Délmagyarország, 1986. február (76. évfolyam, 27-50. szám)

1986-02-01 / 27. szám

fil l ui, VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK 76. évfolyam, 27. szám 1986. február 1, szombat A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Havi előfizetési díj: 43 forint Ara: 2.20 forint A Központi Statisztikai Hivatal jelentése A gazdaság és a társadalom fejlődéséről a VI. ötéves tervidőszakban és 1985-ben A VI ötéves tervidőszak, han tovább erősödtek a szo­cialista társadalom műszaki és gazdasági alapjai, gyara­podott a nemzeti vagyon. A lakosság jövedelme és fo­gyasztása emelkedett, élet­körülményei javultak. A népgazdaság egyensúlyi hely­zete az időszak folyamán kedvezőbb lett, ezen belül a külgazdasági egyensúly lényegesen javult. A külke­reskedelmi mérleg az 1980 évi jelentős passzívummal szemben 1985-ben mind ru­bel-, mind nem rubel elszá­molásokban aktívummal zá­rult. Ezt a társadalmi ter­melés hatékonyságának némi javulása, valamint a nem­zeti jövedelem növekedése mellett a belföldi felhaszná­lás visszafogása tette lehe­tővé Az ötéves terv a nemzeti jüvedelem 14-17 százalékos növelését irányozta elő. Az éves tervek, a külső és a belső feltételek változása miatt, mérsékeltebb növe­kedési ütemet tűztek ki cé­lul. 1985-ben a nemzeti jö­vedelem kb, 840 milliárd forint volt, volumenben 7 százalékkal több az 1980. évinél és kb. 1 százalékkal kevesebb, mint 1984-ben. Az előző évitől legnagyobb mér­tékben a mezőgazdaság és az építőipar termelése ma­radt el. A bruttó nemzeti termék volumene öt év alatt 9 százalékkal emelke­dett. A külgazdasági egyensúlyt nehezebb körülmények kö­zött kellett javítani, mint amilyenek a terv jóváha­gyásakor előreláthatok vol­tak. A tervidőszak folyamán eszközölt intézkedések és a gazdálkodó szervek erőfeszí­tései eredményeképpen 1982­től a külgazdasági kapcso­latok minden évben kiviteli többlettel zárultak Az 1985. évi kiviteli többlet a terve­zettnél és az előző évinél is kisebb, mintegy 22 milliárd forint lett A belföldi felhasználás, azaz a fogyasztás és felhal­mozás együttes volumene 1985-ben mintegy 4 száza­lékkal kevesebb volt az öt évvel korábbinál és megkö­zelítette az 1984. évi szintet 1985-ben az egy lakosra jutó reáljövedelem 7-8 szá­zalékkal volt magasabb az 1980. évinél. A reálbér csök­kenése 1985-ben megállt és színvonala mintegy 5 száza­lékkal alacsonyabb volt az öt évvel korábbinál A reál­jövedelem emelkedése az egyéb munkajövedelmek és különösen a társadalmi jut­tatások növekedéséből szár­mazóit. A lakosság fogyasz­tása 1980-tól 1985-ig kb. 7 százalékkal emelkedett. Mínd a reáljövedelem, mind a fogyasztás növekedése lé­nyegében megfelelt a ter­vezettnek. , A felhalmozás az 1985 évben sem emelkedett s így öt év alatt a nettó felhal­mozás volumene jelentősen, a bruttó felhalmozásé kisebb mértékben csökkent A VI. ötéves terv idősza­kában az aktív keresők szá­ma folyamatosan csökkent, öt év alatt 2,7 százalékkal. Az anyagi ágakban ennél nagyobb, 4,9 százalék volt a létszámcsökkentés, míg a nem anyagi ágakban 7,2 százalékkal nőtt a keresők száma. Ezenkívül mérsé­kelte a munkaidőalapot a törvényes munkaidő csök­kentése az ötnapos mun­kahétre, majd több ága­zatban a 40 órás mun­kahétre való áttéréssel. A munkaidőalapot növelte viszont a kiegészítő tevé­kenység terjedése. A terme­lés növekedését a munka­termelékenység emelkedése biztosította, amely