Délmagyarország, 1985. június (75. évfolyam, 127-151. szám)

1985-06-01 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 75. évfolyam, 127. szám 1985. június 1., szombat A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA f fíavLelőfizetési díj: 43 forint Ára: 2.20 forint Virágok a katedrán C sokonai Vitéz Mihály, Arany János, Babits Mi­hály, és így sorolhatnánk tovább a halhatatla­nokat, akiknek neve fémjelzi a „nemzet nap­számosainak ', a magyar nevelőknek nepcs táborát. Tanítani történelmi hivatás volt sokszor e hazában, omladozó várbörtönök sötét kazamatái beszélhetnének arról, mi várt azokra, akik magyar nyelven a magyar nep függetlenségéért szálltak síkra a katedráról, akik a könyvet fegyverrel felcserélve, diákjaikkal együtt beálltak Rákóczi, Kossuth zászlai alá. Pedagógusnak lenni ma is sokkal többet jelent, mint elmondani és elmondatni a napi lecket. A ta­nítók, tanárok kezében van a jövő nemzedék jelle­mének formálása, a tudományok terjesztésének mér­hetetlen lehetőségei. Hiszen egy-egy lelkes és hozzá­értő tanár kiváló szakemberek százait bocsáthatja szárnyra pályafutása alatt, egy életre megszerettet­heti tanítványaival az irodalmat vagy a társadalomtu­dományokat. Ehhez azonban világnézetileg elkötelezett pedagógusok kellenek, mert a gyerekek szigorú kriti­kusok, rögtön meghallják a „fals" hangot, és ellen­őrzést vált ki belőlük, ha megérzik, hogy nem őszin­tén szól hozzájuk nevelőjük. Nem túlzás azt állítani: egy kicsit mindannyian pedagógusainknak köszönhetjük, hogy megízleltük az alkotómunka, a megszerzett tudás örömét. Bátorítot­tak minket a mind nehezebb erőpróbák vállalására, emberséggel mellénk álltak apróbb-nagyobb gond­jainkban. Ki tudná megmondani, hány félresiklott kis eletet állítottak ismét sínre a pedagógusok, akik ide­jében észrevették, hogy valami megzavarta tanítvá­nyuk érzelmi harmóniáját. Különösen fontos a szere­pe egy-egy falu, kisváros tanító nénijének, tanár bá­csijának, aki nemzedékeket, tanít meg a betűvetésre vezet be a matematika rejtelmeibe. Tekintélyét nem külsőségeknek, megcsak nem is vagyonúnak köszön heti, hanem a ,keze alatt felnövő, okosodó generációk­nak, amelyek szinte második édesanyjukkent, apjuk­ként szeretik és tisztelik^ A ma felnövő fiatalok átlagosan több mint tizen­egy esztendőt töltenek az iskola falai közölt. Az új generáció műveltségét, szakképzettségét, világnézetét tehát erőteljesebben határozza meg az iskola, mint a korábbi, kevésbé tanult nemzedékekéi. A pedagógu­soknak nemcsak a szigorúan vett tananyagot kell ok­tatniuk, hanem segíteni a fiatalokat abban, hogy be­illeszkedjenek a társadalomba, hogy reális elképzelé­seik legyenek a lehetőségekről, eligazodjanak korunk bonyolult kérdéseiben, és edzettek legyenek az élet el­lentmondásokkal teli, váratlan fordulatai között. A mint a XIII. kongresszuson is elhangzott, a párt nagy figyelmet fordít az oktatás ügyére, a pedagógusok munkájára. Célul tűzte ki, hogy a nevelés a korszerű ismeretek, a közösségi normák közvetítésével szolgálja jobban a fiatalok politikai, vi­lágnézeti elkötelezettségének kialakítását. Az iskola töltsön be növekvő szerepet a munkára nevelésben, ösztönözze a tudás és a tanulás megbecsülését, az ér­telmes fegyelem vállalását. Neveljen egészséges, kul­turált, a hazához kötődő, a világban, az életben el­igazodni képes, felelős, közösségi érzelmű fiatalokat. De ahhoz — hangzott el a kongresszuson —, hogy iskoláink megfeleljenek ezeknek