Délmagyarország, 1998. március (88. évfolyam, 51-76. szám)

1998-03-02 / 51. szám

AZ Or?zággyö,ési Könyvtár áHományából törölve Halálos mozdulat - (Illésen (11. oldal) ^ ALAPÍTVA: 1910-BEN ^ DELMAQYARORSZAQ HÉTFŐ, 1998. MÁRC. 2., 88/51. ARA: 38 FT í Közlekedési farsang az Aradi vértanúk terén Napsütéses Tátra-ünnep Keleti - Szaddámról A honvédelmi miniszter szerint az irakiaknak tényleg van takargatnivalójuk. (4. oldal) Szombaton délutánig tar­tó farsangozással ünnepelték a szegediek a tizenhárom új Tátra villamos átadását. A cseh kocsik az l-es vonalon harminc-harmincöt éve futó régi csuklósokat váltották föl. A Szegedi Közlekedési Társaság a városi önkor­mányzat támogatásával vá­sárolta meg a prágai CKD gyár villamosait, összesen 1,2 milliárd forintért. Az Aradi vértanúk terén rendezett ünnepségen zené­vel, tánccal, színes műsorok­kal szórakoztatták az érdek­lődőket. A vetélkedők győz­tesei, valamint az első szege­di közlekedési farsang részt­vevői között kétezernél is több értékes ajándékot osz­tottak ki. Az SZKT még egy külön ajándékkal is kedves­kedett: szombaton mindenki ingyen utazhatott az 1 -es vo­nal új villamosain. (Nyilas Péter tudósítása az 5. oldalán.) Carlos és a magyarok Romániában szenzációként tálalták egy titkos kazetta szövegátiratát. (2. oldal) Mérgesi szomszédoló Négy helyszínen is folytatódott a Délmagyarország által szervezett vetélkedő. (10. oldal) Gál Zoltán is örömmel szállt föl az új villamosra. (Fotó: Schmidt Andrea) MDF: újra nyugodt erö • Gödöllő (MTI) Az MDF ma újra az a nyugodt erő, amely kor­mányképes alternatívát jelent, a következő vá­lasztásokon szövetségese­ivel képes lesz megszerez­ni a mandátumok többsé­gét, és leváltani az MSZP­SZDSZ-kormányt - jelen­tette ki Lezsák Sándor pártelnök a Magyar De­mokrata Fórum XII. orszá­gos gyűlésén vasárnap, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem aulájában. Hangsúlyozta: az MDF­nek van programja, határozott jövőképe, nagyszerű tagsága, szakmai bázisa, van tisztessé­ge, tapasztalata, távlata. - Péntek óta kísértet játja be Magyarországot, az egy­pártrendszer, a szocialista dik­tatúra kísértete - mondta. Az előzetes megállapodás aláírá­sa, a gátépítés terve országos felháborodást keltett, megrop­pantotta a kormány egységét és választási reményeit. - Má­jus 10-én mindent meg kell tennünk azért, hogy ez a szoci­ál-liberális kormány végképp befejezze tevékenységét. A pártelnök emlékeztetett arra, hogy a jelenlegi kormány szá­mos alkalommal megszegte az alkotmányosság és a demokrá­cia szabályait. A kormány gaz­dasági tevékenységével szinte kizárólag a belföldi és a kül­földi lobbyérdekeket szolgálta. - Az MDF és szövetségesei helyreállítják a demokrácia in­tézményrendszerét - mondta Lezsák Sándor. Visszafordít­ják azokat a káros folyamato­kat, amelyeket a jelenlegi kor­mány indított el. Céljuk egy olyan társadalom megteremté­se, amelyben mindenki otthon­ra talál. A megújult MDF nemzeti elkötelezettségű de­mokrata párt, amely az egész magyar társadalmat és az egyetemes, 15 milliós magyar nemzetet kívánja szolgálni. Politikájának lényege