az anya­gi ágakban ót év alatt mint­egy 10 százalékkal nőtt. A beruházások csökkenése miatt a népgazdaság álló­eszköz-állománya a nyolcva­nas években évi átlagban mintegy 4 százalékkal nőtt, lassabban, mint az előző öt­éves tervidőszakban. A ter­melés ennél mérsékeltebben növekedett, így az állóesz­közök kihasználásának haté­konysága egészében romlott. Emellett egyes, főleg feldol­gozó ipari ágazatokban — pl. a gépiparban, a vegyiparban, a könnyűiparban — javult az eszközkihasználás. A tervidőszak elején a ter­melés anyaghányada csök­kent, 1985-ben azonban el­érte az 1980. évi szintet. Az anyagfelhasználás alakulá­sában nagy szerepe volt az energiafelhasználásnak. Az anyagi ágak energiafelhasz­nálása 1985-ben 3,8 száza­lékkal kevesebb volt az öt évvel korábbinál, az egy­ségnyi termelésre jutó ener­giafelhasználás kb 10 szá­zalékkal csökkent. A népgazdaság összes ener­giafelhasználása, a lakosság, valamint a kommunális és egyéb nem anyagi ágazatok fogyasztásának növekedése miatt emelkedett, öt év alatt 5,1 százalékkal. Az energia­forrásokon belül a hazai termelés aránya 1984-ig fo­kozódott, az importé csök­kent 1985-ben a rendkívül hideg tél miatt ismét na­gyobb import vált szüksé­gessé. A termelés importigényes­sége mérséklődött, a terme­lés 1 százalékos növekedé­sére jutó importnövekedés a VI ötéves tervidőszakban kisebb volt, mint az előző öt évben Az elmúlt ót évben a ter melés szervezetében és a gazdálkodó szervezetek tevé­kenységében jelentős átala­kulás ment végbe a rugal­masabb alkalmazkodóképes­ség érdekében. A valós igé­nyek kielégítésére emelke­dett a kisvállalatok és egyéb kisebb termelő szervezetek száma, részben a meglevő nagyvállalatok egyes rész­legeinek önállósulása útján Üj típusú gazdasági szer­vezetek is létrejöttek, és nö­vekedett a magánkisiparo­sok száma. Ezzel egyidejű leg a gazdálkodó szerveze­tek tevékenysége sokrétűb­bé vált. Főleg a mezőgazda­sági és az építőipari szer­vezetek végeztek növekvő arányban az alaptevékeny­ség mellett más munkát. A népgazdaságban létre­hozott összes jövedelem öt év alatt folyó áron több mint 40 százalékkal emelkedett. A jövedelemnövekmény 4/5-e az árszínvonal emelkedésé­ből származott. A külkeres­kedelmi cserearányok rom­lása csökkentette a jöve­delmeket. A bruttó munka­jövedelmek növekedése egyenletesebb volt, mint a tisztajövedelemé. A gazdasá­gi szféra egészéből a költ­ségvetésbe központosított jövedelem hányada emelke­dett. Az állami költségvetés egyensúlya 1984-ig javult, ez azonban 1985-ben nem foly tatódott. A tervidőszak folyamán az állami szektor aránya vala­melyest csökkent, a szövet kezeti szektoré emelkedett Az időszak végén a nemzeti jövedelem 94—95 százalékát a szocialista szektor állítot­ta elő, ahol az aktív keresők mintegy 95 százaléka dolgo­zott. A gazdasági fejlődés főbb mutatói: 1985. év 1985. év 1984. év 1980. év százalékában százalékában Nemzeti jövedelem kb. 99 kb. 107 Belföldi felhasználás 99,5­-100 96—97 Ipari termelés 101 112 Országos építési-szerelési tevékenység 95 88 Mezőgazdasági termékek termelése 94 112 a) Egy lakosra jutó reál­jövedelem 101 --101,5 107—108 Lakosság fogyasztása 101 ­-101,5 107 1981—1985. 