Délmagyarország, 1985. március (75. évfolyam, 50-75. szám)

1985-03-01 / 50. szám

>A»Z 1 BIZOTTSÁGÁNAK L A P J A tartott Tárgyalt a Minisztertanács VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! a megyei pártbizottság Az MSZMP Csongrád megyei Bizottsága tegnap, csütörtökön Szegeden, a megyei pártbizottság oktatási igazgatóságának nagytermében dr. Komócsin Mihály, az MSZMP KB tagja a megyei pártbizottság első titkára, illetve dr. Koncz János, a megyei pártbizottság titkára elnökletével kibővített ülést tartott. A tanácskozáson a testület tagjain kívül részt vettek a városi, a városi jogú és a megyei irányítású nagy­községi pártbizottságok első titkárai, illet­ve titkárai és a megyei pártbizottság veze­tő munkatársai. A testület Gyárfás Mihály, a megyei pártbizottság titkára előterjesztésében megtárgyalta A Központi Bizottság konci­resszusi irányelveinek megvitatása, az al­sóbb vártszcrveknél és -szervezeteknél le­folytatott viták összegzése és azokban ál­lásfoglalás. javaslatok a Szervezeti Sza­bályzat módosítására című jelentést. A vitában részt vettek: Kozma Rozália, Horváth József. Klimó Lászlóné Berár Demeter. Labádi Sándor. Szögi Béla. dr. Tamasi Mihály, dr. Bánfalvi József. Vin­czc Rókus. Tokaji István és Judik István. A vitát Gyárfás Mihály foglalta össze. A megyei pártbizottság az előterjesztést a vitában elhangzott észrevételekkel és a vita-összefoglalóban kifejtettekkel együtt elfogadta. Ezután a párttestület elfogadta az MSZMP Csongrád megyei Bizottsága és munkabizottságai 1985. évi munkatervét. A megyei pártbizottság meghallgatta és elfogadta dr. Komócsin Mihálynak a XIII. kongresszus és a megyei pártértekezlet előkészületeiről szóló jelentését, valamint a megyei pártértekezlet elé terjesztendő szóbeli beszámoló tervezetét. A megyei pártbizottság a továbbiakban zárt ülést tartott. Felmentette dr. Somo­gyi Ferencet a megyei pártbizottság párt­ós tömegszervezetek osztálya vezetőjének -beosztásából, mivel a megyei tanács feb­ruár 2G-i ülésén kinevezte a végrehajtó bizottság titkárává. Egyidejűleg Horváth Lajos eddigi osztályvezető-helyettest ne­vezte ki a megyei pártbizottság párt- és tömegszervezetek osztálya vezetőjévé. A gazdasági ágazat irányítása — Zöldség­és gyümölcsprogram A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütör­töki ülésén Lázár György tájékoztatást adott dr. Fred Sinowatznak, az Osztrák Köztársaság szövetségi I kancellárjának meghívására Ausztriában tett hivatalos látogatásáról. A kormány a tájékoztatást tudomásul vet­te. A kormány a gazdaság­irányítási rendszer tovább­fejlesztésére tett intézkedé­sekkel való összhang bizto­sítása céljából módosította a gazdasági ágazati irányí­tásról, az állami ellenőrzés­ről, valamint a munkavé­delemről szóló korábbi rendeleteit A kormány elfogadta a gazdaságirányítási rendszer fejlesztésének 1985. évi munkaprogramját. A Minisztertanács meg­erősítette a zöldség- és gyü­mölcstermelés növelésére ki­dolgozott programot. egy­idejűleg utasítást adott a forgalmazás szervezettebbé tételéhez szükséges feltéte­lek megteremtésére. Egységes munkavédelmi szabályok mjm Összegezés, célok Társadalmi munka Szegeden A társadalmi munka tava­lyi szegedi eredményeiről, il­letve az 1985. év terveiről tájékozódhattak a meghívott vendégek azon az aktíva­ülésen, melyet tegnap, csü­törtökön délután tartottak az Ifjúsági Házban. A meg­jelenteket dr. Ágoston Jó­zsef, az SZMT vezető titká­ra köszöntötte, majd Papp Gyula, a szegedi városi ta­nács elnöke beszélt részlete­sen a múlt évben végzett társadalmi munkákról, és vázolta az idei célkitűzése­ket. Jelentős eredmények szü­lettek a városlakók összefo­gása, önzetlen segítő munká­ja nyomán, annak ellenére, hogv