Délmagyarország, 1986. augusztus (76. évfolyam, 180-204. szám)

1986-08-01 / 180. szám

fyUlGO VELAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! DELMAGYARORSZAG 76. évfolyam, 180. szám 1986. augusztus 1., péntek A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Havi előfizetési díj: 43 forint Ára: 1.80 forint A forint születésnapján C sorok írója nem tud " visszaemlékezéseket közölni arról, hogy milyen pártközi megbeszéléseken vett részt, amelyeken a háború sújtotta ország új­jáépítésének módszereiről vitatkoztak, nem ült Rá­kosi vagy Gerő jobbján, szemben Nagy Ferenccel vagy Szakasits Árpáddafl, nem nyilvánított véle­ményt, nem terjesztett elő javaslatot, nem tárgyalt kedvező kölcsönökröt kül­földi kormányokkal, hazai vagy idegen tőkésekkel, így tehát nincsen abban a helyzetben, hogy az akkori időknek arról a jelentőség­teljes fordulatáról szemé­lyes tapasztalatok alapján számot adjon és saját ma­gatartásának mostani iga­zolására rámutasson, hogy ö már akkor... és ezek már akkor. . és ha rá hallgatnak... E sorok írója alig hu­szonnyolc évesen — .már öt munkaszolgálatban és partizánháborúban eltöltött év után — családja jó ré­szének pusztulását siratva, kis közkatonaként vállalt állami szolgálatot. Kom­munista meggyőződése, fel­tétlen hite é= bizalma a pártban és természetesen a vezetőkben, volt az , in­duló tőkéje" a sovány szakmai képzettségen túl. Nem támogatta ifjúsági törvény, nem várt és nem is várhatott lakást és egyéb földi jókat az akkori ifjú­sági szövetségtől. nem hangoztatott „követelése­ket" és ha akkor valaki megjósolja neki, hogy negyven év múlva vissza­vonult vezetőként ír majd történelmünk legnagyobb inflációjáról és a forint várva várt születéséről, nagyon meglepődött volna. Az akkori világot, ese­ményeket alulnézetben volt alkalmam szemlélni, annyi más társammal együtt. A bérből és fizetésből élők körébe tartoztam és én is a saját bőrömön éreztem a magyara inflációt, amely ¡világrekordot jelentett a pénzromlások elég gazdag történetében. Fizetésünk elolvadt a kezünkben. A végén már nem ÍJ havon­ként, hanem kéthetenként kaptuk kézhez a „millpen­gők" és „bilipengők" mil­lió-billió maréknyi cédu­láit, és akkori millióinkkal nem telkekre, volvókra, mercikre alkudoztunk, ha­nem rohantunk a piacra, a boltokba — krumpliért, zsírért, lisztért, cukorért, ruházati cikkekre — ka­bátra vagy akár öltönyre — gondolni sem lehetett. így aztán esztelen köl­tekezésre adtam fejemet, az egyik fizetési nap dél­utánján kedves szőke kol­léganőmmel beültem u Jókai Vendéglőbe egy li­ter borra, kétheti segéd­előadói fizetés bankói duz­zasztották a tárcámat. A meglepetés a fizetéskor ért. Kétheti munkám mil­liós vagy ekkor talán már milliárdos nagyságrendű bére sem volt elég a ceh ¡kiegyenlítésére, s így a töltőtollamat is zálogba kellett adnom a zord fő­pincérnek. így mulatott akkor egy magyar úr. Ez a derűs epizód azonban nem takarhatja el sem az akkori fiatal, sem a mos­tani visszaemlékező szeme elől az infláció pusztító hatását, milliók éhezését, nélkülözését. A szó szoros értelmében az egész ország fellélegzett, és visszatért a jobb éietbe vetett bizalma, amikor megjelent a forint, de nemcsak a forint, hanem az áru is, amit forintért és fillérekért lehetett meg­vásárolni. Fokozatosan eltűnt a lét­bizonytalanság, a fizetéssel már lehetett gazdálkodni, beosztani, takarékoskodni. Senki sem érezte fizetés­kor becsapottnak magát, és ez megérződött a jobb munkában, az eredménye­sebb termelésben. A sza­porodó árumennyiség tar­tóssá tette a forint stabi­litását, növelte a vásárló­erejét. Ez is rekord volt a ma­ga módján, hiszen abban az időben nálunk erősebb, gazdagabb országokban sem találtak más módot a pénzromlás megállításá­ra, mint a kényszergazdál­kodást, a jegy rendszert. Amikor később hivatalos minőségben állandó kikül­detésben tartózkodtam Svájcban, ott még akkor is jegyre mérték a húst, és néhány más élelmiszert, amikor nálunk már a biz­tonságos áraknak és a vi­szonylagos árubőségnek ör­vendezhettünk. Akkor azonban azt is tudtuk, hogy ennek a „cso­dának", hiszen a