Délmagyarország, 2000. szeptember (90. évfolyam, 205-230. szám)

2000-09-01 / 205. szám

A Tisza partját elkerüli a vendég? (5. oldal) ^ ALAPÍTVA: 1910-BEN ^ DELMAQYARORSZAQ PÉNTEK. 2000. SZEPT. 1., 90/205. ÁRA TELE-7-TEL: 49 FT (ELŐFIZETVE: 38 FT) Ma elválik, hogy szétválik-e a vásár A piaci igényekhez igazodva Röszke: új határátkelő A beruházást 3,6 milliárd forintból valósítják meg.. (3. oldal) Mérlegre kerül a vásár ügye a közgyűlésen. (Fotó: Schmidt Andrea) Munkatársunktól Katona András a Szegedi Nemzetközi Vásár- és Piac­szervező Kft. által végzett te­vékenységek hatékonyabb el­látásával, a piaci igényekhez történő rugalmasabb alkal­mazkodással, valamint a kül­ső tőke bevonásának lehető­ségével indokolja a nemzet­közi vásár átalakítását. A vá­sárigazgató szerint úgy kell átalakítani a kft.-t, hogy az egyes - 1997 óta önálló üz­letágak által végzett - tevé­kenységeket jogutódként két gazdasági társaság folytathas­sa tovább. E célok megvaló­sítása érdekében azt javasol­ja, hogy a Szegedi Nemzet­közi Vásár- és Piacszervező Kft.-ből egy önálló, új gazda­sági társaság váljon ki. Mivel a kft. 100 százalékban önkor­mányzati tulajdonú cég, a képviselő-testületnek a mai közgyűlésen hozzá kell járul­nia a szervezeti változáshoz. (írásunk a 4. oldalon.) Csaltak kakaóval, szójalecitinnel Manapság már job­ban megnézik a cégek, kinek adnak bélyegző­re, majdani fizetésre portékát, mert ugyan jó, ha forog az áru, ám, ha nem fizetnek érte, akkor előbb-utóbb le lehet húzni a redőnyt. A sze­gedi R. István és társai több társaságot is meg­károsítottak, mivel a hi­telbe vásárolt termék árát nem fizették meg. A kecskeméti székhelyű Cobac '97 Betéti Társaság bélyegzőjét a szegedi R. Ist­ván csendestársként tartotta magánál. A cég gazdasági tevékenységet nemigen foly­tatott. Olyan társaságokkal vette fel a kapcsolatot, ame­lyek fizetési haladékkal érté­kesítették portékájukat. R. álnéven mutatkozott be a te­lefonban, megbeszélte az üz­let, a szállítás részleteit, majd Sz. Józsefet kérte meg, hogy teherautójával menjen el az áruért. A fuvarokért 50 ezer forintot kapott a sofőr. A portékát kamionparkoló­ban, vagy V. Iván és Sz. György domaszéki tanyáján rakodták át másik járműre. A Cobac bélyegzőjével egy szegedi cégtől közel 4 millió forint értékű tisztító­gépet vásároltak, már távoz­tak az üzletből, amikor az értékesítő kft. gyanút fogott, értesítette a rendőrséget, amely még időben lekap­csolta a szállítmányt. Más esetben Budapesten túrázott Sz. József, 3 tonna, 855 ezer forint értékű kakaóport, Tö­rökbálinton pedig 25 hordó, 1,3 millió forintnyi szójale­citint vásárolt bélyegzőre. Az utóbbi terméket a doma­széki tanyán megtalálták, visszaküldték a „feladónak". R. István és F. Csaba kö­zel 2 millió forint értékű ka­kaóport vásárolt a Nestlé Hungáriától, a fél milliós előleget kifizették, ám a fennmaradó összeggel adó­sak maradtak. Előfordult, hogy 10 tonna kakaóport a sofőr nem adott át a megren­delőnek, mivel az áru átvéte­lekor nem megfelelően iga­zolták magukat a megrende­lők. A Cobac nevében mint­egy 3 millió forintot érő, úgynevezett raktározási anyagot vettek utólagos kifi­zetésre, az árut 950 ezerért értékesítették, tartozásukat nem rendezték. Egy érdi cégtől építési állványokat béreltek. A 14 milliót érő állványoknak csupán a ne­gyede került vissza jogos tu­lajdonosához, a többinek nyoma veszett. R. István egy jugoszláv állampolgárral M. Lazoval 6,6 millió forint ér­tékű guruló állványokat bé­relt, majd azokat Sz. Mihály segítségével két cégnek el­adta I millióért. A szegedi bíróságon a hé­ten született ítélet az ügyben. R. Istvánt 5 és fél év, Sz. Jó­zsefet 2 év 4 hónap, F. Csa­bát 3 év 6 hónap börtönre ítélte. V. Iván 1 év szabad­ságvesztését 3 év, míg Sz. Mihályét 2 év próbaidőre felfüggesztették. M. Lazót 2 év 2 hónap börtönre ítélték, a büntetés letöltését követő­en pedig kiutasítják az or­szágból. Sz. Györgyöt fel­mentették a vád alól. Az íté­letek nem jogerősek. K. V. Szegedi Ruhagyár: felszámolás alatt DM-információ Mint már jeleztük, a Sze­gedi Ruhagyár Rt. sorsáról csődegyeztetési tárgyalást kezdeményeztek, s ott dön­töttek a továbbiakról. Mi­vel a cég adósságának át­ütemezéséről folyó tárgya­lások nem jártak sikerrel, megindult a felszámolási eljárás a Szegedi Ruhagyár Rt.