Detroiti Ujság, 1961 (51. évfolyam, 4-52. szám)

1961-01-27 / 4. szám

PUBLISHED EVERY FRIDAY DETROITI ÚJSÁG LAPUNK MAI SZAMA 8 OLDAL VOL. 51. ÉVFOLYAM. A tt tí-% £ >—■ ii f rrn a m a n a Consolidated papéra: — “Detroit Journal“ — Hungarian A MAGYAR ÚJSÁG FOLYTATÁSA News“ — “Hungarian Daily“ —- “Flint and Vicinity”. 1961 JANUAR 27. Beolvadt lapok: “Detroiti Hírlap” — “Magyar 'Hirlay'* “Magyar Napilap” — Flint ós Vidéke”. NUMBER 4. SZÁM. William Penn Fraternális Egyesület — HIVATALOS KÖZLEMÉNYE — Révész Kálmán halálával megüresedett elnöki szék betöl­tése az Egyesületünk Igazgatóságában néhány személyi válto­zást idézett elő, melyekről feltételezhető, hogy azok Egyesületünk tagságán kivül az egyetemes amerikai-magyarságot is érdeklik, ezért Igazgatóságunk Rendkivüli Közgyűlése az alábbi jegy­zőkönyvi kivonatnak és határozatnak közlését rendelte el mind­azokban a magyar napi és hetilapokban, hol Egyesületünk híradásai rendszeresen megjelennek. JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT ÉS HATÁROZAT Igazgatóságunk 1961 január hó 17-én, Pittsburgh, Penn­sylvaniában tartott RENDKÍVÜLI GYŰLÉSÉN, Révész Kálmán váratlan halálával megüresedett elnöki hivatal vezetésével, az elhunyt hátramaradt szolgálati idejére MACKER GYULA igaz­gatósági elnököt, az Egyesület második alelnökét bízta meg és egyhangú szavazattal a William Penn Fraternális Egyesület elnökének választotta. Macker Gyula megválasztásával két tisztség került ürese­désbe. Igazgatósági Elnöknek egyhangú szavazattal az Egye­sület első alelnöke VARGA LAJOS, második alelnöknek pedig szavazat többséggel LENART J. GYULA McKeesport, Penn­sylvania-! igazgató lett megválasztva. Az előléptetések folytán megüresedett igazgatósági tagsá­got Fáczán Mihály, Johnstown, Pennsylvania-i pótigazgatóval töltötték be. A választásokkal kapcsolatban kijelenti az igazgatóság, hogy e személyi változások Egyesületünk életében nem jelen­tenek semmiféle irányváltozást, mert Egyesületünk vezetése to­vábbra is ugyanazon keretekben történik, amint azokat a leg­utóbbi nagygyűlésünk előírta. A Rendkivüli Igazgatósági Gyűlés egyhangúlag a következő HATÁROZATOT hozta: MINEKUTÁN a Mindenható Isten elszólitotta közülünk szere­tett elnökünket Révész Kálmánt és MIVEL az ő távozása körünkből kifejezhetetlen fájdalmat oko­zott Egyesületünk tisztviselőinek, igazgatóságának és min­den tagjának s MIVEL Révész Kálmán, mint központi tisztviselő életéből 29 esztendőt áldozott Egyesületünk előre vitelére, tagságunk jólétének fejlesztésére, s MERT Révész Kálmán polgári és fraternális életünknek tevé­keny vezetője volt nemcsak Pittsburgh város és környékén hanem az Egyesült Államok területén is, MERT Révész Kálmán elismert vezére volt a Magyarországból származott Amerikai Magyar Közösségnek és mindenkor kész volt tanácsot adni, segítséget nyújtani boldogabb jö­vő keresése végett idevándorolt honfitársainak, s MIVEL Révész Kálmán mint mélyen vallásos református csa­lád fia, hitének buzgó védelmezője volt, s MIVEL Révész Kálmán halála a William Penn Fraternális Egyesületnek nagy veszteséget jelent, EZÉRT MOST az Egyesület Igazgatósága, 1961 január hó 17- én, Pittsburgh, Pennsylvaniában tartott Rendkivüli Köz­gyűlésének keretében az Igazgatóság, a Tisztviselők és a Tagság nevében kifejezi szívből fakadó részvétét Révész Kálmán özvegyének és családjának, s MINDEZEKÉRT elrendeli, hogy e HATÁROZAT teljes szövege a Rendkivüli Gyűlés jegyzőkönyvébe vétessék Révész Kál­mán emlékének megőrzése végett s a HATÁROZAT má­solata pedig özvegyének megküldessék. Az Amerikai Magyar Evangélikus Konferncia közgyűlése Az Amerikai Magyar Evan­gélikus Konferencia (az ameri­kai magyar evangélikusság