Délmagyarország, 1996. július (86. évfolyam, 152-178. szám)

1996-07-01 / 152. szám

iSve ** Grs: ' JS>8!é*» Könyvtár ÍV állományából törölve Már a szegedi polgármesteHrísmeri az Internetet! (5. oldal) ^ ALAPÍTVA: 1910-BEN DELMAQYAROI HÉTFŐ, 1996. JÚL. 1„ 86/152. ARA: 29 FT A titkárnő udvarias válasza: az igazgató úr éppen tárgyal Pénz helyett impulzust? Fejük fölül a tetőt. Mit tehet a bérlő, ha megtudja, hogy el akar­ják adni a feje fölül a la­kást? Kézenfekvőnek látszik megkérdezni, mik a tulajdonos szán­dékai. Igen ám, csak­hogy a tulaj' nem mél­tatja válaszra sem a het­venöt esztendős fóbérlőt, sem pedig az ügyében eljáró fiát, valamint a sajtó képviselőjét sem... Marad tehát a tények ­kényszerűen egyoldalú ­bemutatása. Gipszgirlandok közül ha­talmas marhafej néz le a já­rókelőkre a Petőfi Sándor su­gárút 27. számú ház homlok­zatáról: a cégér jelzi, hogy a földszinten húskimérés mű­ködik. A vakolatdíszek azon­ban nem sok szépséget rejte­nek: a ház padlásának tető­gerendái helyenként annyira korhadtak hogy a késpenge könnyedén beléjük szalad; a két emeleti lakás beázik, a fürdőkád dugul, a falicsap használata nem ajánlott, mert a vezeték valahol szivárog, s vizesedik a fal... Mindebben talán nincs is semmi meglepő, hiszen sok belvárosi ház várja hasonló állapotban a megváltó fölújí­tást. Amikor viszont a het­venöt esztendős néni kony­hájába lépünk, mégiscsak csodálkozunk egy kicsit. Mert először látunk olyan helyiséget, amely konyha, fürdőszoba és illemhely is egyszerre (utóbbi fülkécskét fallal választották el, ám a közös légtér megmaradt). Az átalakítás még a hon­védségi időkből való, azután az Éliker vette birtokba a há­zat. Az idős bérlő nem em­lékszik arra, mikor végeztek fölújítást az épületen. A la­Nem kapnak már segélyt a pályakezdők. (3. oldal) Karadzsics: felmentve A boszniai szerbek ragaszkodnak vezérükhöz. (2. oldal) Jézus magyarsága « A balástyai szittyakongresszus tanulságai. (3. oldal) Madonna, Beatles Konyha, fürdőszoba és illemhely - egy helyiségben... (Fotó: Gyenes Kálmán) • Párizs (AFP/MTI) Európában 1994. januátja óta 95 olyan hanglemezt ad­tak ki, melyek egymillió fe­letti példányszámban keltek el. Az újonnan alapított „eu­rópai platinalemezt" első íz­ben Brüsszelben adják át egy ünnepség keretében, melyen Jacques Santer, az EU brüsszeli bizottságának veze­tője elnököl. A küszöböt meghaladó albumok olyan sztárok és együttesek felvé­teleit tartalmazza, mint Ma­donna, az Oasis, a Beatles. kás elektromos vezetékeinek becsült életkora hatvan év; a szigetelésük textiinez hason­ló anyagból készült, s csak kisteljesítményű villamosgé­peket ajánlatos rákapcsolni, különben a vezeték szigete­lése égni kezd, amint az a konyhában meg is történt... A lakásban egyetlen földelt konektor található. A nagyobbik szobába csak az lépjen, akinek meg­van hozzá a bátorsága, vagy akit fölkészítettek arra, hogy a födém már a legpuhább lé­pésre is mozgásba jön. Re­meg a padló a láb alatt, a vit­rinben táncra perdülnek a poharak, csilingelő hangjuk kísérteties aláfestést ad a be­szélgetéshez. A lakás alatti húsbolt hű­tőgépeinek „klimatizáló