Délmagyarország, 1992. november (82. évfolyam, 257-281. szám)

1992-11-02 / 257. szám

J ALAPÍTVA: 1910-BEN J ÖELMAQYARO RSZAQ HÉTFŐ, 1992. Nov. 2., 82. ÉVF. 257. SZÁM 1. líuaakilili iuznsitómú {iwjípúll, dc nincs . ITtrwcU («le fcülii«i|) duukflnl werftrelíáru 3. Básl Iclvírcsaloroa (mcKépült, dc IstiKUok várjiai) 4. Hősi íUIÉpcsö (rtsitxii megépüli) 5. BOsi alMccsatürnii (réscbei OKgtyitl) ^M^r.? •»*'»*"»W»M» üogell-ncsen é,. 9. Ttnmlí dunacnítu incdirclíwis Uvgelltnet) Ml" G,<ir MAGYARORSZÁC Lipták Béla Amerikában kér segítséget Csendes menet Európa folyójáért Az eső is a Dunát siratta a hét végén. Tó­csában állt a víz mindenütt, csak a folyó medre volt sok helyen száraz. Szombaton délelőtt töb­ben találgattak Rajkán, a határállomás magyar oldalán: talán el sem indultak a Duna elterelése miatt tüntetők autóbuszai Budapestről. Azt is hírelték a helybeliek, hogy Lipták Béla, aki jó egy hete menetel már a Dunáért, most el sem jön. Végül, ha késve is, de megérkeztek a bu­szok - pont tizenhárom. Az 5-600, zömében budapesti környezetvédő a szakadó esőtől sem riadt vissza. Csendesen, de konok elszántsággal indult neki a tömeg az útnak: Rajkáról a határig, majd a túloldalon átvágva az esővíztől ragadóssá lett szántóföl­dön. Igyekeztek a tüntetők eljutni a Duna elterelésének helyszínére, Dunacsunyra - most is sikertelenül. A szlovák rendőrök ugyanis útját állták a tüntetőknek. Kétszáz méterre a folyó el­leni merénylet helyszínétől Lipták András, Lip­ták Béla öccse felolvasta Amerikában tartóz­kodó bátyja levelét, amelyben ismételten és nyomatékosan kérte a szlovák kormányt, hogy azonnal állítsák le az építkezést és eredeti álla­potába állítsák vissza a Dunát. Az atrocitásoktól mentes csendes tüntetés után délután 4 óra táj­ban a tömeg visszatért Rajkára. Lipták András itt adott inteijút lapunknak. - Lipták úr, mennyire elégedett a rész­vétellel? - Hihetetlenül elégedett vagyok, mert minden alkalommal többen vagyunk. Ez éppen azt bizo­nyítja, hogy ha elindul egy folyamat, akkor azt tovább kell csinálni. Annak ellenére többen jöt­tek ma el, hogy halottak napja van, sokan a temetőben vannak és nincs is igazán jó idő. (Folytatás a 2. oldalon) Cserbenhagyót keresnek Nyolc napon túl gyógyuló súlyos, életveszélyes sérülé­sekkel ápolják a hódmezővá­sárhelyi kórházban azt a kerék­párost, akit szombaton délután 16.50 órakor ütött el egy eddig ismeretlen gyártmányú és rendszámú személygépkocsi. Vezetője megállás és segítség­nyújtás nélkül továbbhajtott. A cserbenhagyó gázolót keresi a Hódmezővásárhelyi Rendőr­kapitányság, amely a lakosság segítségét kéri. Komlósi Sándor őrnagy, közlekedési alosztályvezető elmondta: a baleset a 47-es főút 204-es kilométerkövétől mintegy 80 méterre történt. A személygépkocsi Szeged felé haladva, ismeretlen okból áttért a menetiránnyal szem­beni oldalra, ahol elütötte Gál Sándor hódmezővásárhelyi lakost. Az ütközés következté­ben a személygépkocsinak valószínűleg a baloldali lám­pája és annak környéke meg­rongálódott. A rendőrség a (62) 346-266­os, vagy a 07-es telefonszámon várja az állampolgári bejelen­téseket. Magyar unikum, avagy színházi mecénások klubja Osztrák-magyar koszorúzás A halottak napja alkalmából a Vajdaságban számos város­ban megemlékeztek az ártatlan áldozatokról, a jugoszláviai há­ború, a világháború és az 1848-49-es szabadságharc halottairól. Újvidéken vasárnap most első ízben tartottak közös magyar-osztrák koszorúzást a Futaki úti hősi temetőben. Si­mics Sándor, a belgrádi ma­gyar nagykövetség ügyvivője és Máthé Szabolcs ezredes, katonai attasé, valamint Már­kus Wuketich osztrák ügyvivő és Josef Klamminger dandártá­bornok, katonai attasé helye­zett el koszorút a katona­síroknál és a világháborús emlékmű maradványánál, vala­mint az 1944-es megtorlás ál­dozatainak emlékére idén is­mét felállított fakeresztnél. A belgrádi magyar nagykö­vetség tagjai ezután felkeresték a temerini temetőt. Itt temették el Barát Róbertet, a délszláv háború egyik magyar áldoza­tát, és itt nyugszik az 1944-es, magyarellenes "bosszúhadjárat csaknem 700 áldozata is. A holttesteket részint tömeg­sírokba, részint más helyeken hantolták el. ARA: 10,10 FT Tiszta vizet a Tiszába? Összeállítás Szeged szennyesérdi (7. oldal) SPORTJA A DELMAGYARORSZAG KFT. MELLEKLETE Sólyom a médiáról Megszólalt az Alkotmánybíróság elnöke (4. oldal) Rejtve maradt a Hálózat Csurka István Szegeden A végére az asszonyok ügy összeszólalkoztak a széksorok között a drágaságon meg a francia tej és kenyér árán, hogy egyiküket már