Délmagyarország, 1986. március (76. évfolyam, 51-75. szám)

1986-03-01 / 51. szám

¿160 VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 76. évfolyam, 51. szám 1986. március 1., szombat A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Havi előfizetési díj: 43 forint Ára: 2.20 forint Folytatódik a vita az SZKP kongresszusán Kádár János és Mihail Gorbacsov találkozója Kádár János, az MSZMP főtitkára és Mihail Gorba­csov, az SZKP KB főtitkára pénteken Moszkvában baráti találkozót tartott. A megbeszélésen Kádár János nagyra értékelte az SZKP XXVII. kongresszusá­nak munkájá', azoknak a programdokumentumoknak alkotó vitáját, amelyek meg­erősítik a Szovjetunió tár­sadalmi-gazdasági fejlődése meggyorsításának, a párt vezető szerepe növelésének, a szovjet nép szocialista önigazgatása továbbfejlesz­tésének, a béke és a nem­zetközi biztonság megszilár­dításáért vívott harcnak irányvonalát. Kádár János és Mihail Gorbacsov fontosnak nevez­te a Varsói Szerződés tag­államainak aktív, egyeztetett lépéseit, amelyek célja Euró­pa és a világ helyzetének gyökeres megjavítása, amire lehetőséget adnak a Mihail Gorbacsov ez év január 15-i nyilátkozatában szereplő szovjet javaslatok. Kijelen­tették : Magyarország és a Szovjetunió egyaránt arra törekszik, hogy a nemzetközi biztonság és a szilárd béke érdekében erősödjék a szo­cialista közösség országai­nak egybeforrottsága, vala­mennyi haladó és békesze­rető erő együttműködése. A magyar—szovjet kap­csolatok néhány kérdését áttekintve Kádár János és Mihail Gorbacsov megerősí­tette. hogy a marxizmus— leninizmus és a szocialista internacionalizmus elveire támaszkodva mindkét részről tovább akarjak fejleszteni az MSZMP és az SZKP, Ma. gyarország és a Szovjetunió elvtársi együttműködését, aktívabbá akarják tenni az együttműködés új formáinak és módszereinek bevezetését, különösen a tudományos­műszaki haladás kiemelt te­rületein. A találkozót az MSZMP és az SZKP kapcsolatait jel­lemző egység, szivélyesség és testvéri barátság légkörében tartották meg. Moszkvában. a Kreml kongresszusi palotájában pénteken folytatta tanácsko­zását a Szovjetunió Kommu­nista Pártjanak XXVII. kongresszusa. Mint ismeretes, a kongresszus első napján úgy döntöttek, hogy az első három napirendi pontról (az SZKP KB beszámolója és a párt feladatai, az SZKP programjának új szövegezése és az SZKP szervezeti sza­bályzatának módosítása) nem tartanak külön előadói be­szédeket, hanem azok lé­nyegét belefoglalják az SZKP Központi Bizottságá­nak politikai beszámolójába, amelyet a KB főtitkára, Mihail Gorbacsov február 25-én terjesztett elő. A pénteki napon az első felszólaló Viktor Csebrikov, az SZKP KB Politikai Bi­zottságának tagja, az állam­biztonsági bizottság elnöke volt. A Szovjetunió Állam­biztonsági Bizottsága, amely 1954-ben alakult, a szovjet társadalmat hivatott megvé­deni a külföldi hírszerző 1J i • ! i 1' f • ** •<w * ­Çy.jS ! f-'y •' ' '• . -jr- * X. A ...vjfeg • M| ! JH f it JJL B J frmA f muf b m %tâ §t * ^ in * JK*? r i ^¿S'iW \ ti * * ï "lit ' Jj V íf • • V, --í ^ * «ff^ 1 !lÍÍISII|Sil|l ; ¡èbsèÊêêè Itföí ? < • * '.' y * i if. -, * -, ­is ^^wWliiifllii® / ^liiiiM ' * • >.Y. 8W«Í?»h£Í2.-v•'•i • • ^ » > '. ,< -'• ; ' wÊÊÊm ' * ; - , Kádár János, az MSZMP főtitkára megtekinti Moszkvában, a kongresszusi palota csarnokában rendezett kiállítást szolgálatok, különböző kül­földi szovjetellenes közpon­tok és egyéb ellenséges ele­mek aknamunkájával szem-, ben. Viktor Csebrikov beszá­molt arról is, hogy az utób­bi időszakban több szovjet minisztériumban és orszá­gos hatáskörű irányítószerv­ben imperialista titkosszol­gálatok ügynökeit leplezték le. Olyan árulókat, akik fon­tos szolgálati titkokat szol­gáltattak ki külföldi szerve­zeteknek. Ezek az emberek a törvény által előírt szi­gorú, de megérdemelt bün­tetésben részesültek. Csebrikov emlékeztetett rá. hogy az utóbbi időben egyes nyugati körök nagyon sokat beszélnek a politikai és em­beri jogok, emberi szabadsá­gok szovjetunióbeli állító­lagos megsértéséről, s