Délmagyarország, 1996. június (86. évfolyam, 127-151. szám)

1996-06-01 / 127. szám

• Kiállítás a piarista emlékekből Újra épülhet a régi iskola Tegnap a Fekete Ház­ban megnyílt az a kiállí­tás, mely a piarista is­kola alapításának 275. évfordulójára a rend szegedi emlékeit mutat­ja be. A tárlat megnyitó­ja után eredményt hir­dettek az Újrókuson fel­építendő új gimnáziu­mépület tervpályázatá­ban is. A piaristák otthont és haj­lékot kaptak Szegedtől, Sze­ged pedig kultúrát, oktatást és kereszténységet a piaris­táktól - mondotta tegnap a Fekete Ház-beli kiállítás megnyitójában dr. Jeleníts István ny. piarista tarto­mányfőnök, felidézve azt a 275 évvel ezelőtti időt, ami­kor Szeged városa a török hódoltság után letelepedésre és a nép oktatására kérte a kegyes tanító rendet. Jele­níts atya kiemelte, hogy a rend azt vállalta, hogy a szegény sorsú népet tanítja majd iskolájában, s ezzel hozzájárul a szegedi nemzet felemelkedéséhez. A rend nemrég nyugalomba vonult magyar tartományfőnöke szerint a szegedi új gimnázi­um építésével új távlatai nyílnak az oktatásnak. Jele­nits István reményét fejezte ki, hogy az 1991-ben újjá­alakult piarista gimnázium át tudja majd vészelni ezt a magyar oktatás számára ne­héz időszakot, s akkor a vá­José Maria Balcells, a piarista rend generálisa (képünkön jobbról a második) a szegedi új piarista gimnázium makettjével ismerkedik. (Fotó: Gyenes Kálmán) rosnak és a piarista iskolá­nak újra közös történelme lesz. A piaristák Szegeden cí­mű kiállítás a városhoz kap­csolódó relikviákat, iratokat, emlékeket mutat be, látha­tunk érmeket, könyveket, ré­gi dokumentumokat, sőt, Dugonics András, a „leghí­resebb piarista" saját kezű­leg írt jegyzeteit is. A tárla­ton elhelyezték azokat a ma­ketteket is, melyek a rend ál­tal felkért öt építésztől ér­keztek. A felkért tervezők közül a szentendrei illetősé­gű, de szegedi kötődésű Gol­da János és felesége nyerték el a megbízást, így valószí­nűleg jövő tavasszal az ő terveik alapján kezdik majd el a franciahögybeli épület­együttes kivitelezését. A kiállítás megnyitójára Rómából megérkezett Sze­gedre Jósé Maria Balcells, a piarista rend spanyol szár­mazású generálisa is, aki több neves vendéggel együtt ma reggel 9 órakor részt vesz a fogadalmi templom­ban bemutatandó ünnepi szentmisén is. A szentmisét* az egykori szegedi piarista öregdiák, dr. Paskai László bíborosprímás, esztergomi érsek cerebrálja. A megemlékezés délelőtt 11 órakor a Szegedi Nemzeti Színházban díszelőadással folytatódik, ahol a város ne­vében dr. Szalay István pol­gármester is köszönti a résztvevőket. Az előadás ün­nepi beszédét dr. Zlinszky János alkotmánybíró tartja, az évfordulóról pedig dr. Pé­ter László irodalomtörté­nész, Szeged díszpolgára emlékezik meg. Panek József Osszepókerezett feketepénzek Farkas Imre: - Összegyűjtöm a fekete forintokat és továbbadom az államnak! - Nem jó nálunk, ha felfi­gyelnek egy vállalkozóra. Abból csak kára származhat. Nem vagyok félős típus, megedződtem. A hetvenes évek végén is foglalkozott már tevékenységemmel a gazdasági rendőrség Békés megyében. Sosem tudták el­hinni. hogy a vendéglátásból es a nyerőgépekből ilyen jól meg lehet élni. Valami titkot ^restek, de sosem találtak. Sokszor állt reggelenként a •>kukkos kocsi" valamelyik üzletem előtt. Én meg beko­pogtam nekik: megérkez­tem! - meséli Farkas Imre, akit egy felmérés Magyaror­szág tizenhetedik legmódo­sabb emberének tart. Az orosházi születésű vállalko­zót mégsem erről ismeri az egész ország: ő az öt éve el­rabolt Farkas Helga apukája. (A szerencsejátéküzlet hazai „nagymenőjével" készített beszélgetésünket mai mel­lékletünkben, a Stefániában olvashatják.) - ­• Budapest (MTI) Szombaton reggel 7 órá­tól lép életbe az a kormány­rendelet, mely az ország va­lamennyi útján megtiltotta a 7 és fél tonnánál nehezebb tehergépkocsik és vontatók közlekedését a nyári hétvé­geken. A korlátozás augusz­tus 31-ig minden szombaton 7 órától vasárnap 22 óráig Kamionstop tart. A forgalomkorlátozás alá tartoznak a mezőgazda­sági vontatók és