Délmagyarország, 1986. október (76. évfolyam, 231-257. szám)

1986-10-01 / 231. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 76. évfolyam, 231. szám 1986. október 1., szerda A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Havi előfizetési díj: 43 forint Ara: 1.80 forint Október 11—12-én Csúcstalálkozó Reykjavíkban Megállapodás született arról, hogy Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára és Ronald Reagan, az Egyesült Al­Jamok elnöke október 11—12-én Reykjavíkban, Izland fő­városában találkozót tart — jelentette kedden a TASZSZ szovjet hírügynökség. A találkozót Mihail Gorbacsov javasolta, s Ronald Reagan e javaslatot elfogadta. A reykjavíki találkozó része azoknak az előkészüle­teknek, amelyek Mihail Gorbaesov Egyesült Államokban teendő látogatását szolgálják. Ez utóbbiról a felek 1985 novemberében Genfben állapodtak meg. A Szovjetunió és az Egyesült Államok hálásak az iz­landi kormánynak, hogy kész a reykjavíki találkozó meg­rendezésérc — tette hozzá a TASZSZ. (A tervezett talál­kozóról részletes tudósítás a 2. oldalon.v Losonczi Pál látogatása Losonczi Pál. az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, az Elnöki Tanács elnöke kedden kétnapos látogatásra Borsod-Abaúj-Zemplén me­gyébe érkezett. Miskolcon, a megyei pártbizottság székhá­zában a vendéget Fejti György első titkár és Ladá­nyi József, a megyei tanács elnöke fogadta, majd a me­gye vezetői tájékoztatták az Elnöki Tanács elnökét a te­rület gazdasági, társadalmi helyzetéről, a párt- és taná­csi szervek munkájáról. A tájékoztatást követően Losonczi Pál a megye veze­tőinek kíséretében Szerencs­re utazott, majd ezután a Tokaj-hegyaljai Állami Gaz­dasági Borkombinát tolcsvai üzemébe látogatott. Az Elnö­ki Tanács elnöke szerdán folytatja Borsod megyei programját. Kádár János megbeszélése Hlessandro Nattával Bankrendszerünk átalakulása Konkurencia a városban Az 1987-es év kezdetétől megalakul öt üzleti bank: a Magyar Hitelbank, az Országos Kereskedelmi és Hitelbank, a Budapesti Fej­lesztési és Hitelbank, a Ma­gyar Külkereskedelmi Bank (belföldi funkciókat is ellát ezentúl) és az Általános Értékforgalmi Bank. A fentieken kívül dolgoz­nak majd a/- úgynevezett szakosított pénzintézetek is, amelyeknek betétgyűjtési és hitelnyújtási jogköre lesz, de folyószámlát nem vezet­hetnek. Minden megyeszéK helyen működik továbbra is az MNB, az új rendszerben a jegybank hálózataként. Ezen kívül a kereskedelmi ban­kok közül minden megyé­ben lesz fiókja a Magyar Hitelbanknak és az Orszá­gos Kereskedelmi és Hitel­banknak. De a súlyuk me­gyénként eltérő lesz. Csong­rád megyében az Országos Kereskedelmi és Hitelbank 3 fiókot nyit: Szegeden, Szentesen és Makón. A Ma­gyar Hitelbank cégtábláját pedig — egyelőre — csak Hódmezővásárhelyen lehet majd látni. Ám például ; Borsod megyében az utóbbi bank lesz túlsúlyban. A megyeszékhelyen fiókot nyi­tó bankok idővel üzleti kap­csolatba kerülhetnek bár­mely Szegeden kívüli köz­pontú gazdálkodó egységgel, de fordítva is igaz: a me­gye más városaiban mű­ködő üzleti bankodnak lesz lehetőségük szegedi gazdál­kodó szervvel bankügyletet bonyolítani. Szegeden két üzleti bank nyit fiókot: az Országos Ke­reskedelmi és Hitelbank, valamint a két jogi személy — az AFB és az MNB Pest megyei Igazgatósága — egyesülésével megalakuló Budapesti Fejlesztési és Hi­telbank. Tehát már az in­dulás pillanatában meglesz a városon belüli konkuren­cia. Azonban, hogy melyik vállalatnak a kezdetben hol A központi lapok nemrégiben részletesen beszá­moltak a hazai bankrendszer következő év elejétől történő átalakításáról. Ezek szerint január elsejétől a Magyar Nemzeti Bank jegybanki funkciót tölt be. A vállalatokkal és a lakossággal kapesolata nem lesz, bizonyos központi-jegybanki monopóliumokkal rendel­kezik majd. Így tovabbra is szerepe lesz az országos hitelpolitika