Délmagyarország, 2002. május (92. évfolyam, 101-125. szám)

2002-05-02 / 101. szám

fűtési K&nyvtór DELMAGYARORSZÁG CSÜTÖRTÖK, 2002. MÁJUS 2., 92/101. FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 58 FT (ELŐFIZETVE: 46 FT) Elindultak az orvosok A napokban tizenhat orvos uta­zott Svédországba, ahol mun­kájukért a magyarországi fize­tésük többszörösét kapják. Or­voshiány még nincs, a nővér­hiány azonban már jelentős. Elutazott a Svédországban mun­kát vállaló magyar orvosok első csoportja - informálta lapunkat Kariinger Kinga, a Magyar Orvo­si Kamara titkára. A 16 radioló­gusból és 4 patológusból álló cso­port tagjaitól a szakmai ismere­tek mellett magas szintű angol nyelvtudást kívántak meg. Az or­vosok között ketten szegediek. A kiválasztottak 3 hónapos inten­zív svéd nyelvtanfolyam után in­dultak Svédországba 3 évre szóló szerződéssel a zsebükben. A ma­gyar orvosok fizetése azonos svéd kollégáikéval. Ez az összeg a magyarországi szakorvosok kere­setének a többszöröse. A MOK titkára elmondta azt is, a svédek­nél munkát vállaló orvosok nem akarnak végleg külföldön marad­ni, anyagi megerősödésük után itthon szándékoznak gyógyítani. A skandináv országba elsősorban anyagi okok miatt menn(én)ek a hazai orvosok, jelenleg közel 800-an jelezték külföldi munka­vállalási szándékukat. Az Egészségügyi Minisztérium nem foglalkozik magyar orvosok külföldi munkavállalásának köz­vetítésével - közölte érdeklődé­sünkre a tárca főosztályveze­tő-helyettese, Sárkány Katalin, aki kérdésünkre elmondta: pél­dául a Magyar Orvos című lap­ban nemrégiben megjelent hir­detés franciaországi szakmai to­vábbképzésről szól, s nem mun­káról. A Párizsi Kórházak Szö­vetsége évente 10 magyar szak­orvosjelölt számára kínál lehető­séget minimum 6 hónapos szak­mai gyakorlatra. A hazai orvosok külföldi mun­kavállalása egyelőre nem okoz orvoshiányt, az ápolónők viszont oly nagy számban hagyják el az egészségügyi intézményeket, hogy a legtöbb hazai kórház nő­vérhiánnyal küszködik. Folytatás a 3. oldalon Torlódás a vásárhelyi laktanyánál Hosszú sorban várakoznak az autósok a vásárhelyi laktanya közelében. Fotó: Tésik Attila TÉMÁINKBÓL Hagyományosan habos sörrel sült kolbásszal ünnepeltük május elsejét A FÉLELEMRŐL BESZÉLTEK BALÁSTYÁN Az utóbbi hetek, hónapok törté­nései miatt elszabadultak az in­dulatok Balástyán. A település polgármestere a rendőrség veze­tőivel lakossági fórumon igyeke­zett megnyugtatni a térségben élőket. A kisteleki rendőrkapi­tány a bűnüldözés hatékonysága érdekében jobb együttműködés­re kérte a helybelieket. A fóru­mon a gyilkosságokon kívül az olajügyek is szóba kerültek. 3. oldal sában, falvában volt a legvidá­mabb a majális. Az viszont biz­tos: lehetőségek sokasága várta mindazokat, akik nem az otthon falai között, vagy egy kiskert fái alatt, baráti társaságban akarták eltölteni május első napját. A makói tavaszünnepre éppen úgy ezrek mentek ki, mint ahogy a szentesi ifjúsági parkba is sokan ellátogattak. Volt dolga a sörcsa­polóknak Vásárhelyen, Csongrá­don, Kisteleken, Mórahalmon, szólt a zene az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark­ban. Megyénk nagyobb községei­ben is szerveztek