1985. év év összesen Szocialista szervek be­ruházása, milliárd Ft 190 --191 kb. 935 Lakásépítés, 1000 db 72,5 370 a) 1981—1985. évek átlaga százalékában. az 1976—1980. évek átlagának II termelés és a ráfordítások alakulása Az ipari termelés öt év alatt 12 százalékkal, az utol­só évben 1 százalékkal nőtt. A VI. ötéves terv 19—22 szá­zalékos növekedést irány­zott elő. Az ipar nemzeti jö­vedelemhez való hozzájáru­lása öt év alatt a bruttó termelésnél valamivel gyor­sabban nőtt, de 1985-ben ez a cél nem valósult meg. Az ötéves terv céljainak megfelelően az ipari termé­kek értékesítésében emelke­dett az export aránya. 1985­ben rubelviszonylatban 38 százalékkal, nem rubelelszá­molásokban 14 százalékkal több ipari terméket expor­táltak, mint 1980-ban 1985­ben azonban a rubelben el­számolt kivitel gyors növe­kedése mellett a konvertibi­lis valutákban elszámolt ki­vitel csökkent Ebben jelen­tős szerepe volt az élelmi­szeripari termékkivitel visz­szaesésének Belföldre az ipar öt év alatt 4 százalékkal növelte értékesítését. Ezen belül a lakosságnak eladott termé­kek-mennyisége 11—12 szá­zalékkal, a beruházási célú és a termelőfelhasználást szolgáló értékesítés 4, illet­ve 1 százalékkal nőtt Az ipar anyagellátása az ötéves tervidőszak folyamán — az egyensúlyi követel­mények elsőbbsége miatt — változó volt. 1985-ben a fo­kozódó import a korábbiak­nál jobb feltételeket biztosí­tott a termelők számára. Energiagondok a szokatla­nul hideg 1984/1985-ös tél folyamán akadályozták a termelést Az egyes ipari ágazatok, szakágazatok fejlődése dif­ferenciált volt. Az ipari ter­melés kb. kétharmadát kép­viselő szakágazatok terme­lése öt év alatt kisebb-na­gyobb mértékben bővült, egyharmaduké nem válto­zott vagy csökkent. A köz­ponti fejlesztési programok által felölelt területek több­ségénél a termelés fejlődé­si üteme meghaladta az ipa­ri átlagot. A terv előirány­zatától eltérően a termék­megújítás lassú volt. Az iparban foglalkoztatot­tak száma öt év alatt több mint 100 000 fővel, 7 szá­zalékkal csökkent. 1984-ben és 1985-ben a létszámcsök­kenés, a korábbi évi 2—3 százalékról 0,5—0,6 száza­lékra mérséklődött A lét­számcsökkenés lassulásában szerepe volt a vállalati gaz­dasági munkaközösségek megjelenésének. Az 1981—1985. években az ipari termelés hatékonysá­ga javult. A javulás főként a tervidőszak első négy évét jellemezte, és lényegében e munkatermelékenység nö­vekedéséből származott Az egy foglalkoztatottra jutó termelés 1985-ben 18 száza­lékkal magasabb volt az 1980. évinél. Az egy órára számított termelés öt év alatt 33 százalékkal nőtt. Az energiaforrások között a szénhidrogének aránya az 1980. évi 63,6 százalékról 1985-ben 59,9 százalékra csökkent, úgy, hogy a kő­(Folytatás a 2 oldalon) Ülést tartott az Elnöki Tanács A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. A testület a Miniszter­tanács előterjesztése alapján módosította a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. számú törvényerejű rendeletet, és szélesítette a jogtanácsosi tevékenység kö­rét. A jövőben — az ügyvé­di és a szabadalmi ügyvivői munkaközösségek mellett — jogtanácsosi munkaközössé­gek is végezhetnek gazdasá­gi, vagy műszaki kutatás­sal, fejlesztéssel, valamint iparjogvédelmi alkotások hasznosításával kapcsolatos szervezői tevékenységet. Az Elnöki Tanács megtár­gyalta az 1985-ben elinté­zett állampolgársági ügyek tapasztalatait. Megállapítot­ta. hogy az ügyekben hozott döntéseket a belügyi, a ta­nácsi és külképviseleti szer­vek a törvényes rendelkezé seknek és az állampolgár­sággal összefüggő nemzet közi szerződések