Délmagyarország, 1987. október (77. évfolyam, 231-257. szám)

1987-10-01 / 231. szám

Az Orszá^yCté«! Könyvtár állományából törölve W, "V/J | ' VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! DELMAGYARORSZAG 77. évfolyam, 231. szám 1987. október 1., csütörtök A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Havi előfizetési díj: 43 forint Ara: 1.80 forint Jelentős kutatási eredmények az SZBK-ban a biofizika, a génsebészet és a genetika módszereivel is vizsgálhatók. A hidroge­náz a lehető legegyszerűbb reakciót katalizálja, amelyet enzim egyáltalán katalizál­hat: protonokat és elektro­nokat egyesit hidrogénné, illetve a fordított reakció­ban protonokká és elektro­nokká bontja a hidrogént. Ezért a reakció vizsgálata az enzimek működésének jobb megismerését is elő­negrtr. Az SZBK-ban két mikroorganizmussal foglal­koznak részletesebben (hid­rogenázok csak baktériu­mokban találhatók). Az egyik egy fotoszintetizáló baktérium, ennek hidroge­náza stabil, hosszú időn át tárolható, oxigénre viszony­lag érzéketlen, könnyen elö­Tegnap. szerdán délután sajtótájékoztatót rendeztek a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ­jában. Alföldi Lajos főigazgató elmondta, hogy mivel az új kormányprogramban is hangsúlyt kap a színvonalas alapkutatás támogatásának igénye, az SZBK kötelessége, hogy bemutassa a legutóbbi kutatási eredményeket. A tájékoztatón hat, nemzetközi érdeklődésre számot tartó kutatási téma felelőse beszélt munkájáról, összegezte az eredményeket, és vázolta a lehetséges elképzeléseket. Menczel László a herbicid használásának engedélyezé­rezisztens kultúrnövények sére várva, előállítása szövettenyésztési A tumor nekrózis faktor és génsebészeti eljárásokkal (TNF) egyike a sejtek szapo­elnevezésü kutatási témáról rodását, illetve pusztulását beszélt. A modern mezógaz- szabályozo hormonoknak. A daságban használatos gyom- TNF-kutalás két fő iranya irtó szerek nem szelektívek, ~ tájékoztatott Duda Ernő vagyis a kultúrnövények is a, tumorellenes hatas •-T-i í, - „ ¡„A— vizsgalata es a toxikus sokk Az^trtóblá néhány ^évben kf- ^akadályozása Az SZBK­fejlesztett biotechnológiai el- Sr^LÍSlf emS járások alkalmasak arra, TNF énjé alaiakitani hogy az erzekeny kulturno- bakteriális rendszerben való venyekbe beepitsek a kívánt kjfejeztetés céljára, sikerült állítható enzim, ezt a hidro­gyomirtó szerrel szembeni el- termelő baktériumtör- genázok szerkezetének meg­jenálló képességet. Ilyen mó- ZS€t előállítani, és a rekom- ismerését célzó kutatások­don az új szerek alkalmazá- bináns emberi TNF-et ho- ban használják fel. A má­si körét ki lehet terjeszteni mogénre tisztítani, valamint sik mikroorganizmus a ku­különbözó kultúrfajokra. Az a tumorsejt pusztító hatását tatóscoport által izolált bak­SZBK-ban mintegy öt éve igazolni. A kutatás célja tériumtörzs, melyet a biogáz­foglalkoznak ezzel a témá- egyrészt a TNF olyan for­val. Modellkísérleti rend- májának előállítása, amely szerben kidolgoztak egy még nagyobb tumor-specifi­olyan szelekciós eljárást, tást mutat, toxicitása kisebb amellyel a fotoszintézist gát- a természetes molekulánál, ló gyomirtó szerekkel szem- mástészt a magas TNF-szin­ben ellenálló növényeket le- tek csökkentésére vágy ha­het előállítani. Sikerült a vi- tástal^nitására alkalmas lágon elsőként szövgttenyész- módszert vagy vegyületeket tési módszerekkel több kifejleszteni. Simoncsits András élve­zetes előadásban vázolta, tmilyen kitartó munkával sikerült létrehozni a tudo­mánytörténet által eddig leghosszabbnak elismert DNS-láncot. Az eljárás ott ¡kezdődött, hogy a kettős Patthy László a plazmino- szálú