Délmagyarország, 1996. április (86. évfolyam, 77-101. szám)

1996-04-01 / 77. szám

Az Országgyűlés! Könyvtár béke a szegedli islcolékban? (5. oldal) ^ ALAPÍTVA: 1910-BEN DELMAGYARORS; HÉTFŐ, 1996. APR. 1., 86/77. ARA: 29 FT Torgyán és a gumicsizma A megújult köntös Vannak olyan kifejezések, amelyeket szinte kizáró­lag csak újságírók használnak, ráadásul unásig. Ha átadják az átépített színházat, akkor a tudósító meg­újult köntösről regél, ha valamilyen gazdasági vissza­élés után vizslatunk, akkor informátorunk górcső alá veszi a kérdést, s ha a bajnoki fordulóra készülő csa­patban újabb sérülttel kell számolni, akkor a mi nyel­vünkön tovább bővült a maródiak listája. Csak azt akarjuk mondani, hogy sem a köntös, sem a górcső, sem pedig a maródiak listája nem tartozik a legtöbbet használt, tehát köznyelvi kifejezéseink közé, mégis - sajátos módon - mindenki érti, miről is beszé­lünk. Mi most például arról, hogy megújult köntösben jelenünk meg, mától másabb, áttekinthetőbb, könnyebben olvasható, s talán szebb a DM. Az olvasó egy-két új rovattal találkozik, vagy másutt találja meg a régit, mert azt a köntös másik zsebébe dugtuk. Kérjük, mint máskor, most is fogadják szeretettel a Délmagyart, vagy a bizonyosság kedvéért tegyék gór­cső alá ezt az új tipográfiát. A véleményükre is kíváncsiak vagyunk, s míg tiszte­lettel köszöntjük az olvasót, abban bízunk, hogy kriti­kájuk nyomán nem kerülünk a maródiak listájára. A DM szerkesztői Drágul a távfűtés Szegeden mától többet fizetünk a fűtésért. Es ez még nem minden... (7. oldal) Gerbovits Jenő: Aki égó gyertyával kóvályog a kazlak között, annak a kezére kell sózni. (Fotó: Kamok Csaba) A zsombói székhellyel működő Szövetség az FKGP megújulásáért mozgalom szervezésé­ben poltikai nagygyűlést tartottak tegnap, vasár­nap a település művelő­dési házában. Az ország különböző részeiből ­Borsodtól a Jászságig ­több kisgazda szervezet küldte el képviselőjét, hogy azok jelen legye­nek a Kisgazdák Ma­gyarországi Szövetségé­nek zászlóbontásán. Az alapítók úgy vélték, az igazi kisgazda eszmét, értékeket ók képviselik, nem pedig Torgyán Jó­zsef és holdudvara. Le­szögezték: a '98-as vá­lasztáson úgy akarnak szerepelni, hogy hatalmi pozícióhoz jussanak. A zsombói művelődési házban vasárnap összegyűlt kisgazdák politikai múltja azonos: valamennyien tá­voztak a Független Kisgaz­dapártból. Volt aki önként ­némi ráhatásra - tette ezt, másokat viszont Torgyán Jó­zsef penderített ki. így aztán nem csoda, hogy amikor szóba került a pártelnök, ak­kor minimum a diktatórikus vezetési módszerei miatt bí­rálták. A frissen alakult kis­gazda szövetség elnöke, Gerbovits Jenő kijelentette, aki égő gyertyával kóvályog a kazlak között, annak a ke­zére kell sózni. Arra is rávi­lágított, hogy alapvetően hol a probléma dr. Torgyánnal. Soha nem járt gumicsizmá­ban, a padlását se söpörték le, tehát nem kisgazda! Az országos szövetséget alkotó kisgazdák - például a zsombóiak, a Történelmi Kisgazdapárt, az Egyesült Kisgazdapárt, a Kiegyezés Kisgazdapárt - reményei szerint közös erővel na­gyobb eredményt érhetnek el. A két év múlva esedékes választásokra a szövetséget, ha a helyzet úgy kívánja, politikai párttá alakítják. A zászlóbontó nagygyűlé­sen az elnöki beszéd után dr. Gidai Erzsébet vázolt fel ké­pet a magyar gazdaság hely­zetéről, amelyet válságosnak ítélt. Hazaárulással felérő akciónak minősítette az energiaipar privatizálását. Ha a kisgazdák nem fognak össze, akkor az anyaföldet is idegenkézre játsszák. Nem­zeti kormányra van szükség, vagyonelszámoltatásra, azonnal fel kell függeszteni az államadósság fizetését ­jelentette ki nagy sikert arat­va gondolataival a hallgató­ság körében. Virágvasárnap feltámadt a kisgazda eszmeiség - mond­ta az egyik hozzászóló. Raj­kai Zsolt. Torgyán a más pártokból kiszuperáltakkal vette magát körbe. Szabó Lajos szerint a kisgazda szö­vetségnek a népi radikaliz­must kell képviselnie, ame­lyet áthat az őszinteség, a becsület, a másik ember tisz­telete. Cseh Sándor megfo­galmazásában a kisgazdák „templomát" rablók bitorol­ják, ki kel onnan űzni őket. Köszönetet mondott a zsom­bóiaknak, hogy megterem­tették a lehetőséget a szövet­ség megalakulásának. Hat­vani Zoltán arról beszélt, hogy ügyfélszolgálati irodá­kat kellene létrehozni, ahol segítenek