ezek kapcsán megalapozatlan kö­vetelésekkel, igényekkel áll­nak elő. Így akarják támo­gatni a szovjet állampolgá­rok között is előforduló árulók társadalomellenes te­vékenységét, ösztönözni eze­ket az embereket arra. hogy nyíltan ellenséges tevékeny­séget folytassanak. Nyugaton hősnek kiáltják ki mindazo­kat, akik fellépnek a szocia­lizmus ellen és sokszor meg­rögzött bűnözőket vesznek pártfogásba. Nyugati védelmezőik ki akarják vívni e személyek számára azt a jogot, hogy büntetlenül megsértsék a szocialista állam törvényeit. Ilyen jogot azonban mi soha senkinek nem adunk — szö­gezte le a szónok. Mint emlékezetes, az SZKP KB politikai beszámolójában kemény bírálat. hangzott el a közép-ázsiai Kirgízia párt­vezetése címére. Abszamat Maszalijev, a Kirgiz KP KB első titkára péntek délelőtti felszólalásában teljesen jo­gosnak ismerte el a kritikát. Rámutatott, hogy a köztár­sasági párt központi bizott­ságának hibájából minimá­lisra zsugorodott a helyi pártszervek szerepe, hibákat követtek el a káderpolitiká­ban, megsértették a. kollek­tív vezetés elveit. Az elkö­vetett hibákból levontuk a megfelelő tanulságokat — mondta Abszamat Maszali­jev. Az uráli (Jdmurtijában van az IZS márkájú gépko­csikat gyártó hatalmas ter­melési egyesülés, amelynek párttitkára, Jurij Lobov el­sősorban új típusok gyártása szükségességének szentelte felszólalását. Az üzem re­konstrukciójával kapcsolatos huzavonát ugyanúgy bírálat­tal illette, mint az egyik új típus céljára kidolgozott mo­tort, amely „nem tartozik a legjobbak közé". Birálta a kooperációs hibákat, amelyek lassítják az új típusokra va­ló áttérést. Szibériával, ennek a zord éghajlatú, de természeti erő­forrásokban hallatlanul gazdag vidéknek a problé­máit tárta a kongresszus elé Szergej Manya kin, az omszki területi pártbizottság első titkára. Rámutatott a Szibéria „hasznosítása" és „élettel való megtöltése" kö­zötti különbségre, arra, hogy az utóbbi feladatot keli, mégpedig nagyon ésszerűen és körültekintően megoldani. Szibéria „megfiatalodásá­val" egyébként sajátos ten­nivalók is jelentkeznek. Omszk lakosságának átlag­életkora jelenleg 31 év. Név szerinti bírálatot ka­pott a péntek délelőtti ülé­sen a közlekedésügyi mi­niszter első helyettese, „Mi­lyen felelősség ez az önre bízott ügyért, Bevzenko elv­társ?" — kérdezte a vitában felszólaló Alekszandr Szuha­rov, az egyik moszkvai met­róépitö brigád vezetője, fel­idézve, hogy miközben az új ötéves tervidőszakban 40 százalékkal több munkát kell elvégezniök a szovjet főváros metróépitöinek, a programok egyharmadához még mindig hiányoznak a tervek és a költségvetések. Szovjet Örményország vi­rágzásáról, a köztársaságok közötti együttműködés üd­vös hatásáról beszélt fel­szólalásában Karén De~­mircsjan, az örmény KP Központi Bizottságának el­ső titkára, öt Viktor Misin, a Komszomol Központi Bi­zottságának első titkára kö­vette a szónoki emelvényen Rámutatott, hogy a szovjet fiatalok méltó módon kive­szik részüket az ország tár­sadalmi és gazdasági fej­lesztéséből, a vezető ipar­ágak fel lendí téséből, a tech­nikai felújításból, de a Komszomol munkastílusán javítani kell. Emellett sok a nevelési gond, az ifjúság szabadidejének ésszerű és hasznos eltöltésével kapcso­latos probléma. Az élesen bíráló hangvé­tel folytatódott a szovjet kulturális miniszter, felszó­lalásában. Pjotr Gyemicsev, aki egyben póttagja az SZKP KB Politikai Bizott­ságának, kifakadt azok el­len a pénzügyi és tervező szervek ellen, amelyek a legutóbbi időkig a gazdaság­ra nehezedő, nem jövedel­mező terhet láttak a kultu­rális építőmunkában. Ma­gatartásuk következtében az elmúlt öt évben visszaesett a kulturális beruházások üteme. Gyemicsev miniszter elmondta, hogy a Szovjet­unióban jelenleg 622 szín­ház működik, ez kevesebb a háború előtti számnál. A miniszter ugyanakkor jelezte, hogy az országban immár meglehetősen sok olyan művészeti alkotás szü­letik, amelyek az új típusú kezdeményező szellemet mu­tatják be, segítik az előre­haladást fékező tényezők felszámolását. Szemjon