Délmagyarország, 1996. szeptember (86. évfolyam, 204-228. szám)

1996-09-02 / 204. szám

Szarkák a boltban Télen kabátban, nváron táskában lopnak az üzletekben. (5. oldal) Nagydíj a Picknek A szegedi szalámi és a marketingmunka elismerése az OMÉK-en. (3. oldal) Hol, mi olcsóbb? Új rovatunkba kedden és szerdán kerülhetnek be a „licitáló" kiskereskedők. (4. oldal) (fó) ^O^ággyűl'ési Könyvtár Vb-selejtezőn: Magyarorsiág-Finnorszag 1-0! (A Dél Sportja) Tölgyessy kilépett e Budapest (MTI) Kilépett az SZDSZ-ből és a párt parlamenti frakció­jából Tölgyessy Péter, a szabaddemokraták korábbi elnöke, illetve frakcióveze­tője. Tölgyessy a parla­mentben a függetlenek közé ül át. A párt országos tanácsá­nak szombati ülésén felolva­sott felszólalásában Töl­gyessy Péter értékelte a Horn-kormány szerepét, eszközrendszerét, a hatalmat Tragédia # Sarkad (MTI) A diffúziós főzőedénybe került mészkemencegáz okozta azt a tragédiát, amely szombaton reggel hat óra és fél hét között következett be a Sarkadi Cukorgyárban s amely kioltotta két karbantar­tó munkás életét. Sopronyi Lajos (31 éves) ment le első­gyakorló koalíciós pártok viszonyát. Megállapítása szerint a kormány politizálá­sát alapvetően a szocialisták belső erőviszonyai alakítják. A szabaddemokraták „me­netrendszerű" tiltakozásait a kormányfő hatásosan hasz­nálja fel a pártján belüli ha­talmi játszmákban. Az SZDSZ Tölgyessy szerint régóta a piacképes későkádári technokrata-ér­telmiségi csoportok érdeké­ben tevékenykedik. Sarkadon nek a tartályba, majd - bár látta, hogy társa összeesett ­Sebestyén Mihály (28 éves) utána indult. Harmadikuk, Szegedi Albert (37 éves) kö­téllel próbált leereszkedni és segíteni bajba jutott társain, ám ő is rosszul lett, össze­esett, de őt a közben összesza­ladó munkások kimentették. • A Nemzeti Társas Kör Mártélyon ünnepelte a millecentenáriumot Ki Horn Gyula méltó partnere? A négy esztendővel ez­előtt alakult, százhatvanöt tagot, köztük ismert művé­szeket, tudósokat, politiku­sokat és egyházi személyisé­geket számláló Nemzeti Tár­sas Kör a hét végén Már­télyon rendezte meg mille­centenáriumi ünnepségét. Az eseményen olyanok vettek részt, mint Szörényi Levente zeneszerző, Dinnyés József daltulajdonos. Császár An­géla, Horváth Gyula és Dör­ner György színművészek, Csete György építész, Lieb­mann Katalin, Murányi László és Várkonyi Balázs újságírók, Giczy György, a KDNP, Csurka István, a MI­ÉP elnöke, Tempfli József nagyváradi megyéspüspök, Fekete Gyula és Mózsi Fe­renc írók, valamint Potyka bácsi. (Az eseményről szóló beszámolónkai a 3. oldalon Csurka István: „Naponta robbannak ki milliárdos botrányok." (Fotó: Tésik Attila) találják.) Nem szállt fel a Fekete Sólyom HÉTFŐ, 1996. SZEPT. 2., 86/204. ÁRA: 29 FT Igazi felhőszakadás fogadta tegnap délelőtt a Taszárra látogató sze­gedi küldöttséget. A dr. Szalay István polgár­mester által vezetett de­legáció (amelyben helyet kapott Kovács János alezredes, a 60. Műszaki Dandár parancsnokhe­lyettese, Tóth Károly, a Szegedi Vásár- és Piac­szervező Kft. igazgató­helyettese, munkatársai­val együtt), szinte meg­érkezése pillanatától csak az „esőáztatta" Ta­szárt látta. így azután helytálló volt az ameri­kai sajtóközpont vezető­jének megjegyzése, ami­kor átadta az akkreditá­ciós kártyánkat, hogy tessék csak nyugodtan fotózni, úgysem látszik majd rajta semmi... Először a katonai kórházat tekintettük meg, amely az alig 3 ezer lakosú Taszár mellett egy kis - kempingre hasonlító - sátortábor, csak az idegen jelzések hívják fel az arra járó figyelmét, hogy ott „valami" működik. Bent? Amerikai szuperkórház: el­sősegély-állomás, két műtő, digitális röntgen, továbbá olyan - egymillió dollár érté­kű - videokomputeres vizs­gáló műszer, amely