Délmagyarország, 1996. január (86. évfolyam, 1-26. szám)

1996-01-02 / 1. szám

/2QOI roroive J Hová, merre, nyolcadikos? (5. oldal) J­Kártyahírönk a 9. oldalon található! j J wJs a*)* 1 tfWGYffiis^/ NYEREK, MERT ELŐFIZETŐ VAGYOKI • A vízirendőrök közbeszóltak, de... Aiérl is megmártézott! ALAPÍTVA: 1910-BEN Hl KEDD, 1996. JAN. 2., 86/1. ARA: 27 FT • Csendesen és hangosan Esöverte szilveszter T-v Ir -MM B 1:1 ' J tM f r 1 m - ^Bf I W s-Kv jk m f f - i . Tetszik még hallani a petárdáktól? (Fotó: Karnok Csaba) Elbúcsúztattunk még egy óévet. Az 199S.-et. Mondhatnánk, a megszokott rendben, minden különösebb felhajtás nélkül. Nem volt nagyobb csinnaratta sem országos, sem városi, de nyilván még családi „szinten" sem. Mögöttünk egy év, amelyben ugyan nem voltak országgyűlési és helyhatósági választások, sem népszavazás NA­TO-ügyben, de volt Bokros-csomag, meg ben­zindrágulás, meg a közelünkben dúló hábrúról közvetített hírek... Voltak azonban szép pillanata­ink is: végre beköszöntött a béke a Balkánon, el­kerültek bennünket a nagyobb természeti csapá­Kárász utcai „álcázások" sok, sportolóink pedig világra szóló sikerekkel örvendeztettek meg bennünket. Sokszor csendült fel a magyar Himnusz... Ez (is) eszünkbe jutha­tott, amikor éjfélt ütött az óra. (A szegediek esős szilveszteréről lapunk 5. oldalán olvashatnak.) • Tb-támogatás Csak új receptre Az idei esztendőtől már csak az újfajta re­ceptekre felírt gyógysze­rek után jár társadalom­biztosítási támogatás. Ezért fontos, hogy az or­vostól mindenki csak új vényt fogadjon el. A re­cepten fel kell tüntetni a beteg társadalombiztosí­tási azonosító jelét (taj) is, így amikor orvoshoz megy valaki, semmikép­pen se felejtse otthon a taj-t tartalmazó új tb­kártyáját, illetve a ható­sági bizonyítványt. Az új vények legin­kább abban különböznek a régiektől, hogy az orvos és a beteg adatai, a beteg társadalombiztosítási azonosító jele és a rendelt orvosság neve mellett az orvos úgynevezett sze­mélyspecifikus vonalkód­ját is tartalmazzák. Ez utóbbi alapján nemcsak a gyógyszert rendelő doktor azonosítható, de az is leolvasható, hogy az illető orvos hányadik re­ceptjét töltötte ki egy adott időszakban. Ez azért fontos, mert az egészségbiztosító szerint elsősorban az orvosok gyógyszerrendelési szo­kásainak megváltoztatá­sával csökkenthetők a tb gyógyszertámogatási ki­adásai. Az új recept ezért lehetőséget ad arra, hogy - egy vényfeldolgozó program segítségével - a biztosító pontosan tudja: melyik orvos milyen ér­tékben rendelt gyógy­szert betegeinek, és ez az országos átlaghoz képest sok vagy kevés. Végered­ményben a cél az, hogy az egészségbiztosító ké­pet kapjon arról: ponto­san mire költik a gyógy­szertámogatási keretet. (MTI) Késedelmes leszerelés Oroszország megerősítet­te: nem tudta befejezni ha­táridőre azt a fegyverzet­csökkentést, amelyet 1991­ben, az akkori szovjet elnök, Mihail Gorbacsov vállalt egyoldalúan. Gorbacsov egyebek között hatezer orosz harckocsi, ezerötszáz páncé­lozott szállító harcjármű, va­lamint hétezer löveg, soro­zatvető és aknavető meg­semmisítésére tett ígéretet 1991. júniusában. A Gorba­csov által kilátásba helyezett 1995. december 31-i határ­idő elmulasztását Dmitrij