Délmagyarország, 1987. augusztus (77. évfolyam, 180-204. szám)

1987-08-01 / 180. szám

LM 1 VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 77. évfolyam, 180. szám 1987. augusztus 1., szombat A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPART SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Havi előfizetési díj: 43 forint Ara: 2.20 forint Megkezdődtek az ifjúsági napok Nagy László felvételei A Tisza-párt első vendégei lengyel fiatalok voltak A huszonegyes nép hagyo­mányunk, no meg a hétköz­napi babona szerint szeren­cseszám. Ebben bíznak az ifjúsági napok rendezői, a KISZ Szeged városi bizott­sága és az Expressz Ifjúsági és Diák Utazási Iroda Csongrád megyei kirendelt­ségének vezetői is. Hogyan kerül a huszonegyes szám a SZIN-hez? A válasz egy­szerű: 1967-ben postázták az első olyan meghívókat, ame­lyeken ez állt: szórakozzon a szegedi ifjúsági napokon! Tehát az idén 21. alka­lommal látja vendégül a város egy egész ország, és jónéhány külföldi testvérvá­ros szórakozásra fogékony fiataljait. Tegnap délelőtt úgy tűnt a huszonegy még­sem hoz szerencsét, hiszen eső fogadta a 19 megyéből érkező buszokat. Itt érdemes szólni arról, hogy a legtöbb szervezett, vagyis Expresszel érkező fiatal Borsodból, Ko­máromból, Heves és Vas megyéből jött Szegedre, de a legfürgébbek mégis a kül­földiek voltak, hiszen első­ként lengyel turistákkal! ta­lálkozhatunk a Tisza-parton. Ügy látszik az eltelt évek során már a külföldiek is megtanulták, itt érdemes parkolni, hiszen a Ti^a­part ezen a három napim a SZIN „főutcája". Ezt ¡gazol­ták a tegnapi programok is, A tájékozódást legjobban egy részletes térkép segíti hiszen a Móra parkban kez­dődött délután 5 órakor a „Zene:zene-információ" ci­mú műsor, amelyből példá­ul azt is megtudhatták az érdeklődők, hogy első este a Gixer, a Kápa együttes, Csizmadia Sándor politikai dalénekes, a DSR Band és Dvorak Gábor pantomim művész lép színpadra a mú­zeum előtt. Már az első nap műsort kínált a Klauzál tér is. ahol táncházat rendeztek a Kaláris együttes közremű­ködésével, majd ezt követő­en dzsesszbalett bemutató és filmvetítés volt. A felsorol­takkal egyidőben tartották meg a Z'Zi Labor újszegedi koncertjét, s ekkor mutat­kozott be a Délép klubjában a Molnár Dixieland Ha már a kluboknál tar­tunk, érdemes szólni a Vo­lánéról, ahol este előbb ma­gyar és görög táncházat rendeztek, majd diszkóra és •videó-filmvetitésre várták a fiatalokat. Aki pedig űgy döntött, hogy nemcsak né­zője, hanem aktív résztvevő­je is szeretne lenni az idei ifjúsági napoknak, az bene­vezhetett a SZIN Kupa autós ügyességi versenyre, amelyet délután rendeztek az MHSZ­pályáján. B. Z. A mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a fagazdaság programja A mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a fagazdaság 1988—1990-es.munkaprogramjának előkészítéséről, továbbá az időszerű munkák állásáról, illetve a szőlőültetvények téli károsodásáról, és a nyári aszály- és viharkárokról tá­jékoztatta az újságírókat pénteken a MEM-ben Villányi Miklós, mezőgazdasági és élelmezésügyi államtitkár. Elmondotta, hogy az MSZMP KB novemberi ha­tározata nyomán fölgyorsult a következő évek munka­programjának előkészítése. A tervezetet , eddig több szakmai és érdekvédelmi szervezet, fórum tárgyalta meg. A szükséges kiegészí­tések után várhatóan au­gusztusban az Országgyűlés mezőgazdasági bizottsága tárgyalja meg a tervezetet, amelynek előkészületei so­rán hangsúlyt kapott: az agrártermelés várhatóan to­vábbra is stabilizáló szere­pet tölt be a gazdaságban. Biztosítania kell a belföl­di ellátást, a népgazdaság külgazdasági egyensúlyának javítását és a jövedelemter­melő képesség növelését. Fi­gyelembe véve a már elért magas hazai fogyasztási színvonalat, amely az élel­miszer-termelés 70 százalé­kát köti le, a továbbiakban nem any­nyira a mennyiség foko­zása a cél, hanem az élel­miszerek választékának, minőségének javítása. Az élelmiszer-gazdaságnak — az elképzelések szerint — 50 százalékkal kell növel­nie konvertibilis elszámolá­sú egyenlegét. Ehhez a ki­vitel növelése mellett a be­hozatalt mérsékelni szüksé­ges. A piac elvárásaihoz jobban igazodó, más szer­kezetű és' minőségű export­struktúra