Délmagyarország, 2001. december (91. évfolyam, 280-303. szám)

2001-12-01 / 280. szám

iSnyábóítöröW MA: NAPOS OLDAL DELMAGYARORSZAG SZOMBAT, 2001. DECEMBER 1., 91/280. FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 68 FT (ELŐFIZETVE: 41 FT) A Mikulás hozza a belvárosi díszvilágítást Fenyőállítás a Dóm téren Ünnepi díszbe öltözik Szeged bel­városa. Az egyik karácsonyfát már fölállították a Dóm téren, a má­sikat a Kárász utca és Klauzál tér metszéspontján helyezik el. Papp Zoltán, a Szegedi Környezetgaz­dálkodási Kht. igazgatója elmond­ta, hogy a Dóm téri kézművesvá­sár szombati megnyitására befe­jezik a fenyő és a tér oszlopainak földíszítését is. Az ünnepi meg­nyitó ma délután 3 órakor kezdő­dik. A Kárász és a Somogyi utcán végigvisznek egy betlehemes osz­lopot. A menetet síposok, dobo­sok, gólyalábasok kísérik. A ki­lenc méteres oszlopot a Klauzál téren állítják föl. A Dóm téren pe­dig népzenei bemutató várja az ünneplőket. A Kárász utca fölé kifeszítet­ték az új díszvilágítás tartóhuza­lait. Amint arról már tájékoztat­tuk olvasóinkat, idén megújult karácsonyi díszlámpák fogadják a korzón sétálókat. Hópehely és csillag formájú izzósorok világí­tanak szürkület után a vörös tég­lás díszburkolat fölött. A lám­pácskák fölszerelését hétfőn kez­di a környezetgazdálkodási kht. A Belvárosi-hídon közlekedőknek bizonyára föltűnt mái; hogy az üzletutca régi, fenyő és hókris­tály alakú lámpafüzéreit a híd oszlopaira tették föl. A városhá­za előtti fenyőket két hét múlva öltöztetik ünnepi köntösbe, s ak­kor állítják föl a betlehemet is. A sétálóutca díszvilágítását a kará­csonyi vásár első napján, decem­ber 6-án kapcsoljuk be, mintegy Mikulás-ajándékként - tette hoz­zá Papp Zoltán. NY. P. A fogadalmi templom előtt már zöldell az ünnepekre fölállított hatalmas karácsonyfa. Fotó: Karnok Csaba Új stílusban Kedves OlvasónkI Talán az lenne a legjobb, ha Ön ma csak annyit venne észre lapun­kon: valahogy kedvesebb lett a Dél­magyarország. Persze mi meg nem lennénk napilap, ha nem adnánk hírt arról, hogy miért érezheti így. Folytatva a visszajelzések sze­rint olvasóink kedvére való, ta­vasszal megkezdett változásokat, fejlődésünkben ismét lényeges ál­lomáshoz érkeztünk. Értékeinket szem előtt tartva, stílust váltot­tunk: szebb betűtípusra, áttekint­hetőbb, könnyebben olvasható szö­vegmegjelenítésre, s esztétíkusabb tipográfiai megoldásokra tértünk át. Elég, ha csak egy pillantást vet a kedves Olvasó a lapfejre címol­dalunkon, s mindent megért. Tet­szik tudni, honnét szereztük hoz­zá az alapbetűket! A Délmagyar­ország 1910-ben megjelent első számából. Mert szép, mert pati­nás, mert méltó a lap legneme­sebb hagyományaihoz. A kékes szín teljesen új, de szerintünk annyira egyedi, hogy elnevezhetjük akár „délmagyarkéknek" is. Ami a cím- illetve szövegbetűk stílusát illeti, a szerkesztőség vá­lasztása egy nagyon szép formá­jú Kuenstler típusra esett. Ettől váltak karcsúvá az egyébként mé­retében is megnövelt címeink, s „levegősebbé", olvashatóbbá szö­vegeink. Modern szerkesztési el­veket követve, a héthasábos szer­kesztésről áttértünk az áttekint­hetőbb, egységesebb szerkeszté­si elveket lehetővé tevő hathasá­bos újságoldalakra. Új tipográfiai elemként balra zárjuk a címeket, könnyedebbé tettük a rovatfejeket, tónust hasz­nálunk, s játékosabb formáját vá­lasztottuk a cikkeket elválasztó léniáknak. Mától elegánsabb külsővel je­lentkeznek napi mellékleteink is. A visszafogottabb, ugyanakkor színeit, ízeit megőrző dizájn talán jobban illeszkedik a patinás na­pilap szövetébe. Kedves Olvasónk! Ünneplő m­hába öltöztetett lapunkat kérjük fogadja úgy, ahogy mi szánjuk: tiszteletünk jeleként. Szegedi gázlopások MUNKATÁRSUNKTÓL Egyelőre megbecsülni sem lehet, mennyi kárt okoztak a Dégáz Rt.