Délmagyarország, 1985. október (75. évfolyam, 230-256. szám)

1985-10-01 / 230. szám

Az Országgyűlési Könyvtár állományából tőrölve VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! DELMAGYARORSZAG 75. évfolyam, 230. szám 1985. október 1., kedd A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Havi előfizetési díj: 43 forint Ara: 1.80 forint Kádár János és Gustáv Husák baráti munkatalálkozója Az MSZMP főtitkára és kísérete hazaérkezett Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára Gustáv Husáknak, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága fótitkárának, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság el­nökének meghívására baráti munkalátogatásra hétfőn reggel Prágába utazott. Kí­séretében volt Szűrös Má­tyás, az MSZMP Központi Bizottságának titkára és öszi István, a KB osztályve­zető-helyettese. A búcsúztatására a Feri­hegyi repülőtéren megjelent Németh Karoly, az MSZMP főtitkárhelyettese. Havasi Ferenc, Övári Miklós, a Po­litikai Bizottság tagjai, a Központi Bizottság titkárai; Berecz János, Horváth Ist­ván és Pál Lénárd, a Köz­ponti Bizottság titkárai, to­vábbá Kótai Géza, a KB le tiszteletére, amelyen részt Kádár János és Gustáv külügyi osztályának vezetője, vettek a csehszlovák párt- Husák megelégedéssel álla­Kamara János belügyminisz- és állami élet vezető képvi- pította meg. hogy a ma­ter a KB tagjai Vrbán Lajos selői. gyar—csehszlovák kapcso­közlekedési miniszter, Horn Kádár János a délutáni latok magas szintűek és tar­Gyula, a KB tagja, kül- órákban látogatást tett a talmasak. a marxizmus—le­ügyminisztériumi állam- prágai magyar nagykövetsé- ninizmus és a szocialista in­titkár. Jelen volt Ondrej gen, ahol szívélyes légkörű ternacionalizmus elvei alap­beszélgetést folytatott a ján sokoldalúan gazdagod­diplomáciaj képviselet veze- nak és kedvezően járulnak hozzá a két ország szocialis­ta fejlődéséhez! Megerősí­tették. hogy a két párt szi­lárd törekvése a kölcsönösen előnyös kapcsolatok további elmélyítése az élet vala­17 I n-1 tzn 17 n 1 kára Gustáv Husáknak, mennyi területén. Nagy je­JTu ku Csehszlovákia Kommunista lentőséget tulajdonítottak Pártja Központi Bizottsága annak, hogy mindkét ország főtitkárának, a Csehszlovák a gazdasági fejlődés gyorsí­Kádár János és Gustáv Husák ?, tárgyalások előtt Durej, a Csehszlovák Szo cialista Köztársaság magyar­országi nagykövete. Kádár János és kísérete hétfőn délelőtt megérkezett Prágába. Kádár Jánost és kíséretét Prága ruzynei Gustáv Husák. valamint tő beosztású diplomatáival. * A látogatásról az MTI je­lentette: repülőterén _ Kudar a. Magyar , Szociahsa Munkáspárt fotit­nökségének tagja, a KB tit­kára fogadta. Jelen volt Kovács Béla, hazánk prágai Szocialista Szövetségi Köz- tására. a népgazdaság terv­társaság elnökének meghivá- szerűségének és a termelés sára 1985. szeptembenr 30- hatékonyságának növelésé­án baráti munkalátogatást re, a szocializmus társadal­tett a Csehszlovák Szocialis­ta Köztársaságban. A szívélyes, elvtársi légkö­rű megbeszélések során a két párt vezetője kölcsönösen tá­nagykövete. aki ott csatla kozott a küldöttséghez. • Kádár János, a prágai vár dísztermében átadta Lubo­mír Strougalnak a Magyar Népköztársaság rubinokkal ekesitett Zászlórendje kitün- jékoztaUa egymást az"orszá­letest, amelyet az Elnöki Ta- gaikban folyó szocialista ép.