DNS-nek csupán egyik gén aktivátort mutatta be. szálát szintetizálták meg A fejlett ipari országokban kémiai módon, a másikat tásának legnagyobb a halálokok listáján az érel- pedig enzimek segítségével lya a mind jobban záródást okozó tromboembó- kapták meg úgy, hogy mind­liás betegségek (például két szál egy baktérium bei­szívinfarktus) vezetnek, sejében azonnal tovább sza­Egészséges szervezetben a porodott. A husszú folyamat gyomirtóval szemben ellen­álló mutáns növényeket lét­rehozni, majd ezt a munkát kiterjesztették búzára is. Több atrazin rezisztens búza­mutánst állítottak elő, ezek szabalföldi vizsgálata most folyik. véráramba kerülő vérrög, érőmbus feloldásáról, és így a véráram útjának szabadon •tartásáról a plazminogén ak­tivátor rendszer gondosko­dik. Az SZBK kutatócsoport­jának munkája jelentősen hozzájárult e rendszer mű­ködésének megértéséhez, s annak tisztázásához, hogy miért képes a vérrög felol­dására anélkül, hogy a vér más alkotóelemeit megtá­madná. Sajnálatos, hogy a kutatási eredmények hazai gyakorlati alkalmazására nem kerülhetett időben sor. végén az eredeti módszert továbbfejlesztve 24 darab, egyenként átlagosan 75—80 bázis-hosszúságú oligonuk­leotidbót sikerült előállítani egy közel 1HOO bázispárnyi mesterséges gént. Ilyen mó­don egy nagyon értékes el­járáshoz jutottak, amely mind tudományos, mind gyakorlati és talán üzleti szempontból is kiaknázható lesz újabb hosszú gének *vag>J géndiarabok 'előállí­tására. Bagyinka Csaba a bioló­termelésben hasznosítanak, s erre az eljárásra a szege­diek a Biotechnika Rt.-vel közösen szabadalmi oltal­mat kértek. Farkas Tibor kutatócso­portja azt vizsgálta, hogy a halfogyasztás hogyan hat a kardiovaszkuláris beteg­ségekre. A tudományos vizs­gálatok bebizonyították, hogy a busaolaj az érfal ál­talános állapotát jelentős mértékben javítja. A Szegedi Biológiai Köz­pontban hagyományosan világszínvonalú kutatások folynak. Az elmélyült és eredményes munka folyta­akadá­jelent­kezó pénztelenség. A kutató­hely éves k01tsegyete.se mindössze 75 millió forint, a dolgozók ma abban bíz­nak. hogy ez az összeg leg­alább nem fog csökkenni. D. I. Környezet­technológiai napok Szerdán az építők székhá­zában megkezdődött a ma­gyar—osztrák környezet­technológiai napok program­sorozata. A tanácskozáson — amely folytatása a tavaly Bécsben megrendezett kelet—nyugati környezetvédelmi szimpózi­umnak — több mint ezren vesznek részt. A magyar és az osztrák szakemberek mel­lett jelen vannak Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelor­szág, az NDK és a Szovjet­unió cégeinek, vállalatainak képviselői is. A háromnapos eszmecsere során a résztve­vők a környezettechnológia különböző kérdéseivet, így egyebek között a légszennye­zés mérséklésére kidolgozott új eljárásokkal, az energia­takarékos szennyvíztisztítás­sal, a hulladékok újrahasz­nosításával foglalkoznak. Kádár János és Németh Károly találkozott Franz Vranitzkyval Elutazott az osztrák szövetségi kancellár Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára, az Elnöki Tanács tagja szerdán délelőtt a Parla­ment nándorfehérvári termében találkozott Franz Vra­nitzkyval, az Osztrák Köztársaság hivatalos látogatáson hazánkban tartózkodó szövetségi kancellárjával. A szívélyes légkörű megbeszélésen megelégedéssel szóltak az élet minden területére kiterjedő jószomszédi kapcsolatok eredményeiről. Kifejezték készségüket a mindkét nép javát szolgáló együttműködés fejlesztésére, és megvizsgálták a jó viszony további elmélyítésének le­hetőségeit. Részletesen foglalkoztak a nemzetközi élet időszerű kérdéseivel. Hangsúlyozták, hogy korunk sürgető