­nek azok a fogyasztók, akik a szol­gáltató cég szakemberével szerel­tettek fel manipulált mérőórákat. Az ügyben szerdán indított nyo­mozást a rendőr-főkapitányság gaz­daságvédelmi osztálya, és máris nyolc személyt - közülük a Dégáz négy egykori dolgozóját - gyanú­sítják szabálytalan gázvételezéssel. Egyiküket, K. Tamást, aki az ügy ki­pattanásáig a Dégáz Rt. szerelője volt, már őrizetbe is vették, és kez­deményezték előzetes letartózta­tásba helyezését. A rendőröknek, és a Dégáz szakértőinek a közeli jövőben több száz gázórát kell meg­vizsgálniuk, hiszen B. Tamás az el­múlt öt évben 1700 mérőkészülé­ket szerelt fel. A Dégáz tárgyal azokkal, akik önként jelentkeznek. Részletek az 5. oldalon Türelem és tolerancia Minden hetedik tanárjelölt rasszista? MUNKATÁRSUNKTÓL A Nemzeti és Etnikai Kisebbsé­gi Jogok Országgyűlési Biztosá­nak Hivatala által készített fel­mérés szerint minden hetedik tanárképzős főiskolai hallgató rasszista, a pedagógusjelöltek 36,5 százaléka enyhe előítéletek­kel viseltetik a roma kisebbség­gel szemben, míg mindössze 7,4 százalékuk mondható toleráns­nak. A vizsgálatból az is kide­rült, hogy a hallgatók nagy több­sége nem tekinti egyenrangú fél­nek roma társaikat. A nem feltét­lenül reprezentatív felmérés ered­ményei óriási vihart kavartak. A kisebbségi jogok országgyűlési biztosa szerint a felmérésnek nem az volt a célja, hogy megkér­dőjelezzék a leendő pedagógusok pályaalkalmasságát. A Pedagó­gusok Demokratikus Szakszer­vezetének ügyvivője nem tartot­ta megalapozottnak a vizsgálatot, valamint úgy vélte, hogy az egész szakmára nézve sértő lehet az eredmény, nemcsak az érintet­tekre. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Főiskolai Karának főigazgatója, Galambos Gábor elmondta, hogy náluk több roma is tanul és még nem érte őket atrocitás. A hallgatói önkormány­zat elnöke szerint sem okozott eddig problémát a hallgatók nem­zetiségi különbözősége. Csongrád megye kisebbségi önkormányza­tainak elnökei pedig különböző­en vélekedtek a felmérésről. Összeállításunk a 7. oldalon TÉMÁINKBÓL POLGÁRMESTEREK EGY GYÉKÉNYEN Szegedet lemaradó, Hód­mezővásárhelyt pedig vesztes városnak minősítette Marosvári Attila. A megyei közgyűlés alel­nökének állítását mind Bartha László, mind Rapcsák András visszautasítja. Szerintük nem a legfrissebb adatokat nézte az al­elnök. 3. oldal GRECSÓNAK ELEGE VAN Szinte felbolydult egész Szegvár, mikor megjelent Grecsó Kriszti­án novelláskötete. A Pletyka­anyu figuráiban ugyanis több szegvári lakos magára ismert. Az író ritkán jár haza, de csa­ládját kiközösítették, többször megfenyegették a faluban. Napos oldal Szentivánéji szélesvásznú álom Tudósításunk a 4. oldalon Hernádi Judit és Alföldi Róbert a sajtótájékoztatón. Fotó: Schmidt Andrea MUNKATÁRSUNKTÓL Máris óriási az érdeklődés a Szentivánéji álom iránt, bár a Shakespeare-komédia bemutatója majd csak december 21-én lesz a Szegedi Nemzeti Szín­házban. A megkülönböztetett figyelem érthető, hi­szen Titániát, a tündérkirálynőt az ország egyik legnépszerűbb színésznője, Hernádi Judit alakítja, a produkciót pedig Alföldi Róbert állítja színpadra. Különleges, színes, szélesvásznú előadást szeretne Szegeden, amely eredeti, meglepetéseket tartalmaz és el is gondolkodtatja a közönséget - mondta Al­földi Róbert tegnap azon a sajtótájékoztatón, ame­lyen Korognai Károly igazgató-főrendező a szegedi teátrum decemberi programját ismertette. A sok­színű havi kínálatban szerepel még a szerb Boban Markovic Orkestar nagyszabású koncertje, Cakó Ferenc homokanimációs filmrendező estje, furonics Tamás balettegyüttesének Carmina Burana-előadá­sa, a manchesteri The European Opera Centre vendégjátéka Benjámin Britten Lucretia meggyalá­zása című kamaraoperájával, ünnepi Rigoletto Gyi­mesi Kálmán 40 éves énekesi jubileumára és a Storyville Iázz Band dixie-gálája. AMI A VASARNAPI REGGELIBE Holnapi számunkból: VASAHNflP A Délmagyarország és a Délvilág hétvégi különszáma Vajon miért tűnnek el a közszolgálati Magyar Televízióból a legendás személyiségek? UT" Miért kell már a reklámokat is reklámozni? Parasztbecsület. Mit ígértek a földművelőknek és mit teljesítettek a hivatalba került kormányok Vajon mire spórolnak a nők? A szegedi Oscar-díjas operatőrt, Zsigmond Vilmost kitüntették ~ Pinté Attila, az FTC idegenlégiósa rövid idő alatt beleszürkült Elutazzunk-e az ünnepek alatt? a magyar mezőnybe. Mennyit érnek valójában a magyar labdarúgók? On as; újjságárusnál veszi, vagy ELŐFIZETTE már?

Next

/
Thumbnails
Contents