ugyan­az, ami 1990-ben volt, de a helyzet megváltozott. Ma a rendszerváltás tisztességes le­zárása a feladat, az Európai Unióhoz való, a nemzeti érde­keket határozottan érvényesítő csatlakozás és a fiatal demok­rácia intézményrendszerének megóvása. Pongrácz Tibor el­nökségi tag kifejtette: a jelen­legi kormány rossz irányba vitte ai országot, s most „fe­dez fel" sok olyan gondot, mint a nyugdíjasok áldatlan helyzete, a közbiztonság hiá­nya, az egészségügy fogyaté­kosságai, amivel három éven át mit sem törődött. Pongrácz Tibor szerint a népesség fo­gyatkozásával együtt fogy a szabadság is - e tendenciát az MDF közreműködésével egy új kormánynak meg kell állíta­nia. Az MDF és a Fidesz vá­lasztási megállapodása kor­mányzati alternatívaként köny­velhető el - jelentette ki vasár­nap Lezsák Sándor, az MDF elnöke a párt országos kampá­nyindftó gyűlése előtt tartott sajtótájékoztatóján. A pártel­nök kifejtette: elkészült az MDF programja, amely a csa­ládot, az anyagi biztonságot helyezi a középpontba. A programban szerepel egyebek között a családi adórendszer bevezetése, a gyes visszaállítá­sa és a várandósági pótlék fo­lyósítása, mindez annak érde­kében, hogy a jelenlegi kor­mány által fogyásra ítélt né­pesség csökkenése megálljon. • Röszkén és Makón törtek-zúztak Kocsmai atrocitások • Munkatársunktól Két Csongrád megyei vendéglátóipari egységben is történt súlyos atrocitás pénteken. Röszkén három garázdát ve-ttek őrizetbe, Makón pedig az egyik szó­rakozóhely alkalmazottjai hivatalos személyek ellen erőszakoskodtak. Három fiatal pénteken nem sokkal éjfél előtt záró­rát rendelt el a röszkei Pre­mier Sörözőben. Cs. Attila, R. Viktor és B. Nándor itta­san állítottak be az egység­be, s azonmód hozzáláttak a berendezés és a vendégek összetöréséhez. Székeket, játékgépeket romboltak, ütötték a vendégeket, akik közül az egyik nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Ahhoz képest, hogy itt már nem sokat ihattak a randalírozók, tisz­tességes számlát hoztak össze. Mindent egybevéve több, mint hatszázezer fo­rint értékben pusztítottak a garázdák, akik őrizetben várják ügyük alakulását. Makón a Mámor Söröző­ben az adóhivatal, a pénz­ügyőrség és a rendőrség tartott ellenőrzés. Ez nem tetszett a két alkalmazott­nak, F. Gyulának és F. Ta­másnak. A finánc fokolóját összetörték, az adóellenőr jegyzőkönyvét pedig szét­tépték, majd némi lökdöső­dés is kialakult, de a rend­őrt nem bántották. A hivatalos személy el­leni erőszakkal gyanúsított kocsmárosok szabadlábon védekezhetnek. SZDSZ-vétó? • Budapest (MTI) A pénteki pozsonyi jegyzökönyaláírás miatt Bős-Nagymaros kérdése kiemelt szerepet kapott az SZDSZ szombati prog­ramadó küldöttgyűlésén. A három tartózkodással elfogadott határozatban a küldöttgyűlés azzal bíz­ta meg a szabaddemok­rata kormánytagokat, hogy vétózzák meg az el­sietett, megalapozatlan kormánydöntéseket. A nyilatkozatból kiderül: a párt küldöttgyűlése osztja azoknak az aggodalmát, akik szombaton tüntetésen tilta­koztak a Duna védelmében. Kuncze Gábor pártelnök be­szédében felkérte Horn Gyula miniszterelnököt: vessen