Harcsenko vezérezredes, az orosz vezérkar tagja jelentet­te be. ,,Tisztán gazdasági okokkal" indokolta a késle­kedést, és úgy vélekedett, hogy az ország körülbelül 1998. végére lesz képes tel­jesíteni e vállalást. A rakparton már a víz az űr. (Fotó: Kamok Csaba) „Növésben" a Maros és az Alsó-Tisza A Tisza és a Maros víz­gyűjtő területein az elmúlt 24 óra alatt átlagosan 15 millimé­ter csapadék - főleg eső ­esett, s miután a talaj telített, ez a mennyiség belefolyik a folyókba. A Maros vízszintje 4 óra alatt 1 centit emelkedett. Az Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóságnak nincs informá­ciója a folyó román szakaszá­ról, ezért a várható változáso­kat egyelőre nem tudják prog­nosztizálni. V— A Tiszán hétfőn reggel 588 centiméteres vízállást mértek Szegednél. A rakpartot vasár­nap már lezárták a forgalom elől. A hullámtérben lévő üdü­lők tulajdonosait arra kérik: a kisházakból a mozdítható tár­gyakat szállítsák el. (MTI) • Olaszországban Kulturáltan szabad koldulni A koldulás nem sérti a közerkölcsöt és a rendet, s miután az állam eddigi in­tézkedései nem tudták a je­lenség okát megszüntetni, így az nem is büntethető. Ezt állapította meg az olasz Al­kotmánybíróság, amikor íté­letével hatályon kívül he­lyezte az olasz büntető tör­vénykönyv 670. cikkelyének első bekezdését. E cikkelyt még a fasiszta rezsim idején, 1930-ban hozták. Ez bünte­tendő cselekménynek mond­ta ki a koldulást, s úgy ren­delkezett, hogy akit kérege­tésen érnek, azt maximum három havi elzárásra kell ítélni. Bár koldulás miatt tényle­gesen senki sem került rács mögé Olaszországban, a ren­delkezés szilárdan érvény­ben maradt, olyannyira, hogy az Alkotmánybíróság 1959-ben és 1975-ben eluta­sította hatályon kivül helye­zését. Mostani ítéletében vi­szont a testület azt állapította meg: a fejlettebb társadalma­kat jellemző egyenlőtlensé­gek és súlyos társadalmi fe­szültségek okozzák a társa­dalom peremére szorulást, ezért azok ellen a kísérletek ellen kell fellépni, melyek „megpróbálják eltitkolni a nyomort, s a szegény sorban lévőket veszélyeseknek, bű­nözőknek tartják". Ilyen körülmények között a koldulás nem az erkölcs és a közrend megsértéseként, hanem az emberi szolidaritás kérdéseként értékelendő ­hangsúlyozta az Alkotmány­bíróság. Ki látott még ilyet, hóval melegíteni... (Fotó: Karnok Csaba) Az óév utolsó napján szép számú kíváncsisko­dó gyűlt össze Szegeden a diszkóhajó mólójánál, hi­szen Zsóri Zsolt már ko­rábban bejelentette: de­cember 31-én 10 órakor a fent említett helyről startolva átússza a Ti­szát. A jelzett időpontban azonban feltűnt a helyszí­nen dr. Savanya Imre őr­nagy, a vízirendőrség örsparancsnoka, s az ő jelenléte döntően befo­lyásolta az események to­vábbi alakulását. (Részletek az 5. oldalon.) A Dégáz 200 százalékos árfolyama Január első napjaiban zár­ják le a Dél-Dunántúli Gáz­szolgáltató társaság felkínált részvényeinek privatizációs tranzakcióját. Ez 52 millió dollár (7 milliárd forint) be­vételt jelent az Állami Priva­tizációs és Vagyonkezelő Rt.