Délmagyarország, 1994. szeptember (84. évfolyam, 204-229. szám)

1994-09-01 / 204. szám

Szovjet (orosz) csapatkivonások Közép- és Kelet-Európában 390.000 fő Lengyelország: 993.09.1a I 56.000 Németorszáa: rorszag: .08.3 f. 1994 Csehszlovák 1991 06 27 fo 55 000 Az ábra az egyes országokban a kivonulás megkezdésekor állomásoztatott csapatok összlétszámát valamint a JJ Magyarorszag: kivonulás befejezésének dátumát szemlélteti. Gondolatok a - könyvtárosban • Senki nem tagadhatja, erős az utánérzés a címben Vörösmarty óriási gondolati költeményével, csak aprócs­kát csavartam rajta. Gye­rekkorom elején belémgyö­kcresedtek már sorai, és né­ha-néha hívatlanul is kihaj­tanak. „Országok rongya! könyvtár a neved. / De hát hol a könyv, mely célhoz ve­zet? / Hol a nagyobb rész boldogsága? - Ment-e / A CSÜTÖRTÖK, 1994. SZEPT. 184/204. ALAPÍTVA: 1910-BEN ARA: 17 FT A város tanévnyilója a Fodorban Kártyahirünk a 6. oldalon található! Szegeden a lap! TÍÉLMAGYARORSZÁG előfizetői klubkártya 1 ' I Felmentették Csirik rektort • Arab testvérek és a dzsihád Szent háborút hirdetett a GIA könyvek által a világ elébb?" Vagy: „Mi dolgunk a világban? küzdeni / Erőnk szerint a legnemesbekért". A befejező két sor is: „Kö­szönjük élet! áldomásidat, / Ez jó mulatság, férfimunka volt." Nemcsak a könyvtár­ban születnek azonban gon­dolatok, de néha a könyv­tárosban is. Hasonlóképpen szomorúak. (Riportunk a 6.. oldalon.) A Magyar Köztársaság elnöke - a művelődési és közoktatási miniszter elő­terjesztésére - magasabb munkakörbe történő kine­vezése érdekében a József Attila Tudományegyete­men betöltött rektori tiszt­ségéből, érdemei elisme­rése mellett 1994. augusz­tus 31-ei hatállyal felmen­tette Csirik János egyete­mi tanárt. A Budapesti Közgazda­ságtudományi Egyetemen a rektori teendők ellátásá­val - 3 évi időtartamra ­ismételten megbízta An­dorka Rudolf egyetemi ta­nárt. A művelődési és köz­oktatási miniszter előter­jesztésére a köztársasági elnök 1994. augusztus 15. napjával a Budapesti Mű­szaki Egyetemre egyetemi tanárrá nevezi ki Szakol­czai György miniszteri ta­nácsadót. Mint ismeretes Csirik János egyetemi tanárt a Művelődési és Közoktatási Minisztérium helyettes ál­lamtitkári posztjára kérte fel Fodor Gábor miniszter. Hongkongnak befellegzett? Kína bejelentette, hogy fel­számolja Hongkong önálló tör­vényhozását, amint a brit gyar­mat kínai fennhatóság alá ke­rül. Az Új Kína hírügynökség jelentése szerint 1997. július 1­jén, amikor Kína helyreállítja szuverenitását Hongkong fö­lött, eltörlik a - Chris Pattén Bedarálták a csecsemőt Emberölés alapos gyanúja miatt L. A. 23 éves román ál­lampolgárral szemben eljárást indított a Vas megyei rendőr­ség. Az eddigi megállapítások szerint a fiatal nő augusztus 19-én a kora reggeli órákban egy vépi lakás fürdőszobájában életképes fiúgyermeket szült, a csecsemőt a szülés után körül­belül negyed órára magára hagyta, majd egy műanyag tás­kába csomagolta, és a ház előt­ti kukába dobta. A szeméttá­roló tartalmát később a sze­méttelepre szállították és beda­rálták. A rendőrség L. A.