ketten tartották vissza a nyomósabb érveléstől. Zajos, vagyis igazi volt a fórum, amelyre Csurka István érkezett szombaton este Szegedre a Deák Ferenc Gimnáziumba. Balogh László (MDF) óriási sikernek könyvelte el, hogy komolyabb hírverés nélkül is zsúfolásig telt teremben köszöntötte a nevezetes vendéget a houstoni Pethő Ferenc. Csurka István visszafo­gottan osztotta meg néhány gondolatát a hallgatósággal. Ránk nézve igen fontos ­mondta -, hogy pontosan tud­juk, milyen folyamat részesei vagyunk. A kommunista nó­menklatúra, miután lerabolta az országot, megszerezte azo­kat a stratégiai pozíciókat, el­sősorban a gazdaságban, ame­lyekben továbbra is megtart­hatta érdekérvényesítő képes­ségét a társadalomban, illetve az új hatalmi szervekkel, a kor­mánnyal és a Parlamenttel szemben. A „Hálózat", vagyis megőrzött és rejtve maradt kapcsolatai révén egyrészt kiegyezésre akarja kénysze­ríteni a rendszerváltozásnak nevezett fél fordulat nyomán kialakult új hatalmi elitet, más­részt a sajtó és a közszolgálati médiák (rádió, televízió) támo­(Folytatás a 3. oldalon) FOTÓ: NAGY LÁSZLÓ Akik a kaszinóban nyerők voltak ­a játékszabályokat már ismerik Volt ital is a műsoron, de nem unicum, hanem pezsgő. Viszont valódi magyar külön­legességnek számít a szombat délutántól a késő éjszakába nyúlt, legalább öt felvonásos színház-üzleti premier: a Sze­gedi Nemzeti Színház és a he­lyi üzleti élet szereplőinek kooprodukciójában megtartot­ták a hazai ősbemutatóját a művészeti mecenatúra leg­újabb „darabjának". Legalább félszáz vállalkozó, menedzser, bankár, üzletember és -asszony gyűlt össze az Imperial Casi­nóban, ahol vendégükkel, Len­gyel Lászlóval, a Pénzügy­kutató Rt. elnök-vezérigaz­gatójával beszélgettek. Ez volt az első felvonás. Azután átsé­táltak a szemközti színházba. Kormos Tibor igazgató mélyen a szemükbe nézett, amikor megköszönte, hogy (nem olyan nagyon-nagyon mélyen) a zsebükbe nyúltak. Koccantak a pezsgőspoharak, majd ki-ki megkereste a saját bérelt pá­holyát. (Ami nem volt nehéz, mert gondos kezek addigra kifüggesztették az ízléses kivitelű „cégtáblákat" az ajtók­ra. Reklám!) (Részletesebb beszámolónk az 3. oldalon olvasható.) A második világháború utáni nagy­orosz birodalomnak volt egy külső és egy belső félköre. Mindkettőt Moszkvá­ból irányították; az előbbit, a birodalom látszathatárain kívüli országokból állót közvetve, Honecker- és Kádár-féle hely­tartók által, az utóbbit közvetlenül. Ab­ban, hogy a külső félkör népei fölötti orosz fennhatóság teljesen megszűnt, Magyarországnak, abban pedig, hogy a belső félkört alkotó népek is immár majdnem szabadok, Litvániának volt úttörő szerepe. Ehhez képest egy hete Litvániában a volt kommunisták nagy fölénnyel nyerték a szabad választásokat. Jelcin (a koráb­binál kisebb, de még mindig nagyorosz elnök) azonnal felfüggesztette a „szov­jet" csapatok Baltikumból való kivo­nását. A pesti sajtó és a magyar közvé­lemény minderre alig reagált. Márpedig első körben önmagától adódik néhány tanulság: 1. Havel és Landsbergis esete Pionírok azt példázza, hogy Kelet-Európában a művészből lett elnökök fölött immár eljárt az idő. 2. Nyerhetnek-é választást nálunk is a volt kommunisták? 3. Jelzés értékű-é a kormánypártok számára, hogy a litván szavazók többsége elvetette a Sajudisszonáns hangokat? A gyéren csordogáló hazai kommen­tárok két jellemzője ide kívánkozik; mindkettő tegnapelőtti. Csurka István Szegeden azt mondta, hogy Brazauskas győzelméhez nem kellett más, mint egy kis szovjet segítség, guruló rubelek for­májában. A szocialista napilap cikkírója pedig - talán nem véletlenül - azt hang­súlyozta, hogy a litvánok a pragmatikus megoldásra szavaztak, arra a zömmel volt kommunisták által alkotott szocia­lista pártra, amelynek két esztendő alatt sikerült megtisztulnia, s határozottan szociáldemokrata értékeket felmutatnia. Tudnivaló, hogy a Magyar Szocialista Párt parlamenti frakciójában ma is helyet foglal a gombnyomogtós ex-KISZ­titkár, s az a „néhai" megyei első titkár is, akinek megyénkbéli tevékenységét feltehetően nagyon sokan nem feledték még el. így vélelmezhető, hogy az általuk is fémjelzett pártra ma csupán a jó emlékezetű szavazók kisebb része adná voksát, ámbátor ismeretes az a nézet is, mely szerint ahhoz, hogy a volt kom­munisták hatalmon maradjanak, szük­ségtelen megnyerniük a '94-es válasz­tásokat... A fentiek fényében a magyar politikai élet szereplői az eddigieknél mélyebben is elgondolkodhatnának a litvániai fejleményeken. Sandi István

Next

/
Thumbnails
Contents