követelr ménye a béke biztosítása és a fegyverkezesi verseny csökkentése. Üdvözölték a nemzetközi helyzetben, a lesze­relés kérdésében tapasztalható kedvező fejleményeket. Rá­mulattak, hogy a különböző társadalmi berendezkedésű országok közötti békés együttműködés, köztük hazánk és Ausztria kapcsolatai, érdemlegesen hozzájárulnak a ne­pek közötti bizalom, a nemzetközi biztonság erősítéséhez. A találkozón jelen volt Grósz Károly, a Miniszterta­nács elnöke, valamint Nagy János hazánk bécsi és Ar­thur Agstner, az Osztrák Köztársaság budapesti nagykö­vete. Németh Károly, az Elnöki Tanács elnöke ugyancsak a délelőtti órákban találkozott az osztrák szövetségi kan­cellárral. (Folytatás a 2. oldalon.) Hiányzó üzlethelyiségek a belvárosban Valójában mi a helyzet, hogyan változott Szeged he­lyiséggazdálkodása az 1 ÍWU­ben megjelent rendelet, sza­bályozó paragrafusai óta? Tájékoztatást Tímár Lász­lótól, a tanács lakásosztályá­nak vezetőjétől kértünk. — A helyiséggazdálkodás­ra vonatkozó rendelkezések pénzügyi, pontosabban üzle­ti alapokra helyezték ezt a kérdést, ami azért is tart közérdeklődésre számot, mert a kereskedelem, a szol­gáltatások színvonalának nö­velésében mindenki érdekelt. Ezenkívül köztudott, a vál­lalkozások növekedésével az üres helyiségek iránti igény Régi nóta, Szcjed bel­városában nincs ele­gendő olyan üres helyi­ség, ahol üzletet lehet­ne kialakítani. A leg­több vállalkozó, szolgál­tató, intézmény, vállalat és magánszemély ugyanis a Kiskörúton belül szeretne bérle­ményt szerezni. nőtt. Pályázaton dől el a négyzetméterek sorsa, és aki a legnagyobb összeget kínál­ja, azé a bolt. — Miből lehet válogatni? — Az új lakótelepeken, nyitna, peremkerületekben sok az press, Konzumex nyezték azt. hogy a vállala­tok, intézmények raktárakat szabadítsanak fel. és kínál ják üzletek kialakítására. Csak egy dohányraktár ürült meg. Egyébként a cégek Is átadhatják helyiségeiket ma­gánszemélyeknek jó pénzért, de ehhez a tranzakcióhoz a tanácsnak hozzá kell járul­nia. Általában nem szívesen mondanak le a már birtokolt négyzetméterekről. — Mi a helyzet az irodák­kal? — Nagyon sok szolgáltató cég Budapestről Szegedre települne, kirendeltséget Például az Inter­a kereske­Ma már — a nagy forgalom giai hidrogén termelésének reményében — több tucat nagy nyugati biotechnológiai vállalat, gyógyszertár ter­méklistáján szerepel a szö­veti típusú plazminogén ak­tivátor gyógyászati célú fel­lehetöségelt vázolta. A hid­rogenázpk a hidrogéngáz képződését és elbontását katalizáló enzimek. Tanul­mányozásuk napjainkban jutott el olyan szintre, hogy Nemzetközi tanácskozás Jegyzőkönyv aláírásával módosítások már éreztetik fejeződött be a szocialista országok kulturális minisz­terhelyetteseinek értekezlete szerdán Keszthelyen, a Festetics kastélyban. A kul­túra anyagi-műszaki-techni­kai bázisának időszerű kér­déseivel foglalkozó kétna­pos konferencián tíz ország képviseltette magát. Legfontosabb, hogy a résztvevő államok gazdaság­irányítási rendszerében be­következett kisebb-nagyobb pozitív hatásukat. Éppen ezért megállapodtak abban, hogy a kultűra anyagi-mű­szaki-technikai bázisának közös fejlesztését segítő nemzetközi munkacsopor­tok a továbbiakban az irá­nyító szervek képviselői he­lyett főleg az érintett szak­területek jelentősebb válla­latainak szakembereiből áll­janak, s közvetlenül alakít­sák ki, szélesítsék együtt­működésüket. — ... áNwfiftit* >'••• Ülést tartott a TOT elnöksége A Termelőszövetkezetek lettel foglalkoznak, és a fo­Országos Tanácsának elnök- lyékony műtrágya-felhasz­sége szerdán, Szabó István nálás elterjedését szintén se­elnókletévcl