Délmagyarország, 2000. december (90. évfolyam, 281-304. szám)

2000-12-01 / 281. szám

holnap Varga Mátyás 90 éves Munkatársunktól Ma ünnepli 90. születés­napját a magyar díszletterve­zők doyenje, a Kossuth-díjas Varga Mátyás. A sokoldalú alkotórúűvészt, Szeged város díszpolgárát ebből az alka­lomból szombaton 11 órakor a városháza dísztermében szak­mabeliek. barátok és színház­szerető polgárok jelenlétében köszönti a város vezetése. Varga Mátyás hetven eszten­dővel ezelőtt, 1930-ban a sze­gedi színháznál kezdte pályá­ját, majd a budapesti Nemzeti Színház vezető díszlettervező­je lett. Szegedhez sem maradt hűtlen, a Dóm téri szabadtéri színpad és a kőszfnház egyik legtöbbet foglalkoztatott alko­tójaként számos legendás pro­Varga Mátyás díszlettervező. (DM-fotó) dukció színpadképe fűződik a nevéhez. 1987-bcn egy Bécsi körúti épületben Színháztörté­neti Kiállítóházat létesített, ahol díszletterveit, festménye­it és kerámiáit tekintheti meg a közönség. Az elvesztegetett tíz év Munkatársunktól Holnapi lapunk Stefánia mellékletéhen a romániai hely­zetről közlünk elemző anyagot. írásunk szerint az 19% no­vemberi választások után hatalomra kerülő jobbközép ko­alíció mindenkinek óriási csalódást okozott. A Ciorbea-ka­binet nem merte felvállalni a radikális gazdaságszerkezeti átalakítást, a veszteséges gyárak bezárását..., a privatizáció felgyorsítását, a külföldi működő tőke becsalogatását. En­nek következtében az életszínvonal tovább romlott... A ma­gyar kisebbség ugyancsak csalódott, mert a kezdeti ma­gyarbarát gesztusokat (két nyelvű helységnévtáblák stb.) keveselte - míg a nacionalista-kommunista ellenzék és a nacionalizmussal fertőzött román tömegek sokallták. Szocialista menetrend Kovács László nem számít kisebbségi kormányzásra, de nem is zárja ki ennek lehetőségét. (3. oldal) EMobil Ingyenes nyári gumi tárolás! {62/488-177) \ Szeged, Napos út 6. Téli gumi akció) Volford László és szegedi csapata már ti­zennegyedik éve ren­dezi meg a Mikulás-fu­tást, amelynek kereté­ben ajándékokat és szeretetet visznek az intézetekben élö gyere­keknek, időseknek. Az idén ismét útba ejtik a Vajdaságot, mert a bé­kéért is kocognak. A szegedi felsővárosi Minorita-templom előtt gyülekeztek azok. akik részt akartak venni a teg­nap, 13 órakor elrajtolt, im­már tizennegyedik alka­lommal megrendezett Mi­kulás-futáson. A gyerekek is egyre többen érkeztek a környékbeli iskolákból; Volford László és barátai pedig öltöztek, s ennek eredményeképpen percről­percre szaporodtak a tél­apók és a krampuszok. Is­merős arcokat is köszönt­hettünk a piros és fekete ruhás különítményben, ott Útavatási ünnepség Csenge/e határában Megyéket kötöttek össze A Bács megyei Jász­szentlászlót és Csengelét köti össze az a négy kilo­méteres szilárd burkolatú út, amelynek avatását tegnap délelőtt tartották. A 121 milliós beruházás ünnepi átadásán részt vett Boross Péter exmi­niszterelnök is. A csengelei fúvós zenekar muzsikája, a majorettek táncá­nak látványa, a forralt bor és a gőzölgő tea melegítette azt a kétszáz érdeklődőt, aki tegnap délelőtt megjelent a Bács és Csongrád megye határát jelző tábláknál, ahol a Csengelét Jászszentandrással összekötő új út avatási ünnepségét tar­tották. A Himnusz elhangzása után Sánta Ferenc csengelei polgármester köszöntötte a rendezvényt résztvevőit. El­mondta, hogy a két település