Délmagyarország, 1986. november (76. évfolyam, 258-281. szám)

1986-11-01 / 258. szám

y V VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 76. évfolyam, 258. szám 1986. november 1., szombat A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT SZEGED VÁROSI BJ?OTTSÁGÁNAK LAPJA Havi előfizetési díj: 43 forint Ára: 2.20 forint Ölést tartott a Szeged városi pártbizottság A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged Városi Bizottsága tegnap délután tartotta soros ülését a Ko­mócsin Zoltán téri székház­ban, Schmidt József titkár elnökletével. A testület megtárgyalta a Központi Bizottság 1986. március 18-i, a párt káder­politikájáról szóló határoza­ta végrehajtásának felada­tait, Oláh Miklós titkár elő­terjesztésében, majd meg­hallgatta Székely Sándor el­ső titkár tájékoztatóját a pártbizottságnak az előző ülés óta végzett munkájáról. A napirendre tűzött téma vitájában felszólalt Piros László, Papp Gyula, Do­bóczky Károlyné, Berta Ist­ván, Fodor Pálné, Sz. Simon István, Réti Csaba, Juhász Péter, Fraknóy Gábor, Fene­si Istvánná, Schmidt József, Mucsi Ferencné. A pártbizottság a városi káderpolitikai feladatokat határozatban foglalta össze. Arbc^v látoga:a*a Georgij Arbatov akadémi­kus, a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bi­zottságának tagja, a Szov­jetunió Tudományos Akadé­miája Egyesült Államok és Kanada Intézetének igazga­tója az MSZMP Központi Bizottságának meghívására október 26—31. között láto­gatást tett hazánkban. Ká­dár János, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt főtitkára fogadta az ismert szovjet közéleti személyiséget. Szű­rös Mátyás, a Központi Bi­zottság titkára ugyancsak találkozott és megbeszélést folytatott vele időiszerű nem­zetközi kérdésekről. saság elnöke közelmúltban Magyarországon tett hiva­talos látogatásáról szóló je­lentést. Beatrix holland királynő magyarországi látogatása, a magyar vezetőkkel való ta­a Holland Királyság, illetve, hogy a magyar—csehszlovák a Német Szövetségi Köztár- kapcsolatok eredményesen saság közötti államközi vi- fejtődnek minden területen, szonyok rendezettek, s ez Ezt szolgálja a látogatás al­nemcsak az ezen államok kalmával aláirt, 2000-ig szó­ló, hosszú távú gazdasági es műszaki-tudományos együtt­működési program, a KGST­ben való együttműködés, lamint a lenini nemzetiségi politika következetes érvé­nyesítése is. A tájékoztatót az Elnöki Tanács egyetértéssel tudo­másul vette. Pénteken ülést tartott a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa. A testület megtárgyalta a Beatrix holland királynő és né i közöui jobb megértést dr. Richárd von We.zsacker, iü 16 hanem eredmé_ a Nemet Szovetsegi Koztar­nyesen járul hozzá az euró pai együttműködés és biz­tonság erősítéséhez. Kádár János tájékoztatta az Elnöki Tanácsot, Gustáv Husáknak, Csehszlovákia Kommunista Pártja Közpon­ti Bizottsága főtitkárának, a Statisztikai adatok A társadalmi-gazdasági fejlődésről A Központi Statisztikai Hivatal összefoglaló, a tár­sadalmi-gazdasági • fejlődés minden fontos mozzanatára kiterjedő áttekintest készí­tett az 1980-as évek első fe­léről. A kiadvány szöveges értékelése és részletes táb­lázatai tartalmazzák az el­ért eredményeket, a meg nem oldott problémákat, az ellentmondásokat. Az eredmények közül em­lítést érdemel, hogy a ter­melés 1981-től 1984-ig min­den évben emelkedett, s bár 1985-ben kis következett be, öt év alatt a bruttó hazái terméK' (GDP) 9,1 százalékkal, évi átlagban 1,8 százalékká!- nőtt. A kül­kereskedelmi mérleg egyen­súlya 1982-ben helyreállt, azt követően minden évben kiviteli többlet képződött. Az 1985. évi aktívum azon­ban mind az előző évitől, mind a tervezettől elmaradt. Az export — a romló érté­kesítési feltételek ellenére — a termelésnél és az im­portnál jóval nagyobb ütem­ben, öt év alatt 27 százalék­kal emelkedett. A külső egyensúly javításában meg­nőtt az idegenforgalom sze­repe: 1981—85-ben az ide­genforgalomból származó aktívum a szocialista orszá­gok viszonylatában 1,7-sze­rese, a nem szocialista or­szágokéban hatszorosa volt az előző öt évinek. Ot év alatt az anyagi ágak ener­giafelhasználása — a bővü­lő termelés mellett — 3,8 megtorpanás százalékkal csökkent. A