-nél. Csütörtökön még dolgoztak a gyárban. Bármikor sor kerül­het a gyár bezárására - minden a felszámoló szándékától függ. A szentesi telephely, ahol 160 dolgozót foglalkoztatnak, egy­előre tovább üzemel. Szegeden 400 dolgozót érint a felszámolá­si eljárás. Fennállásának 50. évében a ruhagyár tavasszal csődeljárást kezdeményezett önmaga ellen, ugyanis a Posta­bank Rt. nem hosszabbította meg a 230 millió forintos rövid lejáratú hitelállományát, s a gyár a pénzt a megadott 3 na­pon belül nem tudta visszafizet­ni. Miután a kialakult helyzet miatt elestek egy komoly meg­rendeléstől, az Apeh Csongrád Megyei Igazgatóságával kötött adósság-átütemezési megál­lapodás feltételeit sem tudták teljesíteni. A két nagy hitelező, a Postabank és az APEH május 12-én hozzájárult ahhoz, hogy a gyár megkapja a 90 napos fize­tési moratóriumot. Felcsillant a remény, hogy egy kereskedelmi bank bizonyos feltételekkel ga­ranciát vállal a két nagy hitele­zővel szembeni tartozásokért, de végül nem így történt. A fi­zetési haladék határideje szer­dán lejárt, s a csődegyezségi tárgyalás eredménytelenül vég­ződött. A társaság kintlévősége 150 millió forint. Kapacitásukat a jövő év tavaszáig már lekötöt­ték, amitől havi 10-12 millió fo­rint nyereségre számíthattak. Az elmúlt év árbevétele 1,1 milli­árd forint volt, 50 millió forintos üzemi eredménnyel zártak. AZ EGESZ DISZKÓ LÉGKONDICIONÁLT! Csatornáznak Újszegeden Százmilliók és kilométerek „találnak" egymásra. (7. oldal) Mennyit költenek az egyetemisták? mmm A kollégiumban lakó hallgatók havonta három-négyezer forintot fizetnek az elhelyezésért. (Fotó: Miskolczi Róbert) Munkatársunktál A jelenlegi magyar kormány a tandíj fizetésére vonatkozó szabályok megváltoztatásával ingyenessé tette ugyan az első egyetemi vagy főiskolai okle­vél megszerzését, a felsőokta­tásban eltöltött diákévek alatt azonban egyáltalán nem elha­nyagolható mértékű kiadások terhelik a hallgatók, illetve szü­leik pénztárcáját. A diákoknak kollégiumi vagy albérleti díjat kell fizetniük. Az utazás havi költsége a .Jionvágy" erősségé­től is függ, hiszen a minden hétvégén hazalátogató egye­temistának nagyobb kiadással kell számolnia. A gyakoribb hazautazások magasabb költsé­gét kompenzálhatja, hogy a minden hétvége után élelmi­szerrel teletömött táskával visszaérkező diáknak keveseb­bet kell költenie táplálkozásra. (Cikkünk a 10. oldalon.) n Csapórúd" a lámpára Fény- és félsorompó a Szabadkai úti kereszteződésben. A könnyű fémkar megállítja a járműveket. (Fotó: Miskolczi Róbert) Munkatársunktól Csupán néhány napja, hogy ismét tragédia színhe­lyévé vált egy vasúti átjáró: Kiskundorozsma közelében egy autó hajtott a vonat elé, s valamennyi utasa meghalt. A vasút-közút kereszteződéseit ellenőrző rendőrök és „vasúti kommandósok" szerint a köz­lekedési morál romlása egye­nesen elkeserítő. Tavaly a MÁV szegedi igazgatóságá­hoz tartozó Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megyék vas­úti átkelőiben történt 2.1 bal­eset 13 halálos áldozatot kö­vetelt (öten szenvedtek külön­féle súlyosságú sérüléseket). Az idei „részeredmény": 9 baleset, 6 halott, 12 sérült. A szinte menetrendszerűen be­következő tragédiák az átjá­rók biztonságosabbá tételére irányítják a figyelmet. (Részletek lapunk 3. oldalán.) Tanárbérek DM-információ Pokorni Zoltán, a szaktár­ca vezetője bejelentette: a Pénzügyminisztériumot si­került „meggyózni", hogy a januári 8,75 százalékos bér­emelés mellett a pedagógu­sok keresete jövő szeptem­bertől további 20 százalék­kal növekedjen. Elmondta: a javaslatot mind Orbán Vik­tor miniszterelnök, mind a Fidesz-frakció támogatja. Az emelés költségvetési forrási­génye előzetes számítások szerint mintegy 15-22 milli­árd forint. A vita azon fo­lyik, hogy a kötelező óraszá­mokba milyen, a pedagógu­sok által végzett fejlesztési feladatok és milyen mérték­ben számítsanak be.

Next

/
Thumbnails
Contents