Délmagyarország, 1998. február (88. évfolyam, 27-50. szám)

1998-02-02 / 27. szám

országgyűlés' Épeszű ember ilySiÁemcsinál" (3. oldal) ^ ALAPÍTVA: 1910-BEN ^ DELMAQYARORSZAQ HÉTFŐ, 1998. FEBR. 2„ 88/27. Nemzetiségek háza Szegeden • Munkatársunktól Szombaton nyitották meg Szegeden, az Osztrovszky ut­ca 6. szám alatt a nemzetisé­gek házát, melyben négy sze­gedi kisebbségi önkormány­zat, a görög, a német, a ro­mán és a szlovák kapott he­lyet. Az általuk alapított tár­sulás az ingatlant használatra kapta Szegedtől. A városi ön­kormányzat segítsége mellett a kormány kompenzációs ke­retéből és saját forrásból, va­lamint a 12 ezer márkás né­met támogatásból sikerült be­rendezni és felújítani az egy­kori iskolaépületet. A cigány és a szerb kisebbségi önkor­mányzat már korábban kapott megfelelő helyiséget rendez­vényeik lebonyolítására. Sza­lay István, Szeged polgár­mestere hangsúlyozta, hogy a város kiemelt ügyként kezeli az itt élő nemzetiségeket, bi­zonyítja ezt a ház átadásához nyújtott támogatás is. Az épület átadása kapcsolódik ahhoz a folyamathoz, mely a Duna-Maros-Tisza eurorégió beindításával kezdődött és a román főkonzulátus átadásá­vaFfolytatódott. (Tudósításunk az 5. oldalon.) Szeged címere, valamint a görög, a német, a román és a szlovák zászló előtt tapsolnak a vendégek. (Fotó: Miskolczi Róbert) Irak: akció három héten belül? • London (MTI) Két, de legkésőbb há­rom héten belül várható a közös brit-amerikai katonai fellépés Irak el­len - írta a vasárnapi brit sajtó név nélkül idézett diplomáciai forrásokra hivatkozva. A The Sunday Times által felvázolt forgatókönyv sze­rint a bagdadi rezsim nyil­vánvalóan továbbra sem en­gedélyezi az ENSZ fegyve­rellenőreinek tevékenységét az „érzékenynek" minősített helyszíneken, s emiatt a Biz­tonsági Tanács hamarosan igen erőteljes hangvételű ha­tározatot hoz Irak ellen. En­nek alapján a szövetségesek ultimátumot intéznek Szad­dám Huszeinhez, megszabva egy közeli határidőt az együttúködés felújítására, s ennek eredménytelen elmúl­tával, a lejárat után két-há­rom nappal kezdődik a kö­zös katonai akció - írta az első számú brit vasárnapi lap. A The Sunday Times for­rásai szerint az iraki nemzet­gyűlés hétfői ülésén valószí­nűleg dönt arról, hogy tagjai beköltöznek az elnöki léte­Iraki katonák biztosítják az országba érkezett új, 23 tagú ENSZ-megfigyelöi csoport autóinak áthaladását a Bagdadba vezető úton. (MTI Telefotó) sftményekbe. Ez nem új tak­tika: a hasonló novemberi válság idején is polgári sze­mélyek százai képeztek élő pajzsot a valószínű célpont­nak tartott elnöki palotáknál. A lap szerint fennáll annak a veszélye, hogy a Bagdadban dolgozó ENSZ-illetékeseket túszul ejtik, s őket is a tám­adásnak leginkább kitett helyszínekre hurcolják. A The Observer szerint a katonai tervezőket elsősorban más aggasztja: a támadást előkészítő stratégák attól tar­tanak, hogy találat éri vala­melyik vegyi vagy biológiai fegyverraktárát, s a levegőbe kerülő hatóanyagok komoly pusztítást végeznek a polgári lakosság körében. A baloldali vasárnapi brit lap forrásai szerint az Egyesült Államok komoly csapásra készül, mi­után a Clinton-kormány arra a végleges következtetésre jutott, hogy a diplomácia esz­köztára mára kiürült. Madeleine Albright ameri­kai külügyminiszter, aki elő­ző nap tárgyalt Londonban brit kollégájával, a megbe­szélés után még úgy fogal­mazott, hogy „gyorsan fogy" a diplomáciai megoldás kere­sésére fordítható idő, s ő sze­mély szerint „kétségesnek" tartja, hogy a hátralévő idő­ben lehetséges a válság békés megoldása. Tony Blair brit kormányfő szerdán Washing­tonba utazik, s általános vá­rakozás szerint a két szövet­séges a látogatás során