Délmagyarország, 1987. június (77. évfolyam, 127-152. szám)

1987-06-01 / 127. szám

e/ío ^r VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ^ DELMAGYARORSZAG 77. cvíoJ.vam, 127. szám 1987. június 1., hétfő A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Havi előfizetési díj: 43 forint Ara: 1.80 forint Magyar expedíció - három tételben 1. Az álom Ügy kezdődött, hogy sok­felé utazgatott a/, országom m egyetemi hallgatókból { Hó baráti láíjsaság. Egy alkalommal betértek Érden a magyar utazók és felfe­dezők múzeumába, aholis megtudták, hogy gróf Te­leki Sámuel kelet-afrikai útjának epp az idén lesz száz éve. Meg kellene isme­telni az évfordulón az utat — gondolták. Álmodoztak róla, mígnem szeretett taná­ruk, Balogh János akadémi­kus bátorítani nem kezdte őket. Hogy meg kéne kérni szépen az Ikarus-gyár ve­zetőit, adnának egy buszt, az is az ó ötlete volt. Leg­nagyobb meglepetésükre igtnlő választ kaptak, s a gyáriak .még az átalakítást is vállalták. A gyár két pi­lótát is ígért 2. Á recept Gyűjts össze négy ma­gyar geofizikus, egy térké­pész. egy agrármérnök-omi­to ógus és egy nyelvszakos holland egyetemi hallgatót Tanulmányoztasd velük Te­leki Sámuel mindeddig kéziratos naplóját, a kora­beli utazók — köztük -a Telekit kisérő egyetlen euró­rai, Hühner Lajos — fel­jegyzéseit, 6 ezek alapján készíts vázlatos útitervet Beszélj a Közel-Kelet és a Ktlet-Afrika országaiban járt kamionsofőrökkel, odavalósi egyetemi hallga­tókkal, vedd fel a kapcsola­tot a nagy afrikai egyete­mekkel — s a hallottak, ol­vasottak alapján véglegesítsd az úti programot. Szerezd be másfél év alatt a szükséges engedélyekel, s közben gyűjtsd a pénzt, nem csu­pán a valutaellátmányra, hanem segítőkész vállalatok­tol is. Fogadd el egyebek közt a szegedi Hungaroherno sdtiait, víztömlőit, a kon­zervgyár és a paprikafeldol­gozó termékeit, a Csongrád Megyei Tanács anyagi tá­mogatását — s kalkuláld ki, eleg lesz-e mindez ná­rom hónapi önellátásra, 20 ezer kilométer megtételére. Készülj föl lélekben, hogy bennszülöttvillongások, har­cok „színesítik" majd uta­dat — de fegyvert mégse vi­gyél, hisz céljaid békések. Szárazsággal, éhínséggel sújtott területeket kell ke­resztezned — erre is szá­míts. Meg arra is, hogy út­közben a tanulmányaidat se­gítő munkát kell végezned, a Ikontinensek vándorlási elméletéhez adalékokat gyűj­tened, a kelet-afrikai árok­rendszer geofizikai jellem­zőit vizsgálnod. S persze: felhívni a figyelmet a nagy vadászként számon tartott Teleki-sarjra, aki a birto­káról az út után. egyszer sem mozdult ki, de akkor Zapzibárig hajóval, onnan 300 teherhordó bennszülött kíséretében a Rudolf trón­örökösről és Stefániájáról elnevezett tavakig, meg a máig Teleld nevét viselő vulkánig jutott el, meg­mászva közben a Kilimand­znárót egészen a hóhatárig. 