Délmagyarország, 1987. május (77. évfolyam, 102-126. szám)

1987-05-01 / 102. szám

^ VILÁG PROLETARJAI, EGYESÜLJETEK! DELMAGYARORSZAG 77. évfolyam, 102. szám 1SS7. május 1., péntek A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Havi előfizetési díj: 43 forint Ara: 2,20 forint k értelmes munka ünnepe M ájus elseje immár egy évszázada a munkásosztály hivatásának betöl­téséért, a biztonságosabb, embe­ribb holnapért folytatott harc és a mun­kásszolidaritás jelképe. Hazánkban, mi­ként a többi szocialista országban, május elseje az alkotó munka és a dolgozó em­ber ünnepe. Tartós, évtizedek alatt kivívott értéke­ink a teljes foglalkoztatottság, a kulturá­lis színvonal, az internacionalizmus, a szolidaritás. Életünknek egy-egy rövi­debb-hosszabb, gondokkal terhes szaka­szában sem kérdőjelezheti .meg senki egy pillanatra sem ezeket az értékeinket. Mai feladataink sem kisebbek, hanem esetenként, helyenként még nagyobbak is, mint voltak az elmúlt négy évtized szá­mos nehéz időszakában. E küzdelemben a dolgozó ember bizalma, magatartása és munkája a meghatározó. A tét nagy: gaz­daságunknak talpon kell maradnia. Jobban ki kell használnunk a munka­időt, javítanunk kell az irányítást, erő­sítenünk kell az érdekeltséget az erőfor­rások hatékony felhasználásában, a mi­nőség javításában, a takarékos gazdálko­dásban. Alaposabb, sokoldalúbb általános és szakmai műveltségre van szükség, ha­laszthatatlan az új technika, a magasabb műszaki kultúra iránti fogékonyság, s ál­talában termelési és munkakultúránk gyors ütemű fejlesztése. Csakis a munkában becsülettel helyt­állókra, a közös cél érdekében és normá­ink szellemében tevékenykedőkre támasz­kodva valósíthatók meg maradéktalanul terveink. A helytálló dolgozók — és ők vannak többségben! — teljes joggal vár­ják el, hogy a tisztességes, jó munkát övezze elismerés. Sokféle teendőnk közül tehát kiemelkedően fontos, hogy növe­kedjék a munka értékteremtő ereje, hogy a munka minél több ember számára nyújtsa az alkotás örömét. Olyan légkört kell teremtenünk, amelyben érvényesül a tehetség, és természetes igény az állandó megújulás. Nem kevésbé lényeges a népgazdasági egyensúly javítása és az ország fizető­képességének megőrzése, a hatékonyság, a minőség és az exportképességünk ja­vítása, a veszteséges vállalatok és az ott dolgozók helyzetének megnyugtató rende­zése. Ezeknek a feladatoknak a megol­dása nem problémamentes. Nem elég csu­pán megértést és áldozatokat várni a dol­gozóktól, számítani kell rájuk a megol­dások keresésében is. Mindehhez őszinte és nyílt vitákra, a dolgozók széles töme­geinek bevonására van szükség. A fele­lős vita és a felelős cselekvés rangját kell erősíteni társadalmunkban. A szak­szervezetek a maguk működési körében segítik és ösztönzik azokat a termelési mozgalmakat, amelyek képesek eredmé­nyesen szolgálni gazdasági, társadalmi céljaink megvalósítását, a munkaidő jobb kihasználását, a tisztességes munkavégzés­hez szükséges feltételek és körülmények kialakítását. Azokat áz irányítási, szer­vezeti formákat támogatjuk, amelyek ja­vítják a vállalatok jövedelemtermelő ké­pességét. Előmozdítjuk az állami vállala­toknál a mainál jobb bérformák és ösz­tönzési rendszerek