-nek. A Tigáz Rt. 50 szá­zalékát plusz egy részvényt az Italgas/SNAM vehette meg 171,8 millió dollárért, ami a részvények névértéké­nek 271 százaléka. A Kögáz fele és egy részvény 667,2 millió dollárért, vagyis 273 százalékos árfolyamon ke­rült a Bayernwerk/EVN tu­lajdonába. A Gaz de Francé birtokába került a Dégáz Rt. tőkéjének 50 százaléka és egy részvény 92 millió dol­lárért (200 százalékos árfo­lyam) és az Égáz Rt. tőkéjé­nek 50 százaléka és egy részvény 77 millió dollárért, ami 417 százalékos árfo­lyam. A DdGáz Rt. felét a Ruhrgas/VEW Energie ve­heti meg 52 millió dollárért, ami 259 százalékos árfolya­mot jelent. Az ajánlattevők ­terveik szerint - 5 év alatt több mint 26 milliárd forint értékben építenek gázvezeté­ket. (MTI) Jelcin takarít Borisz Jelcin orosz államfő el­nöki rendelettel felmentette tisztsé­géből a tverszki, a novoszibirszki és a tambovi területek vezetőit, akik ve­reséget szenvedtek a decemberi hely­hatósági választá­sokon. Vlagyimir Szuszlov, a tversz­ki, Ivan Ingyink, a novoszibirszki és Oleg Betin, a tambovi terület vezetője a területi közigazgatási vezetők december 17-én és 24-én tar­Erre (is) inni kellett. (MTI Telefotó) tott megválasztásán egyaránt újrajelöltette magát tisztségé­re, de alulmaradt vetélytársa­ival szemben. (MTI) Bővült a BT Január elsejétől öt új tagja van az ENSZ Biztonsági Ta­nácsának: a latin-amerikai országok közül Chile, Ázsiá­ból a Koreai Köztársaság, Afrikából Egyiptom és Fel­ső-Volta, Kelet-Európából pedig Lengyelország. A no­vember nyolcadikán megvá­lasztott országok Argentínát, Ománt, Nigériát, Ruandát és a Cseh Köztársaságot váltják fel a testület nem állandó tagjaként. A BT-nek tizenöt tagja van. Az öt állandó tag­ország Kína, az Egyesült Ál­lamok, Franciaország, Nagy­Britannia és Oroszország. ÁB-bébik Szilveszter éjjelén éjfél és 1 óra között összesen kilenc vidéki és két budapesti cse­csemő születéséről érkezett bejelentés az ÁB Aegon Biztosítóhoz, ahol éjfél és 2 óra kö­zött fogadták a kórházak és szülészetek hí­vásait. A csecsemők közül közjegyző jelen­létében sorsolták ki azt a négy vidéki és egy budapesti újszülöttet, akik egyenként egy egyszeri díjas 100 ezer forint értékű Arany­fonal életbiztosítást kapnak. Papp Sára (3900 gramm) Budapesten, a SOTE I. számú szülészeti klinikáján 0 óra 30 perckor, Sa­rankó Bianka (2750 gramm) a balassagyar­mati Kenessey Albert Kórházban 0 óra 25 perckor, Fáradi Szilveszter (2300 gramm) Miskolcon, a Megyei Kórházban 0 óra 45 perckor, Csizmadia Mária (3000 gramm) a mezőkövesdi Városi Kórházban 0 óra 5 perckor, Radics István (2800 gramm) a kis­kunhalasi Semmelweis Kórházban 0 óra 15 perckor született. (MTI) Egy ifjú Aranyfonal-tulajdonos. (MTI Telefotó) Kősóból Lengyelországban Wieliczka egyik sóbá­nyájában, 250 méterrel a fold alatt búcsúztatta az óévet 131 lengyel pár. A szilveszteri bált a boch­niai bánya kősóba vájt termeiben rendezték meg. A bálozok táncol­tak, ettek, ittak, csak do­hányozni volt tilos. A kü­lönleges mikroklíma mi­att az alkohol kevésbé éreztette hatását, mint a felszínen - állították a szervezők. A wieliczkai és bochniai sóbányákban általában légúti, illetve különféle allergiás meg­betegedésekkel kezelt páciensek tartózkodnak huzamosabb ideig. A wi­eliczkai sóbánya immár múzeum, és az UNESCO a világörökség részének nvilvánította. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents