Délmagyarország, 1988. október (78. évfolyam, 235-260. szám)

1988-10-01 / 235. szám

Az Ábrahám, Csipes kettős és Isaszegi harmadik Az Orr;ágnyű!ási Könyvtár áHományából törölve VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 78. óvíolyam, 235. szám 1988. október 1., szombat A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Havi előfizetési díj: 43 forint Ára: 2.20 forint Textíliák és divatcikkek kedó gyártmányújdonság­nak. Akkor igazi a vásár, ha vásárfiát is lehet hazavin­ni. Ami a megvásárolható divatcikkeket illeti, az el­árusítópultok mögött szegé­nyes a kínálat. A bóvli, a tavalyról kimaradt és most leértékelt akciós ruhadara­bok bizony nem emelik a vásár fényét. Vevő pedig akadna bő­ven a drágább újdonságok­ra is. Egyszer talán erre is érdemes lenne jobban oda­figyelni. R. G. Demonstráció a Dugonics tértn. az crdclyi falurombolás ellen A romániai nemzetiségpo­I tika és tervezett falurombo­lás ellen tegnap, pénteken este Szegeden, a Dugonics téren csaknem ketezren tün­tettek. A demonstrációt a szegedi értelmiségiek kezde­ményezték. Beszédet mon­dott Raffay Ernő, a József Attila Tudományegyetem bölcsészettudományi kara legújabbkori tanszékének adjunktusa, s felhívta a fi­gyelmet arra, azért gyüle­keztek össze, mert Szeged népe is csatlakozni kíván ahhoz az immár európai mé­retű tiltakozáshoz, amely a romániai falurombolási ter­vek meghirdetése után bon­takozott ki. Ismertette a ro­mán belpolitika ési nemzeti­ségi politika történelmi fo­lyamatát. Amikor 1918— 1920 között kialakult Nagy Románia, s a lakosság szá­ma az 1914-es 7.5 millióról majdnem 18 millióra nőtt, a soknemzetiségű ország min­den harmadik polgára ide­gen nemzetiségű volt. Ez a helyzet arra ösztönözte a ro­mán belpolitikát, hogy az országot egységesítse. Már a 20-as, 30-as években a meg­szerzett területeken egységes nemzetállam létrehozására törekedtek, annak ellenére, hogy Románia már 1919 de­cemberében aláirta a ki­sebbségvédelmi egyezményt. Ezt azonban nem tartották be. Az országos menekült­ügyi hivatal adatai szerint például a Trianon utáni első öt évben 197 ezer magyar vándorolt ki Romániából. Az 1930-as népszámlálás szerint 1,6 millió magyar maradt (Folytatás a 2. oldalon.) Egyetlen olyan iparág sbics, amelyik olyan gyor­san váltaná termékeit, mint a konfekcióipar. Aki ver­senyben akar maradni, min­őén szezonra újabb és egy­r„> rafináltabb ötletekkel kell hogy előálljon. Most is szí­nes kavalkádját láthatjuk a kebányai vásárvárosban a divatcikkeknek. Hogy mi lesz a jövő évi módi? Té­len az osztottkockás kelmék és ít skót színek uralják majd az öltözködést. A di­vattervezők kiegészítőként fűzöld, vagy türkizkék tó­nusokat ajánlanak. Divat­sz'nnek számit még a bur­gundi vörös, a türkiz ho­mokszínnel, a fekete bézs­zsel és mogyoróval, de a lila szín sem futott még le. Ami a női ruhákat illeti, továbbra is hódítónak szá­mit a széles váll, a finom részletek, a rafinált szabás­\onalak, a plisszirozás, vagy a k fiolás. A kardigánok gombolás nélküliek, csípőn alul érnek és gömbölyített fazonúak. f':; az árak? Nos, minden bizonnyal a vásáron bemu­tatott divatújdonságok nem lesznek mindenki számára hozzáférhetőek. Nem ritka a 2 és fél—3 ezer forintos pu­lóver, a kétezer feletti kö­römcipő. És mivel is lehet­ne könnyebben spórolni, mint azzal, hogy megelég­szünk a kevésbé divatossal ist Egy kis rafinéria, egy kis ötlet, s a régi ruhadara­bek is könnyeaén átvará­zsolhatok. ötletekért azon­ban érdemes elsétálni a vá­sárba. Nagy László felvétele Mindesetre jócskán akad textilipari és divatáru-új­donság az idén is, olyanok is, amelyek nagydíjat kap­tak. Például a Budaprint Pamutnyomóipari Vállalat Uránus, Vénus szaténszövet­kollekciói. Ezek a termékek Szegeden készülnek, fényes felületi kiképzéssel, 100 szá­zaié,; viszkózból. Kevésbé változatos a fér­fidivatáruk kínálata. Ha egyáltalán lehet változásról beszélni, az mindössze any­nyi, hogy az Ádámok még kényelmesebben öltözköd­hetnek ezentúl, ugyanis a jövőben is hódit a sportos módi. Igazán szépek a Pé­cis> Bőrgyár és a Budapesti Bőripari Vállalat termékei, árukat azonban jobb nem firtatni... Bár a vállalat képviselői szerint, az idén ntm csökkent számottevően a kereslet az értékes termé­kek iránt. A gyártók bíz­nak benne, hogy a hátra­levő három hónapban is jut pénz a szép bőrökre. A Caola Kozmetikai Vál­lalat Pódium parfümcsalád­jával két nagydíjat is el­nyelt. Illata az idei év leg­divatosabb irányzatainak sorába illeszkedik: fűszeres, érzéki, virágillatú kompozí­ció. Állítólag olyan tartós, hogy öt óra múlva