a sokrétű és nehéz követelményeknek, mindenekelőtt a pedagógusok munkáját kell társadalmi értékrendünkben sokkal magasabbra emelnünk. A pedagógusok helyzetének, életkörülmenyeinek, munkafeltételeinek jelentős javí­tása. emberformáló tevékenységük segítésének ügye az ország egyik alapvető feladata. Ennek tudatában köszöntik az ünnep alkalmából a tisztelet virágaival a tanítványok — mindannyian azok vagyunk — pedagógusaikat. (KS) Ünnepség Szegeden Kitüntetések, elismerések Tegnap, pénteken, a Tisza Szájlóban rendezték meg az idei pedagógusnap megyei ünnepségét. Az eseményen megjelent dr. Koncz János, az MSZMP Csongrád Me­gyei Bizottságának, titkára, dr. Székely Sándor, a városi pártbizottság első titkára, Papp Gyula, a városi tanács elnöke, dr. Szentgyörgyi Pál, a KISZ Csongrád Megyei Bizottságának titkára, vala­mint Fabula Andrásné, a Pedagógus Szakszervezet me­gyei bizottságának titkára. Dr. Keczer Tamás, a me­gyei tanács vb. művelődés­ügyi osztályának vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd ünnepi műsor követ­kezett. a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium tanulói­nak és a Kisteleki Petőfi Sándor Altalános Iskola ka­marakórusánok felléptével. Ezután Szabó G. László, a megyei tanács elnökhelyet­tese mondott ünnepi beszé­det. Hangsúlyozta: Csongrád megye 485 oktatási intézmé­nyében 11 ezer 290-en dol­goznak, közöttük 7 ezer 260 pedagógus — több mint 90 ezer gyermekért. Az iskolák többségében kiegyensúlyo­zott, tartalmas munka fo­lyik, bizonyítékaként annak, hogy a magas fokú képzett­ség és szellemi munka alap­jai társadalmunkban , a köz­oktatás területén kell meg­valósuljanak. A megyei ta­nács elnökhelyettese szólt a pedagógusok előtt álló fel­adatokról, arról, hogy nyi­tott szellemű, az újra fogé­kony ifjúságot kell felnevel­ni, s alapvető feladat lesz erőteljesebben gátat vetni az ijesztő méreteket öltött nyelvromlásnak. Ebben az iskola szerepe éppoly meg­határozó lehet, mint a fia­talok testi és lelki egészsé­gének jobb gondozásában. Pedagógusnapon az alkotó munkát köszöntjük — mon­dotta Szabó G. László, s e gondolat jegyében kívánt to­vábbi sikereket és jó nyári pihenést az oktatásban dol­gozóknak. Az ünnepi beszéd után be­jelentették: tegnap Budapes­ten több szegedi pedagógus vehetett át kitüntetést. Apá­czai Csere János-dijat kapott Jámbor Gyuláné, a Hámán Kató Általános Iskola taná­ra, szakfelügyelő. Kiváló Pe­Nagy László felvétele Kitüntetett pedagógusok a Tisza Szállóban tartott ünnepségen Dél-alföldi napok Kétnapos konferenciára gyűltek össze a dél-alföldi régió közgazdászai tegnap a megyei tanács oktatási köz­pontjában, Újszegeden. Ez a regionális tanácskozás a déli országrészt érintő köz­gazdasági témákat választott s választ ezentúl is sokolda­lú megvitatásra. Most a határmenti árucsere és a kooperáció közgazdasági kér­dései kerültek napirendre. Nagy Lajos, a Magyar Köz­gazdasági Társaság Csongrád megyei szervezetének elnö­ke, tanszékvezető egyetemi tanár mondott néhány be­vezető szót. A nyitó előadást dr. Bartha László, az MSZMP Csongrád Megyei Bizottsá­gának gazdaságpolitikai osz­tályvezetője tartotta. El­mondta, az országok közötti kapcsolatok alakulása min­dig meghatározza a gazda­ság lehetőségeit is. A ma­gyar—román áruforgalom­ban például az évtized elejének elhúzódó tárgyalási folyamata az -éves értékek nagyságában is soron követ­hető. Korábban erőteljesen növekedett a jugoszláv part­nerekkel az áruforgalom. Az utóbbi