­nács hatvanadik születésnap- tőmunkáról. Kádár János ál­ja alkalmából adomanvozott tekintést adott az MSZMP a csehszlovák kormanyfonek. xill. kongresszusa határo­A magas kitüntetés átadá- zalainak végrehajtásáról, sakor mondott beszédében Gustáv Husák ísmertet­Kádár János emlékeztetett te a CSKP XVII. hogy a magyar—cseh- kongresszusa előkészítésé­nek menetét. Megvitatták a arra szlovák együttműködés fej­lődésében meghatározó sze­repet töltenek be a cseh és a szlovák kormány tagjai, s különösen kimagaslóak Lu­bomir Strougalnak. a cseh- zoküzj he, valamint szlovák szovetsegi kormány aomzeW<ozj kommunista elnokenek erdemei, amelye ket a szocialista országok kérd élen ÖL egységének erősítése, vala­mint hazánk és Csehszlová­kia testvéri barátságának, sokoldalú együttműködésé­nek elmélyítése terén kifej­tett tevékenységével szerzett. Válaszában Lubomír Strou­gal köszönetet mondott a magas elismerésért, és ki­jelentette. hogy ez további ösztönzést jelent számára a két ország együttműködése, és testvéri barátsága erősí­tése érdekében kifejtendő további munkához. A kitüntetés átadásán je­len volt Gustáv Husák, vala­mint a CSKP KB elnökségé­nek tagjai, a KB titkárai ós a titkárság tagjai. Valamint a Kádár János kíséretében le­vő Szűrös Mátyás és Kovács Béla, hazánk prágai nagylko­vete. Gustáv Husák ebédet adott Kádár János és kisére­mi vívmányainak, eszmei és szellemi értékeinek kibonta­koztatására törekszik a kö­zös tapasztalatok, a szocia­lista építés általános tör­vényszerűségei. és a nemzeti sajátosságok figyelembevéte­lével. Megbeszéléseik során megkülönböztetett figyelmet fordítottak a Magyar Nép­köztársaság és a Csehszlovák Szocialista Szövetségi Köz­társaság közötti gazdasági két marxista—leninista párt és - műszaki-tudományos és baráti ország együttműkö- együttműködésre. Kedvezően désének helyzetét és fejlesz- értékelték az 1986—1990. kö­tésének lehetőségeit. Véle- zötti évekre szóló népgazda­ménycserét folytattak a nem- sági tervek eredményes a egyeztetését, ami az árucsere €S további dinamikus növelé­munkásmozgalom időszerű (Folytatás a 2. oldalon.) Terem, gép, ügyesség Kölcsönös elönyök Sokféle szerződésről hal- Okos dolgokban általában lőszövetkezettel közösen ki­lottam eddig. Néhányat ma- könnyű megegyezni. Feltéve segítő üzemet létesít. A gam is kötöttem: munka- persze, ha a dolgok nem téesz egy istállót vállalásit és házasságit pél- kerülnek pénzbe. A község át dául. (Megnemtámadásit, és a gyár vezetői elhatároz­sajnos, nem.) Arról viszont, ták: munkás-paraszt talál­hogy mii-e szerződhet egy kozókat szerveznek; a Bánát alakított üzemcsarnokká. Húsz ember munkahelye lesz ez. Hálót fognak konfekcionál­ni. Ahogyan Frányó József, falu egy gyárral, mindeddig együttes, a citerazenekar és a gyár igazgatója elmondta: fogalmam sem volt. Nem is az asszonykórus fellép a ehhez a munkához három nagyon lehetett, mert ez az gyár rendezvényein; a gyár dolog kell: terem, varrógép .... ...... . , szocialista brigádjai patro egyuttmukodes. forma mm- ná)ják Deszk bülcsődéjét és den bizonnyal nóvum. óvodáját; sportnapokat tar­A levél szűkszavú volt. tanak közösen Tudatta, hogy ez év február- sportcentrumban. és kézügyesség. A helybé­lieknek azért előnyös a meg­állapodás, mert néhány dol­falusi gozni akaró lánynak, asz­szonynak nem kell