ösz­­szefogó hivatalos szerve) két­évenként szokásos gyűlését feb­ruár hó 10, 11 és 12-én tartja meg a pittsburghi Első Magyar Evangélikus Egyház szives ven­déglátásával. A Konferencia vezetősége Nt. Brachna Gábor egyházmegyei elnök, Nt. Ormai János keleti elnök és Nt. Ju­hász Imre jegyző szeretettel hívja erre a gyűlésre minden evangélikus gyülekezet lelké­szét, két delegátusát és ven­dégként mindazokat az egyház­tagokat, akiket a gyülekezetek közös ügyei érdekelnek. A gyű­lésen megjelenik egyetemes egyházunk (United Lutheran Church in America) uj főtitká­ra dr. George F. Harkins is. Ezen a gyűlésen tárgyalják meg többek között egy floridai magyar evangélikus otthon fel­állításának lehetőségét, vala­mint az “Erős Vár” cimii ame rikai magyar evangélikus új­ság 25 éves jubileumával kap­csolatos terveket. Nt. Asbóth Gyula John F. Kennedy, a U.S.A. uj elnöke Európa szabad népének szivében hitet és reményt élesztett Kennedy beiktatási beszéde. — Kruscsev is az üdvözlők között. — Castro békességet kísérel teremteni az u.j elnökkel. — A 20 fokos szeles hideg sem tudta elrontani a beiktatási ünnepély ragyogó látványosságát. A GENRAL MOTORS társa­ságot 5 millió dollár erejéig perlik a szövetségi bíróság előtt idegen ötletek felhasználása vádjával a Cadillac kocsi fel­szerelésében. HETI BIZTONSÁGI ÜZENET: A “bevágás” jó tréfa lehet a táncnál, de a forgalmban ne próbálkozz vele! Patrolman ROBERT L. LOEFFLER Safety Officer, Fourth Prect. ^ JOHN F. KENNEDY az Egyesült Államok uj elnöke Washingtonban, a White House előtti díszes emelvényen, 1961. január 20-án, délután 12 óra 51 perckor, az ország min­den részéből és a külországok­ból is összesereglett lelkes so­­kadalom előtt, a megválasztott elnök, John Fitzgerald Kenne­dy letette a hivatali esküt és a beiktatási beszéde után, a 43 éves, katolikus vallásu volt massachusettsi szenátor az Egyesült Államok 35-ik elnöke lett. Beiktatási beszédének főté­mája az volt, hogy az amerikai nemzet minden megpróbálta­tást, minden árat megfizet, hogy szabadságát megtarthas­sa. Az itthoni állapotokról és problémákról nem beszélt. In­kább a világ minden nemzeté­hez és népéhez szólt és kérte, hogy legyen törvénye az uj vi­lágnak, hogy az erős és a gyen­ge számára egyformán biztosít­tassák a béke. Az uj generációt az elnök a következőképen jellemezte: “Born in this century, tem­pered by war, disciplined by a cold and bitter peace, proud of our ancient heritage—and un­willing to witness or permit the slow undoing of those hu­man rights to which this na­tion has always been commit­ted, and to which we are com­mitted today.” Azután Kennedy a béke olaj­ágát nyújtotta Kruscsev felé, de egyben leszögezte, hogy Amerika megőrzi katonai fel­­készültségét, úgy, hogy soha sem kell neki félelemből ta­nácskozásokba bocsátkoznia. Amerika ellenségeit kérte, ne feledjék, hogy az udvariasság nem gyengeség jele és hogy az őszinteséget mindig bizonyíta­ni kell. Kijelentette, hogy Amerika a “Monroe Doctrine” alapján áll és ur akar maradni hazájá­ban, egyben mindenre készen a felforgató eszmék és megtá­­madásszal szemben. Latin Amerikának felaján­lotta a segítséget és kérte a szabad népek és szabad kormá­nyok összefogását, hogy képe­sek lehessünk a szegénység láncait összetörni. óvatosságra intette Afrika uj nemzeteit a kommunizmus­sal szemben és figyelmeztette őket, ne feledjék, hogy aki úgy keresett hatalmat, hogy tigris­háton lovagolt, mindig annak a gyomrában fejezte be életét. Végül igy fejezte be beszédét: Tudva, hogy a nyugodt lelki­ismeret lesz egyetlen biztos ju­talmunk, a történelem a végső biró tetteink felett, menjünk előre, vezetve szeretett hazán­kat, kérve Isten áldását és