ha­tása" a szobákban is érezhe­tő. Házmester nincs, az eme­leti folyosót (ahol egy közö­sen használható mellékhelyi­ség is van) a szomszéd lakó. egy nyolcvan éven telüli né­ni takarítja. A már régóta egyedül élő néni egy újsághirdetésből tudta meg, hogy az Eliker vevőt keres a lakására. S mintha ez nem lenne elég: értesítés érkezett arról, hogy a lakbért ezer forintról ezer­négyszázra emeli a tulajdo­nos. Az érintettek - a néni és családja - különösen mél­tánytalannak találták ezt a lé­pést, hiszen az Éliker évtize­deken át nem törődött a lakás állapotával, s elhanyagolta a folyamatos karbantartást. Az idős hölgy nyugdíja így is olyan kevés, hogy gyermekei támogatására szorul. (Utóbb megtudtuk, hogy az Éliker időközben visszavonta lak­béremelési szándékát.) Minthogy a néni fájós lá­bai miatt már csak nehezen tud közlekedni, fiát kérte tunk. Ezután írásban küldtük meg. nézzen utána az nek. O azonban csak az Eii ker műszaki vezetőjéig ju­tott, akitől annyit sikerült megtudnia, hogy fölújítást nem terveznek, viszont el akarják adni a lakást, s akár a bérlő is jelentkezhet vevő­ként. (Az újsághirdetésre jött is néhány érdeklődő, ám ­tudomásunk szerint - vevő egyelőre nem akadt.) A panaszosok az Éliker igazgatójáig már nem jutot­tak el: személyes megbeszé­lésre nem kaptak alkalmat, s direktor úr a hozzá címzett levélre sem válaszolt. Olvasóink ekkor szerkesz­tőségünkhöz fordultak segít­ségért — de mi sem jártunk több szerencsével. „Az igaz­gató úr éppen tárgyal" ­hangzott az udvarias titkár­női válasz a telefonban, vala­hányszor érdeklődni próbái­inába. Álljon hát itt néhány kér­dés abból a tizenkettőből, amelyekre nem kaptunk fele­letet. Készült-e fölmérés az épület műszaki állapotáról? Végzett-e a tulajdonos fölújí­tást, karbantartást az épüle­ten? Ki a felelős az épület kezeléséért, a házfelügyelói teendők ellátásáért? Igaz-e, hogy a bérlók értesítése nél­kül hirdették meg a lakások értékesítését? Kapnak-e a bérlők biztosítékot arra, hogy a tulajdonosváltozás után is a lakásban maradhat­nak? Ezek lennének a legfonto­sabb kérdések, amelyekre a lakó, s lapunk is szeretett volna választ kapni. Az ügy kezelési módjának minősíté­sét pedig az olvasóra bízzuk. Nyilas Péter Dekteravatás a SZOTE-n A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyete­men fogorvoshallgatókat fogadtak doktorrá szom­baton. Az aulában tartott ünnepségen egyetemi doktori és - az intézmény életében először - PhD tu­dományos fokozatot szerzett doktorokat is avattak. (Fotó: Miskolczi Róbert) Vérengzés • Bogotá (MTI) Jobboldali fegyveresek meggyilkoltak tizennyolc embert a kolumbiai Medel­Hnben. A terroristák a város Belém-Altavista negyedében kiszemeltek egy autóbusz­végállomáson várakozó em­bercsoportot, s megkérdez­ték ott az embereket, tartoz­kódnak-e a közelben balol­dali, városi gerillák. Választ senki nem adott. Ekkor pillanatnyi csönd után a fegyveresek tüzet nyitottak a csoportra. Tizennyolcan meghaltak, tízen megsebe­sültek. Medellínben évek óta büntetlenül gyilkolják az embereket a jobb- és balol­dali fegyveresek, nem utol­sósorban a terjeszkedni kívá­nó