a vá­jában pártbizottság alakult A szándék világos. Köze- rosba utaznia, a gyárnak meg azért, mert ilyen mun­kát nagyüzemi körülmények között nem érdemes végezni. Nem volna elég hatékony. A szerződés tehát meg­köttetett. Ilyen is van már; Deszken, s hogy ez a testület lebb akarnak kerülni egy­szivén viseli a község vá- máshoz. Segíteni akarnak rosban dolgozó polgárainak egymásnak. Ki mivel tud ... sorsát. A közeli faluból leg- Az igazán fontos dologról többen az újszegedi szövő- azonban Deszken értesüllem gyár kapuján lépnek be a falu és a gyár vezetőinek munkakezdéskor. Keresték megbeszélésén. Az újszegedi falu és gyár közötti. Lehetne hát a kapcsolatot az otta- szövőgyár 1986. január else- több is. niakkal. jén a helybéli Maros Terme- P. F. Álgyőn Népművelés, ház nélkül Sorba kérdezik újra meg üvege otthon maradt, kap le rendbe hozni (netán bő­újra a népművelők, mi egyet kölcsön. Hamar tele viteni is), aztán az öregek szükség van a társadalmi lesz a csöpp terem, noha otthonán a sor. Mind az öt­vezetőségekre. ha úgyis ott még háromnegyed óra múl- venöt jelenlevő erre szavaz. van az igazgató, néha egy- va is érkeznek néhányan, most, de föltehető, hogy két munkatársa is. Ha dön- Meg is kapják a magukét, nem rajtuk múlik csupán. teniük kell akármiben, tud- valaki szóvá teszi, legyenek .avasl-)nk u rönködnek nak dönteni. Az a kevéske máskor pontosabbak. Az a közben kit keUen^úiravá­pénz pedig, ami a közmű- valaki persze nem gondolt ^en krt kellene^ujra va vetődésre fordítható, egye- bele, hogy nem a notórius las/_tan^,J*?g0_z*_,.a_fA" veiodesre toraitnaio, egye- ueic, ..cm. U nuw.m., . ... , amelv szerjnt dü, is el tudják költenk A ülésezők jöttek ™st azok f^.^mindenkiLk i t a harmadik szempont ped.g: mkabb ak knek a délután he]ye> flk| fontös hivatalt is betölt, és pénz fölött is ren­delkezik, de az újabb is: csak az legyen, akinek szí­ve jobbik fele a népműve­léssel van tele. A falu párt­titkára megköszöni a kapa­citálást. de nem fogadja el, és visszalép az új tanácstag is. Van nekik elég dolguk, az értekezleteket se bírják szusszal, pedig dolgozniuk is kellene. Maradnak viszont. akármilyen funkciót tölt is hat óra irtózatosan korán be az illető a civil életben, van még. Kárba addig se annak a belső törvényei veszik az idő, filmet vetite­semmiképpen nem húzhatók ntk a gyevi búcsúról, utána rá a művelődési házak napi pedig bele-belekóstolnak a gyakorlatára. Aki mindezt búcsúról készült, vége sin­okosan végiggondolja, hamar csen képmagnós fölvételbe, jut a következtetésre: sem- A film technikai hiányossá­rm szükség rájuk. gck miatt néma, az igazga­.. tó kommentálja. Hát ezek Algyon mégis a lehető ^g kicsodák? Köcsögkalap, legjobban működik a tarsa- kcbak, munkásruha, koszo­d;.tm: vezetőség. Azért is furcsa ez. mert művelődési ruslanyoknak való finom ol- akik csak ide kötelezték el háza jószerivel nincs is. főzet, a menet élén az ame- magukat. Olyanok is, akik Nagytermét életveszélyessé rikai zászló. Szegény ameri- már húsz esztendeje dolgoz­nyilvánitották. rendbe hoza- kaiak! Náluk ez a folklór? nak a népművelésért. Az. is talára azóta sincsen pénz, . , , , csak jó szándék, csoportjai Beszámoló nélkül egyetlen «J dolog, hogy a párttitkár szerteszéjjel dolgoznak. Bát- gyűlés el nem képzelhető, magánkisiparost mer ajún­ran ki lehet mondani, ezt