Délmagyarország, 1998. június (88. évfolyam, 127-151. szám)

1998-06-02 / 127. szám

Póda Jenő a Fideszbe meni (3. oldal) y ALAPÍTVA: 1910-BEN J DELMAQYARORSZAQ KEDD, 1998. JÚN. 2., 88/127. ••••••MBMMHMMMMHMHM ARA: 38 FT •HWHHHHHHBHMIHH Felnőttigen a keresztségre Pünkösd: a bérmálás ideje 9-12 oldal. Az idei pünkösdi ün­nepen több mint száz­harminc fiatalnak és felnőttnek szolgáltatott bérmaszentséget Gyulay Endre megyés püspök Szegeden. A szeged-csa­nádi püspök idén négy helyen: a kiskundorozs­mai, a fogadalmi és a tarjánvárosi templom­ban, valamint tápén bérmált. / A tarján városi Tátra téri templomban vasárnap dél­után 47 fiatal és felnőtt ré­szesült a bérmaszentségben. A lakótelepi környezetben működő plébánián négy év­vel ezelőtt volt utoljára bér­málás, így az összegyűltek száma átlagosnak mondható. A bérmálok többsége a kör­nyékben lakó középiskolás korú fiatal volt, akik a város különböző gimnáziumaiba járnak. A b'érmacsoportban idén az Agyagos utcai ott­hon négy fogyatékos fiatalja is a püspök elé járult. A zsúfolt templomban megtartott bérmaünnepség után a templom kertjében a plébánia Caritas csoportjá­nak segítségével szeretet­vendégséget tartottak. Kiss Imre, taijánvárosi plébános elmondta, hogy a bérmálok a szentség felvétele előtt 2 éven át készültek: bekap­csolódtak a hitoktatásba és a közösségi életbe. A cél az volt, hogy olyan egyház-él­Bor- után sörfeszt Látogató és liter: 100 ezer. Siker a borfesztiválon. Holnaptól pedig jön a sörfeszt. (5. oldal) Megjelent a júniusi KHfSWUWTO A szegedi mozik műsora Megtalálja a mozikban. • Repülőssztrájk A pilóták nem fociznak • Párizs (MTI) Az Air Francé légitársaság pilótáinak sztrájkja miatt el kellett halasztani a Nemzet­közi Labdarúgó Szövetség (FIFA) tisztviselőinek utazá­sát Párizsba, a június 10-én kezdődő világbajnokságra. A FIFA zürichi székhe­lyéről egy nagyobb létszámú delegáció repült volna hétfőn a francia fővárosba, de a pi­lóták sztrájkja miatt gyakor­latilag megbénult a párizsi repülőtér forgalma. Jelenté­sek szerint a járatok 75-90 százalékát törölni kellett, még úgy is, hogy a külföldi légitársaságok gépeinek lesz­állását nem befolyásolja a sztrájk. A vb szervezőbizott­ságához közelálló források szerint a FIFA-tisztségvi­selőket átirányítják másik já­ratokra, viszont a nagy töme­geket megmozgató, 33 napig tartó labdarúgó-világbajnok­ság egészét érzékenyen érint­heti, ha a sztrájk tartósan folytatódik. A fogadalmi templomban több mint 50 fiatalt és felnőttet bérmált Gyulay Endre püspök. (Fotó: Schmidt Andrea) Nosztalgia - cirkusz ményük legyen, ami ké­sőbb meghatározhatja, hogy felnőtt és felelősség­teljes tag-jai legyenek az egyháznak. A bérmálás a hitben való megerősítést jelenti, s azt teszi teljessé, amit a ke­resztség adott. Kiss Imre atya szerint a bérmálók im­már tudatos felnőttigent mondanak a keresztény hi­vatásra, egy olyan felelős döntés nyomán, amely jól megérlelődött bennük. Ez­zel a bérmált fiatalok már nem a szülők kedvéért tar­toznak az egyházhoz, ha­nem felnőtt tagjai lesznek annak. A tarjánvárosi be­csült adatok szerint az évente 70-80 meg-keresz­telt gyermek közül később 25-30 lett első áldozó és mintegy 12-15 bérmált. Pünkösd alkalmával a fo­gadalmi templomban több mint ötvenen, Tápén pedig tizenkilencen bérmálkoz­tak. S. P. S. • Lajosmizse (MTI) Nosztaligiavonat ütközött egy cirkusz kamionszerelvé­nyével Pest megyében, az 50-es út 48-as kilométerkö­vénél lévő vasúti átjáróban. Személyi sérülés nem tör­tént. A baleset délután fél hét­kor következett be, amikor a Lajosmizse és a Budapest között közlekedő nosztalgia­vonat eddig még nem tisztá­zott okok miatt ütközött a cirkusz kellékeit és körhintá­ját szállító tehergépkocsival. Csíksomlyói zarándoklat • Csíkszereda (MTI) A becslések szerint idén is százezret meghaladó tömeg gyűlt össze a Csíkszereda fö­lött magasodó Kis- és Nagy­somlyó-hegy közötti hegy­nyeregben, hogy a pünkösdi zarándoklat és búcsú kereté­ben meghallgassa a Jakubinyi György rk. érsek és Tamás József csíkszeredai rk. segéd­püspök által celebrált szabad­téri misét. A csíki medence székely falvai, a gyimesi és moldovai csángók, az Erdély