Délmagyarország, 1985. január (75. évfolyam, 1-25. szám)

1985-01-03 / 1. szám

H VILÁG PROLETÁRJAI,EGYESÜLJETEK! 75. évfolyam 1. szám 1985. január 3. csütörtök Ara: 1,80 forint w M P SZE SÍD 'ROSI B I ZOTTSÁGÁN A K LAPJA f i • r • i •• •• rr Ujevi koszonto Losonezi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az Elnöki Ta­nács elnöke újévi köszöntöt mondott január elsején a Kossuth Rádióban 12.05-kor, majd a televízióban 19.50 •rakor. Tisztelt honfitársaim! Kedves elvtársak! Hagyományain^, szerint búcsúztunk az óesztendötől és köszöntjük az újat. Szil­veszterkor. ha egy éjszakára is. nem az el­múlt honapok gondjai foglalkoztattak ben­nünket. ma pedig előretekintve azt kíván­juk egymásnak, hogy az új esztendő szebb es boldogabb légien, mint a mögöttünk hagyott ev. 1984 alighanem úgy vonul be történel­münkbe. mint egy. könnyűnek egyáltalán nem mondható esztendő a sok közül. A két világrendszer közötti feszültség a pár­beszéd élénkülésé ellenére sem csökkent, a gazdasági építőmunka külső feltételei szá­munkra tovább romlottak. A vártnál ne­hezebb körülmények mellett elért eredmé­nyeink nem lebecsülendők. Dolgozó népünk szorgalmas munkája ré-» vén a magyar népgazdaság a fő gazdaság­politikai céloknak megfelelően fejlődött Nemzeti jövedelmű.nk magasabb lett a tervezettnél, nőtt az ipari és a mezőgaz­dasági termelés, a kedvezőtlen időjárás ellenére is. Olyan jelentős beruházások fe­leződtek be. mint a Paksi Atomerőmű má­sodik egysége, a Dunai Kőolajipari Válla­lat krakküzeme és a budapesti metró új szakasza. Felújítottuk a Szolnoki Papír­gyárat. az Állami Operaházat, az Árpád­hidatés a baleseti kórházat Az ' elmúlt esztendő eredményei kőzött tartjuk számon, hogy tovább javult a kül­gazdasági egyensúly, megőriztük a teljes foglalkoztatottságot és «r» -ha nem is min­denki szamara erezhetően — az életszínvo­nal elért szintjet. Uj lakások, bölcsődék, óvodák, iskolák épültek, növekedett a kór­házi agyak szánta, széles korben /hegtör­téni a 40 órás- munkahét .bevezetése. Hazánk nemzetközi elismerése tovább szélesedett új társadalmunk epilesében el­ért eredményeivel. Ennek a megbecsülés­nek legíobb tényezője az. a szocialista nemzeti egység, amellyel népünk felsora­kozik politikánk möge. egyre felelősségtel­jesebben elve demokratikus jogaival es kötelességeivel. A másik áz. hogy népgaz­daságunk a nehezebb feltételek közepette is teherbírónak, működőképesnek bizo­nyult. A harmadik tényező: külpolitikánk. A Magyar Népköztársaság aktiy külpo­litikájának legfőbb célja: belső építőmun­kank külső feltételeinek javítása, s — a többi szocialista országgal együtt — a bé­ke es a társadalmi haladás ügyének kö­vetkezetes szolgálata, őszintén reméljük, hogy 1985 — a helsinki értekezlet 10. év­fordulója — Helsinki szellemének, az eny­hülés visszatérésének az éve lesz. Azért, hogy ez bekövetkezzék, a jövőben is min­dent megte-zünk. Politikánk elismerését tapasztalhattuk, amikor az állam- és kormányfők egész so­ra latogatott el hozzánk 1984-ben. és ak­kor is. amikor mi voltunk küldetést telje­sítő vendégségben a velünk azonos vagy a miénktől eltérő társadalmi rendszerű or­szágokban. Ezek a látogatások nemcsak egymás jobb megismeréséhez járultak hozzá, nemcsak a kölcsönösen előnyös együttműködés újabb lehetőségeit tárták fel, hanem a barátság szálait is erősítették, és a béke egyetemes ügyét szolgálták. Ar­ról is meggyőződhettünk, hogy hazánk nemzetközi tekintélye elsősorban belső helyzetünk szilárdságától, politikánk kö­vetkezetességétől. az erősödő népi-nemzeti egységtől, építőmunkánk eredményeitől függ. Az új esztendőben, amelyet most kö­szöntünk. ünnepeljük hazánk felszabadulá­sának 40. évfordulóját, sor kerül pártunk XIII. kongresszusára, tanács- és ország­gyűlési választásokat tartunk, befejezzük a VI. ötéves népgazdasági tervet, és hozzá­kezdünk a gazdaságirányítás korszerűsíté­séről hozott döntéseink gyakorlati megva­lósításához. A 40. évfordulón ismét felmérhetjük, hogy országunk 1100 éves történelmében, népünk életében milyen óriási fordulatot jeientett a felszabaduias. Az eitelt négy évtizedben kiépítettük, megvedtük es meg­szilárdítottuk a népi hatalmat. A gyors gazdasági fejlődés következtében hazank e'maradott országból közepesen fejlett ipa­ri-agrár országgá vált Alapvetően válto­zott társadalmunk egésze, népünk művelt­sége és életének minősége. A szocialista társadalom építésében el­ért eredmények alapján országunknál; ne­ve és becsülete