a föláll tehát az igazgató, és iaru maga helyett. Ennyire ház nélküli házat a társa- elmondja ami az öt évről ci;Jódnak kötöttségeink, dalmi összefogás tartja élet- ernondhato. Fölösleges pe­ben. Most választják öt évre d.g mondania, aki itt van, Csaladiasnak indult a ve­a vezetőséget, üljünk be mind tudja. Többször visz- zetóségválasztás, és meg is szatér mondókájába ez a maradt annak. Akit újként formula: Bízunk és remé- jelöltek, szabódik először, de Segítség Berhidának Folyamatos a lakóházak helyreállítása hozzájuk! ak'!ehentLtzi » Iáhábteitíátnkeíl iünk "yenkor mindig a húz látható örömmel elvállalja. frnia mint akármelyik köz- áldatlan állapotáról és a Szinte naponta itt van. min­gyűTésen Akinek a szem- rt'ndbe hozatalra kapott ígé- denrö, tud, és mindenről gyűlésén. AkineK a szem retekrö, van szó Meg keH vélem(1,nye is van> söt aka_ pedig értenie mindenkinek, rata is, hogy ami eddig nem hogy egy darabig a Somogyi- jól volt, ezután jobb legyen, könyvtárra adta a pénzét a Üjra elhangzik a bízzunk és város, és a színházra, ha reméljünk; az is, hogy majd maradt, mást nem tehetett, meglátjuk, hogyan boldogul Elhangzik javaslatként, ha ez a falu művelődési ház beüt a településfejlesztési nélkül, de nagy-nagy aka­hozzájárulás, legelőször a rattal. művelődési házat kell belő- Horváth Dezső A földrengéstől legjobban Berhidán a hét végén be- lad a lakóházak helyreállí­sújtott Berhidán a hét vé- fejezték hat, egy-egy család tása. A térségben eddig gén több száz társadalmi se- nak ideiglenesen otthont adó összesen száz tanácsi bérla­gitő dolgozott a kárt szen- ház villany- és vízvezeték- kást és több mint 550 sze­vedett épületek helyreállítá- szerelési munkálatait. Októ- mél i tulajdonban lev6 há_ san. Vasarnap a miskolci ber 6-tol ide költözhetnek közlekedési vállalatok dol- azok a családok, amelyeknek zat allll°ttak helyre, gozói és a néphadsereg ka- a lakóházainál legalább egy, Berhidán hétfőtől ismét tonái segédkeztek Berhida „ „ , . m . , , , „,, . , 150 társadalmi segítő látott három utcájában a kisebb vasy harom hetet kel1 do1" munkához, aki 3-5 napot sérülést szenvedett lakóhá- gozni. ajánlott fel a helyreállitás­zak helyreállításában. A Az epicentrumon, Berhidán hoz. Peremarton'ban, a nagyközségben társadalmi és Peremartonon kívül. a Veszprémi Építőipari Válla­összefogással összesen tobb tágabb térségbén, Balaton- lat szervezésében e héten mint száz. személyi tulajdon- almádiban, Balatonkenesén, 300-400 lengyel építömunkás ban levő házat tettek bizton- Balatonfúzfőn és Balatonfö- kezdi meg tervszerűen a ságosan lakhatóvá. kajáron is folyamatosan ha- helyreállító munkát. Liftkonferencia A Magyar Elektrotechnikai ber vesz részt, öt témakör­Egyesület felvonómunka-bi- ben 42 előadás hangzik majd zottsága, az Építésügyi és el a felvonók és mozgólép­Városfejlesztési Miniszteri- csők létesítésének és fenn­ummal és a hazai felvonó- tartásának kérdéseiről. Kii­ipari vállalatokkal közösen lönleges célja a konferen­tegnaptól október 3-ig, ciának, hogy a jelenlegi is­„Lift 2003" elnevezés- meretekre alapozva megha­sel nemzetközi kon- tározza a 10-15 év múlva, ferenciát rendez. A tanács- tehát az ezredfordulón al­kozáson mintegy 80 külföldi, kalmazandó felvonók fejlesz­valamint 17 hazai szakem- tési feladatait.

Next

/
Thumbnails
Contents