gátat a megalapozatlan megállapo­dásoknak. A pártelnök meg­fogalmazása szerint ez az egyetlen „gát", amit az SZDSZ el tud fogadni. A po­litikus a pénteki megegyezést azért is sérelmezte, mert a döntés a polgárok feje fölött született, akik nem tudják: „valójában mire, mikor és mi­ért akarjuk elkölteni adófo­rintjaik több száz milliárdját". A kisebbik kormánypárt vezetője jelezte: pártja kész rendezni a vitás kérdéseket koalíciós partnerével, mert az MSZP és az SZDSZ közös fe­lelőssége, hogy a kormányzati munka folyamatos legyen a választásokig, és fennmarad­jon a politikai stabilitás. Ál­láspontja szerint ugyanakkor a szabaddemokratákkal abban az esetben lehet „békét kötni", ha a kormányzati munkát nem rögtönzések, hanem megfon­tolt lépések vezérlik és nem kapnak teret azok a kicsinyes aktuálpolitikai szempontok, amelyek az elmúlt heteket jel­lemezték. A választások utá­ni lehetőségekkel kapcsolat­ban az SZDSZ elnöke úgy nyilatkozott: pártja 1998-ban kizárólag akkor vállalja a kor­mányzati szerepet, ha a vá­lasztópolgárok olyan helyzet­be hozzák, hogy valódi koalí­ciót köthessen. Leszögezte: a Szabad De­mokraták Szövetsége akár kormányon van, akár ellen­zékben, mindig ellene lesz a túl nagy államnak, a sumáko­lásnak, a demagógiának, a kli­ensrendszer kiépítésének. Az alkotmányos demokráciát, a tisztességet képviselik a rutin­nal szemben, illetve a polgárt a bürokráciával szemben. Dorozsma-dupla Vasváriban Mozgalmas hétvégéje volt a szegedi csapatoknak. A Pick Szeged kézisei a Net­telstedttel mérkőztek, és ide­genben is kikaptak (29-26), így kiestek a City-kupától. Focival folytatva a sort: az NB I/B-s Szeged-Dorozsma idegenben nyert 2-1-re a Ti­szavasvári ellen (remekül si­került Pataki Tamás bemu­tatkozása!), míg az NB Il-es SZEAC gól nélküli döntet­lent ért el a Demecserrel szemben. „Iksz" lett a vége a Bp. Spartacus-Tabán Trafik Szeged férfi vízilabda-ran­gadónak is (7-7), de ezt in­kább pontrablásnak nevez­hetjük, mint -vesztésnek. A kosarasok egyik szeme sír, a másik pedig nevet. A lányok a vidámabbak, hisz hazai környezetben nyertek a Nagykanizsa ellen (58-57), míg a Szedeák 77-70-es ve­reséget szenvedett a szerény képességű Miskolctól. (Részletek A Dél Sportjában.) Szentmiklósiék Tiszavasváriban kétszer járhattak (gól)örömtáncot. (Fotó: Miskolczi Róbert) • Románia Egyesült két párt • Bukarest (MTI) A román koalíciós kor­mányban részt vevő Nem­zeti Liberális Párt (NLP) és a parlamenten kívüli Polgá­ri Szövetség Pártja (PSZP) szombati, párhuzamosan megrendezett országos ta­nácsülésükön jóváhagyták a két párt egyesülését. Ez valójában az utóbbi, nevezetesen Nicolae Mano­lescu által vezetett formá­ció beolvadását jelenti Mir­cea Ionescu Quintus pártjá­ba. Az üléseken kiderült, hogy az egyesült párt neve ezután is Nemzeti Liberális Párt lesz. Ami szintén bizo­nyossá vált: Nicolae Mano­lescu alelnöki tisztséget kap és pártjának más veze­tői is különböző vezető posztokat töltenek be az NLP-ben. A határozatok jóváha­gyására március 28-ra összehívták a Nemzeti Li­berális Párt kongresszusát.

Next

/
Thumbnails
Contents