Budapesten gitik. ülést tartott. A testület meg- Az elnökség megállapitot­vitatta a Tszker tevékenysé- ta, hogy az eredmények gét, tárgyalt a mezőgazda- mellett a kereskedelmi szer­sági termelőszövetkezeti vezet munkájában hiányos­jogszabályok módosítása- ságok is mutatkoznak. így val kapcsolatos kérdésekről például akadozik az ipari és javaslatot tett az egész- kooperációk szervezése és a ségmegórzés hosszú távra gyengén fejlett térségek fej­szóló társadalmi programjá- lesztését szolgáló progra­ból adódó feladatok megvu- mokban való részvétel ará­lósítására. nya sem megfelelő. A külke­A tsz-ek összes áruforgal- reskedelmi tevékenység sem mábl a Tszker 7-8 százaié- fejlődött olyan mértékben, kos aránnyal részesedik. A mint ahogyan arra számla­forgalom több mint 90 szá- ni lehetett, különösen akkor, zalékát a vállalat megyei ha figyelembe veszik a tsz­központjai bonyolítják le. ek ilyen irányú igényeit. A Növekszik a kereskedelmi zöldség-gyümölcs kereske­szervezet exporttevékeny- delemben sem kapcsolódlak ségből származó bevétel: ta- be megfelelően, és az itt valy 2,9 milliárd forintot realizált forgalom értéke el­tett ki a kivitel értéke, s ez marad a várakozástól. Az B50 millió forinttal haladta elnökség az 1200 tsz közös meg az egy évvel korábbit, vállalataként tevékenykedő A konvertibilis exportforga- Tszker munkájának további lom értéke tavaly 3 millió javítására javaslatot tett a dollár volt. A vállalat űj szervezeti és működési rend szolgáltatásokkal is bővítette átalakítására, tokéletesité­tevékenységi körét. Gépbér- sére. üres üzletnek való helyiség, delmi kamara. Kikötésük, Ott lehet válogatni. A belvá- csak forgalmas helyre köl­rosban más a helyzet. A Szé- töznek le. ilyet pedig nem chenyi tér környékén, az tudunk kínálni. Ha a tanács­Oskola utcában nincs mit nak lenne pénze, akkor biz­bérbeadni, pedig nagy ösz- tosan megérne, hogy iroda­szegeket kínálnak. — Ismertetné az árviszo­nyokat? — Az Oskola utcában egy kis trafikot 1 millió 138 ezer forintért vettek bérbe, pedig a helyiség kikiáltási ára csak 618 ezer forint volt. Ugyan­ott a 700 ezer forintos alap­bérleti díjat licitálással más­fél millió forintra tornázták fel. Makkosház városrészben pedig ott állnak az üres pa­vilonok. a nyolcból csak hár­mat vettek ki Érdekes mó­don a Bartók Béla téren csak házat épitsünk. Sajnos, a jelenlegi gazdasági helyzet­ben a város erre nem vállal­kozhat. — A pályázati rendszer­nek melyek az előnyei? — Nyilvánosság előtt tör­ténik a licitálás, a hatóságot nem vádolhatják „bundá­val". Célunk, hogy a jövőben a nyilvános versenytárgyalá­sokat kiszélesítjük, a pályá­zatokat az újságban meghir­detjük. ' — Miképp tudnak eleget alapáron kelt el három pavi- tenni a kereskedelempolitikai Ion, úgy látszik ez a vidék a elvarasoknak? vállalkozók szemével nezve már kiesik a bűvös belvá­rosból. — Miért csak a Kiskör­úton belül van értéke a hely­nek? — Aki pénzét valamibe befekteti, minél előbb hasz­not szeretne látni. A forga­lom pedig a belvárosban a legnagyobb. — A helyiséggazdálkodás milyen hasznot hoz a város­nak? — Tobb lett ebből a ta­nács bevétele, ám meg kell mondani, a magasabb bérle ménytarifák nem eredmé — A társhatóságokkal megbeszéljük, hogy a meg­ürült helyiségeket milyen célra bocsátjuk árverésre. A legtöbb boltot a butikosok, a trafikosok keresik. — A jelenlegi belvárosi) helyzet ígér-e javulást? — Üj építkezésekre nem számíthatunk, talán csak ak­kor javul a helyzet, ha a vállalatok, intézmények bér­be adnak üzlethelyiségeikből egy-egy részt, így a keieske delem jobb „albérleti" v. szonyl alakít ki. H. M.

Next

/
Thumbnails
Contents