a járműsze­relvények is. A tilalom bel­földi és nemzetközi gépjár­művekre egyaránt vonatko­zik. A külföldi gépjárművek határátlépésénél a sofőrök tájékoztatót kapnak a korlá­tozásról, és hozzájutnak a ki­jelölt parkolókat tartalmazó listához is. A 27 határátkelő közelében az országhatártól legfeljebb 30 kilométerre 39 hatóságilag kijelölt parkoló­hely működik majd, melyek összesen kétezer jármű befo­gadására alkalmasak. Az át­lagos parkolási díj naponta 500 forint körül lesz. Tápén termett vadlcender Ez megtermelte, az eladta, amaz elszívta. (Stefánia 1. oldal) A szellem alámerül Lezsák Sándor, az MDF elnöke tegnap Szegeden vendégeskedett. (3. oldal) Színházi évadzárá Egyelőre csak a száraz tények... (5. oldal) • Magda Marinko, jogerősen Életfogytiglan; legalább 25 év... • Budapest (MTI) A Legfelsőbb Bíróság Kiss Zsigmond vezette tanácsa pénteken kihir­detett jogerős ítéletével helybenhagyta a Magda Marinkóra elsöfokon ki­szabott életfogytig tartó fegyházbüntetést. A testület azt is megerősí­tette, hogy az elítélt legko­rábban 25 év múlva bocsát­ható feltételes szabadságra. A harmadrendű vádlott, Dobnik János esetében a bí­róság egy évre emelte a Fő­városi Bíróság által kiszabott nyolc hónapos börtönbünte­tést, és mellőzték a próbaidő­re történő felfüggesztést is. Az ítélet rövid indokolá­sából kiderült, hogy a Leg­felsőbb Bíróság nem találta megalapozottnak a vádlott felmentését indítványozó vé­dői észrevételt, miszerint az első fokon eljáró bíróság jogszabályokat sértett, ami­kor az ügyben érdekelt tanúk - többek között Magda bűn­társai - vallomását vette fi-' gyelembe. Magda Marinko előadásai ugyanis nagyrészt értékelhe­tetlenek voltak - szögezi le a jogerős ítélet. Kiss Zsigmond kifejtette: a Fővárosi Bíróság Varga Zoltán vezette tanácsa lelkiismeretesen, nagy körül­tekintéssel, minden bizonyí­tékot gondosan mérlegelve, az eljárási szabályok betartá­sával hozta meg döntését. Annyiban mégis módosítot­ták az elsőfokú ítéletet, amennyiben azt a következ­tetést vonták le, hogy Magda Marinko nemcsak az Oros­házán megfojtott Némethné Márton Edit, hanem a kecs­keméti Horváth Antalné ese­tében is különös kegyetlen­séggel követte el az emberö­lést. Egyéb tekintetben a Legfelsőbb Bíróság leszö­gezte, hogy elsőfokon helye­sen állapították meg, hogy Magda a bűncselekményt előre kitervelten, nyereség­vágyból, több emberen és részben társtettesként követ­te el. (Mint ismeretes, a Fő­városi Bíróság a szegedi Z. Nagy család meggyilkolásá­val kapcsolatban nem találta bizonyíthatónak a vádlott bű­nösségét.) Törvény a sztálinisták ellen • Varsó (MTI) A lengyel törvényhozás törvényt fogadott el az 1989­1994. között politikai okok­ból nem üldözött sztálinista bűntettek elévülhetetlenségé­ről. A törvény a nemzetközi jognak megfelelően háborús bűnnek, illetve az emberiség elleni bűncselekménynek fogja fel a sztálinizmus tör­vénysértéseit. A szejm egyúttal törvényt alkotott arról is, hogy a má­sodik vlágháború alatt német vagy szovjet kényszermunká­ra ítélt, illetve elhurcolt sze­mélyek pénzbeni kárpótlást kapnak havi járadék formájá­ban. A törvény mintegy fél­milló személyt érint. Elkelt a Royal Szálló • DM-információ Tegnap elkelt Szeged és a Belváros legjobb étterme és legelegánsabb szállodája, a Royal. Lapzárta előtt értesül­tünk róla, hogy a patinás ho­telt az Eurasia Kft. vásárolta meg. A cég több ingatlan, va­lamint egy dorozsmai üzletház tulajdonosa, fő profilja pedig az ingatlanhasznosítás - tud­tuk meg Németh Istvántól, a Délvilág Rt. egykori vezér­igazgatójától, aki két napja az Eurasia Kft. ügyvezető igaz­gatója. Nem cáfolta azt az ér­tesülésünket, hogy az Eurasiá­ban érdekelt dr. Kardos Péter ügyvéd, valamint Tóth Zsolt, a Sing-Sing tulajdonosa. A szál­ló és az étterem - amely a tu­lajdonosváltás ellenére folya­matosan üzemel - élére új vezetőt még nem neveztek ki. Az új tulajdonosok minden jel szerint magyarok. (Fotó: Karnok Csaba) Magyar aranyeső a Mafy-éren (7. oldal) 0 ALAPÍTVA: 1910-BEN ^ DELMAGYARORSZAG ÁRA: 29 FT

Next

/
Thumbnails
Contents