Délmagyarország, 1998. október (88. évfolyam, 230-255. szám)

1998-10-01 / 230. szám

/ OTP kész a Az OrsitgetáM Könyvtár állpn^i nyáu^i törölve átütemezésére (3. oldal) Tornado Koszovó fölött? A búcsúzó Kohl-kormány harci gépekkel támogatna egy esetleges NATO-akciót. (2.oldal) ^ ALAPÍTVA: 1910-BEN DELMAGY • A tűzszerészeknek „bombasikere" volt Lőtt seb a Belváros szívében CSÜTÖRTÖK, 1998. OKT. 1., 88/230. ÁRA: 38 FT Parlamenti vitanap Átlagosan tizennégy százalékos lesz a nyugdíjemelés. (3. oldal) Tüzoltóbemutató Ullés: lángcsóva a kút fölött. (4. oldal) Magyar búza Oroszországba • Budapest (MTI) Oroszországba szállít 600 ezer tonna búzát, illetve 50 ezer tonna lisztet a Fantázia Kft., erről állapodott meg szlovák partnerével, az Apis céggel. A tárgyalásokhoz technikai segítséget nyújtott a földművelésügyi tárca. Ezt Tamás Károly, a Földműve­lésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára jelentette be az érintett cégek vezetőivel tar­tott közös sajtótájékoztatón szerdán. A búza felvásárlása vár­hatóan már csütörtökön, de legkésőbb a jövő hét elején megkezdődik. A gazdák nem kapnak kevesebbet a tonnánkénti 14 ezer forintos árnál. Az államtitkár el­mondta még, hogy több cég is érdeklődik magyar gabona iránt, egy USA-beli cég már szándéknyilatkozatot is tett a vásárlásra. Szegeden is észleltük a földrengést Gyertyával a kezében tekintette meg lakása leszakadt balkonját egy belgrádi férfi. A földrengés „megtalálta" a gyenge pontokat. (MTI Telefotó) • Budapest, Belgrád (MTI) Földrengés rázta meg szerda hajnalban Ma­gyarország déli, s Szer­bia északi és középsó ré­szét. Tóth László, a buda­pesti Földrengésjelző Ob­szervatórium ügyeletese elmondta: a rengés in­tenzitása a becslések szerint Magyarországon elérte a Mercalli-skála szerinti 5-os fokozatot. A 0 óra 14 perckor bekö­vetkezeti földmozgást első­sorban Dél-Magyarországon észlelték, ám az ORFK köz­lése szerint Budapest vala­mennyi kerületében érezni lehetett, hogy megmozdult a föld. A földrengés epicentru­ma Belgrádtól 80-100 kilo­méterre délre volt, az északi szélesség 44,11, illetve a ke­leti hosszúság 20,04 fokán. Az epicentrumban a földren­gés amplitúdója elérte a Richter skála szerinti 5,2-es erősséget. A nemzetközi adatcsere során szerzett érte­sülések szerint a föld mint­egy 10 kilométeres mélység­ben mozdult meg. Jugoszláviában a rengés személyi sérülést nem oko­zott, s csak kisebb anyagi ká­rok keletkeztek. Belgrád dél­nyugati részén egy öt-hat má­sodpercig tartó erős rengés volt észlelhető, amely anyagi károkat nem okozott. A föld­mozgás miatti ijedtségtől a fővárosban - több más szer­biai városhoz hasonlóan - so­kan sebtében felöltözve, kis­gyermeküket hónuk alá kap­va az utcára menekültek (egyesek NATO-légitáma­dástól tartottak...), de fél-egy óra elteltével már visszame­részkedtek otthonukba. (Cikkünk az 5. oldalon.) Tűzszerészek a Dóm téren. „Menjenek innen, ha felrobban, messziről is látni fogják!" (Fotó: Miskolczi Róbert) Tegnap reggel, nem sokkal nyolc óra után, a szegedi szerb templom előtti munkagödörben egy második világhábo­rús, 82 milliméter át­mérőjű aknavető grá­nátot találtak az ott dol­gozó munkások. Dél­utánra sikerült hatásta­lanítani a robbanószer­kezetet, amely a tűzsze­részek szerint komoly sérüléseket okozhatott volna a Belvárosban. A palánknál, a szerb­templom tövében rengeteg minden van a föld alatt. Öt­tíz méter szélességű, körül­belül 50 méter hosszúságú sávban nemrégiben találtak késő középkori leleteket, föltárták a régi szerb iskola romjait, s most egy háború­ból itt maradt aknavető grá­nát is előkerült. Amikor egy építkezés so­rán bombát, gránátot, egyéb