a Bosz­niában megsérült (vagy sebe­sült) katona adatait továbbít­ja a Heidelbergben lévő ame­rikai egészségügyi központ­ba. Ott diagnosztizálnak, Ta­száron pedig műtenek. Egy­szerre 60 beteget tudnak fel­venni a tábori kórházba, dg ennél mindig kevesebb gyen­gélkedő van az ágyakon. Há­la istennek, mondják. Egyéb­ként kórházlátogatásunknak A szegedi polgármester a taszári bázison is „vezetett". (Fotó: Miskolczi Róbert) „gyakorlati" haszna is volt, mert Kovács alezredes úr hü­velykujján éppen ott vérzett ki a minap szerzett seb. Az amerikai személyzet azonnal el is látta a szegedi páciens sérülését... A helikopter-javító han­gárban - vasárnap ellenére ­nagy volt a sürgés-forgás. Ja­vították a Black Hawk heli­koptert. Isaszegi János ezre­des, a magyar-amerikai pa­rancsnokság egyik vezető beosztású tisztje, maga is ta­pasztalt pilóta, azt mondta el etTÓl a csak filmekben látott csodamadárról, hogy 40 perc alatt képes megtenni a Tuzla­Brcsko-Taszár utat, Nyolc sebesülttel a fedélzetén. Most azonban nem szállt fel a Fekete Sólyom. Pedig erre (is) kíváncsiak voltunk. Azután megcsodáltuk a hatalmas 'ebédlőcsarnokot, amelyben Bili Clinton taszári látogatása alkalmával-beszé­det mondott a katonák és a tisztek előtt, a bevásárlócent­rumot, a szórakoztató negye­det, a fitnessközpontot, meg a mamutharckocsik bevago­nírozását is. Ez utóbbit azon­ban csak távolból, mert az eső miatt nem tudtuk elhagy­ni a biztonságot nyújtó gép­kocsinkat. A látogatás végén dr. Sza­lay István polgármester la­punknak elmondta, hogy hasznosnak tartja a látoga­tást, s értékelése szerint a jö­vőben tovább lehet bővíteni az IFOR taszári bázisának és a Tisza-parti városnak, első­sorban a vásárigazgatósággal eddig fennálló kapcsolatait. Amikor késő délutáni tá­vozásunkkor a fekete bőrű amerikai katona felemelte a bázis kijáratánál a sorompót, az eső még mindig vigaszta­lanul esett... Igaza volt a sajtosnak. Kisimre Ferenc Súlyos baleset Röszkénél • Röszke (MTI) A legsúlyosabb, a harmadfokú környezet­védelmi kárelhárítási készültséget rendelték el Röszkénél, ahol egy bal­eset következtében 15 M»r liter benzin ömlött az országútra, az út­menti talajrétegre és az éppen száraz belvízelve­zető csatornába. A baleset szombatra vir­radó éjszaka történt, szinte csak néhány méterrel a rösz­kei határátkelő előtt, magyar oldalon. Egy jugoszláv, ben­zint szállító kamion karam­bolozott, s 30 ezer literes szállítmányának mintegy fe­le kifolyt az útra. Az útsza­kaszt azonnal lezárták. A szennyezés elhárítását rövid időn belül megkezdte a Sze­gedi Környezetvédelmi Fel­ügyelőség és a vízügyi igaz­gatóság. A karambolozott tartálykocsiban maradt ben­zint átszivattyúzták. A szennyezést lokalizálták, de a szakemberek szerint talaj­cserére is szükség lesz, így a kárelhárítás több napig fog tartani. A belvízcsatorna irá­nya miatt a vízügyi szervek értesítették a jugoszláv felet. A határt lezárták, majd reg­gel részlegesen, egy sáv­ban megindult a forga: lőrr,, de óriási torlódás ala­kult ki. A baleset körülményeinek vizsgálata folyik. Mintegy 150 köbméter földet szüksé­ges elszállítani a röszkei ha­tárállomás körzetéből a ki­ömlött benzin miatt és ezt a földet ártalmatlanítani kell ­közölte Major Tibor, az Al­só-Tiszavidéki Környezetvé­delmi Felügyelőség igazga­tója szombaton délután. A terület egy részén mar­kológépek dolgoznak, ame­lyeket folyamatosan locsol­nak a tűzoltók. Ahol maga­sabb fokú a benzinkoncent­rátum, ott kézi munkával kell teherautóra rakni a szennyezett földet. Ezért Röszke polgármestere, Ma­gyari László, aki a helyi pol­gárvédelem parancsnoka, közmunkásokat rendelt a ha­tárátkelő-állomásra. • Szalayékat az eső sem zavarta - a taszári hangárban

Next

/
Thumbnails
Contents