majálisokat, míg a szegediek több helyszínen szórakozhattak. Az újszegedi li­getben hosszú sorok kígyóztak a lacikonyhák előtt, s tömegek él­vezték a szabadtéri műsorokat. Riportunk az 5. oldalon Kárász Zénó már nem dadog Derült égből az ellenőrzés Teljes titoktartás előzte meg a közlekedésfelügyelet és a rendőr­ség legutóbbi kistérségi ellenőr­zését, amikor három napra meg­szállták Szeged, Hódmezővásár­hely és Szentes körzetét. A várat­lan akció során kiderült: igen so­kan megfeledkeztek arról, hogy lejárt valamelyik igazolványuk. A megszondázottak közül senki sem ült ittasan a volánhoz, vi­szont a korábbinál több volt a szabálytalanul működő jármű. Részletek a 3. oldalon A 47-es úton, a vásárhelyi kis­állomás melletti vasúti átjáró közelében napok óta hosszú so­rokban torlódnak az autók. Át­építik az átkelőt. A FÖLDÉHSÉGET ENYHÍTENÉK? Az állami tulajdonban lévő föl­deket versenytárgyalás formájá­ban azonnali értékesítésre tűzi ki a távozó Orbán-kormány, amely a miniszterelnök szavai szerint így kívánja enyhíteni az országo­san érezhető földéhséget. A szo­cialisták az állami vagyon klien­túraépítő elherdálásának tartják a kormányzat akcióját. 2. oldal Majális, igazi nyáridőben Fotó: Karrtok Csaba Versenyt nem rendeztek, így sen­ki nem tudja megmondani, Csongrád megye melyik váro­A Família Kft. egykori Szép Ádámja édesanyjánál, Szentesen tölti pihenőidejét. Tésik Attila Kárász Zénó, a Família Kft. című tévéfilmsorozat egykori Szép Ádámja gyakran jár haza Szen­tesre édesanyjához és barátai­hoz. Érkezésének híre általában megelőzi, hiszen barátai tudják: ha Zénó hazajön, biztosan törté­nik valami. A fiatal színész most éppen egy olyan darabra készül, melynek központi témája az internetes szex. Kárász Zénó a Sziluettnek elmondta: Szentessel kapcsolat­ban elsősorban az uszodából őriz kellemes emlékeket. A Nőknek szóló mellékletünkben azt is el­olvashatják, hogyan „szokott le" Zénó a dadogásról. Bővebben a Sziluettben Jelzőlámpás átjárót épít a Hódút Kft. a népkerti közúti vasúti átjá­rónál, hogy biztonságos legyen a közlekedés a tehermentesítő, to­vábbá a négysávos 47-es út és az Ady Endre utca között. A mun­kálatok időszakában jelzőlám­pák segítségével felváltva enge­dik a forgalmat egy ideiglenesen megépített terelőúton. így aztán a várakozó gépkocsioszlop mind­két vége időnként kilométeresre nyúlik. A munkálatok várhatóan május 1 l-ig tartanak. A megfelelő helyismerettel rendelkező gépjárművezetők ­ahogy arról mi is meggyőződ­tünk - kerülővel, Kishomokon keresztül jutnak ki a 47-esre, és onnét a vissza a városba. B. K.A. TURISTACSALOGATÓ PROGRAMOK A kulturális programokon túl idén is sok napsütéssel, kifogni való hallal, „apró fehér tanyák, gondozott legelők, ringó búza­mezők" egyedülálló látványával várjuk a megyénkbe érkező turis­tákat. A szegedi Turinform-iro­dában a turistaszezon kezdetét jelzi a polcokon sorakozó kiad­ványok növekvő száma. 7. oldal Ujjé, a ligetben nagyszerű! - sokan gondolták ezt így tegnap Szegeden is. www.delmagyar.hu Kegyeibe fogadta az időjárás az idei majálist. Mindenütt vál­tozatos programok sora várta a kikapcsolódni vágyókat.

Next

/
Thumbnails
Contents