3. Áz útiterv A Teleki Sámuel emlék­expedíciónak tagja a Buda­pesten tanuló, de szegedi Bezdán Sándor is. öt kér­deztük a hét végén itthon jártakor. — Rengetegen segítettek. Mindenféle menlevelet kap­ójuk, a nagykövetségek fi­gyelme kísér bennünket m'ndvégig. s jó néhány, a nyári szünetet otthon töltő afrikai diáktársunk ígérte: kint csatlakozik hozzánk, kalauzol. Ügy tervezzük, Bulgárián, Törökország-«!, Szírián, Jordánián át érünk a Szuezi-csatorna hoz. s az alagúton át jutunk Afriká­ba. A Nílus-völgy, a Núbiai­sivatag, aztán Etiópia, a Kék-Nílus forrásvidéke. Ko­nya, s a végcél: Nairobi — nos, ez az útitervünk. S ha időnkbe belefér, átruccanunk Tanzániába. Talán a Kili­mandzsáróhoz is eljutunk — persze sok függ az időjárás­tól. a készleteinktől, hogy tudunk-e a busszal haladni. S persze kerülnünk ke'i a háborús gócokat. — Mikor indulnak? — Június 8-án, hétfőn, Budapestről, ügy számítjuk: este hét óra tájban leszünk Szegeden. Innen reggel me­gyünk tovább. Hadd hívjam meg a Dél magvarország ol­vasóit 8-án este hét es nyolc óra között az alsó rakpartra. A Szőke Tiszánál levő autó­buszparkolóból intünk bú­csút — ihárom hónapra — mindenkinek, aki utazásun­kat a figyelmére érdemesül. Ott leszünk! Pálfy Katalin Bogrács, gyurma, roller A szegedi nagyüzemek kö­zül a Magyar Kenderipari Tröszt szegedi kollektívája, a Tisza Volán fiataljai jó néhány éve élenjárnak a rászoruló gyerekek és idősek támogatásában. Számtalan jól sikerült társadalmi mun­kaakció, rendezveny dicséri őszinte segítőkészségüket. Szombaton néhány postás es S EK V-s fiúval, lánnyal Bat­tonyán szerveztek gyermek­napot a gyermekfalu kis la­kói számára. Megérkezésük után né­hány perccel a buszból elő­kerülnek a kellékek. A bog­rács. a hús, a színes papírok, hófehér kartonok, a szivár­vány összes színében pom­pázó tollak, ceruzák, zsírkré­ták, a jó néhány kiló gyur­ma. Következik az i.smerke­des azokkal a családokkal, akikkel együtt töltjük majd a napot. Egy-egv házba két­három fiatal kopog be. át­adva ajándékcsomagjaikat. Kissé szorongva lépek be az egyik családhoz, s találkozok az anyukával, s nyolc gyer­mekével. Termeszetesen el­ső kérdéseim a gyerekekhez szólnak. Mikor és hogy ke­rültek ide? Antalék tavaly szeptemberben. István, Ká­roly. Imre, Anikó, Andrea testvérek, a legkisebb elsős, a legnagyobb, István már hetedikes. Kőműves, vagy lótenyésztő szerelne lenni. Tuson, uhol édesapjuk él, még négy te,só van otthon. Az itteni család többi tagja kle.sit kéhöbb elkezeli. ők Kézművesek, Zsiga. Tibi és Krisztián Hajdúnánási ci­gánycsalád iljú sarjai. Közös anyukájuk Csáki Ágnes sze­gedi fiatalasszony. A gyere­kek a „kenderesek" ajándék­sapkáit próbálják fel először. Krisztiánnak csak huncut szénfekete szeme latszik ki a simli alól. két füle tartja, hogy le ne csússzon a válláig. A legnagyobbnak fejebúbjan áll hetykén. Aztán jöhet a játék! Az üzemek óvodáinak, óvó néni­jeinek segítségével jelmezek készülnek a délutáni mulat­sugra. Mások a g.vurmával ügyeskednek, kerül kézre, orra, arcocskára is belőle. A fiúk selyempapírból, nádból óriási sárkányokat fabrikál­nak. hogy az idő jóra for­dultával kipróbálhassuk majd azokat. A lányok apra­ja-nagvja konyhaművészetet tanul, tortakrémek készülnek a konyhaban. a tűzhelyen édes-keser illatú