alakításában. Az eddiginél tevékenyeb­ben részt vesz a népgazdasági tervezésben. Jobban érvényesítheti véleményét a pénz- cs hitelrendszerhez kapcsolódó gazdasági szabályozók alakításában. vezetik a folyószámláját, azt központilag határozzák meg. Ha a vállalat ezen változtatni akar, előzetes bejelentés után bizonyos idő elteltével megteheti. A vá ­rakozási idő hosszúságáról még nincs döntés, de lehet­séges. hogy fél év lesz. A MNB Csongrád megyei Igazgatóságának mostani épületében évkezdettől társ­bérletben dolgozik majd a jegybank megyei igazgató­sága és az Országos Keres­kedelmi és Hitelbank fiókja. — Magánszemélyek által a társbérlet nem kedvelt együttlakási forma. — A*z bizonyos, hogy a két banknál is szükség lesz a két vezető bölcsességére, higgadtságára — mondja Horváth Gyula, a MNB me­gyei igazgatója. Esetünkben országos kísérletről van szó. Ugyanis ebben az épü ­letben 2 trezor (értéktár) van és így pénzkezelés tel­jesen elkülöníthető. Az épü­letegyüttest a jegybank ke­zeli majd, az MNB nem mondhat le a biztonság kézbentartásáról. — Mekkora létszámmal dolgozik majd a két bank? — A jegybanknak közel ötven, az üzleti banknak 110 alkalmazottja lesz. Je­lenleg 145-en dolgozunk itt, az átszervezés után 12 em • bérrel többnek [esz ebben az épületben a munkahelye. Tehát az átalakulás nyomán senkinek sem kell attól tartania, hogy elveszítheti a munkáját. A jegybank megyei igaz­gatóságának feladata lesz a pénzintézetek és a központi költségvetési szervek szám­lájának vezetése, • továbbá a megyei — pénz és hitelpoli­tikát érintő — közgazdasági elemzések összefogása. Te­hát itt intézik majd pél­dául az egyetemek, főisko­láz, pártszervek bank­ügyeit. A vidéki városokban dolgozó hasonló szervezetek képviselőinek azonban bank­ügyekben nem fontos a megyeszékhelyre utazniuk. A Szentesen, Vásárhelyen, Makón működő üzleti bank, a jegybank megbízásából, el­végzi ezt a munkát. A jegy­bank valuta- és devizafor­galmazással nem foglalkozik majd. Ezeket a bankműve­leteket is kiadja az üzleti bankoknak. Ugyanakkor az átalakulás utáni MNB igaz­gatóság komoly devizaható­sági jogkört gyakorol. A készpénz bevételek befize­tését a vállalatoktól olt várják 1987. első napjaitól, ahol a folyószámlájukat ve­zetik. A postai készpénz be­fizetéseket a jegybank ke­zeli. — A változással együtt jár-e az eszközök korszerű­södése. — A bankrendszer át­szervezésétől függetlenül a megyei igazgatóságokon már elengedhetetlen szük­ség volt egy korszerű szá­m.'.ógép alkalmazására — mondja Horváth Gyula. En • nek a próbafuttatása éppen ezekben a napokban bajlik. Ez január elsejétől a jegy­bank tulajdonába kerül. Bér­munkában az üzleti bank is használhatja. B. I. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fű­titkára kedden délelőtt a Központi . Bizottság székhá­zában megbeszélést folyta­tott Alessandro Nattával, az Olasz Kommunista Párt ha­zánkban tartózkodó főtitká­rával. A szívélyes, elvtársi lég­körű találkozón a két párt vezetői véleményt cseréltek a nemzetközi helyzet leg­fontosabb kérdéseiről, min­denekelőtt az emberiség lé­tét fenyegető veszélyek el­hárításának feladatairól. Sürgették a fegyverkezési verseny további kiszélesíté­sének megakadályozását, és állást foglaltak amellett, hogy a fegyverzetkorlátozás és a leszerelés terén mielőbb konkrét megállapodások szülessenek. Méltatták a Szovjetunió, a szocialista országok ez irányú erőfeszí­téseit, és üdvözöltek minden erre vonatkozó konstruktív kezdeményezést, bárkitől is származzék. Különösen nagyra értékelték a Szov­jetunió egyoldalú döntését a nukleáris robbantások felfüggesztéséről. Megállapították. hogy a nemzetközi béke és bizton­ság szempontjából különös jelentősége van az össz-eu­rópai párbeszédnek, amelyet a helsinki folyamat kereté­ben a résztvevő államok a feszültség és a bizalmatlan­ság csökkentéséért, az együttműködés