végle­gesíti a katonai fellépés rész­leteit. Ugyanakkor Viktor Po­szuvaljuk orosz külügymi­niszter-helyettes vasárnap is­mét Bagdadba utazott, hogy megpróbálja elejét venni egy esetleges Irak-ellenes katonai csapásnak. Moszkvában je­lezték: az orosz vezetés to­vábbra is ragaszkodik a vál­ság békés rendezéséhez. Gennagyij Taraszov orosz külügyi szóvivő figyelmezte­tett arra, hogy egy Bagdaddal szembeni katonai akció szá­mos polgári áldozatot köve­telne, és beláthatatlan politi­kai következményekkel jár­hat nem csak a térségbeli or­szágokra, hanem számos más államra nézve is. ARA: 38 FT Uj bankó Tegnaptól érvényes fizetőeszköz a kétezres, az új bankjegysorozat legújabb darabja. (6. oldal) (7-9. oldal) Úioncszomoríté A Pick Újszegeden alaposan lelépte az újonc Cegép SE-t. Az eredmény: 28-18. (7. oldal) • Kábító ügyek Ki kit tartóztatott le? • Budapest (MTI) Bócz Endre fővárosi fő­ügyész szombaton meg­erősítette, hogy a Fővá­rosi Ügyészségi Nyomo­zó Hivatal eljárást indí­tott, amelynek keretében házkutatást tartottak a Budapesti Rendőr-főka­pitányság szervezett bű­nözés elleni osztályán, a kábítószerrészleg hivata­li helyiségeiben. Túri András, a Fővárosi Ügyészségi Nyomozó Hi­vatal illetékese elzárkó­zott a tájékoztatástól az ügyben. Gergelics Zsóka, a BRFK sajtófőnöke elmondta: a Fő­városi Ügyészségi Nyomozó Hivatal és a Belügyminiszté­rium Rendvédelmi Szervek valóban végrehajtottak egy közös akciót a Budapesti Rendőr-főkapitányság Szer­vezett Bűnözés Elleni Osztá­lyán. A Fővárosi Ügyészségi Nyomozó Hivatal azonban elrendelte az egész ügy titko­sítását, így ha arról bárki ér­demleges információt szol­gáltat, az titoksértést követ el, ami a nyilatkozó személy­re nézve újabb eljárást von maga után - mondta. A titko­sítás alól - tette hozzá - csak az adhat felmentést, aki el­rendelte. (Korábban olyan in­formációk láttak napvilágot, hogy a BRFK szervezett bú­nüzés elleni osztályán dolgo­zó három nyomozót őrizetbe vettek.) Gergelics Zsóka ugyanak­kor beszámolt arról, hogy há­rom, kábítószerrel való visszaélés bűntettével alapo­san gyanúsítható civil sze­mélyt őrizetbe vettek a BRFK szervezett bűnözés el­leni osztályának dolgozói. Tavaly a BRFK kiterjedt nyomozást kezdett M. René holland állampolgár és több társa ellen, akiket szintén ká­bítószerrel visszaéléssel gya­núsítanak. Az ehhez az ügy­höz kapcsolódóan az ország különböző városaiban most elfogott három személynél összesen másfél kilogramm hasispogácsát foglaltak le, melynek összértéke körülbe­lül 15 millió forint. • Országgyűlés Az utolsó ülésszak küszöbén • Budapest (MTI) Az Országgyűlés elnöke szerint a büntetőeljárási kó­dexnek, a sporttörvény-mó­dosításnak, a távhőszolgálta­tási törvénynek mindenkép­pen meg kellene születnie még ebben a ciklusban. Ugyancsak sürgetőnek tartja a kisebbségek parlamenti képviseletének megoldását és az Országos Területfejleszté­si Koncepcióról szóló határo­zat meghozatalát. A parlament előtt álló fel­adatokról nyilatkozó házel­nök véleménye szerint a so­kakat érdeklő, valamint az ál­lamszervezet működése szempontjából fontos törvé­nyeket meg kell hozni, ehhez képest másodlagos, hogy ez milyen hosszú ülésszakot igényel. Azt szeretné, ha a kormány és a frakciók meg tudnának állapodni egymás­sal arról, hogy törvényjavas­latokat kell feltétlenül meg­tárgyalnia a parlamentnek még ebben a ciklusban. HDS: e rben a sportháttér! HETI DEL SPORTJA - MINDEN KEDDEN, CSONGRÁD, BÁCS ÉS BÉKÉS MEGYÉBEN! } i k HOLNAPTÓL KERESSE AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL! PARTNEREINK FIGYELMESE! A LAPBAN MEGJELENŐ HIRDETÉSEKET HÁROM MEGYÉBEN OLVASSÁK! Érdeklődjön a 62/31 1-819-es telefonon!

Next

/
Thumbnails
Contents