években viszont csök­kenést tapasztalni. Ezt követően Apró Piros­ka, a Külkereskedelmi Mi­nisztérium főosztályvezetője tartott előadást a határ­menti árucsere és kooperá­ció közgazdasági kérdései­ről. Dr. Garamvölgyi Károly, a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka ismer­tette, milyen szerepet szán­nak a vámrendszer, a ma­gyar gazdaság új növekedési pályára állításában. Három korreferátum is elhangzott, amely a helyi sajátosságokat emelte ki. Horváth József, a Dél-Alföldi Árucserefor­galmi Társaság elnöke és dr. Benedek Tibor, a Tisza Füszért igazgatója a napi gyakorlat oldaláról világí­tották meg a kérdéskört. Dr. Horváth Gyula, a Ma­gyar Nemzeti Bank Csong­rád megyei igazgatóságának vezetője a monetáris eszkö­zöknek a határmenti áru­cserére gyakorolt szerepét elemezte. A tanácskozáson részt vett dr. Fraknóy Gábor, a szegedi városi pártbizott­ság titkára is. Ma, szombaton újabb kor­referátumok hangzanak el. dagógus kitüntetésben része­sült Acs Zoltánné, a Tarján II. Sz. Óvoda vezető óvónő­je, Kalmár Ferencné, a Ró­kus I. Számú Általános Is­kola tanára, szakfelügyelő, Tóth Gyuláné, a Majakovsz­kij Középiskolai Leánykollé­gium igazgatója és. Szabó István, a Vedres István Épí­tőipari Szakközépiskola igaz­gatója. A művelődési mi­niszter 1985. évi Kazinczy­díját megyénkből Bagi Adánné, a Szirmai István Altalános Iskola igazgatóhe­lyettese kapta meg. Patkós Ferencné, a megyei tanács vb művelődésügyi osztályá­nak gazdasági csoportvezető­je a Belkereskedelmi Mi­nisztériumban, Takács János, a Textilipari Szakközépisko­la szakoktatója, Perényi Mi­hály, az intézmény műhely­főnöke, Horváth Ferenc, a Déri Miksa Gépipari Szak­középiskola szakoktatója és Krámli György, az intéz­mény mérnöktanára az Ipari Minisztériumban vehette át a Kiváló Munkáért kitünte­tést. A művelődési miniszter ugyanebben a kitüntetésben részesítette Kériné Nagy Zsu­zsannát, az Irinyi kollégium nevelőtanárát. Ugyanezt a kitüntetést adományozta a mezőgazdasági és élelmezés­ügyi miniszter Ábrahám Já­nosnak, a Fodor József Élel­miszeripari Szakközépiskola szakoktatójának. A közleke­dési miniszter Raffai Mik­lóst, a Rózsa Ferenc Szak­középiskola szakoktatóját Miniszteri Dicséretben ré­szesítette. A megyei pedagógusnapi ünnepségen dr. Pelrik Ist­ván, a megyei tanács általá­nos elnökhelyettese Kiváló Munkáért kitüntetéseket adott át. Ezt az elismerést kapta dr. Adamkovich Ist­ván, a JATE adjunktusa, Angyal János, a Rigó utcai nevelőotthon nevelőtanára, Annus Józsefné, a Gagarin Általános Iskola tanítója, dr. Bagényi Józsefné, az Egész­ségügyi Főiskola szegedi ta­gozatának adjunktusa, szak­felügyelő, Basa Zoltánné, a Közgazdasági Szakközépisko­la tanára, Batyik János, a Kereskedelmi és Vendéglá­tóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet portása, Bálint lmréné, a szatymazi általános iskola gondnoka, Bánfalvi Csabáné, a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola tanára, Bcn­csikné dr. Bagány Júlia, a megyei tanács vb művelő­désügyi osztályának főelő­adója, Berkecz Alajosnc, a 624. Sz. Ipari Szakmunkás­képző Intézet gyakorlati ok­tatásvezetője, dr. Bodnár László, a JATE docense, Bo­zóki Andrásné, a Liszt Fe­renc Zeneiskola tanára, Csá­nyi Györgync, a sándorfalvi napköziotthonos óvoda ve­zető óvónője, dr. Csonka An­namária, a Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet tanára, Csófi Mátyás, a Be'orits La­jos Vasútforgalmi Szakkö­zépiskola szakoktatója, Dobó lmréné, a