gondok között említhe­tő, hogy az egyensúlyi hely­zet javítása a beruházások mérséklését követelte meg: volumenük öt év alatt — az előző öt évhez képest — 10 százalékkal csökkent. Ennél nagyobb probléma azonban az hogy a beruházások ha­tékonysága, összetétele nem javult. A beruházások megvalósí­tási ideje továbbra is hosz­Próbaüzem novemberben Az utolsó simításokat végzik a Dunai Vasmű épülő kok­szolómüvében, amely — a mecseki kokszolható szénbázis­ra alapozva — előreláthatólag még novemberben megkezdi a próbaüzemelést. Az ország új nagyberuházása 1,3 millió tonna kokszot termel majd évenként, s ezzel évi 65-70 mil­lió dollár értékű, tőkés kokszbehozatalt tesz feleslegessé szú. A termelési szerkezet korszerűsödése nem tartott lépést sem a belföldi, sem a külpiaci igényekkel, a ter­mékek versenyképessége nem javult a szükséges mér­tékben. Ez is oka annak, hogy az exportban elért árak nem ellensúlyozták az irinport árnövekedését, a cse­rearányok romlottak. így a bővülő export nagy része az elszenvedett cserearány­veszteség ellensúlyozását szolgálta. A fogyasztói árak jelentős — évi átlagban 6,8 százalékos — növekedése folytán a reálbérek az 1982 —1984. évben csökkentek, azók színvonala a tervidő­szak végén — az 1985. évi kismértékű javulás ellenére — elmaradt az 1980. éviitől. Az időskorúak magas ará­nya és a népesség nem ki­elégítő egészégi állapota miatt a halálozási viszonyok romlottak. A születésszám csökkenése és a halálozások számának növekedése foly­tán a népesség szánna öt év alatt 73 ezerrel, 0,7 száza­lékkal, 1986. január 1-jéig 10 millió 640 ezerre csök­kent. (MTI) lalkozasa es targyalasai so- csehszlovák Szocialista Köz­ran megvitattak a nemzetko- tarsaság önökének október zi elet legfontosabb kerde- 30_án hazankban tt mun_ seit, különös tekintettel, a kulátogatásáról során megbeszélést folytat­feszültség csökkentésére és a fegyverkezés korlátozására, ££ a kétoldalú kapcsola­az európai biztonsági es tokról és közös érdekű nem_ zetközi kérdésekről. együttműködési folyamat to­vábbvitelének lehetőségeire. A megbeszéléseken kölcsö­nösen kifejezték érdekeltsé­güket a kétoldalú együttmű­ködés fejlesztésében. Dr. Richárd von Weiz­sackernek, az NSZK elnö­kének magyarországi hiva­talos látogatása és az ennek során folytatott magas szin­tű tárgyalások jó lehetőséget adtak a beható véleménycse­rére a nemzetközi élet leg­fontosabb kérdéseiről. Egyetértés volt abban, hogy mindkét szövetségi rendszer országainak folytatniuk kell az erőfeszítéseket a fegyver­zetkorlátozás előmozdítása, a bizalom építése, az enyhü­lési folyamat továbbvitele dekében érdekében. A tárgyalások során megelégedéssel szóltak a kapcsolatok fejlesztésének eddigi eredményeiről, s mindkét fél részéről hangsú­lyozták, hogy a két ország viszonya problémamentes. Megerősítették a kölcsönös tiszteleten és egyenjogúsá­gon, a kölcsönös előnyökön alapuló kétoldalú kapcsola­tok továbbfejlesztésére irá­nyuló szándékot, továbbá azt a törekvésüket, hogy fel­tárják a két állam és népe javát szolgáló gyümölcsöző viszony fejlesztésének új út­jait. Az Elnöki Tanács a jelen­tést egyetértéssel tudomásul vette, és megállapította: a Magyar Népköztársaság és Kifejezték meggyőződésü­ket, hqgy lehetséges az elő­rehaladás a nemzetközi bi­Az Elnöki Tanács megtár­gyalva a Minisztertanács e'iő­amoivn^'i.- terjesztését, módosította a amelynek. Magyar vöröskeresztről szó­ló 1955. évi 25. számú tör­vényerejű rendeletet. A tár­sadalmi szervként működő Magyar Vöröskereszt fel­ügyeletét a jövőben nem az egészségügyi miniszter, ha­nem a Minisztertanács fogja zalom erősítésében, az ellátni. A módosítást e szer­együttműködés fejlesztésé­ben. Nagyra értékelték azo­kat a szovjet javaslatokat, amelyeket a Reykjavíkban tartott legfelsőbb szintű szovjet—amerikai találkozón Mihail Gorbacsov, a Szov­jetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának fő­titkára terjesztett elő a fegyverkezési verseny meg­állítása, a leszerelés, a hábo­rús veszély elhárítása ér­Megállapították, vezetnek a betegségek meg­előzése érdekében az állami szervekkel kialakult széles körű együttműködése és fel­adatkörének bővülése tette indokolttá. A testület határozott