Grosszu, a Mol­dovai KP KB első titkára a köztársaság ötéves tervének teljesítését elemezve szóvá tette, hogy a részleges elma­radás egyes pártszervezetek formális munkastílusára, a döntési bátorság hiányára vezethető vissza, ami külö­nösen az intenzív gazdálko­dásra való áttérésben okoz következetlenséget. Egy üzbegisztáni bentlaká­sos iskola igazgatónője, Mar­jam Jakubova szólalt fel ez­után. Ez a hatgyermekes idős asszony, aki három és fél évtizede dolgozik a pe­dagóguspályán, visszatért a politikai beszámolónak arra a részére, amelyben a párt­szervezetek szerepének és felelősségének fokozásáról (Folytatás a 2. oldalon.) Ülést tartott az Elnöki Tanács Március 20-án összeül az Országgyűlés A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Az Alkotmány 22. pa­ragrafusának (2) bekezdése alapján március 20-án, csü­törtökön 10 órára összehívta az Országgyűlést. A Minisztertanács indítvá­nyozza, hogy az Országgyű­lés tűzze az ülésszak napi­rendjére az illetékekről, to­vábbá a sajtóról szóló tör­vényjavaslatokat, valamint a beszámolót az építő- és épí­tőanyag-ipar helyzetéről. Az Elnöki Tanács, a kor­mány előterjesztése alapján, módosította a társadalom­biztosításról szóló törvény egyes rendelkezéseit. Az új jogszabály szigorítja az üze­mi baleset megállapításának feltételeit. Nem tekinthető a jövőben üzeminek az olyan baleset, amely a sérült ittas­sága folytán, vagy a munka­helyi feladathoz nem tarto­zó, engedély nélkül végzett munka során következik be. A testület a szabálysértési felelősségre vonás gyorsítása és hatékonyabbá tétele cél­jából módosította a szabály­sértésekről szóló törvény el­járási szabályait, s felemelte néhány — a társadalomra fokozottan veszélyes — sza­bálysértés esetén kiszabható pénzbírság felső határát. Az Elnöki Tanács a to­vábbiakban személyi kérdés­ben határozott, bírákat mentett fel és választott meg. (MTI) Termelés és biztonság Bányászvezetők, tanácskozása Az Ipari Minisztériumban pénteken iparági tanácsko­zást tartottak az idei felada­tokról a szén-, érc- és ás­ványbányászati vállalatok vezetői. Czipper Gyula mi­niszterhelyettes elmondotta, hogy az idei széntermelésii előirányzat 24 millió tonna, s ebből a lakosságnak ötmil­liót szállítanak, amelyből 1,8 millió tonna a brikett. A miniszterhelyettes utalt arra, hogy a bányászok áz utóbbi időben több fóru­mon kérték a szabadnapi termelés leállítását. Bejelen­tette: az Ipari Minisztérium, a Bányaipari Dolgozók Szak­szervezete és az Országos Bányamúszaki Főfelügyelő­ség megállapodott abban, hogy március l-jétől vissza­vonásig felfüggeszti a szén­bányákban a szabadnapi termelést. Kérte azonban a szénbányászati vállalatok vezetőit. úgy szervezzék meg a munkát a fő munka­időben, hogy a szabadnapi termelés hiánya miatt ne csökkenjen a bányák terme­lése, és teljesítsék az idei tervet. Ezt elősegíti, hogy a bányászat munkaerőgond­jainak megoldását segítő kormányzati intézkedések, kedvezmények jótékony ha­tása máris több bányában érezhető, ugyanis újabban sok az új jelentkező. Az is sokat segít, hogy az idén a föld alatt dolgozó bányászok tízszázalékos bérfejlesztés­ben részesülnek, tehát nincs akadálya annak, hogy a ma­gas teljesítményt hasonlóan magas keresettel honorálják. A miniszterhelyettes azon­ban nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy a mun­ka hatékonyságának növelé­se során tartsák állandó és legfontosabb feladatnak a bányabiztonságot, annak fej­lesztését. Gondoskodjanak a szükséges biztonságtechnikai felszerelésekről és a gyakori ellenőrzésről is, továbbá szi­gorúan követeljék meg a lankadatlan figyelmet., a fe­gyelmezett munkát. Gépek, motorok javítása Schmidl Andrea felvétele A hűtőszekrények, hűtőgépek és klímaberendezések javí­tása, szerelése a hideg ellenére is sok munkát ad a szegedi. Moszkvai körúti elektromos szövetkezet dolgozóinak. Még villanymotorok tekercselésével és szivattyúk felújításával is foglalkoznak. Képünkön: a hűtőszekrény moiorjanak az ellenőrzése látható

Next

/
Thumbnails
Contents