Délmagyarország, 1996. augusztus (86. évfolyam, 179-203. szám)

1996-08-01 / 179. szám

Búcsú a laktanyától: Ezen a bejáraton utoljára jöttünk ki... (Fotó: Karnok Csaba) Út a lakáshoz Elkészült a lakástakarékpénztári törvényjavaslat. Az otthonhoz jutást hivatott könnyíteni. (3. oldal) Ki ül a drótszamáron? A szegedi kerékpárutak legalábbis ellent­mondásos véleményeket váltanak ki. (5. oldal) ^ ALAPÍTVA: 1910-BEN ^ DELMAGYARORSZAG CSÜTÖRTÖK, 1996. AUG. 1., 86/179. ÁRA: 29 FT A határőrség és a reformátusok • Ártánd (MTI) A Határőrség felkészült arra, hogy gyorsan átléptesse a nagyváradi III. Magyar Református Világtalálkozóra utazókat, de kisebb várako­zás (gy is kialakulhat az ár­tándi határállomáson. Krisán Attila ezredes, a Határőrség szóvivője el­mondta: péntek délutántól szombat délelőttig 200-300 autóbusz kiléptetésével szá­molnak Artándnál. Már megegyeztek a román ható­ságokkal a gyors ügykeze­lésben, és a járműveket egy­séges megkülönböztető jel­zéssel is ellátják. Ugyanak­kor az amúgy is erős nyári forgatom miatt nem kizárt, hogy kisebb várakozás kiala­kulhat. Ezért a Határőrség azt javasolja az egyénileg utazóknak, hogy a csengersi­mai átkelőt vegyék igénybe. Az autóbuszok augusztus 10-én és 11-én térnek vissza - ugyancsak Artándnál ­Magyarországra. Szlovák nem a magyar válaszra • Pozsony (MTI) Jozef Sesták szlovák külügyi államtitkár sze­rint a szlovák fél elége­detlen a „magyar-ma­gyar csúcs" nyilatkoza­tára reagáló szlovák külügyi emlékeztetőre érkezett magyar vá­lasszal. Sesták ezt közölte Benyó Pállal, a Magyar Köztársas­ág ideiglenes pozsonyi ügy­vivőjével, aki diplomáciai küldetésének lejárta alkal­mából tett bűcsúlátogatást a szlovák külügyi államtitkár­nál. A szlovák külügyi tárca szóvivőjének sajtóközlemé­nye szerint Jozef Sesták Be­nyó Pál szerdai búcsűlátoga­tása során rámutatott: a szlo­vák emlékeztetőre érkezett magyar válasz „nem oszlatta el a Szlovák Köztársaság ko­moly aggodalmait." Az ál­lamtitkár az ideiglenes ma­gyar ügyvivővel közölte, hogy „a szlovák fél helyesel­né, ha a magyar kormány a kölcsönös bizalomerősítés és a térség stabilitása érdeké­ben nyilvánosan elhatárolná magát az etnikai alapon szerveződő területi autonó­mia" gondolatának támoga­tásától. Jozef Sesták ugyanakkor jelezte: a szlovák külügyi tárca a közeljövőben mé­lyebb elemzésnek veti alá a magyar választ, melyre mi­előbb hivatalosan is regálni fog. Kibújtak az angyalbőrből • Munkatársunktól Giczy és a média • Budapest (MTI) A kormány 2199/1996 számű határozata a médiatör­vény olyan módosítását irá­nyozza elő, amely megakadá­lyozza a médiarendszer kor­mánytól való függetlenségét, sérti a közszolgálati nemzeti műsorszórókra vonatkozó eu­rópai normákat, sőt alkot­mánysértő szándékokat tük­röz - értékelte a kabinet dön­tését Giczy György. A KDNP elnökének a sajtóhoz eljuttatott nyilatkozata szerint a kabinet alapjaiban kérdője­lezi meg a médiatörvény sar­kalatos tételeit: a közalapít­ványi kuratóriumok függet­lenségét, illetve az Országos Rádió és Televízió Testület független működését. A ke­reszténydemokrata politikus szerint törvény- és alkot­mánysértő az a kormányzati szándék, amely a Magyar Ál­lamkincstár alá kívánja vonni az ORTT-t és a közalapítvá­nyokat és gyakorlatilag meg­szüntetné a Műsorszolgálta­tási Alapot. A reklám és szponzori korlátozás terve­zett feloldása nemcsak az eu­rópai normákat és médiatör­vényt sérti, de veszélyezteti a médiaprivatizációt - állítja Giczy György. Hozzáteszi: a kormány költségvetési tör­vény módosítása ürügyén olyan államosítási programot hirdetett meg, amely a Ráko­si-Gerő korszakra emlékez­tet. A KDNP követeli, hogy a kormány hajtsa végre a rá­diózásról és televíziózásról szóló törvény által előírt fel­adatait, tartózkodjon a hason­ló határozatok meghozatalá­tól, illetve biztosítsa a média­rendszer valamennyi