kifejlesztését, a gaz­dálkodó- és termelőegységek önállóságá­nak növelését. Gazdasági céljaink megvalósítása jelen­leg és sajnos, még egy ideig együttjár az életszínvonal stagnálásával, sőt, időnként a csökkenésével is. Nem tudjuk elérni, hogy minden egyes család, minden dol­gozó életszínvonala azon a szinten ma­radjon, ahol ma van, vagy ahol néhány esztendővel ezelőtt volt. Ez olyan reali­tás, amit — bármennyire sajnálatos is, tudomásul kell vennünk. Alapvető fontos­ságúnak tartjuk, hogy ez az időszak mi­nél rövidebb legyen, és az életszínvonal csökkenése minél kevesebb embert érint­Sajnos, egyes családok, sőt rétegek szo­ciális biztonsága megingott. Elsősorban a nyugdíjasokra gondolok, de a probléma szélesebb körű ennél. Vannak más dol­gozó rétegek is, amelyek szociális hely­zete nehézzé vált. Ezért is növekedhetnek bizonyos feszültségek. De a szükségsze­rűén folytatódó jövedelemdifferenciálódás mellett is lehetne enyhíteni a problémá­kat azzal, hogy amit elosztunk, azt a dol­gozókkal széles körben megvitatva, tisz­tességesebben osszuk el. A szocializmus a munka társadalma, ezért célunk, hogy mindenki csak mun­kája révén boldogulhasson. Most, amikor társadalmi, gazdasági haladásunk meg­gyorsítása érdekében nagyobb teret en­gedünk a vállalkozásnak, a kezdeménye­zésnek, óhatatlanul számolnunk kell azzal, hogy a lehetőségeket nem csupán a be­csületes emberek, hanem az ügyeskedők is igyekeznek kihasználni. A mainál sokkal határozottabban kell fellépnünk a végzett munkához képest aránytalanul nagy jöve­delmek keletkezésével, a harácsolással, a törvényszegéssel szemben, különben nem csupán az igazságos elosztás elve szenved csorbát, hanem elvész a hitele a becsüle­tes munkának, a kezdeményezőkészségnek is. A szocializmus lényegéhez tartozik, hogy a társadalom gondoskodik az életko­ruknál fogva vagy más okból munkára nem képes tagjairól. Szociálpolitikánk több mint három évtized alatt kialakult rend­szerének alapvető megváltoztatására nincs szükség, de állandóan a körülményekhez kell igazítani. Ez általában a juttatások bővülését jelenti. De előfordul az is, hogy egyes ágazatoknak, csoportoknak, szemé­lyeknek le kell mondaniuk egyes olyan kedvezményekről, amelyeknek megszűnt a társadalmi, gazdasági alapja. Ilyenkor ter­mészetesen nem lehet lelkesedést várni, különösen nem az érintett dolgozóktól. Demokratikus vitában, tisztességes érvek­kel azonban mindenkit meg lehet győzni a változások szükségességéről. A szakszervezetek társadalmi szerepé­nek alakulása elválaszthatatlan a társa­dalmunk egészében végbemenő folyama­toktól. Sem előreszaladni, sem az esemé­nyek után kullogni nem szabad. Ma a társadalmi feltételek kedvezőek a szak­szervezetek szerepének növelésére, társa­dalmi viszonyaink egyenesen sürgetik a szakszervezetek önálló arculatának egy­értelműbb kifejezését és megjelenítését. Éljünk azokkal a lehetőségekkel, ame­lyet a szocialista társadalmunk teremt a jobb munkára, a rendszeres művelődésre, a szocialista életmód fejlesztésére! Akar­junk és merjünk különb emberek lenni tegnapi önmagunknál! Éljünk a jogokkal, amelyeket a munkahelyi demokrácia fó­rumai és a közösségi élet lehetőségei nyúj­tanak! Mondjunk véleményt és követel­jünk