az embereknek ügyes-bajos dolgaik elinté­zésében. Tanácsadó testüle­tekkel is segíteni kellene a választók boldogulását. Rácz Sándor, a Munkásta­nácsok egykori elnöke el­mondta, nincs más erő, csak a kisgazdáké, amely képes felvállalni a magyar jövőt. Jelenleg a parlamentben egyik párt sem hallja a nép szavát, így aztán hazugság a demokrácia. Az ország tuda­tos tönkre tétele zajlik, szo­morú ugyan, de tény: a hon­foglalás 1100. évében nincs mit ünnepelni. Az országot elvitték, elviszik a magyar alól. A zsombói Zádori Iván, aki a kisgazdapárt tisztelet­beli elnöke, zárszavában azt kérte elvbarátaitól, hogy az egész országban hirdessék a párt eszméit, győzzék meg az embereket, hogy egység­re, összefogásra van szük­ség. Az országos szövetség el­nökétől, Gerbovits Jenőtől azt kérdeztük, milyen vi­szonyt kívánnak kialakítani az FKGP-vel. Azt mondta, minden kisgazdát szívesen látnak soraikban, ám Tor­gyán Józseffel és az ót kö­rülvevő emberekkel semmi dolguk. V. Fekete Sándor • Pescarában elmaradt a csoda Ezüstös vesztesek A hétvégén a szegedi sportbarátok figyelme ismét a vízilabdára irányult, Fodo­rék Pescarában, a LEN Kupa döntőjének visszavágóján vették fel a harcot a helyi, világsztárokkal megtűzdelt csapat ellen. Bár a serleg a taljánok birtokába került, a szegedi gárdáról is csak a di­cséret hangján lehet szólni. Jó hír, hogy mind a Mediké­mia röpisei, mind pedig a Pick Szeged kézisei maga­biztosan nyerték bajnoki mérkőzéseiket. Továbbra is hullámvölgyben van az őszi szezont veretlenül záró Kis­kundorozsma futballgárdája, a zöld-fehérek harmadik ta­vaszi mérkőzésükön immár másodszor szenvedtek vere­séget. (Részletes tudósítások a Dél Sportjában). Fodorék próbáltak kapaszkodni... (Fotó: Gyenes Kálmán) • Példátlan esetben nyomoznak Elhagyott csecsemő • Baja (MTI) Hazánkban sok évti­zed óta precedens nélküli, egyelőre úgy tűnik, hogy bűncselekménynek nem mi­nősülő esetben nyomoznak a bajai rendőrök. Egy ismeret­len nőt keresnek, aki elhagy­ta újszülött csecsemőjét. A gyermek megszületéséről maga a szülőanya értesítette pénteken este a mentősöket. Telefonon elmondta, hogy szült egy gyermeket, de neki nem kell, menjenek érte, és megjelölt egy sportpályáját, ahol a csecsemő megtalálha­tó. A kórházba szállított kis­fiú — mint ezt elmondta az MTI munkatársának Völgyi Balázs kezelőorvos - állapo­ta a körülményekhez képest kielégítő. A normális idő­ben, 3050 grammal született csecsemő kismértékben le­hűlt, vércukra, valamint kál­ciumszintje is leesett. Védő­oltással, infúzióval, vala­mint antibiotikumokkal ke­zelték, hiszen nem kellően ellátott köldökcsonkja miau fennáll a fertőzés veszélye. A gondos ápolásnak köszön­hetően most már teljesen egészségesnek tűnik, előre­láthatóan még két hétig ma­rad a kórházban. A Bács­Kiskun Megyei Rendőr-fő­kapitányság ügyeletes tiszt­jének elmondása szerint je­lenleg valószínűleg nincs jogszabályi rendelkezés az ilyen esetekre. Horn maradt, Suchman ment Pénteken Csintalan még nem tudta: mellette Kósáné - az utóda. (MTI Telefotó) • Budapest (MTI) Vasárnap fejeződött be a Magyar Szocialista Párt V. tisztújító kongresszusa. A párt elnökévé ismét Horn Gyulát választották, ügyve­zető alelnök pedig Kósáné Kovács Magda lett. Szenzá­ciószámba megy, hogy Suchman Tamás privatizáci­ós miniszter, miután nem vá­lasztották be az elnökségbe, úgy döntött: kilép a pártból. Hom Gyula pártelnök be­számolójában többek között kijelentette: az elmúlt húsz hónapban sikerült megte­remteni a válságból, való ki­lábalás legelemibb feltételeit és 1996-ban nem ismétlőd­het meg a múlt évi reálkere­set-csökkenés. (Tudósításunk a 3. oldalon.) • Az elnök: Skultéty! • Miskolc (MTI) Bár a Hallgatói Önkor­mányzatok Országos Szövet­ségének (HÖKOSZ) kétnapos tisztújító közgyűlése nem tu­dott teljes új elnökséget vá­lasztani, Szaniszló László al­elnök szerint mégis igen ered­ményes volt a tanácskozás. Elmondta: ez annak köszön­hető, hogy Magyar Bálint mi­niszter már a tanácskozás előtt jelezte a közgyűlésnek, a felsőoktatási törvényben ma­rad az a passzus, miszerint az intézményi tanácsok tagságá­nak legalább egynegyedét, il­letve maximum egyharmadát a hallgatók delegálhatják. A tisztújító közgyűlés új elnököt választott a szegedi Skultéty Tamás személyében.

Next

/
Thumbnails
Contents