bővítéséért folytatnak. Üdvözölték a stockholmi tanácskozás ered­ményes befejezését, és ki­fejezték reményüket. hogy a november elején kezdődő bécsi utókonferencián lehe­tőség nyílik az enyhülés újabb területekre való ki­tér iesztésére. Kölcsönös egyetértésben nagyra értékelték a kom­munisták, más baloldali erők, a különböző demokra­tikus szervezetek és a széles társadalmi bázisra épülő há­borúellenes mozgalmak erő­feszítéseit. Ezeket az erőket, szervezeteket és mozgalma­kat a jelenkor fontos té­nyezőinek tekintik. Állást foglaltak a kommunista, a szocialista és szociálde­mokrata pártok kapcsolatai­nak elmélyítése mellett, és sikraszálltak minden olyan erő szolidaritásáért, amely a békéért, a társadalmi hala­dásért, a népek szabadságá­ért és függetlenségéért küzd. Kádár János és Alessand­ro Natta kölcsönösen tájé­koztatta egymást az MSZMP és az OKP helyzetéről, te­vékenységéről és időszerű feladatairól. Áttekintették a két párt közötti h».«*"—-' nyosan jó kapcsolatokat, és megelégedéssel aliapuGi.u.. meg. hogy a magyar és az olasz kommunisták együtt­működése eredménycsen já­rul hozzá a két nép közötti barátság erősítéséhez, a két ország közötti kapcsolatok fejlődéséhez, és az európai béke, a népek közötti ba­rátság ügyéhez. A megbeszélésen részt vett Antonio Rubhi, az OKP vezetőségének tagja, a KB nemzetközi osztályának ve­zetője, és Renato Sandri, a KB tagja, valamint Gecse Attila, az MSZMP KB kül­ügyi osztályának helyettes vezetője. * A találkozót követően Ká­dár János ebédet adott Ales­sandro Natta tiszteletére, amelyen magyar részről je­len volt Óvári Miklós, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára, Szűrös Mátyás, a KB titká­ra és Gecse Attila, olasz részről az OKP főtitkárának kíséretében levő Antonio Rubbi és Renato Sandri. Ülést tartott a megyei pártbizottság Az MSZMP Csongrád Me­gyei Bizottsága tegnap, ked­den Szegeden, a megyei párt­bizottság oktatási igazgató­ságának nagytermében Sza­bó Sándor első titkár elnök­letével kibővített ülést tar­tott, amelyen a testület tag­jain kívül részt vettek a vá­rosi, városi jogú és a megyei irányítású nagyközségi párt­bizottságok első titkárai, tit­kárai, valamint a megyei pártbizottság vezető munka­társai. A megyei párttestület Horváth Károlyné, a megyei pártbizottság titkárának elő­terjesztésében jelentést vita­tott meg az MSZMP Közpon­ti Bizottsága 1973. november 28-i, a párt kádermunkájá­ról, a káder- és személyzeti munkáról szóló határozata érvényesülésének megyei ta­pasztalatairól, a további fel­adatokról. A vitában részt vettek: Halász Norbert, Zsiros Zol­tánná, Perjési László, Se­bestyén István, Horváth Jó­zsef, Ágoston József, Székely Sándor, Kereszty Béla és Rá­kos Islvánné. A vitát Hor­váth Károlyné foglalta ösz­sze. A megyei. pártbizottság a jelentést és a határozati ja­vaslatot elfogadta. Idősek klubja — Ópusztaszeren Szociális intézmény bemutatására vol­tunk hivatalosak tegnap, kedden Ópusz­taszeren. Húsz idős néninek és bácsinak alakítottak át egy régi raktárépületet, hogy életük delén túl, kényelmet, gondo­zást, szeretetet kaphassanak. A szépre formált házat természetesen gázzal fűtik. A megyei tanács, a termelőszövetkezet és a Felgyői Állami Gazdaság közös össze­fogásával kétmillióért sikerült kialakítani az igazán minden igényt kielégítő idősek klubját. Lehet azt naponta látogatni, de a rászorulók ott is lakhatnak. Ópusztaszeren és tanyavilágában 495-cn töltötték be a 60. évüket. A gondozásra szorulók zöme tanyán él. Itt akad egy kis gond. Az jelesen, hogy ez ideig nem si­került megoldani az emberek utaztatását. Nem panaszkodott senki a bemutatón, magam gondolom, hogy közös összefogás­sal lehetne venni az időseknek egy terep­járó mikrobuszt. Tessenek esak a csikor­gó télre gondolni, amikor a munkában megfáradt emberek szinte mozgásképte­lenek .,, 4

Next

/
Thumbnails
Contents