csökkent a társadalmi munka értéke, Pedig tovább­ra is fontos a településfej­lesztő társadalmi munka. A szervezésben a Hazafias Népfront vállalt jelentős fel­adatot. A szegedi tanács el­nöke hangsúlyozta: amíg a korábbi években a megye városai közül az elsők kö­zött voltunk, tavaly az utol­só helyre kerültünk a társa­dalmi munka teliesítésében. A VI. ötéves tervben ez ide­ig 306 millió forint értéket adtak a szabad idejüket, a munkájukat a közösségért felajánlott dolgozók. Az el­múlt évben azonban jelen­tős a visszaesés. Kutatják ennek okát. Feltételezik, ta­lán a célkitűzésekben van a hiba. bár elképzelhető az is, hpgy nem volt megfelelő a propaganda. A jelenlevők nagv figyelemmel hallgatták az elemző beszámolót. Megtudhattuk, hogy a jég­pálya építésére tervezett be­vétel messze elmaradt a re­mélt összegtől. Szó volt ar­ról is, hogy a pályaépítésre eddig tízmillió forintot köl­töttek. s a befejezésig (leg­alább addig, hogy korcso­lyázni lehessen) viszont to­vábbi milliókat kell előte­remteni. A másik fontos te­rület az úgynevezett Sancer­tavak környékének kulturált pihenőparkká alakítása. A szervezők kérik a fiata­lokat, az idősebbeket, min­denkit, aki szereti városát, fogjunk össze, hogy a leen­dő kultúrparkban mielőbb csónakázhassunk. sétálhas­sunk. a mini állatkertben játszhassunk gyermekeink­kel, unokáinkkal, Szó volt még a lakosság hozzájárulásával lefektetett gázvezeték-hálózatról, a pe­remkerületekben a társadal­mi munkában épített járda és szilárd burkolatú utak­ról. Ü.jabb nemes célkitű­is hallottunk. Az egy park" moz­várnak segítséget Jó lenne meg­oldani a lakótelepek parko­sítási és autóparkolási gond­iait. Sokat segíthetnének a tanulók a környezet tisztán tartásában. A társadalmi munka szer­vezői a park- és útépítésre is felhívták a figyelmet. Azt is tervezik, hogy a köztéri szobrokat, szökőkutakat, em­lékműveket jobban gondoz­zák. Jelentkezőket várnak sportpályák, gáz- és közpon­tifűtés-szerelési és egyéb szakipari munkákra. Az aktívaülésen dr. Frak­nóy Gábor, a szegedi pártbi­zottság titkára beszélt a tár­sadalmi munka jelentőségé­ről, megemlítve, hogy a kö­zösségi összefogásban még sok tartalék rejlik. A tanács­kozás résztvevői a közös te­endők elvégzésére szólító felhívást fogalmaztak meg; ezt lapunk szombati számá­ban ismertetjük. A munkavédelemről szóló kormányrendelet módosítása azt a célt szolgálta, hogy a munkavédelem irányítása és ellenőrzése jobban össz­hangba kerüljön a gazdaság­irányítás továbbfejlesztésé­vel. a felügyeleti jogkörök változásával. Az új szabá­lyozás értelmében március 1-től nem a minisztériumok, hanem az Országos Munka­védelmi Főfelügyelőség látja el a munkavédelem általános irányítását és ellenőrzését, s a minisztériumok helyett ugyancsak a főfelügyelőség feladata lesz a munkavéde­lem általános érvényű jog­szabályainak előkészítése, kidolgozása. Ezzel lehetővé válik, hogy valamennyi nép­gazdasági ágban egységesen értelmezzék és alkalmazzák a munkavédelmi teendőket, azonos elvek alapján szabá­J lyozzák az állami vezetők ezzel kapcsolatos feladatait, a munkavédelmi ellenőrzések és szemlék rendjét, az okta­tás és a vizsgáztatás köve­telményeit, a balesetek be­jelentésének és kivizsgálásá­nak kötelezettségét. A biztonságos munkavég­zés általános feltételeit ja­vítja, hogy a jövőben az Or­szágos Munkavédelmi Fő­felügyelőség központilag, egységesen határozza meg azoknak a gépeknek, beren­dezéseknek körét, amelye­ket munkavédelmi szem­pontból minősíteni kell. Ed­dig ez minisztériumi feladat volt, de gyakorlatuk nem volt egységes. Főként a kül­földről behozott gépek ese­tében fordult elő, hogy míg az egyik minisztérium az üzembe helyezést biztonság­technikai vizsgálatokhoz kö­tötte, ugyanazt