se­gítségét, de tudva azt, hogy Is­ten ezen a földön rajtunk ke­resztül munkálkodik. A BEIKTATÁSI BESZÉD HATÁSA Kennedy elnök beiktatási be­széde hitet, reményt és bizal­mat varázsolt a népek szivébe. Az amerikai és a világsajtó, a televízió és rádió egyformán bátor és tisztán-láLónak jellem­zi az uj elnököt, aki készen áll a világ problémáinak megoldá­sára. Kruscsev orosz miniszterel­nök üdvözlő táviratot küldött, melyben azon reményének adott kifejezést, hogy gyökeres változás fog beállni az ameri­kai és orosz viszonyban. Anglia kormánya tanulmá­nyozza a beszédet, mielőtt hiva­talosan nyilatkoznék. Konrád Adenauer kancellár teljes támogatásáról és együtt-. működéséről biztosította Ken­nedy elnököt és kérte Nyugat­németország népét, hogy olvas­sák a beiktatási szózatot. közti jóviszony helyreállítására. Svájc és Kanada kormánya biztosította az uj elnököt, hogy minden építő munkában ké­szek lesznek az uj elnökkel együttműködni. Eisenhower volt elnök nagy figyelemmel hallgatta a beszé­det, többször megtapsolta azt és szépnek és jónak jellemezte. Truman volt elnök pedig rend­kívülinek és csodálatosnak tar­totta. Egyedül a kínai kommunista lapoknak nem testszett a be­széd, akik a Kennedy kor­mányt a háború szülöttjének nevezték. MAGASZTOS VOLT A BEIKTATÁSI SZERTARTÁS Biblia . . . Eskü . . . Imád­ság jellemezte az Egyesült Ál­lamok 35-ik elnökének esküté­­teli szertartását. John F. Kennedy balkezét a Tito, Jugos. kommunis­ta elnöke bátor és határozott iránymutatásnak ítélte a be­szédet. A kommunista Kelet-Német­­ország feje, Walter Ulbricht is jókivánatait küldte Kennedy elnöknek, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok nem isme­ri el kormányát. A stockholmi Aftonbladet ír­ja, hogy Kennedynek minden képessége megvan arra, hogy a U.S. kimagasló elnöke legyen. A kubai lapok is teljes egé­szében közölték a beiktatási be­szédet. Az a hir, hogy Castro kí­sérletet fog tenni, a két ország ÉRTESÍTÉS A Delray Business Men’s Association február 1-én, szerdán este a Szent Kereszt róm. kát. egyházközség ter­mében jiste 7 óra 30 perckojj reimki Wili" gyűlési; tart. gyűlés tárgya az uj tisztvise­lők megválasztása, évi prog­ram megbeszélése. Kérjük a tagságot, hogy minél nagyobb számban szí­veskedjék megjelenni. $462,200,000 Michigan költségvetése Swainson, michigani kor- hozni az állami jövedelmi adót. mányzo beterjesztette az 1961 évi költségvetését a lansingi törvényhozáshoz. Az uj költség­­vetés $462,200,000-ról szól, leg­magasabb az állam történeté­ben. A költségvetés egyensúlyban van, mert a kormányzó 477,-900,000 dollár bevételre számit. A tervek szerint az állami adósságot $15,700,000-rel csök­kentik s mégis emelni fogják a az összes juttatásokat. A public health az egyetlen kiadás, ahol kevesebbet irányoztak elő, ez a tüdőbetegek számának örven­detes csökkenésének köszön­hető. A republikánus ellenzék va­­lószinüleg támadni fogja a költségvetést, mert attól tar­tanak, hogy a demokrata kor­mányzat ismét életre akarja Egy pártonkivüli bizottság nevében George Romney, az American Motor Co. elnöke be­terjesztett egy adóinditványt, amely szerint minden egyén és vállalat egy ugyanazon száza­lék szerint (flat rate) fizetne adót jövedelme után. Swainson kormányzó kérte, hogy az építési alapra előirány­zott 19 millió dollárt ne csök­kentse, mert az állami építke­zés az utóbbi időben igy is csak­nem teljesen szünetelt. Véle­ménye szerint a már megkez­dett munkák befejezéséhez az 1961-1962 évben 22 millió dol­lárra lesz szükség. A kormányzó szerint a mi­chigani munkaviszonyok 1961- ben valószínűleg erősen javulni fognak. Mi legyen az Egyesült Államok külpolitikájának uj iránya? Úgy az eskütételét követő