-t őri­zetbe vette. A szerbek „tisztogatják a cigányokat is A boszniai szerbek által el­indított nemzetiségi tiszto­gatási hullám immáron kiteljed a cigányok csoportjára is. A Reuter jelentése szerint bosz­niai szerb katonai alakulatok elüldöztek 232 cigányt Horvát­országba, és most azt tervezik, hogy még 420 muszlimot és horvátot is kitoloncolnak. E tisztogatási hullám arra irá­nyul, hogy felszámolják az utolsó kisebbségi szigeteket is. A cigányok az ENSZ Mene­kültügyi Főbiztosságának fel­ügyelete alatt lépték át a horvát határt. A Hina horvát hírügy­nökség szerint a szerb hatósá­gok egy héttel ezelőtt kihajtot­ták őket házaikból. Fotó: Enyedi Zoltán Lippai Pál polgármester megnyitja a tané • Kettős ünnep volt tegnap a Fodor József Középiskolában: itt tartotta a városi tanév­nyitót Lippai Pál polgármester, melyen felavatta az iskola vadonatúj tornacsar­nokát is. et. (Fotó: Révész Róbert) Az örömteli eseményekről szólva Lip­pai Pál elmondta, hogy a tornaterem-építé­si akcióban eddig két általános- és három középiskola gazdagodott kulturált, test­nevelésre alkalmas helyiséggel, melyek összesen 245 millió forintba kerültek - eb­ből a Fodor József Középiskola tornacsar­noka 68 millió forintot tett ki. (Összeállításunk a 7. oldalon.) kormányzó reformjai nyomán kialakult - politikai szerkezetet és újat hoznak létre. A döntést az Országos Népi Gyűlés áll­andó bizottsága hagyta jóvá, s a lépést azzal indokolta, hogy a brit fél a helyi törvényhozás, a városi és kerületi kormányzat önkényes felállításával meg­sértette a Hongkong jövendő berendezkedéséről kiadott brit­kínai nyilatkozatot, a pekingi parlament határozatát, vala­mint az 1997 utáni Hongkong minialkotmányának tekinthető alaptörvényt. • Német katonai kiadások Drága volt az orosz kivonulás Fotó: Révész Róbert Amerikai töke, magyar sikersztori A szegedi Heavytex Rt. tulajdonosai tegnap, szer­dán rendkívüli közgyűlésen döntöttek arról, hogy jóvá­hagyják egy amerikai rész­vénytársaság, az American Hemp Mercantile alaptőke­emelésre vonatkozó szándé­kát. A készpénzben félmillió dollárt (50 millió forintot) érő üzleti ajánlattal az ame­rikaiak részesedést szerez­tek a Heavytex Rt.-ben a meglévő tulajdonosok, 26 magánszemély, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt., valamint az ön­kormányzat mellett. (Folytatás a 3. oldalon.) Marokkó elleni szent hábo­rút, dzsihádot hirdetett a legra­dikálisabb algériai fegyveres szervezet, a Fegyveres Iszlám Csoport (GIA). Közleményük szerint a GIA fenyegetését az váltotta ki, hogy Marokkó vízumkényszert vezetett be Algériával szemben. A GIA szerint a marokkói király a vízumkényszer bevezetéséről szólek döntésével ismételten elárulta az iszlám harcosokat, hiszen az uralkodó korábban kiadta az algériai hatóságoknak Abdelhak Lajadát, az iszlám mudzsahedek, a GIA vezetőjét, akit Algériában halálra ítéltek. Lajadát 1993 márciusában tar­tóztatták le Marokkóban és augusztusban kiadták Algé­riának. • Németország 14 milliárd márkát költött arra, hogy az orosz csapatok kivonuljanak területéről, csaknem feleannyit, mint Nyu­gat-Berlin védelmére a hidegháború évei alatt. Utóbbi összesen 30 milliárd márkába került. A 14 milliárd márka nagy részéből 42 ezer lakás épült a volt Szovjetunió területén a hazatérő tisztek számára. A volt NDK-ban össszesen 338 ezer szovjet katona ál­lomásozott, a legutolsó egységek a héten hagyják el Német­országot. (írásunk a 2. oldalon.) .

Next

/
Thumbnails
Contents