kábítószerfőnökök. A rendőrség még senkit sem tartóztatott le a véreng­zés miatt, bár városszerte hajszát indított a gyilkosok után. Határörnap Röszkén Látni még a táblákat a te­lepülések ki- és bejáratánál: kiváló határőrközség. A cí­met egykoron főként az ön­kéntesek szorgoskodásával érdemelték ki a települések, amelyeknek hagyományosan jó kapcsolatuk alakult ki az őrsökkel, a határőrökkel. A rendszerváltás előtti ha­gyomány felélesztésének is mondható a röszkei határőr­nap, amelyet tavaly rendez­tek meg ismét, az elmúlt hét­végén szombaton pedig már a másodikat jegyezhették fel a krónikába. A majorettek katonásan fegyelmezett tánca nyitotta meg a rendezvényso­rozatot, hivatalosan pedig a röszkei polgármester, Ma­gyari László. A határőrség részérói Hajas József alezre­des mondott köszöntő szava­kat a Szent László nap alkal­mából szervezett rendezvé­nyen. A programoknak talán a gyerekek örültek a legjob­Szemesnek áll a világi (Fotó: Gyenes Kálmán) ban, mivel láthattak közelről harcjárműveket, bele is ülhet­tek ezekbe; nagy sikere volt a kutyás és a lovas bemutatók­nak. A röszkei határőrség pa­rancsnok-helyettese, Pál Já­nos százados elmondta, hogy a rendezvényen részt vettek a térség egységei: a tiszaszige­ti, a halasi, a mórahalmi ha­tárőrök, a Tisza határvadász század is. - A röszkeiekkel is na­gyon jó a kapcsolatunk - ma­gyarázta a százados. - Sokat segítenek nekünk. Egyrészt információval - ha gyanús elemeket látnak, azonnal jel­zik -, másrészt az átkelő rendbentartásában. V. F. S. Román támadás Vasárnap reggel a Békés megyei kötegyáni határőrs­ről két fiatal tiszthelyettest vezényeltek a sarkadi cukor­gyár környékére. A határ­őrök akkor még nem is sej­tették, hogy hamarosan film­be illő jelenetek szenvedő alanyai lesznek. Negyed hat után pár perccel két gyanús alak közeledett feléjük. Megál­lásra, majd irataik átadására szólították fel őket. A két ro­mán férfinél azonban csak személyi igazolvány volt, út­levél egy darab sem. A ro­mánok azt állították, hogy a paszportot pár száz méterrel arrébb hagyták, lerobbant autójukban. A járőrparancs­nok erre felszólította társát, kétjen telefonon erősítést. A nyilvános fülke száz méterre volt az esettől. Amikor az egyik határőr eltávolodott, a román férfiak is úgy gondol­ták, ideje távozni. Elindul­tak, de a határőr rájuk szólt. Erre a „turisták" megfordul­tak, s rárontottak az egyen­ruhásra. A megtámadott ha­tárőr gázspray-vel próbált védekezni, de ettől csak na­gyobb erőre kaptak a romá­nok, s leteperték, megbilin­cselték áldozatukat, majd pisztolyt és lőszert zsákmá­nyolva, távoztak. A másik járőr az egészből nem látott és nem hallott semmit, őt egy szemtanú értesítette. A rendőrség és a határőr­ség azóta nagy erőkkel nyo­moz. Ellenőrző pontokat ál­lítottak fel, bevetették a rendőrség különleges egysé­geit, sőt: vasárnap délután egy helikoptert is. Csak re­ménykedni lehet abban, hogy a támadók nem hasz­nálják a megszerzett fegy­vert, s már régen túljutottak a'határon. Ami a határőröket illeti: több előírást megszeg­tek, így például nem szaba­dott volna elválniuk... A. L.

Next

/
Thumbnails
Contents