csokoládé­öntet fortyog. A községi házban a rajz­verseny reszt vevői vetik pa­pírra álmaikat, az edzetteb­bek roller versen yen mérik össze tudásukat. Az egyik ház előtt szorgos kezű lá­nyok es fiuk a bogrács kö­rül, készül az ebed is. Egy kis mini-emberke már nem bírja cérnával, valaki zsíros­kenyeret nyom a . markába Negyedóra múltán már a harmadiknál tart Vegre elkészült a várva váll, csodálatos izu marha pörkölt KISZ-es módra, gye­rekeknek. Sok hússal, sűrű zafttal. vörösbor, és erős pap­rika nélkül A jó ebédhez Vadas Laci. a szegedi Rigó utcai nevelőotthon 15 éves lakója citerával szolgáltat zenét, és repeta is jut min­denkinek. A delelött készült torták több száz szelete is gazdára talál. Következik az eredmenvhirdetés. ki rajzolt legszebben, kié a legszelle­mesebb jelmez, ki ért első­nek célba. Ezután ki jelmez­ben, ki anélkül táncra per­dült a felhangzó diszkómu­zsikára. s aki még járni sem tud, partnere karjába csim­paszkodva bálozik, szakád­ba, bajuszba. Nehez a búcsú „Maradja­tok. ne menjetek el, ti miért nem alszotok itt. en is veled megyek Szegedre" — hallom jobbról is. balról is. Este 7 órakor mégis elindul a busz. egyre kisebben lesznek a gyermekfalu bejárata előtt állok, az integető kezek. Czakó János Állatkertért vetélkedtünk! Gyermekeknek volt a napjuk... Gyermeknap. Kinek az egykori több ezer kisdiákot felvonultató karnevál jut erröl eszébe, kinek csak egy öt­hat éves. kifestökönyvért nyafogó unoka. l)e az biztos, május vegen hosszú-hosszú evek ota meg a szokásosnál is többet foglalkozunk utódainkkal. Az úttörőszövetség határainkon belül, a pionírok külhonban szervezik ünne­püket. a csaladok pedig nemzeti, vallási, ideológiai hova­tartozással mit sem törődve készítik elo az ajandeknak szánt programokat, vagy csufian a gyerekünnepre kínált ebédet. Mai lapszámunkban — ugye. megérti a kedves olvasó! — mi is gyermekeinknek szántuk a legtöbb he­lyet. Torta helyett cikkekkel köszöntjük őket. tgy kivon­va boldog hétköznapokat — a gyermekünnepen. Talán tízéves lehettem, amikor először döbbentem rá, a katonai fegyelem nem a legkényelmesebb dolog. Órákon át meneteltünk, for­golódtunk (vagy ahogy a hadseregben mondják — alakiztunkj az iskolaudva­ron, mert közös szándék ve­zette a több száz rókusi kis­iskolást. A mi menetünk le­gyen a legszebb a Széchenyi téri felvonuláson! Azóta el­kopott ez a szokás, mint ahogy számtalan hagyo­mányt. időszerűtlennek ítélt a komputerhez igazodó ne­velés. de De szerencsére a mai gyermekgerenárciót sem hagyják magára a ne­velök, az úttörővezetők, leg­alább is ez tűnt ki abból a programból, amellyel Szeged iskolásait csalogatta a vá­rosi úttörőelnökség „Május 30-án bringatúra a Sziksós-tóra, főzoverseny hozott anyagból. Molnar-di­xieland a Dugonics téren, alkotóház bubkész.itőknek. A töltésszakadás emlékére Az, AlsiéTisz.a-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területen az. utolsó tiszai galszakudas 1HH7. június elsején volt. E gatszakadás tanulságairól, az azóta eredményes árvízvédelmi tevékenységről