távolabbi részéből érkezett résztvevők mellett Magyarországról, a Felvidékről, a Kárpátaljáról, a Vajdaságból és Nyugatról is nagy számban jöttek zarándo­kok, vendégek - nem csak katolikusok, de más vallások hívei is, akik a maga nemé­ben egyedül álló magyarság­ünnepen kívántak jelen lenni. Szabadkai vásár • Munkatársunktól A Szabadkai Nemzetközi Vásár (június 3-6.) idején, június 4-én, a Csongrád Me­gyei Kereskedelmi- és Ipar­kamara közreműködésével, üzleti találkozót rendez a magyar nemzeti bemutató hi­vatalos szervezője, a szegedi Mac Line Kft. A szabadkai városházán sorra kerülő ren­dezvényen a két ország kül­gazdasági kapcsolatairól, a magyar élelmiszeripari ter­mékek jugoszláviai piacra jutásának lehetőségeiről, az importvámokról, a magyar­országi ipari parkokról a ju­goszláv privatizációról lesz­nek előadások, konzultációk. A találkozót követően lesz a Kamara és a Szabadkai Gazdasági Kamara határ menti koordinációs munka­bizottságának kibővített ülé­se, melynek témája az élel­miszer-ipari kereskedelem, kooperáció, beviteli előírá­sok, kvóták és hozzájutásuk. A rendezvényre meghívást kaptak megyénk és a Sza­badkai Gazdasági Körzet ve­zető élelmiszeripari vállala­tainak képviselői, valamint jugoszláv és magyar sza­kértőket. • Budapest (MTI) A Fidesz hivatalos for­mában nem ismeri a kis­gazdapárt kéréseit, miu­tán eddig semmilyen tárgyalás nem folyt a két párt között - mondta Or­bán Viktor, a Fidesz-Ma­gyar Polgári Párt elnöke A Hét című televízió­műsorban, vasárnap este. A Fidesz miniszterelnök­jelöltje azt valószínűsítette, hogy az FKGP-vel a jövő hét közepén vagy annak második felében kezdődhet meg a koa­líciós egyeztetés, azt kö­vetően, hogy lezárultak a Ma­gyar Demokrata Fórummal kezdett tárgyalások. Orbán Viktor jelezte, hogy minden értelmes kompromisszum előtt nyitva áll. „Egyetlen dolog nem kép­zelhető el a számomra, hogy abból a programból, amelyet hosszú évek kemény munká­jának eredményeképpen, lé­nyegében a magyar választók­kal közösen alkottunk meg, ennek a programnak fonto­sabb pontjaiból engedménye­ket tegyünk. Minden más le­hetőség számításba jöhet, de csak ezeken a kereteken be­lül" - mondta a pártelnök. Orbán Viktor meglátása szerint minden valószínűség amellett szól, hogy Magyaror­szágnak két-három héten belül lehet kormánya. „Úgy érzem, • Orbán Viktor A Hétben Nem lesznek elvesztegetett hónapok Orbán Viktor: Magyarországnak két-három héten belül lehet kormánya. (Fotó: Tésik Attila) hogy az ehhez szükséges erő, elszántság és felkészültség bennünk megvan, és a kisgaz­dapárt is nyilvánvalóan érzi azt a felelősséget, amelyet a kialakult helyzet rakott a vál­laikra" - tette hozzá. Arról, hogy legyen-e koalíció, és mely partnerekkel, a Fidesz június 6-i kongresszusa mond­ja ki a végső szót. Orbán Viktor kifejezte meggyőződését, hogy sikerül majd megvalósítani a tervei­ket, de a következő négyéves kormányzás sikerének a zálo­ga valójában a polgárok kezé­ben van. „Mi annyit tudunk tenni, hogy megteremtjük azo­kat a feltételeket, hogy a saját energiáikat mozgásba tudják hozni. És rendet teremtünk természetesen, világos kerete­két, világos szabályokat." Fidesz elnöke a továbbiak­ban arról beszélt: az ország pillanatai drágák, nincs el­vesztegetni való idő, minden egyes késlekedés kemény fo­rintokban mérhető károkat okoz a választópolgároknak. „Tehát a felelősség azt köve­teli meg, hogy az első naptól kezdődően a kormány ért­hető, világos menetrend sze­rint haladva tegye a dolgát. Nem lesznek elvesztegetett hónapok, mint ahogyan négy esztendővel ezelőtt tapasztal­hattuk" - mondta Orbán Vik­tor. Végezetül arról szólt, hogy kedden személyesen találko­zik Göncz Árpád köztársasági elnökkel, és ezen az eszme­cserén nem fogja véka alá rej­teni azt a véleményét, hogy a kormányalakítás sürgető. Nem a Fidesz, hanem az ország és polgárai számára az. Orbán Viktor megerősítette, hogy pártja ennek ellenére semmi­lyen értelemben nem sürgeti az államfőt. Tudomásul veszi, hogy ez a döntés csak és kizá­rólag az ő hatáskörébe tarto­zik. Az ő bölcsessége dönti majd el, hogy mikor adja meg végül a felhatalmazást ­mondta.

Next

/
Thumbnails
Contents