Egy cirkuszi elefánt agyonsuj­­tott ormányával egy 12 éves kislányt. A bíróság úgy döntött, hogy az elefántot megkell sem­misíteni vagy állandóan ketrec­ben kell tartani, mert "úgy vi­selkedett, hogy az nem volt méltó egy olyan valakihez, aki a szórakoztató iparban műkö­dik." Stockholm, Svédország- Az "Arbetet" nevű napilap írja: A svéd orvosok újabban disz­nóbőrrel pótolják a harmadfokú égési sebeket szenvedett em­beri bőrt. Detroiti

Next

/
Thumbnails
Contents