Délmagyarország, 1986. május (76. évfolyam, 102-127. szám)

1986-05-01 / 102. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! DELMAGYARORSZAG 76. évfolyam, 102. szám 1986. május 1., csütörtök A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Havi előfizetési díj: 43 forint Ára: 2.20 forint a munka ünnepnapja Baranyai Tibor SZOT-főtitkár köszöntője Tegnap, május elseje előestéjén Bara­nyai Tibor, a SZOT főtitkára köszöntöt mondott a rádióban és a televízióban. Beszédét az alábbiakban közöljük. A nemzetközi munkásmozgalom nagy ünnepe, május elseje alkalmából a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága, a Magyar Népköztársaság Elnö­ki Tanácsa és kormánya, valamint a Szak­szervezetek Országos Tanácsa nevében szeretettel köszöntöm dolgozó népünket, országunk minden állampolgárát. Az emberiséget gazdagító munka idei ünnepén a világ dolgozóival együtt tisz­telettel emlékezünk azokra a chicagói munkásokra, akiknek éppen száz eszten­dővel ezelőtt oltotta ki életét a tőkés ha­talom sortüze. Emberek haltak meg, mert megélhetésükért, emberibb munkakörül­ményekért, rövidebb munkanapért tüntet­tek. Ez a chicagói vérengzés indította út­jára és emelte a nemzetközi munkásosz­tály harcának, szolidaritásának jelképévé május elsejét. A Szakszervezeti Világszövetség is fel­hívással fordult néhány hete a világ dol­gozóihoz, hogy ápolják május elseje esz­méjét, fogjanak össze, védjék, gyarapít­sák értékeiket. A magyar dolgozók ma­gukénak vallják május elseje üzenetét. Sorsformáló küzdelmek sorozatán ke­resztül jutott el a világ munkásosztálya ahhoz a felismeréshez, hogy nemcsak az országhatárokon belül, hanem azokon is átlépő, internacionalista összefogással ve­heti fel eredményesen a küzdelmet jogai­ért, életének javításáért éí> egy igazságos, szocjalista társadalomért" A munkásosz­tály nagy ereje harci céljának igazságá­ban, összefogásában és szolidaritásában gyökerezik. Mindenkor ezek vitték győze­lemre a munkások ügyét. Ez ma is órijási érték, változatlanul az eredmények, a si­kerek forrása. A mostani május elsején értékeink lét­rehozóját, a dolgozó embert és magát a munkát ünnepeljük, ugyanakkor hitet te­szünk eszméink igazsága, jövőnk bizton­sága mellett is. Köszöntjük a gondolkodó és cselekvő emberek millióit hazánkban. Köszöntjük a munkásokat, parasztokat, értelmiségie­ket és alkalmazottakat, akik nagy nemzeti céljaink megvalósításán fáradoznak, akik­nek tettei nyomán egy ország gyarapodik, új anyagi és szellemi javak születnek. Holnap 41 esztendő munkájának ered­ményeit is ünnepeljük. Népünk szorgal­ma, tehetsége négy évtized alatt egy új országot teremtett. A munkásosztály meg­alkotta, majd megvédte és megerősítette hatalmát, a korábbi május elsejék harci céljait nemzeti összefogással valósággá változtatta. Szocialista vívmányaink ma megmásít­hatatlanul jelen vannak és hatnak éle­tünkben. A fiatalabb nemzedékek számá­ra ezek már természetesek. A munka ün­nepén a dolgozó nemzedékeket értékeink gyarapítására kérjük, és tisztelettel for­dulunk azokhoz, akik az új társadalom életének indításával, az elmúlt évtizedek munkájával a ma színvonalára fejlesztet­ték országunkat. Követendő példaként te­kintünk rájuk. Küzdelmeik biztatói, buz­dítói az