intéz­ményének függetlenségét. Magyar idö szerint szerdán hajnalban Martinék János öttusázó felállt a dobogóra és átvette a bron­zérmet... Előtte Eduárd Zenovka orosz sportoló (bal­ról) ezüst-, a kazah Alekszandr Parigin (középen) pedig aranyérmet kapott. (MTI Telefotó) Több mint 14 ezer hon­véd szerelt le tegnap kis ha­zánk laktanyáiban. A hon­védség és a határőrség köte­lékében szolgálatot teljesítő sorkatonák számára minden­ütt alkalmi ünnepségeket szerveztek, amelyen kihir­dették az előléptetett és di­cséretben részesült katonák névsorát, búcsút vettek egy­mástól, a tisztektől és ­irány az utca, majd az állo­más, és végül az otthon. Az édes otthon, ahol várta őket szülő, testvér, menny­asszony, feleség, barátnő. Meg az ünnepi ebéd, ame­lyet anyu varázsolt az asztal­ra, s amelyhez más főztjét nem lehet - nem is szabad ­hasonlítani! Néhány nap la­zítás, szórakozás, rokonok, barátok, ismerősök megláto­gatása, majd kezdődnek a szürke hétköznapok: munka, tanulás, álláskeresés. Az élet rendje szerint. A leszerelő katonákról szóló riportunkat, amely a szegedi Török Ignác lakta­nyában készült, a 6. oldalon olvashatják. Menedékjogot kért • Minszk (MTI) Fehéroroszország legje­lentősebb ellenzéki pártjának vezetője bejelentette, hogy politikai menedékjogot kért az Egyesült Államokban. A Szovjetunió 1991-ben történt összeomlása óta most először fordult elő, hogy egy volt szovjet köztársaság ellenzéki politikusa politikai okokból menedéket kért egy nyugati államtól. A fehérorosz Népfront ve­zetője, az 52 esztendős Zé­nón Poznyak, valamint szóvi­vője, Szergej Naumcsik meg­erősítette: attól tartanak, hogy Alekszandr Lukasenko államfő utasítására politikai üldöztetésben lenne részük hazájukban. A két politikus azt állította, hogy a Fehér­oroszországot egyre inkább önkényuralmi módszerekkel irányító Lukasenko parancsot adott „semlegesítésükre". Poznyak és Naumcsik áp­rilis végén utazott el Fehér­oroszországból, miután a rendőrség durván szétkerge­tett egy tüntetést, majd szá­mos ellenzéki politikust le is tartóztatott. Cobrák Brassóban? • Brassó (MTI) A brassói repülőgépgyár­ban már ebben az évben Cobra típusú harci helikop­terek összeszerelését terve­zik román-amerikai együtt­működésben. A román nem­zetvédelmi minisztérium vezetői és az amerikai Bell cég képviselői erre vonatko­zó szándéknyilatkozatot írtak alá kedden Bukarest­ben. A román sajtó szerint egymilliárd dolláros üzleti megállapodásról van szó, amely 96 helikopter romá­niai összeszerelését irányoz­za elő. Az európai hagyományos fegyverzetek csökkentéséről szóló megállapodás értel­mében a román légierő 120 harci helikopterrel rendel­kezhet. A Cobrák ide­jétmúlt gépeket váltanának föl. Ion Iliescu román elnök kedden fogadta Louis Campbellt, a Bell elnökét, aki ismertette az amerikai cég és a brassói gépgyár ve­gyes vállalat alakítására irá­nyuló tervét. Martinék dobogós Iskolabotrány Ópusztaszeren • Munkatársunktól Törvénysértő pályázati el­járás, illetve határidő- meg­hosszabbítás jellemezte már induláskor is az ópusztaszeri iskolaigazgató-választást. A képviselő-testület ugyanis csak utólag vette tudomásul a kiírt pályázati feltételeket, majd az abban jelzett elbírá­lási határidőt önkényesen módosították. Ezt követte a beérkezett egyetlen pályázat - amelyet az öt esztendeje hi­vatalban lévő igazgató nyúj­tott be - elbírálásának erősen megkérdőjelezhető lebonyo­lítása. A tény az, hogy az érintettek többsége - az óvo­da és az iskola dolgozói - vé­leményük sárba tiprásáról, egy kisebbség politikai okok­ra visszavezethető akaratának - állítólag jegyzői segédlettel - kierőszakolt győzelemre viteléről beszélnek. (Riportunk a 11. oldalon.) Temesvári Gyuláné (középen): A törvénysértéseket, illetve az áldemokráciát nem lehet szó nélkül tudomásul venni. (Fotó: Miskolczi Róbert)

Next

/
Thumbnails
Contents