be- szefogásra, továbbá a követelés régi családi bibliára helyezve, jobb kezét magasra emelve is­mételte Earl Warren, a legfel­sőbb bíróság feje által felolva­sott eskü szavait. A nemzeti himnuszt Marian Anderson énekelte, Robert (Folytatás a 4. oldalon.) széd, mint az állam külpoliti­káját irányitó uj hivatalos sze­mélyiségek nyilatkozatai arra mutatnak, hogy az uj elnök uj adminisztrációja tiszta látással mérlegeli a szabad világ és a kommunista kényuralom ver­senyében fennálló veszélyeket és azokat a lehetőségeket, amoJ ’Ugati világ fen^jM Az uj külpolitikai irányzat felméréséhez minden esetre ke­vés idő telt még el a politikai hatalom átvétele óta. Annyi azonban máris megállapítható, hogy külpolitikánk vitelének az eddigiétől eltérő, bár nem szükségszerűen radikális uj stí­lusa lesz. A kommunista hatal­mak felé történt nyilatkozat ott lát csupán lehetőséget tár­gyalásra, ahol egy közös érde­ket szolgáló megegyezés bizto­sítottnak látszik. A nyugati szövetségesek felé irányított javaslat erősebb ősz­1961 MARCH OF DIMES Január 29-én, vasárnap, mintegy 40 ezer anya gyűjt és keresi fel az otthonokat önkén­tes adományokat kérve az 1961 March of Dimes részére. A gyűjtők ismertető jele lesz az arany kulcs, remélve, hogy en­nek a jelnek jegyében egyszer csak mégis megnyílik az ut a testet bénító betegségek leküz­déséhez. A mozgalom máris nagysze­rű eredményekre mutathat rá, igy a hatékony Salk és Sabin polio ellenes oltóanyagra, a vi­lág legnagyobb nem-állami jel­legű segélyalapjára, végül ar­ra a több ezernyi képzett sze­mélyre, akik ma már a nyomo­rék gyermekek életképessé té­telében segédkeznek. A mozgalom elnöke kéri ezért a nagyközönséget, hogy a gyűjtők kérésére adakozóan igenleges legyen a segítség­­nyújtó válasz. a nyugati földtáj tisztántartá­sára a kommunista befolyástól, olyan állásfoglalások, amelyek nermhagynak kétséget az iránt, hocBiaz uj külpolitikai irány­­v<j«pv5 kész a kommunista elő­­t akadályozó nagy erőfe- I^Bsárre is. Hát< fr^ározott és hatékony ■ -tikárak természetesen t* íz Egyesült Álla­mok lakosságának támogató együttérzése, amely nem hagy kétséget aziránt, hogy vállalja annak következményeit. A “Great Decisions ... 1961” programja éppen az amerikai közvéleménynek a megállapí­tása fontos külpolitikai kérdé­sekben, megismerve a tömeg­véleményben megnyilatkozó ér­veket pro és kontra. A mozgalom szívesen veszi ezért, ha csoportok alakulnak és vitaesték tartásával segítik elő a közvéleménynek minél szélesebb körű feltárását. Fon­tos, hogy a vitaesték feldolgo­zott anyaga és eredménye a szenátorok vagy képviselők ut­ján, de közvetlenül is a külügy­minisztériumba jusson kiérté­kelés végett. Lapunk a mozgalom köz­pontjától kapott anyag alapján esetről-esetre tájékoztatni fog­­ía, úgy, amint azt az elmúlt év folyamán is tette, olvasóközön­ségét. Helyreállt a rend Belgiumban Az egyhónapos sztrájk és lá­zadás véget ért Belgiumban. Sem a király, sem a minisz­terelnök nem mondott le, a szo­­cialásták pedig belenyugodtak a magasabb adókba és egyes eddig élvezett kedvezmények elvesztésébe. Az anyagi veszteség mintegy 180 millió dollár. A sztrájkot és a lázongást Andre Renard szocialista vezér indította, de célját, a kormány megbuktatását, nem érte el. A magasabb adók bevezeté­sét a Congo elvesztése tette szükségessé. A több mint egy hónapig tar­tó lázongások alatt 3 személy életét vesztette, több százan pe­dig megsebesültek. JÁNOS pápa St. Louis érse­két biborosi rangra emelte. DETROIT HUNGARIAN NEWS AN AMERICAN PAPER — PRINTED IN THE MAGYAR LANGUAGE Detroit, Michigan — 7907-11 West Jefferson Avenue — Telefon: Vlnewood 2-0414 in CENTS AWC A COPY 10cEG¥ PÉLDÁNY

Next

/
Thumbnails
Contents