utánuk jövő nemzedékeknek. Nem kis büszkeség számunkra, hogy eredményeinket elismeri népünk, és azok­ra határainkon túl is felfigyelnek. Mun­kánkkal itthon is és a világ előtt is na­ponta vizsgázunk. Ez egyszerre ad örömet, biztonságot és ébreszti fel felelősségérze­tünket. Ennek a felelősségnek súlya csak egyetlen irányt szabhat számunkra: ma jobban, gondosabban kell dolgoznunk, mint tegnap, holnap felül kell múlni mai önmagunkat. Naponta kell megújulnunk, gondosan kell keresnünk az ehhez vezető utakat, módokat. A többre, jobbra törekvésnek reális fel­tételei vannak. E feltételek sorában nagy­szerű lendítőerőként szerepelnek a szo­cialista társadalomért és az egymásért ér­zett felelősségnek, a kölcsönös szolidari­tásnak országos és munkahelyi értékei. A dolgozó, a szocializmust"építő embert optimizmus, derűlátás jellemzi. Munkás évtizedek tapasztalatára, eredményeinkre épül jövőbe vetett hitünk és szilárd elvi alapokon nyugszik: a Magyar Szocialista Munkáspárt helyes politikáján és reális döntésein. A jelenlegi és az elkövetkező évekre is teljesíthető célokat tűzött elénk a XIII. pártkongresszus, melynek határo­zata ma már valóságos nemzeti program­má vált. Ma az igazi forradalmiság és ha­zafiság mércéje: ennek a programnak megvalósításán becsülettel, elkötelezetten dolgozni. A magyar szakszervezeteit XXV. kong­resszusa támogatja a pártkongresszuson elhatározottak megvalósítását, és a munkai ünnepe alkalmából is ezeknek a céloknak teljesítésére hívunk; kérünk minden szer­vezett dolgozót, mert ebben van sorsunk, holnapunk biztonsága. Megkezdtük az ország és népünk boldogu­lását szolgáló reális tervek végrehajtását. Tudjuk mindannyian, hogy a múlt évi és az idei első negyedévi terveink több vo­natkozásban nem teljesültek. Jó, hogy emiatt nem beletörődés, nem kesergés lett úrrá rajtunk, hanem a jobb munka le­hetőségeinek keresése. Éppen, a munka ünnepén kell nyíltan szólni arról, hogy az eddiginél többet és jobban kell dolgoz­nunk. Senki nem lehet passzív szemlélő­je a helyzetnek, viszont mindenki része­se kell hogy legyen a gazdaságunkat ja­vító munkának. Szocialista társadalmunk mindenkor és ma is milliók cselekedetei­re, gondolataira épít, várja, sőt elvárja, hogy amit közösen elhatároztunk, azt kö­vetkezetesen, együttes munkával valósít­suk meg. Mindenkinek tudnia kell, hogy életszínvonalunk javításához csakis egy, a jelenleginél dinamikusabban fejlődő gaz­daság adhat alapot. Nem csupán a párt, a kormány és a szakszervezetek ügye ez. Aki ma az or­szágot, a munkahelyeket járja, azt tapasz­talja, hogy a jobb munka igenlése min­denütt központi gondolata az emberek­nek. Mindenütt érezhető a tettrekészség. Zöld utat kell adni a dolgozni, a teljesí­teni akaró ,a többre törekvő embereknek és kollektíváknak. De azt is látni kell, hogy a zöld út önmagában nem elegendő. A feltételek biztosításával, jól szervezett munkával, nagyobb figyelemmel és ösz­tönző elismeréssel segíteni is kell a dolgo­zókat. A társadalomért felelősséget érzők ma sürgetik és megteszik a munkát javító lé­péseket, de jól tudják, hogy semmilyen intézkedés nem pótolhatja a dolgozók ön­ként vállalt szorgalmát, elkötelezettségét. Csak a felelősségtől áthatott munka hoz­hat tartósan jobb