forint bevezetése valóságos köz­gazdasági varázslatnak ¡számított, feltételei van­nak. Ezeket egy szóban foglalták össze az ország akkori vezetői — termelés. Erre irányult a figyelem. Még ma is emlékezetem­ben van világhírű közgaz­dász tudósunk, Varga Jenő törékeny alakja, aki a bu­dapesti nagyüzemek bizal­miainak tartott aktíváján mondta, hogy „attól nem fog szaporodni a leves, ha nagyobb kondérba tesszük vagy mindenkinek nagyobb kanalat adunk hozzá" — ezzel illusztrálta azt, hogy az adott helyzetben nem az elosztásra, hanem a ha­tékony, jövedelmezői ter­melésre kell figyelmünket összpontosítanunk. Intelme ma is időszerű. A visszaemlékező, látva, hogy az infláció már újra kapuinkon belül van és gazdasági stabilitásunkat, sőt a kialakult politikai közmegegyezést is veszé­lyezteti, némi nosztalgiával gondol arra az időszakra, amikor a több és jobb termelésre buzdító politi­kai jelszavakat még nem közöny és gúny kísérte, hanem lelkesedés, eredmé­nyes cselekvés. k^fa más a helyzet. Poli­tikai jelszavak. sőt ünnepélyes határozatok sem elegendők. Az infláció forrásait kell eltömnünk, ami azt jelenti, hogy meg kell szüntetnünk a veszte­séges tevékenység nyakló nélküli támogatását, az ide-oda manipulált árakat és béreket. Nyerges János Magyar—NDK tárgyalások Lázár György, a Minisz­tertanács elnöke csütörtökön a Parlamentben fogadta Wolfgang Rauchfusst, a Né­met Demokratikus Köztársa­ság Minisztertanácsának el­nökhelyettesét, a Magyar— NDK Gazdasági és Műszaki­Tudományos Együttműködé­si Bizottság társelnökét, aki hazánkban töltötte szabad­ságát. A szívélyes légkörű, baráti eszmecserén részt vett Marjai József minisz­terelnök-helyettes, a bizott­ság magyar társelnöke. Marjai József és Wolfgang Rauchfuss találkozójukon át­tekintették a kétoldalú gaz­dasági és műszaki-tudomá­nyos együttműködés idő­szerű kérdéseit, az 1986. évi külkereskedelmi forga­lom alakulását, a soron le­vő teendőket. (MTI) Előnyösebb importleltételek A Külkereskedelmi Mi­nisztérium arra ösztönzi az importáló magyar vállalato­kat, hogy külföldi vásár­lásaiknál a jövőben mind­inkább törekedjenek az el­adók versenyeztetésére. A magyar vállalatok eddig ritkán szerveztek ver­senytárgyalást importvásár­lásaiknál, elsősorban a ma­gyarországi világbanki beru­házásoknál vált általánossá ez a gyakorlat. Az itt szer­zett tapasztalatok általában kedvezőek. Éppen ezért a Külkereskedelmi Minisztéri­um támogatja, hogy a vál­lalatok beszerzéseiknél ver­senytárgyaláson válasszák ki a szállítókat. Kivételt első­sorban a népgazdaság szá­mára stratégiai jelentőségű termékek, illetve azok a cikkek jelentenek, amelyek beszerzését államközi kö­telezettségek szabályozzák. Ülést tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtöki ülésén — figyelemmel az Országgyűlés ügyrendjére — határozatot hozott arról, hogy az ál­lamigazgatási szerveknek milyen módo'n kell segítséget nyújtaniuk a képviselői fel­adatok ellátásához. Ennek keretében rész­letesen szabályozta az államigazgatási szervek tájékoztatási, adatszolgáltatási kö­telezettségét, a képviselők által tett ja­vaslatok, bejelentések elintézésének rend­jét. A Minisztertanács jelentést hallgatott meg a munkaidőalap védelmére és a munkafegyelem javítására az utóbbi évek­ben tett intézkedések végrehajtásáról. Megállapította, hogy a helyzet valamelye-t javult, de az előrehaladás nem kielégítő Ezért további, a munkaidőalap védelmet szolgáló központi és helyi intézkedések kidolgozására és életbe léptetésére adott utasítást. A kormány megerősítette az Állami Tervbizottságnak az építőipar eredménye­sebb működése érdekében teendő intézke­désekre vonatkozó határozatát. Ennek ér­telmében rendezni kell a veszteséges és alaphiányos vállalatok helyzetét, az ala csony hatékonysággal működő vállalatok­nak pedig programot kell kidolgozniuk gazdálkodásuk megjavítására Kormányintézkedések az építőipar helyzetének javítására A magasépítő-iparban — főként a lakásépítő vállala­toknál — számottevő vesz­teségforrások halmozódtak fel a változó építési igé­nyekhez történő alkalmazko­dás lassúsága, az árrendszer