megfelelő választ észrevételeinkre! Ne nyugodjunk bele olyan intézkedések­be, amelyek ellentétesek a közösség, a tár­sadalom érdekeivel! Vegyünk részt a szo­cialista munkaversenyben, és 'magatartá­sunkban, életmódunkban, a munkában és a tanulásban kövessük azok példáját, akikre a kollektíva elismeréssel tekint! Az emberiséget ma foglalkoztató sorskérdések között legfontosabb a nuk­leáris háború fenyegetésének elhárítása, a világ békéjének megőrzése, mert ettől függ minden; a jövőnk. Az utcára vonuló dolgozók a földkerekség minden részén azért emelik fel a szavukat, hogy a há­ború veszélyétől mentes világban éljen az emberiség. E zekkel a gondolatokkal hívjuk a májusi seregszemlére nemzeti lobo­gónk és a nemzetközi munkásmoz­galom vörös zászlaja alá mindazokat, akik teltekre, cselekvésre készek boldogulá­sunkért, szocialista céljaink megvalósítá­sáért. VIRIZLAY GYULA, a SZOT titkára Kádár János látogatása Angyalföldön Munkásgyűlés —A párt főtitkára időszerű kérdésekről beszélt Kádár János csütörtökön — miként sok éve már a nemzetközi munkásmozga­lom jeles ünnepe, május 1. előtt — Angyalföldre láto­gatott. A Magyar Szocialis­ta Munkáspárt főtitkára tájékozódott a nagy múltú munkáskerület elmúlt egy esztendejének eredményei­ről, az ottani vállalatok, munkáskollektivák sikerei­ről, gondjairól, terveiről. Kérte a városrész vezetőit, hogy az ünnep alkalmából adják át személyes üdvözle­tét, jókívánságait Angyal­föld lakóinak, dolgozóinak. Felkereste a főtitkár a For­con Szerszámipari Tröszt budapesti vállalatát, ahol az üzemlátogatást követően röpgyűlésen találkozott a dolgozókkal. Kádár János programja délelőtt 11 órakor a kerüle­ti pártbizottságon kezdődött, ahol Grósz Károly, az MSZMP Politikai Bizottsá­ganaK tagja, a budapesti pártbizottság első titkára, Iványi Pál, a Fővárosi Ta­nács elnöke, Bornemissza Sándor, a kerületi pártbi­zottság első titkára, és Kiss Zoltán, Angyalföld tanács­elnöke köszöntötte a vendé­get. Ezt követően Bornem­(Folytatás a 2. oldalról.) Május 1. alkalmából Kitüntetések, elismerések Mint ahogyan az egész országban, úgy a szegedi és a környékbeli vállalatoknál, intézményeknél, munkahelyeken is megemlékeztek május elsejéről, a munka ünnepéről. Sok helyütt okozott örömet az ünnep előtti esemény: kitün­tetéseket, jutalmakat adtak át kollektíváknak és egyének­nek. E szép májusi napon pihenjenek, szórakozzanak, hogy legyen erő és akarat a hétköznapokra, a javításra és újabb sikerekre. Kiváló az Áutófer Az Autófer Vállalat kol­lektívájának az elmúlt évben végzett kiemelkedő munká­jáért a Közlekedési Minisz­térium és a KSZDSZ a Ki­váló Vállalat címet adomá­nyozta. Az elismerést teg­nap, csütörtökön délután ünnepség keretében Ónozó György közlekedési minisz­terhelyettes adta át. A vál­lalat központjában rende­zett ünnepségen megjelent Bartha László, a megyei pártbizottság titkára, Petrik István, a Csongrád Megyei Tanács általános elnökhe­lyettese és Fraknóy Gábor, a városi pártbizottság titká­ra, valamint a társvállalatok és intézmények képviselői. Balogh Artúr igazgató rö­vid számvetéséből kiderült, hogy a vállalat két esztende­je hasonló elismerésnek örül­hetett, tavaly pedig Minisz­teri Dicsérő Oklevéllel