minőséget, nagyobb ta­karékosságot, érdemibb hatékonyságot. Évtizedeken át ezt bizonyították a munka­versenymozgalmak, a szocialista brigádok élenjárói. Üdvözöljük azokat a vállalatokat, mun­kahelyi kollektívákat, dolgozókat, akik az elmúlt napokban kaptak magas kitünte­tést jó munkájukért. Példájukkal bizonyí­tották, hogy változatlanul ebben van a mi igazi — és joggal mondhatjuk, hogy felbecsülhetetlen — tartalékunk. Olyan érték ez, amelyre méltán számíthat pár­tunk és társadalmunk egésze. A nemzetközi munkásszolidaritás nagy napján együtt ünnepelünk a világ Imun­kásaival, haladó erőivel, a szocialista or­szágok, a Szovjetunió dolgozóival. Társa­dalmi előrehaladást, erősödő demokratiz­must, elnyomástól mentes világot és bé­két kívánnak a munkások, a dolgozók a Földön és hazánkban is. A Szovjetunió és a szocialista országok e küzdelemben élenjárnak, példájuk követésre talál a vi­lág népei előtt. Mi békében ünnepelhetünk. Számunkra a munka ünnepe a béke ünnepe is. El­határozott törekvésünk, hogy minden erőnkkel küzdünk Európa és a világ bé­kéjéért. Támogatjuk a Szovjetunió béke­kezdeményezéseit, mert azok megvalósu­lásával az emberiség megszabadulhat a háborúk fenyegető rémétől. Életünkben az alkotó munka és a békéért folytatott harc elválaszthatatlan egymástól. Május elsején, a munka és a béke ün­nepének jegyében várunk mindenkit a felvonulásokra, a nagygyűlésekre, a majá­lisokra. Kérem, hogy ünnepeljünk együtt ezen a tavaszi napon. Kívánom mindannyiunknak, hogy a ter­mészet megújulását hozó tavasz dolgos életünk, egyéni és családi boldogulásunk számára is új értékeket, új szépségeket és örömöket hozzon (MTI) Dolgozók és kollektívák kitüntetése a Parlamentben A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a termelőmunka te­rületén kifejtett kimagasló tevékenységük elismerése­ként élenjáró dolgozóknak a Szocialista Munka Hőse ki­tüntetést, kollektíváknak pe­dig a Munka Vörös Zászló Érdemrendje kitüntetést adományozott. A kitünteté­seket hosonczi Pál, az Elnö­ki Tanács elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja szerdán adta át a Parla­ment kupolatermében. Az ünnepségen jelen volt Hava­si Ferenc, a Politikai Bizott­ság tagja, a Központi Bizott­ság titkára. Losonczi Pál elismeréssel szólt azokról a szocialista brigádokról és a kimagasló egyéni teljesítményt nyújtó dolgozókról, akik példás munkájukkal kiérdemelték a magas elismerést. Mint mon­dotta az eredmények közös ösztönzője a szocialista mun­kaverseny, amelynek fontos jellemzője, célja a többlet­teljesítmény, a minőséget óvó jobb munka, az ésszerű anyag- és energiatakarékos­ság, a költségek csökkenté­se, a műszaki, technológiai fejlődés gyorsítása, a munka­és üzemszervezési módszerek fejlesztése. A szocialista munkaversenynek, a szocia­lista brigádmozgalomnak nemcsak közvetlen gazdasági jhaszna jelentős, hanem moz­gósító hatású a közéletben, s a személyiség formálásában is nagy a jelentősége — mondotta az Elnöki Tanács elnöke. Ezután átnyújtotta a kitüntetéseket. A Munka Vörös Zászló Ér­demrendje kitüntetést kapta: a 22. Számú Állami Építő­ipari Vállalat Kandó Kál­mán villanyszerelő szocialis­ta brigádja, a Budapesti Közlekedési Vállalat Kos­suth Lajos gépkocsivezető szocialista brigádja, a Che­mokomplex Vegyipari Gép­és Berendezés Export-import Vállalat Örökzöld adminiszt­ratív szocialista brigádja; a Gyulai Vízművek November 7. csatornamű-üzemeltető szocialista brigádja; a Ken­derfonó és Szövőipari Válla­lat pécsi fonó- és szövőgyá­rának November 7.. fonó-elő­készítő szocialista brigádja; a Kunság Élelmiszer- és Ve­gyiáru Kereskedelmi Válla­lat Május 1. raktáros szocia­lista brigádja; a Lenin Me­zőgazdasági Termelőszövet­kezet (Tiszaföldvár) Május l.