Délmagyarország, 1998. szeptember (88. évfolyam, 204-229. szám)

1998-09-01 / 204. szám

L A mozgássérültek kifogásolják a döntést (5. oldal) ^ ALAPÍTVA: 1910-BEN ^ DELMAQYARORSZAQ KEDD, 1998. SZEPT. 1„ 88/204. •••••••••• mmmmmmmm •MMWffl • Lelket öntenek a szegedi hajléktalanokba Utcai szociális munkások Szegeden közel 800 hajléktalant tartanak számon, akiknek a fele az utcákon él. Az embe­rekkel nagyon bizalmat­lanok, elutasítanak min­denféle közeledést, ezért nehéz velük kapcsolatot teremteni. Az úgyneve­zett utcai szociális mun­kások próbálnak köny­nyíteni a nehéz helyze­tükön, segítenek nekik szállást és egy tál meleg ételt szerezni. Egyálta­lán: néhány jó szót szól­ni hozzájuk. A városban összesen há­rom utcai szociális munkás dolgozik a humánszolgáltató központ megbízásából, kö­zülük az egyik Kulcsár Pé­ter. Neki és a kollegáinak az elsődleges feladata, hogy feltérképezzék Szegedet, hol találhatóak a hajléktalanok. Az utcára került emberek többsége bandákba tömörül és a mindegyik csapatnak van egy kedvenc helye, amit féltve őriz a „konkurenciá­tól". A hajléktalanok min­denkitől tartanak, ezért na­gyon nehéz velük kapcsola­tot teremteni. A szociális munkások megpróbálnak a bizalmukba férkőzni, hogy segíthessenek nekik. A legfontosabb, hogy az alapvető szükségleteket: étel, téli szállás, fürdési le­hetőség, biztosítsák a hajlék­talanoknak. Szegeden három olyan intézmény működik, ahol megfürödhetnek, dél­ben pedig ebédet kaphatnak a rászorulók. A regisztrálá­suk megkönnyítésére meg­A hajléktalanok bizalmatlanok, de vágynak az emberi szóra - vallja Kulcsár Péter. (Fotó: Pászka Csanád) próbálnak minden hajlékta­lant személyi igazolványhoz és tb-kártyához juttatni még a téli krízis előtt. Talán feb­ruártól elkészül az az általá­nos hajléktalanigazolvány, amely országosan egységes lesz. Az otthontalanokat nem egyszerű intézményekbe el­helyezni, ugyanis elutasíta­nak mindenféle kötöttséget és szabályt. Mivel viszo­lyognak az alapvető normák­tól, ezért az társadalom leg­szélére szorulnak. Fontos lenne egy szegedi rehabilitá­ciós központ kialakítása is, ahol nyilvántartanának min­den helyi hajléktalant, de er­re jelenleg nincsen pénze a városnak. A három utcai szociális munkás szinte egész nap jár­ja az utcákat. Reggelente ta­lálkoznak, megbeszélik az aznapi teendőket. Ezután mindenki felkeresi a maga területét, beszélgetnek a haj­léktalanokkal és megpróbál­ják őket rávenni arra, hogy keressék fel a szálláshelye­ke, igyekeznek lelket önteni beléjük. A szociális munkások, köztük Kulcsár Péter is, na­gyon jól ismeri a munkahe­lyét - a várost. Tudja, me­lyik bandának a törzshelye a Somogyi-könyvtár előtti pad, kik üldögélnek a Szé­chenyi téri platánok hűvösé­ben. Vele már nem annyira bizalmatlanok a hajléktala­nok, egy-két kérlelő szó, meg egy flaska bor hatására megnyílnak előtte az embe­rek. Másokkal igen nehezen ÁRA: 38 FT Benkó-dixie A lényeg: testközelben lenni a közönséggel. (4. oldal) A dolgok rendje Sulyok Erzsébet jegyzete nem a „ricsajról", hanem a fontos dolgokról szól. (3. oldal) Pokor n i - ny i tá ny A Radnóti gimnázium 101. tanévét a miniszter nyitotta meg. (3. oldal) • >1 nemzetbiztonsági bizottság ülése utáni kérdés: Semmi sem tisztázódott? állnak szóba, sót néha ag­resszívan is viselkednek. De ez érthető, mert a járókelők nagy részéből nem váltanak ki mást, csak utálatot és el­lenszenvet. A szegedi polgárok több­sége tart a hajléktalanoktól, pedig egy kis odafigyeléssel, segítséggel megkönnyíthet­nék az utcára kerülők nehéz életét. Néha a pár forintnál is többet jelent egy-két szó vagy egy mosoly... Kormos Tamás • Budapest (MTI) Az Országgyűlés nem­zetbiztonsági bizottságá­nak hétfői, zárt ülésén nem tisztázódtak a Fi­desz vezető politikusai­val és családtagjaikkal kapcsolatos adatgyűjtés­re vonatkozó érdemi kérdések - ez derült ki azokból a nyilatkozatok­ból, amelyeket az ülés résztvevői adtak az új­ságíróknak a tanácsko­zást követően. Nem került nyilvánosság­ra sem az, hogy ki és kinek a megbízásából végzett adat­gyűjtést, mint ahogy az sem világos, hogy törvénytelen volt-e az eljárás. - A nemzetbiztonsági szolgálatoknak az adatgyűj­tésben való esetleges részvé­telét bizonyító információ je­lenleg nem áll a rendelkezé­semre - nyilatkozta újság­íróknak az ülésről távozóban