ju­talmazták munkájukat. A mostani elismerés tehát egy tartós, jó gazdasági teljesít­mény jutalma. Hogyan sike­rült ezt az eredményt elérni? Természetesen nagyon ke­mény és igyekvő munkával. A termelés árbevétele min­den korábbi szintet megha­ladva 250 millió forintot ért el tavaly, nyereségük pedig meghaladta a 34 millió fo­rintot, ami egy év alatt több mint 10 százalékos növeke­dést jelentett. A termelés alapját a változatlanul jó piaci pozíciók jelentették. Az is igaz, hogy ez nem magá­tól alakult így, hanem sokat kellett tenni az itt dolgozók­nak is. Hogy biztos lábakon állhassanak, a hagyományos tevékenységek — a javítás, összeszerelés, szolgáltatás — mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap az ipari ter­melőmunka. Ma már a vál­lalat tevékenységének több mint felét az új termékek gyártása jelenti. A termék­szerkezet átalakítására, kor­szerűsítésére hosszú távú, jól kidolgozott elképzeléseik vannak az autófereseknek. A folyamatos és tudatos fej­lesztőmunkában a mérnö­kök, technikusok mellett a vállalat szakmunkásainak legjobbjai is részt vállalnak. Az elmúlt évben sikeresen növelték a felújított alkatré­szek választékát és mennyi­ségét, elsősorban importmeg­takarítási céllal. Sőt, tavaly első ízben tőkés piacra is szállítottak termékeikből. Évek óta számtalan újítással igyekeznek munkájukon könnyíteni. Tavaly az elfoga­dott és hasznosított 65 újí­tási javaslat közel 6 millió forint megtakarítást hozott. A mostani kiemelkedő eredmény elérésében döntő szerepe van az itt dolgozó szocialista brigádoknak. A több mint 200 tagot számlá­ló brigádmozgalom egyik legszebb társadalmimunka­akciója a rákszűrő autóbusz kialakításában vállalt tevé­kenység volt. A jó eredmé­nyek ellenére sem érzik „sí­nen" magukat. Csak a gyárt­mányfejlesztésben több mint tíz, a technológiai korszerű­sítés területén mintegy 12 alapvetően új feladatot kell az idén megoldaniuk. Bizta­tó azonban, hogy ezt az esz­tendőt is jó alapokról indít­hatták. Az elmúlt évi jó teljesít­ményekért többen kaptak tegnap kitüntetést, elisme­rést. Kiváló Munkáért kitün­tetésben részesült Hegedűs Sándor osztályvezető, Mi­(Folytatás a 3. oldalon.) Az ünnep szegedi programja A majáiisi program már ma kora reggeil kezdetét veszi. Városszerte zenés éb­resztőre kerül sor. A mun­kásőrség zenekara és a MÁ V­fúvószenekar ihalad végig Szeged utcáin. 1A felvonulás délelőtt 9 órakor kezdődik. A dísztri­bün a Széchenyi téri sétá­nyon áll, mely előtt halad­nak el a gyárak, üzemek, intézmények dolgozói. Ku­riózum lesz veteránautók bemutatkozása. De nem ma­rad ki a programból az MHSZ technikai felvonulása sem, sőt a sportolók vízi produkciójában is gyönyör­ködhetünk. A felvonulást követően az újszegedi ligetben ételekből, italokból sem lesz hiány. Délután 3 órától a szabad­téri színpadon néptáncbemu­tató lesz, melyen fellépnek a SZOTE és a Délép tánco­sai, valamint a Bálint Sán dor Néptáncegyüttes. Tarjánban is várják a majálisozókat. Itt a Hóra­együttes játszik, de lesz bábszínházi produkció is. Délután fél 5-től pedig a Lóvá tett lovag című mese­játékot láthatják a gyere­kek Karate- és kutya­bemutatóra szintén sor ke­rül. Éljen május elseje!

Next

/
Thumbnails
Contents