előírásai nak megfelelően készítették elő. A megalapozott előter­jesztések elősegítették, hogy a döntésekben érvényre jus­sanak az egyéni, a köz- és az állami érdekek. Megtárgyalta a testület a múlt évben elintézett ke­gyelmi ügyek tapasztalatait. A döntések előkészítését az igazságügyi szervek körül tekintően végezték. Érvé­nyesült az az alapelv, hogy a bíróságok által kiszabott büntetést végre kell hajtani így csak különös méltány­lást érdemlő, humánus okokból gyakoroltak kegyel met. Az Elnöki Tanács a to vábbiakban kinevezésekről határozott, bírákat mentett fel és választott meg. (MTI) M agyar—szovjet kulturális egyezmény Az 1986— 1990-es évekre szóló magyar—szovjet kor­mányközi kulturális mun­katervet írt alá pénteken a Külügyminisztériumban Bé­nyi József külügyminiszter­helyettes és Borisz Ivanovics Sztukalin, a Szovjetunió bu­dapesti nagykövete. Az új munkatervben meg­határozták a tudományos, oktatási, művészeti, kulturá­lis területeken a két ország kapcsolatainak bővülését, az együttműködés elmélyülé­sét elősegíti programot. Az egyezmény összhangban van a Magyar Ijlépköztársaság és a Szovjetunió 2000-ig szó­ló gazdasági és műszaki­tudományos együttműködési hosszú távú fejlesztési prog­ramjával és a KGST tudo­mányos-műszaki fejlesztési komplex programjával. Jelentős politikai esemé­nyeket és évfordulókat ün nepelünk meg együtt. Ma­gyarországon bemutatják az SZKP XXVII. kongresszusá­nak tiszteletére készült szov­jet kiállítást. Az egyezmény lehetővé teszi, hogy Moszkván kívül több szovjet városban — Leningrád, Ungvár — ma­gyar pedagógusok segítsék a magyar nyelv oktatását, és a Szovjetunióból is érkezzenek hazánkba orosz nyelvtaná­rok A szakosztályok munkájáról tárgyalt a SZAB Kibővített ülést tartoU tegnap, pénteken délután a Szegedi Akadémiai Bizott­ság. A tanácskozáson részt vettek a régióban dolgozó akadémikusok, a szakosz­tályok vezetői, a megyéit párt- és tanácsi szerveinek irányítói Grasselly Gyula akadémikus, a SZAB elnöke köszöntötte a résztvevőket, akik egy perces néma fel­állással adóztak a közel­múltban elhunyt Cserháti István emlékének A SZAB elnöke tájékoz­tatta az egybegyűlteket az újjáalakulás óta eltelt idő­szakban kezdeményezet ak­ciókról, programokról Meg­állapította, hogy a tudomá­nyos munka előtérbe kerü­lése és a VII ötéves terv előkészítése az eddigieknél jelentősebb feladatokat ró a kutatókra A SZAB kezde­ményezte a székház rekonst­rukcióját, a tervek szerint a munkálatok még ezévben elkezdődnek. Megkezdődtek a testület megalakulásának negyedszázados évfordulójá­ra az előkészületek, s bi­zottság alakult a regionális műszerpark koncepciójának kidolgozására. Folynak az együttműködési megállapo­dások előkészületei az MTSZ-szel; a TIT-tel, a Bács-Kiskun és a Csongrád Megyei Tanáccsal. Ezt követően döntöttek a szakbizottságok személyi összetételéről, értékelték az eddigi szakirányú tevékeny­séget és jóváhagyták az idei munkaterveket Elfojtották a gőzkitörést Fábiánsebestyénben teg­nap. pénteken délután 46 napig tartó kemény küzde­lem után elfojtották a for­róvíz- és gőzkitörést. A 4 ezer 239 méteres mélységből föltört forró víz és gőz 360 atmoszféra. nyomással zúdult föl; útját az új, 700 atmosz­féra nyomásnak is ellenálló kitörésgátló, illetve a kútba juttatott nagy mennyiségű iszap zárta el. Ez a kitörés végleges elfojtását jelenti à i l

Next

/
Thumbnails
Contents