a nagy októberi szocialista forradalom évfordulója al­kalmából adományozandó kitüntetésekről, bírákat men­tett fel és választott meg, majd egyéb időszerű témák­ról tárgyalt. Nyilvános vita a telefonelosztásról Fenteken .Budapesten ki­bővített ülést tartott a Pos­tások Szakszervezetének el­nöksége. A testületet Tóth Illés államtitkár, a Magyar Posta elnöke tájékoztatta az Országgyűlés őszi üléssza­káról, amelyen a képviselők egyebek között a posta hely­zetét és fejlesztési terveit vitatták meg. Az államtitkár rámutatott arra: a Parlamentben el­hangzottak is megerősítették a postát abban, hogy a VII. ötéves terv időszakában a távbeszélő hálózat fejleszté­sét nyitóit kérdésként ke­zelje, vagyis annyi új állo­mást létesítsen, amennyit az anyagi források lehetővé tesznek. A tervek szerint a VI. ötéves tervi 210 ezer telefonállomással szemben a jelenlegi tervidőszakban 400 —420 ezer új állomást épí­tenek. Hangsúlyozta azon­ban, hogy ehhez bizonyos feltételeket a jövőben kell megteremteni. Kitért pél­dául arra, hogy az új állo­mások üzemeltetéséhez és karbantartásához további 3000 szakemberre lenne szük­ség. Tóth Illés bejelentette, hogy a posta a közeljövőben nyilvános vitát kezdeményez a telefonelosztásról. A posta képviselői fórumokat szer­veznek a lakosságnak és az ott elhangzott javaslatok alapján irányelveket dolgoz­nak ki a telefonelosztás je­lenlegi gyakorlatának módo­sítására. A lakosság bevoná­sával kívánják kidolgozni azt, hogy a jövőben milyen szempontok figyelembevéte­lével -és milyen sorrendben elégítsék ki az igényeket. M/f/iófr Álgyőnek Segítsenek a lakók is Eljárnak a tüzéphez Al­győn. különösen ilyenkor, tél előtt. Találnak ott fűtő­anyagot, és látnak a közel­ben autódarut, szorgoskodó szakembereket, és hallják a kompresszor nyugodt kopo­gását is, de nem tudják so­kan, mi a látvány, mi a munkazaj. Értük, nekik dol­goznak pedig. Sok évtizedes vizes gond­ját szüntetik meg a volt fa­lunak, ma Szeged peremke­rületének. Az ott élők tud­ják csak, milyen bosszúság, ha áll a víz a kertben: ve­tegetnének, de a természet arrafelé erősebb még. A fel­gyülemlett csapadékvíz, nem tud elszivárogni a kötött ta­lajban, így hát a napra kel­lett várni, hogy elpárolog­tassa a tocsogókat. A tanács már korábban is intézkedett, hogy meg­szűnjön az áldatlan — és gyakran egészségtelen — ál­lapot: szervezett, vizet elvezető hálózat kiépí­téséhez. A felajánlott társa, dalmi munka arányában így jutottak másfél millió fo­rinthoz. Sebtében láttok a szervezéshez. Tervet készít­tettek, vasúttól kértek en­gedélyt, hogy átfúrathassák a töltést, így a diákok nya­ranként kimélyített árkaiból elfolyhasson a víz. Jelentős összeg (1,2 millió) a társa­dalmi munka. Vállalta ezt az NKFV, a Felszabadulás Tsz, valamint a Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat. A Dorogi Aknamélyítő Vállalat a kivitelező. A munka „gazdái" tegnap, pénteken megtekintették, ho­gyan sajtolják át az 1400 milliméter átmérőjű beton­csöveket a töltés alatt. Ho­gyan? 100-120 bar nyomás­sal, percenként 3 centiméte­res haladási sebességgel. Ez a „műtárgy" hamarosan el­KlSZ-építőtábort készül, s utána már nyílt az idén már a szelvényű árokba folyhat a csapadékvíz a vasút mögötti onnan harmadikat. A fiatalok több millió értékű munkát végez- elvezető csatornába, tek a belterületen azért, a Tiszába, hogy a helyére találjon a felgyülemlett esővíz, hólé. Ez a 47-es országút és a vasúti töltés háromszögé­ben levő, nádas záportáro­zóba csordogált szűk átere­szeken. Ha felemelkedett a vízszint, több volt a . kár, mint a haszon: a visszanyo­más miatt. * A tanács kereskedelmi osztályának dolgozói a kör­zet. területpolitikusai. A la­kóterületi bizottsághoz nyúj­tottak be pályázatot, hogy kapjanak pénzt a csapadók­Jobbítják hát a területpo­litikusok, Algyő lakóinak életkörülményeit. Aggódni lehet amiatt, hogy a belte­rületen elkészült árkokat a háztulajdonosok -nem tart­ják karban. Ne nőjön azok­ban embermagas sás. ne le­gyen az kopott autógumik szeméttelepe. Ingyen kapták a lakók, örüljenek neki, de főleg fogjanak lapátot, és engedjenek szabad folyást az évek óta bosszúságot oko­zó víznek. Act S. Sándor *

Next

/
Thumbnails
Contents