kialakítását igye­keznek most megalapozni. Ehhez a termelők és a fel­dolgozóipar kapcsolatának javítása mellett erősíteni kell a külkereskedelemmel közös érdekeltséget, kocká­zatvállalást. Az elképzelések megva­lósításához jobban kell bánni a meglévő erőfor­rásokkal. Meg akarják teremteni a korszerű, gazdaságos és jó minőségű élelmiszer-termelés előállításának feltételeit az élelmiszeriparban is. A nyersanyagtermelésben fo­kozottabban figyelnek majd a feldolgozói igények ala­kulására; ennek érdekében a nyersanyagok objektív minősítésének és a minősé­get tükröző árak alkalma­zásának széles körű elter­jesztésére lesz szükség. To­vábbra is meghatározó lesz a gabona- és a hústermelés súlya. Ugyanakkor bővíteni kívánják az egyébként ki­sebb mennyiségű, de gazda­ságosan és nagyobb kézi­munka-igénnyel- előállított termékek arányát. A mező­gazdaságban és az élelmi­szeriparban egyaránt ter­mékszerkezet-váltással szá­molnak. A program megva­lósítása mór megkezdődött a tej-, szesz-, baromfi- és a tartósítóiparban, hasonló átalakításra lesz szükség a hús-, a növényolaj- és a gabonaiparban. A gazdálkodási színvonal emelésénél tovább kell foly­tatni a vállalatok, szövet­kezetek szervezeti korsze­rűsítését. Az államtitkár kitért a mezőgazdasági kistermelés­sel kapcsolatos elképzelé­sekre. Az ágazat bruttó termelé­sének egyharmadát a kis­üzemek adják, termelé­sük fenntartása, illetve fejlesztése a hazai ellátás és az export szempontjá­ból egyaránt alapvetően fontos. Kifejtette vélemé­nyét, hogy a tervezett adóreformnak olyannak kell lennie, hogy negatív irányba ne befolyásolja a több mint másfél millió kistermelői család terme­lési kedvét. A szőlőültetvényeket a té­len hatalmas károk érték; teljesen kipusztult 8500 hek­táron a szőlő, 44 ezer hek­táron a tőkék jelentős ré­szének föld feletti része el­halt, további 19 ezer hek­táron a pusztulás jó része a történelmi borvidékre, To­kaj-hegyaljára esett, az ül­tetvények helyrehozásához a termelők segítséget kap-­r\ak, annál is inkább, mert ezekre a területekre nem­csak a borászatnak, hanem az egész országnak is szük­sége van. A bejelentett in­tézkedések között van pél­dául, hogy azok az üzemek, amelyek a kifagyott szőlőt pótolva telepítenek, lehető­séget kapnak arra, hogy eh­hez — az állami támogatá­son felül — a felvett hitelt adózatlan eredményből fi­zethessék vissza. Beruházá­si támogatást biztosítanak a termőfelület elfagyás miatt szükséges új rane velőséhez, valamint a kifagyott tőkék pótlásához, meghatározott feltételekkel. A pótlásokhoz szükséges szaporítóanyagot olyan áron is biztosítják, hogy csökkentik, vagy szük­ség esetén teljesen leállít­ják azok exportálását. Se­gítséget kapnak a fagykár miatt fizetésképtelenné vált, várhatóan veszteséges gaz­daságok. folyamatos terme­lésük finanszírozása érde­kében. Bejelentette azt is, hogy megtiltották az államközi kötelezettségeken felüli bormennyiség kivitelét. A mezőgazdasági termelők dolgát az idén az aszály is nehezítette. Az állatállo­mány • takarmányszükségle­tét és a rendelkezésre álló várható készleteket a mi­nisztérium felméri és Intéz­kedik az aszályos területek abraktakarmány-ellátásá­ról. Megállapították, hogy a júliusi jégeső, amely főként hat megye területét érte, 100 mezőgazdasági üzemben 100 -120 ezer hektárt károsított. A károk várható összege meghaladja az 1.5 milliárd forintot. A tételes felmérést a ^ biztosítók szakemberei megkezdték. Bemutatták a Rigolettót Az idei szezon harmadik bemutatóját felhős-esős idő­járás veszélyeztette tegnap, szerencsérc nem akadályoz­ta meg. Giuseppe Verdi re­mekét, a Rigoletto című operát olasz nyelvű előadás­ban hallgathatta á szabad­téri közönségé. Székely "László színpadán, Wieber " Mariann jelmezeiben, nem­zetközi szereplőgárda éne­kelte Verdi csodálatos dal­lamait. A címszerepDen Roberto Magrit láttuk, Gil­da Szűcs Márta, a herceg Kaludi Kaludov, Sparafucile Branislav Jatic volt, s a szegedi operatársulat művé­szeit hallottuk a többi sze­repben. A táncokat Tóth Sándor tervezte, a karigaz­'gató: Molnár LáiSzJó. • Az újszerű, markáns rendezői elképzelést tükröző, Békés András „kéznyomát" viselő bemu.tatón Oberfrank Géza vezényelt.

Next

/
Thumbnails
Contents