a gépet má­sutt minden különösebb el­járás nélkül munkába állí­tották. Ugyancsak a munka­végzés biztonságát növeli, hogy a jövőben csak az Or­szágos Munkavédelmi Fő­felügyelőség engedélye alap­ján lehet a különféle eme­lőberendezéseket gyártani. Számilástechnike, iskolákban Az idén ősszel Kecskemét valamennyi általános iskolá­jában — szakköri jelleggel — bevezetik a számítástech­nika oktatását. Az akció első lépéseként az iskolaigazgató­kat ültették a kisebb telje­sítményű hazai iskolaszámí­tógépek mellé, nemcsak az­zal a céllal, hogy kezelésü­ket megtanulják, hanem hogy alkalmazási lehetőségeik megismertetésével ösztönöz­zék őket az új technika al­kalmazására. A nyolchetes tanfolyamot a kecskeméti Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola szakembe­rei vezetik. Kecskemét 24 általános iskolájába több mint 13 ezer diák jár, közü­lük előbb a hetedikesek és nyolcadikosok részesülhet­nek számítástechnikai kép­zésben, a harmadikosok pe­dig szakköri foglalkozásokon ismerkedhetnek a számító­géppel. A MÁV egyik legjelentősebb beruházása, a Kelenföldi pályaudvar rekonstrukciója — az állomásépület kivételével — befejeződött. A csaknem kétmilliárdos korszerűsítés során többek között harmincnyolc kilométer vágányt újítottak fel. A legkorszerűbb bizíosito berendezéssel látták el a pályaudvart. Három peron, kétszázhúsz méter hosszú gyalogos­aluljáró. targoncaalagűt. tíz nagyobb és tiz kisebb híd készült el. A pálvaudvar felújí­tását a Mélyépítő Vállalat, a MÁV Budapesti Építési Főnöksége és a KÉV Metró szak­emberei a forgalom korlátozása nélkül, határidőre készítették el. A pályaudvar előtti új, kétszintes kereszteződés a Déli cs a Ferencvárosi pályaudvar forgalmát könnyíti hasonlóan más veszélyfor­rást jelentő berendezések­hez. mint amilyenek például a kazánok, amelyek készí­tését már eddig is hatósá­gilag ellenőrizték. A nagyobb önállóság a munkavédelmi követelmé­nyek érvényesítésében is megnöveli a vállalatok fe­lelősségét. Ezentúl nem a minisztérium, hanem az újonnan alakuló vállalati ta­nácsok, illetve a dolgozók közgyűlései felügyelik a biztonságtechnikai felszere­léseket. továbbá azt, hogy munkavédelmi szempontból megfelelőek-e a gépek, be­rendezések. Hogy ennek a kötelezettségüknek eleget tesznek-e. azt az Országos Munkavédelmi Főfelügyelő­ség, illetve annak területi szervei ellenőrzik. Az egyes szakmákra vonatkozó konk­rét munkavédelmi előíráso­kat továbbra is az ágazati minisztériumok adják ki. A munkavédelmi minősí­tésről, a munkavédelem ok­tatásáról és a vizsgáztatás­ról, valamint a munkavédel­mi előírások betartásának ellenőrzéséről szóló új jog­szabályokat az Országos Munkavédelmi Főfelügyelő­ség szakemberei 1985. júni­us 30-ig dolgozzák ki. Kerti teendők Nehezen akar múlni a tél, azonban már most gondolni kell a kora tavaszi munkák­ra is — figyelmezteti a kis­kerttulajdonosokat a MÉM Növényvédelmi és Agroké­miai Központja. A hideg megszűnésével ugyanis hamarosan várható az őszibarack fakadása, majd virágzása. Az első munkánál gondolni kell a téli fagy rügypusztító hatá­sára. Emiatt most a szoká­sosnál enyhébb metszésre lesz szükség, és ezzel is cél­szerű várni a rügyduzza­dásig. Nagyon körültekintő­en kell metszeni, mert most is a fák teljesítőképességé­vel arányos terhelést kell kialakítani. Ezenkívül már most fel kell készülni a tafrinás le­vélfodrosodás-fertőzésre, mert ennek nagy a veszélye; rügypattanáskor, illetve a virágzás alatt hűvös időjá­rás esetén erős járvány ala­kulhat ki. Megelőzésül elen­gedhetetlen a téli lemosó per­metezés, majd rügypatta­násig további permetezések, réztartalmú gombaölő szerek­kel. 75. évfolyam 50. szám 1985. 1., péntek Ára: 1,80 forint

Next

/
Thumbnails
Contents