önkormányzata tavaly ta­vasszal határozta el, hogy megépíti a községeket össze­kötő utat, amelyhez állami tá­mogatásért is pályázik. A 4 kilométeres út 121 millió fo­rintba került, az összeg 70 százalékát a földművelésügyi és a közlekedési minisztérium állta, a többit pedig a két falu. Az önkormányzatok örömmel nyúltak zsebbe, hiszen ezáltal a lakosság közlekedési lehető­ségét javították, a gazdaság és a turizmus fejlődésének is ka­put nyitottak. Boross Péter miniszterel­nöki főtanácsadó avatóbeszé­dében kifejtette, hogy nincse­Boross Péter miniszterelnöki főtanácsadó (balról második) kapta az első pohár sört, majd Endre Sándor, Vincze László képviselőkkel, Sánta Ferenccel és Papp József polgármesterekkel „felszentelték" az új utat. (Fotó: Karnok Csaba) nek kis és nagy eredmények, hanem eredmények vannak, amelyeket az adott térségben élők igazán magukénak érez­hetnek. Ilyen fontos esemény volt a csengeleiek és a jász­szentandrásiak életében az új út átadása, amely nem csupán két községet, hanem két me­gyét is összeköt. Úgy vélte, hogy nem csupán ez a négy kilométeres aszfalt nevezhető jó útnak, hanem az is, ame­lyen a jelenlegi kormány, az ország halad. A két évvel ez­előtti ígéretek mostanra kez­denek kézzel fogható valóság­gá válni. Endre Sándor, Bács me­gyei országgyűlési képviselő reményét fejezte ki, hogy ha­marosan megépülhet a Csen­gelét Kiskunmajsával össze­kötő út is. A csongrádi hona­tya, Vincze László pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy ahol összefogás van, ott az eredmény is hamarabb meg­születik. Laczkó Ferenc plébános megáldotta az utat, amelyen a két megyehatárt jelző tábla között a képviselők és a két polgármester - ahogy a ha­gyomány diktálta - átgurítot­tak egy hordó sört, amit nyomban csapra is ütöttek, a jelenlévők pedig jó hangulat­ban el is fogyasztottak. V. Fekete Sándor nyeknek, amelyet ott, a helyszínen ünnepélyes ke­retek között adnak át. A rajt előtt Volford László főszervező a követ­kezőket mondta: — Ezzel az előrehozott Mikulással sze­retnénk örömöt csempészni azok életébe is, akiknél ez az érzés ritka vendég. Re­mélem, hogy sikerül, s ab­ban is bízom, hogy az igazi Mikulásnak a béke is ott lesz a puttonyában; ez len­ne a legnagyobb ajándék a régiónak... A béke miatt pisztolylö­vés helyett tapssal indította útjára a télapókat és kram­puszokat Hingl László, a sportbizottság helyettes ve­zetője. A népes csapatot a gyerekeken kívül a Csong­rád Megyei Rendőr-főkapi­tányság munkatársai és a Tisza Volán Rt. által rendel­kezésre bocsátott busz kí­sérte el. Ma reggel 7 órakor indul tovább a puttonyváltó, a célállomás Szabadka. I. P. Kálvária Védöotthon Jói halad az építkezés, májusban beköltözhetnek a lakók. (5. oldal) Kiskonyha! káposztázás (6. oldal) Békével a puttonyokban A szegedi Mikulások és krampuszok az idén a békéért is futottak. (Fotó: Gyenes Kálmán) volt a kajakos világbajnok, Kajner Gyula; az uszonyos és búvárúszás sztárja, Sa­vanya Norbert és az ismert futó, Karaba György - de még hosszan sorolhatnánk a neveket. Szovics Zoltán, a Szeged Városi Sportigaz­gatóság munkatársa (Miku­lásnak öltözve) elmondta, hogy az ajándékokat már kiszállították az intézmé­HOLNAP NYÍLIK SZEGEDEN AZ ÚJ NYITOTT HÉTVÉGE! A TESCOVAL SZEMBEN! MARKAKERESKEDES! 55SÖÍ A SZENVEDÉLY VEZET MINKET! ÍÍSStdllUt

Next

/
Thumbnails
Contents