Radnóti Gimnázi­um hivatalsegéde, Dobó Lászlóné, a zákányszeki ál­talános iskola igazgatóhe­lyettese, Erdélyi Agncs, a Móra Ferenc Kollégium ne­velőtanára, Fodor Albertnc, a deszki általános művelő­dési központ szakfelügyelője, Földes Sándornc, a Zrínyi Ilona Általános Iskola taní­tója, Gazdik Gyula, az in­tézmény igazgatóhelyettese, dr. Harangozó Józsefné, a Rózsa Ferenc Sugárúti Alta­lános Iskola tanára, Hav­rincsák József, a 624. Sz. Ipari Szakmunkásképző In­tézet szakoktatója, HcimGc­záné, a csengelei általános iskola igazgatója, Horóczi Ferencné, a Széchenyi Ist­ván Gimnázium és Szakkö­zépiskola tanára, Horváth Janosné, az Odessza II. Sz. Óvoda dajkája, dr. Horváth Gyuláné. a 600. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet ta­nára, Jármai Andrásné, a Gutenberg utcai általános is­kola tanítója, Kanfi H. Sán­dornc, a Révai József Álta­lános iskola szakfelügyelője, Kardos Zoltán, a Balástyai Munkácsy Mihály Altalános Iskola tanítója, Kocsis Illés, a Radnóti Miklós Gimná'zi-. um tanára, Kormányosné Paulisz Gizella, a Textilipari Szakközépiskola tanára, Ko­vács Istvánné, a rúzsai ál­talános iskola tanára, Láda Sándorné, a petőfitelepi II. sz. óvoda vezető óvónője, dr. Lökös Ferencné, a Csongrád Megyei Diákotthon szakácsa, Madarász Sándorné, a mó­rahalmi általános iskola ta­nára, Majoros Istvánné, a Kisteleki Petőfi Sándor Al­talános Iskola tanítója, Ma­yer Lajosné, a kübekházi napköziotthonos óvoda óvó­nője, Megycsi Lajosné dr., a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Intézet pszichológus tanára, dr. Merényi Lászlóné, a 604. Sz. Textilipari Szakmunkás­képző Intézet tanára, Mono­ri Gyula, a bordányi általá­nos művelődési- központ ta­nára, dr. Nacsádi Józsefné, a Móra Ferenc Általános Iskola tanára, Oláh Miklós­né, a Rókus II. sz. általános iskola igazgatója, Pécsi La­jos, a Vedres István Építő­ipari Szakközépiskola taná­ra, Pintér Istvánné, a Rigó utcai nevelőotthon gazdasá­gi hivatalának vezetője, Po­korny Irma, a Révai József Altalános Iskola igazgatóhe­lyettese, Radocsai Ferencné, a Tarján II. sz. általános iskola napközi vezetője, Re­lyin Andrásné, a Majakovsz­kij Középiskolai Leánykollé­gium szakácsnője, dr. Rigó Jázonné, a Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet osztály­vezetője, Rohonyi Éva, a Bebrits Lajos Vasútforgalmi Szakközépiskola tanára, Si­mon Sándor, a Radnóti Miklós Gimnázium tanára, Sinka Endréné, a Madách Imre Altalános Iskola taná­ra, Soós l.órántné, a Gera Sándor Altalános Iskola napközi vezetője, Süle Jó­zsefné, az Odessza I. sz. óvo­da vezető óvónője, dr. Sza­bó Ervinné, a Déri Miksa Gépipari Szakközépiskola ta­nára, Szarvas Lászlóné dr., a Rózsa Ferenc Szakközépisko­la tanára, Szántó Gyözöné, a Móricz Zsigmond Általános Iskola tanára. Szekszárdi Istvánné, a Kodály téri ál­tala nos iskola tanítója. Ta­kács Jánosné, az Ifjú Gárda Nevelőotthon igazgatója, Ta­más Gáborné, a Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szak­középiskola gazdasági hiva­talának vezetője, Tari Ist­vánné, az iülési általános művelődési központ tanítója, dr. Tóth János, a forrásküti általános iskola igazgatója, Tóthné Takács Irén. a Gyer­mek- és Ifjúságvédelmi In­tézet felügyelője, Török László, a deszki általános művelődési központ tanára. Vajda Mihályné, a felsővá­rosi általános iskola tanító­ja, Varga Ferenc, a 600. Sz. Ipari Szakmunkásképző In­tézet tanára, Varga István­(Folytatás a 3. oldalon.) 41

Next

/
Thumbnails
Contents