kötöttségei, valamint a mun­ka szervezettségének és ha­tékonyságának gyengeségei miatt. Ezek a problémák már a vállalatok további működését, gazdálkodását akadályozzák, s ennélfogva veszélyeztetik a tervidőszak­ban kitűzött építési felada­tok teljesítését. Ezért az Ál­lami Tervbizottság a közel­múltban áttekintette az épí­tőioar helyzetét, s a közép­távú építési feladatok mű­szaki-gazdasági feltételeinek komplex vizsgálata alapján intézkedéseket hozott a ma­gasépítő-ipar működő- és jö­vedelemtermelő képességé­nek javítására. Az ÁTB ha­tározatát csütörtöki ülésén megerősítette a Miniszterta­nács. Az intézkedések alapvető célja, hogy az alacsony ha­tékonyságú magasépítő-ipari vállalatok jövedelemtermelé­se már 1986 és 1988 között számottevően javuljon, vál­jék lehetővé az építési igé­nyekhez rugalmasabban al­kalmazkodó termelési struk­túra és eszközállomány ki­alakítása, fejlesztése. A há­romlépcsős intézkedéssoro­zatból az első szakaszban oldják meg a legsürgősebb gondokat: a tavaly vesztesé­gessé és alaphiányossá vált négy nagyvállalat, a 43. Sz. Állami Építőipari Vállalat, a Dél-Magyarországi Magas- és Mélyépítő Vállalat, az Épí­tőgépgyártó Vállalat és a Duna—Tisza Közi Állami Építőipari Vállalat pénzügyi helyzetének rendezését. Az érintett vállalat és a minisz­térium megállapodást köt, amelyben mindkét fél rög­zíti, hogy mit tesz a rende­zés érdekében. A bajokból történő kilábalásban a vál­lalatoknak elsősorban saját erejükre kell támaszkodniuk, s ehhez nyújtanak segítséget a központi intézkedések. Az eddig előkészített és rövidesen aláírásra kerülő megállapodástervezetek sze­rint a vállalatok értékesítik Sínen lesz a villamos Nagy László felvétele Fotóriporterünk a Petőfi Sándor sugárúton kattintott: a 4-cs villamos pályáját, annak azon részét örökítette meg felvételen, ahol az SZKV a vágányfelújítást végzi. Képünk tanúsága szerint a betontalp akat rakják helyükre. A kényszerű átszállás augusztusban véget ér: az utasok a villamossal — újra a síneken — utazhatnak a veszteséget újratermelő, valamint kihasználatlan ál lóeszközeiket, leépítik feles­leges készleteiket, korszerű­sítik érdekeltségi rendszerű Ket, termelési szerkezetüket, és a hatékonyabb munka fel­tételeinek megteremtésével egyidejűleg gondoskodnak az improduktív létszám csök­kentéséről. A 43-as ÁÉV pél­dául már értékesítette Dom­bóvári úti irodaházának egyik épületszárnyát, és 4-es számú házgyárának jármű­javító műhelyét. Ugyancsak eladja a 2-es számú ház­gyár öt üzemcsarnokát tárolóterét, valamint tár­gyalásokat folytat a 4-or. számú házgyárnak más vál lalatokkal való közös hasz­nosítására. A Dél-Magyaror­szági Építő Vállalat például szegedi munkásszálló-komp­lexumát, s ipartelepének egyik 5000 négyzetméteres csarnokát értékesíti, az Építőgépgyártó Vállalat pe­dig nagykanizsai, barcsi, veszprémi gyáregységét adja el. Az építők és építőgép­gyártók így felesleges teher­től szabadulnak meg, vi­szont az átadott termelőegy­ségek megvásárlói a népgaz­daságnak fontos és nyeresé­ges termelésre hasznosítják az állóeszközöket. Központi intézkedésre a Magyar Nemzeti Bank hitelnyújtás­sal segíti a feleslegessé vált állóeszközök megvásárlását. A rendezés egyik feltétele­ként azonban rögzíteni kell, hogy a hitellel fedezett álló­eszköz-értékesítésből szár­mazó bevételt az erintett vállalatok csak a költségve­tési tartozásaik kiegyenlíté­sére, valamint a bankkal szembeni kötelezettségeik teljesítésére használhatják fel. Fontos központi intézke­dés az is, hogy az érintett három nagy lakásépítő vál­lalat idén és jövőre a kész lakások átadása után elszá­molható nyereségadó-ked­vezményt egyéb adókból is visszatarthatja. Ezek a vál­lalatok ugyanis a maximált­áras lakásépítés keretei kö­zött nem jutnak annyi nye­reséghez, hogy igénybe ve­hessék az idén életbe lépett nyereségadó-kedvezményt. Az ösztönző kedvezmény összege Budapesten kész la­kásonként 24 ezer, vidéken 20 ezer forint, így a mosta­ni döntés tovább javítja a vállalatok érdekeltségét a lakásépítési feladatok elvál­(Folytatas a 2 oldalon.) A »

Next

/
Thumbnails
Contents