emlékezik meg a vízügyi iga/.galoSag es a Magyar Hidrológiai Társaság. A kistiszai csalornaorhá/.nál ma, hétl'ön delelött 10 órakor megren­dezendő emlékülésén Kemény Laszlone, a hódmezővásár­helyi szakaszmérnökség helyettes vezetője tart előadást. szövőknek, agvagozóknak az. úttörőházban. könyvről könyvért vetélkedő" — ol­vashattam a szombati aján­latot. Vasárnap pedig hal­fogó verseny, mozielöadasok a megjutalmazottaknak, sakk- és asztalitenisz-baj­nokság. aszfaltrajzverseny, divatbemutató szerepelt a központi rendezvények so­rában A lakótelepi gyere­keket az Északi városrész­ben. Tarjánban. Odessza­bún bolhapiac, bazár. va­sár. bábkészítés, szövés-fo­nás. videojáték és sportve­télkedő várta némi djszkó­tanccal, gyerekeknek szánt szinielőadásokkal. karate- és hajómodell-bemutatóvul. va­sári komédiával. néptánc­cal színesítve. Természete­sen nyitva volt a vidámpark is. Az eddigiekből biztos ki­derült. meg a felsorolás sem tartozott a könnyű munkák közé. Hat meg végigjárni az ossz.es helyszint! Szeged köz.­lekedesi vallalatai ugyan a hagyományokhoz hűen a gyerekek ingyenes utazta­tásával segítették a váro­son belüli népvándorlást, mégis sok-sok kisdiák „)e­ragudt" egy helyszínén Most azokra gondolok, akik nem tudtak ellenállni a té vó varázsának. No, nem a bűvös doboz előtt otthonul dögeinkről írok, hanem a vetélkedésre, játékra je lentkezükről, akik mindent megpróbáltak, hogy nyel­jenek városunknak egy al lat kertet. Nem tevedes, ezen a napon erre is volt le­hetőség. Az, ország nagy nyilvánossága előtt verseny­zett Szeged és Kaposvár. A most következő műsorismer­tetés pedig szóljon azok­nak. akik nem látták ezt a monstre, szinte egész, napos programot. Tehát: délelőtt fel 10 kor mar tobb mint ezren to­longtak a Tisza-parton, hi­szen innen, az. ifjúsági ház, elöl rajtolt, a szegediek bi­cikliversenye. Ezzel egy idő­ben Kaposvaron is megló­dult a kétkerekűek tömege az állatkertet ígérő ponto­kért. Miközben dalpályázat­ba kapcsolódhattak be a többiek. Somogyországban a sportversenyek zajlottak. a Tisza pártján pedig kultu­rális vetélkedésre nevezhet­tek a legbátrabbak Az if­jú konyhaművészek ez idő alatt gyümölcsös csirkét ké­szítettek, a Szeged Tánc­együttes gyerekcsoportja szintén pontokért lepett színpadra. a nyumkeresök pedig az Omega együttes Szegeden sétáló tagjait ku­tattuk, hogy megadott időre az ifjúsági házba vihessék őket. Ha ezt a felsorolást kiegészítem azzal, hogy le­hetett allatokat felajanlani a leendő vadasparkba, ver­set mondani, népdalt ene­kelni. lovagolni is. mar kö­zelebb jutottam a króni­kától elvárt hiteles iga/.sug­hoz. no meg a verseny hun­gulutahoz. És leírhatom ilyen rendezvenyekkel le­het (s talan kell is!) visz­sz.uhoz.nunk a gyermeknap egykori, de sajnos az utób­bi időben elveszni látszó hangulatát (Schmidt Andrea felvételei ízelítőt adnak a s/eged í gyermek 11 a pró 1.) Utóirat helyett a/, állat kertet Kaposvár kisdiakjai nyertek meg Sok sikert s persze kitartusl az. epitke /.t-shez.! Bátyi Zultan fc.. »

Next

/
Thumbnails
Contents