is fel­ismerhető. (Hogy milyen tá­volságról, arról nem szól a fíma!) A Caolánál is több elismerést vihet haza az idén a Debreceni Hélia Tár­saság. A masszázskrém, a száraz és zsíros bőrre aján­lott maszk, az arcfrissítő zselé számit most kiemel­Öszi BNV 88 Gyulay a tizedik aranyérmesünk ÜlésttartottazElnökiTanács A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pén­teken ülést tartott. A testület törvényerejű rendeletet ho­zott az 1956. október 23. és 1957. május 1. közötti időben elkövetett bűncselekmény miatt elitéltek kegyelemben részesítéséről. Ennek alapján mentesül a büntetett elő­élethez fűződő hátrányok alól, akit a bíróság a jelzett időben elkövetett, állam elleni bűncselekmények, vagy az ellen­forradalmi tevékenységgel összefüggésben elkövetett, más bűncselekmény miatt vég­rehajtandó szabadságvesztésre ítélt, vagy akinek halálbüntetését kegyelemből sza­badságvesztésre változtatták át, és a sza­badságvesztést végrehajtották. A kegye­lem nem terjed ki arra. akit hazaárulás vagy kémkedés miatt, illetve aki az ál­lamellenes bűncselekménnyel bűnhalma­zatban emberölést, rablást vagy közve­szélyokozást követett el. Azoknak a személyeknek az ügyét, akik­re a kegyelem nem terjed ki, az igazság­ügy-miniszter felülvizsgálja, és indokolt esetben egyéni mentesítésükre 1988. no­vember 30-áig előterjesztést tehet az Elnöki Tanácshoz. Az Elnöki Tanács határozott új közsé­gek alakításáról, községi közös tanácsok szervezéséről és közös tanácsból kiváló községekben községi tanácsok szervezésé­ről. A határozat végrehajtásáról — amely­nek időpontja 1989. január 1. — az ille­tékes megyei tanács végrehajtó bizottsá­ga gondoskodik. A továbbiakban az Elnöki Tanács bí­rák felmentéséről és megválasztásáról ha­tározott, és egyéni kegyelmi ügyekben döntött. Tüntetés a romániai falurombolás ellen , Gyulay Zsolt Napok óta mondogatták a magyar táborban, hogy a ti­zedik magyar aranyérem mtgszerzése a kajak-kenu válogatott valamelyik tagjá­ra vár. Ezt ugyan nem szí­vesen hallgatták az érintet­tek, mert kicsit nyomasztot­ta eket a felelősség, ám pénteken, a sportág döntői­nek első napján már a ka­jak egyesben vízre szálló Cvulay Zsolt „hozta" a ju­bileumi, tizedik magyar aranyat. Nagy tömeg volt kíváncsi a Mizari-pályán a verse­nyekre, s az időjárás is ked­vezett a nagy eseménynek — vakítóan sütött a nap. Már jóval a reggel 9 óra­kor esedékes első döntő előtt gyülekeztek a nézők, közöt­tük több tucatnyi magyar. Ott volt Darnyi Tamás, a kézilabda-válogatott, élén i CsiDes Ferenc Mocsai Lajos edzővel, s szinte valamennyi olyan sportoló, aki már teljesítet­te feladatát, vagy még csak ezután lép porondra. Zúgott a .Hajrá, Zsolt!" biztatás, amikor Gyulay Zsolt, a Bp. Honvéd, 24 éves, kétszeres világbajnok kajakosa neki­vágott az 500 méteres táv­nak. Kiválóan sikerült a rajtja, s azonnal az élre állt. Féltávnál már jócskán vezetett az új-zélandi Mac­Donalddel, a szám világbaj­noki címvédőjével szemben. Az utolsó 250 méteren sem csökkent a váci születésű versenyző lendülete, s ami­kor elsőként haladt át a cél­vonalon, ezen a „sprinttá­von", szinte példátlan nagy, másfél hajóhossz volt az előnye! Leírhatatlan volt az öröm a magyarok között a meg­Ábrahárn Attila lehetősen váratlan siker lát­tán Füleky András, a szö­vel.ség főtitkára, s Parti Já­nos vezető edző ólelte-csó­kc'.'.ta Gyulayt, aki a Him­nusz elhangzása után a kö­vetkezőket mondta: — Lehet, hogy sokakat meglepett a győzelmem, én azonban számítottam rá, mert egész évben, s külö­nösen itt, Szöulban, az o'iinpia előtt nagyszerű idő­ket mentem. Tavaly ugyan c-.al; hetedik voltam ezen a távon a vb-n, de akkor té­len sérülés gyötört, most vi­s'.ont zavartalan volt a fel­készülésem. Kétszeresen is öi ülök, a győzelemnek, mert Kati húgomért is versenyez­tem, aki sajnos, nem tudott bekerülni a csapatba. Nagy derültséget keltett az interjúszobában, amikor a külföldi újságírók meg­Isaszeai Róbert • tudták, hogy Gyulay tizen­egy napja apa, s lányának a Blanka Olimpia nevet adta. Nomen est omen — intézték föl többen az ismert latin közmondást. Parti János szövetségi ka­pitány sem volt túlzottan meglepett Gyulay győzelmét láívf. — Olyan időket evezett Dunavarsányban, hogy csak valami baleset üthette volna e! a győzelemtől — mond­ta — Azért is nagy szó a sikere, mert ebben a szám­ban utoljára a legendás Csapó Géza nyert világver­senyt, még a hetvenes évek közepén. Angyal Zoltán, Gyulay — és mellesleg szinte a teljes magyar kajakcsapat — edző­je a Bp. Honvédban: ?Folytatás a 8 oldalon )

Next

/
Thumbnails
Contents