-MHSZ gépszerelő szocia­lista brigádja; a Magyar Néphadsereg Tápiószecsői 7215. sz. alakulatának Ság­vári Endre lakatos szocialis­ta brigádja; az Oroszlányi Szénbányák márkushegyi bá­nyaüzemének 5. számú front­fejtési szocialista brigádja és az Özdi Kohászati Üzemek rúd-, dróthengermű gyár­egységének Jurij Gagarin hengerész szocialista brigád­ja­A Munka Vörös Zászló Ér­demrendje kitüntetést kapta meg az Alba-Regia Állami Építőipari Vállalat, a Kék Duna Mezőgazdasági Terme­lőszövetkezet (Fájsz), a Mát­raaljai Szénbányák és a Vi­deoton Elektronikai Vállalat is. Ezeket a kitüntetéseket a vállalati ünnepségéken ad­ták át. A Szocialista Munka Hőse kitüntetésben részésült: Csente Jenő, a Tatabányai Szénbányák vájára, frontbri­gádvezető; Kisák Györgyné, a Masterfil Pamutfonóipari Vállalat fonó szakmunkása; Kokas József, a Győr-Sopron Megyei Talajerő-gazdálkodá­si Vállalat csatornamű-keze­lője; Papp József, a Szélcku­tasi Űj Élet Mezőgazdasági Termelőszövetkezet állatte­nyésztési brigádvezetője és Tulok Zoltán, a Pápai Hús­kombinát húsipari szakmun­kása. (MTI) Á szegedi ünnepi program Gazdag programmal ün-i neplik május elsejét Szeged dolgozói. Reggel 6-kor zené­re ébred a város. A mun-j kásőrség zenekara a Kálvin tértől a József Attila sugár­úton, a Budapesti körúton, a Csillag téren, a Kereszttöltés utcán át vo­nulnak, majd visszafordulva a Retek, a Rózsa utcán, a Csongrádi sugárúton, a Makkosházi körúton és a Kossuth Lajos sugárúton a,­Széchenyi térig köszöntik indulókkal a lakókat. A! MÁV fuvószenekara a vas-l utas művelődési otthontól­indulva az Április 4. útja, Dóm tér. Oskola utca, Ti­sza-híd. Vedres és Csanádi utca, a Székely sor, majd vissza a hídon a Széchenyi tér érintésével a Mikszáth Kálmán utcán, a Párizsi körúton és a Londoni kör­úton, a Tolbuhin sugárúton, a Dugonics téren és a Lenin körúton járja a várost. A szegedi vállalatok, üze­mek, intézmények, szövetke­zetek dolgozói, a tudomány, és a kultúra munkásai és a diákok a Lenin körúton és a Kossuth Lajos sugárúton, valamint az ezt keresztező mellékutcákban gyülekez­nek. A felvonulás reggel' 9-kor kezdődik. Az ünnep­lők az Anna-kúttól indulva a Széchenyi téren felállított, dísztribün előtt mennek el, amelyen Csongrád megye. Szeged és a környező közsé­gek párt- állami- és tár­sadalmi szerveinek képvise­lői, a kitüntetett dolgozók, szocialista brigádvezetők, veteránok köszöntik a fel­vonulókat. Ezután a Széchenyi téren fúvószenét adnak, majd) kezdődik a majális az új­szegedi Ligetben és Tarján­ban, a záportározó környé­kén. Ezeken a helyeken kul­turális program várja a szegedieket. A környező községekben is a hagyományok szerint felvonulással, ünnepi nagy­gyűléssel és majálissal kö-j szöntik május elsejét.

Next

/
Thumbnails
Contents