Kövér László, jelezve, hogy folyamatban vannak még azok a vizsgálatok, amelyek többek között ennek tisztázá­sára indultak meg. Keleti György, a bizottság szocialista elnöke az újság­írókkal közölte: a polgári tit­kosszolgálatokat felügyelő miniszter sem átadni, sem megmutatni, sem idézni nem volt hajlandó a vonatkozó dokumentumokat. Hozzátet­te: ismét levélben kéri fel Or­bán Viktor miniszterelnököt, hogy jelöljön meg egy szá­mára alkalmas időpontot a bizottsággal való találkozás­ra. (A Fidesz álláspontját a 3. oldalon ismertetjük.) Borisz Jelcin húsz százaléka • Moszkva (MTI) Az orosz törvényhozás al­sóháza hétfőn este elutasítot­.a Viktor Csernomirgyin mi­iiiszterelnöki jelölésének el­ogadását, s elsöprő arány­tan szavazott Borisz Jelcin ikarata ellen. Csernomirgyin mindössze 94 voksot kapott, míg a nem szavazatok száma 253 volt, tartózkodó voksok nélkül (105 képviselő nem .•ett részt a szavazáson). Az alig több mint 90 voks azt jelenti, hogy a 450 tagú alsó­házban alig 20 százalékos támogatottságra számíthat ielenleg Borisz Jelcin, s még i korábban kormánypárti törvényhozók jó része is szembefordult az államfővel. E kedvezőtlen arányon Cser­nomirgyin sem tudott változ­tatni, noha a szavazás előtt elrendelt szünetben még több frakcióval is konzultá­ciókat folytatott. Ezt követő beszédében egyértelműen el­határolódott a Kirijenko-ka­binet augusztus 17-i, a belső államadósságot befagyasztó és a rubelt leértékelő intéz­kedéseitől. Csernomirgyin ellen szavaztak kivétel nél­kül a kommunisták, a liberá­lis Jabloko frakció és a Vla­gyimir Zsirinovszkij vezette Liberális Demokrata Párt tagjai. A baloldali néphatalmi és agrárpárti frakciókból is csak öt képviselő támogatta a miniszterelnök-jelöltet, s a regionális és a független képviselőcsoport tagjai ugyancsak jórészt szembe­fordultak Csernomirgyinnel. A szavazást követően Cser­nomirgyin mindenesetre be­jelentette, hogy kedden Borisz Jelcin elé terjeszti az új kormány összetételére vo­natkozó javaslatát, mert „Oroszország nem lehet meg végrehajtó hatalom, kor­mány nélkül". A szavazás kimenetele nem okozott meglepetést a Kremlnek, hi­szen Borisz Jelcin már ko­rábban jelezte, hogy ismétel­ten Csernomirgyint jelöli kormányfőnek. Francia szerződések • Párizs (MTI) A 35 órás munkahétről szóló francia törvény meg­születése óta eltelt két hónap alatt eddig 170 vállalati meg­állapodást írtak alá, amely „2285 új munkahely létesíté­sét vagy megőrzését tette le­hetővé" - közölte hétfőn po­zitív hangulatú jelentésében a francia munkaügyi miniszté­rium. Túl ezen, előrehaladott tárgyalások folynak a kolek­tív szerződésekről több ága­zatban, így a cukor-, a tejfel­dolgozó- és a fémiparban is. A francia baloldali kormány­zat meghatározó munkahely­teremtő programjától, a fize­téscsökkenés nélküli 35 órás munkahét bevezetéstói „akár több százezer új állás létrejöt­tét" reméli, hozzátéve, hogy ehhez szükséges a tartós gaz­dasági növekedés is. Az átla­gosan 10 százalékos munka­idő-csökkentés ellen a mun­káltatók hevesen tiltakoztak, féltve a francia gazdaság ver­senyképességét. de a törvény immár él, és jövőre a vállala­tok óriási többségének esze­rint kell gazdálkodnia. Storczék már megérkeztek • Munkatársunktól Tegnap a délelőtti, duna­varsányi edzés után elindult, majd a kora esti órákban megérkezett Szegedre a 29. világbajnokságra kvalifiká­ciót szerzett magyar kajak­kenu-válogatott elsó cso­portja. A három részre osz­tott nemzeti csapatból elő­ször az MTK-s férfiak, az újpesti és a honvédos höl­gyek foglalták el szállásukat az újszegedi Forrás Szálló­ban. Ma a teljes csepeli külö­nítmény, csütörtökön pedig a 200 m-es futamban indu­lók költöznek a világbajnok­ság városába. A versenyzők és vezetők többsége a hétfői hajóhitelesítés után a ver­senypálya felé vette az irányt, és szakembertől füg­gően, néhányuk az első csa­pásokat is megtette a vb helyszínén. A Gróf Széche­nyi István sportcentrumban tegnap már számos ország­sportolója tesztelte a pályát, és bár az eső is eleredt, ez nem gátolta meg őket a moz­gásban. Az MTK-s férfi kajak négyes (balról, sapkában Storcz Botond, majd Szádovszky Zsolt, Bauer Márton és Bártfai Krisztián) az újpesti és a honvédos hölgyekkel együtt tegnap megérkezett Szegedre. (Fotó: Gyenes Kálmán)

Next

/
Thumbnails
Contents