veszélyes robbanószerkeze­tet találnak, akkor a hivata­los rutineljárás szerint abba kell hagyni a munkát és ér­tesíteni kell a rendőrséget. A Déltáv Rt. megbízásából ezen a területen kábelt fek­tetnek, a kivitelezési mun­kálatokat a Giltek Kft. vég­zi. Gyurics Attila projekt manager szerint el is dobott mindenki mindent a ke­zéből, és kellő riadalommal távolodott a gödörtől. „Nem hiszi el, hogy mi minden van Szeged belvárosa alatt, nehéz lesz ezt visszacso­magolni az aszfalt alá" ­mondja. Miközben a tűzszeré­szeket várjuk, bemutat egy fiatal régésznek, aki a kö­zelmúltban az aknától 10 méterre lévő gödörben késő középkori leleteket talált. Tette ezt önszorgalomból, mert mint a régész fiú mondja, „minden ilyen ve­zetékfektető dúrást meg­nézegetünk szabad időnk­ben". Mosolyogva cigarettázik a frissen felújított templom bejáratánál Gálity Bránisz­lav, szerb esperes plébá­nos, s szemmel láthatóan nem izgatják a történtek. Azt mondja, ő nem megy innen sehová, ez itt az ő te­rületük, s mutatja is a hely­színrajzon, hogy mettől meddig kell a szerb portát őrizni. Régen itt volt a géppus­kafészek, Újszegedről lőtték a Dóm környékét, úgyhogy potyoghatott ide minden. Azt is mondja, az aknát reg­gel kivették a földből a munkások, úgy hitték, na­gyobb földgöröngy vagy kőomladék, szóval kitették a puha részre. Aztán látták, nem az, s visszatették a he­lyére. Az akna megtalálója. Ká­dár Miklós így emlékszik a történtekre: „Reggel nyolc óra után tíz perccel találtuk meg az aknát ásás közben. Szerencse, hogy én láttam meg, a katonaságnál tűzsze­részeknél szolgáltam, így tudtam, hogy veszélyes le­het a vasdarab. Nem is mer­tünk hozzányúlni". A reggeli bejelentés után a helyszínre érkező két rendőr biztosította a terepet, több órán keresztül, öt-hat méternyire állva a gyanús vasdarabtól. A tűzszerészek Budapestről jóval 13 óra után érkeztek. Arra a kér­désre, hogy miért kell ehhez fővárosi osztagot vezényel­ni, senki nem óhajtott vála­szolni. Körülbelül kétórás mun­kát adott nekik az aknavető gránát, amely a hivatalos je­lentés szerint könnyen rob­banhatott volna. A pukka­nás elmaradt, a szakértők a gránátot elszállították és később semmisítik meg. Katkö Krisztina Petőfi-Schiller egyetem? • Bukarest (MTI) A román kormány szerdai ülésén elvi döntést hozott ar­ról, hogy december közepére Petőfi-Schiller elnevezéssel magyar-német nyelven okta­tó multikulturális állami egyetemet alapítanak Romá­niában. Az erről szóló határozat az oktatási minisztériumot bízta meg az egyetemalapí­tás folyamatának elindításá­val és irányításával. A kor­mányhatározat hivatalos közlését követő hét napon belül munkacsoport alakul. Ebben a nemzeti kisebbség­védelmi hivatalnak és az ok­tatásügyi minisztérium felsőoktatási főigazgatóságá­nak öt tisztviselője kap he­lyet a Petőfi-Schiller egye­tem öt fős ideiglenes vezeté­se mellett. • Munkatársunktól Már kétszer volt baleset az utóbbi két hétben a Ba­kay Nándor és Boros József utcai kereszteződésben. Mindkétszer személyautó ütközött autóbusszal. Eltévedt egy Lada a teg­nap déli csúcsforgalomban, a sofőr a Mars tér felől a Kálvária sugárút felé haladt, kereste a helyes utat. Mi­közben az autó vezetője az irányra figyelt, nem észlelte az úttestre festett és a ke­reszteződés elé helyezett fi­gyelmeztetést: Stop! A ke­reszteződésbe szabályosan érkező autóbusz sofőije hiá­ba fékezett, a jármű elejével az autó jobb oldalának ütkö­zött. A személyautó négy uta­sa közül kettőt súlyos sérü­lésekkel szállítottak el a mentők. Személygépkocsi ütközött autóbusszal a Bakay Nándor és a Boros József utca sarkán. (Fotó: Miskolczi Róbert)

Next

/
Thumbnails
Contents