van Földünk, minden kon­tinensén. Széles körű kapcsolataink kiter­jednek csaknem valamennyi országra, füg­getlenül társadalmi rendszerétől. S e kap­csolatok annak ismeretében fejlődnek, hogy szocialista ország, a szocialista kö­zősség hű tagja vagyunk, elkötelezve az emberiség haladása, a béke egyetemes ügye mellett. A Magyar .Szocialista Munkáspárt XIII. kongresszusán nem kisebb feladat hárul ránk. mint társádalomépitésünk további programjának kidolgozása. Az élet min­den területén következetes munkával fel kell tárnunk és hasznosítanunk kell a szocialista rendszerben levő hatalmas erő­forrásokat. Népgazdaságunk teljesítőképes­ségének növelésével, a gazdasági fejlődés fokozatos élénkítésével meg kell teremte­nünk az életszínvonal emelésének, az élet­körülmények javításának, a társadalmi igazságosság jobb érvényesítésének anyagi feltételeit. Demokratikus intézményeink fejlesztésével a szocialista célok jegyében tovább kell grófit lenünk..» nemzeti egysé­get A szocialista demokrácia kiteljesedését szolgáló, módosított választási rendszer is az iden vizsgázik előszót a gyakorlatban, de a -tanács- és országgyűlési választáso­kon vele vizsgázunk mi is valamennyien. Olyan emberekre kell bíznunk ügyeink képviseletet, akik már eddig is bebizonyí­tották rátermettségüket, akik az ország­gyűlés törvényalkotó munkájában, alkot­mányos funkcióinak gyakorlásában felelős­ségteljes részvételre képesek, akik élni tudnak a tanácsok megnövekedett önálló­ságának lehetőségeivel. Az igazi vizsga azonban: helytállni a dolgos hétköznapokon. Az idei esztendő gazdasági előirányzata a realitásokkal számolva szerény , növekedést irányoz elő. Gazdaságirányításunk továbbfejlesztését ól a munka hatékonyságát, eredményességé­nek a javulását várjuk./Nem lesz könnyű a mind jobban szélesedő nemzetközi ver­senyben helytállni, s egyidejűleg a hazai fogyasztók növekvő igényeit is kielégíteni. De a magyar nép a mainál sokkal nehe­zebb helyzetekben bizonyította rátermett­ségét. szorgalmát és szívósságát. Ezek a tulajdonságok segítették át a viharos év­századokon. ezekkel tudott úrrá lenni a bajokon, a romokon új országot épiteni, és vállalni a szocializmus megvalósításá­nak nagy feladatát. Ezeknek a tulajdonságoknak a tovább­élése biztosítja, hogy a magyar nép egy újabb felfelé ívelő szakasz alapjait rakja le. Biztosíték az is. hogy hazánk a társa­dalmi fejlődés leghaladóbb áramlatához kapcsolódik. Szövetségünk. sokoldalú együttműködésünk a Szovjetunióval, a többi szocialista, országgal békénk biztonságunk, szocialista építőmunkánk felbecsülhetetlen értékű nemzetközi támasza. E gondolatok jegyében — 1985 első nap­ján. pártunk Központi Bizottsága az El­nöki Tanács, a kormány és a magam ne­vében is — kívánok országunk minden ál­lampolgárának. egész magyar népünknek, a viláa béke-zeretö embereinek békés, eredményes, boldog új esztendőt. Jól gurul az Ikarus — vonhatja le a következtetést a gyűlés résztvevője a hal­lottak alapján az Ikarus sze­gedi gyáréban. Az év végén átadott új, 2100 négyzetmé­teres raktárépületben bőven volt hely a tegnap délután egy órakor megtartott gyű­lésen. Terihai László igazga­tó szavp.it, az itteni dolgo­zók mellett a meghívott ven­dégek is elégedetten nyug­tázhatták. Eredményes évet könyvel­het el az országos - nagyvál­lalat. A 19,7 milliárd forin­tos termelési értékhez 13 ezer autóbusznak kellett a szerelőszalagról legördülnie. A 2.8 milliárd forint nyere­ség jó alapot ad a további évek megalapozásához. A vállalati eredmények nem kis része az itteniek munká­jából adódik. A szegediek 407 milliós termelési értékét 590-en hozták létre. A telje­sítményük az elmúlt évihez viszonyítva 130 százalékkal növekedett, ebből 14 száza­"lékot a termelékenység ja­vulásának köszönhettek. Az ú.i termelőbe rendelések "n kívül nem kis szerep jutott a szervezési intézkedések­nek, a fegyelmezett, jobb munkának. A korábbi alkat­részek mellett ú.i gyárt­mányt is előállítanak, a ve­zető mögötti válaszfalat, A 40 millióért létrehozott új raktár a folyamatos, ütemes termelés alapféltétéle. az al­katrészek minőségmegőrzé­sét szolgálja. Az idei tervben szereplő 13 ezer 2ö0 autóbusz, mely­nek jelentős része csuklós, további fejlesztésre ösztö­nöz. Ezekhez újabb részegy­ségeket is gyártanak majd, komoly feladat az új típusú távolsági és városi buszok gyártás-előkészítése. A fe­lelősségteljes munka ősztön­zésére megnőttek a lehető­ségek. A tavalyi 4.8 száza­lékos bérfejlesztéssel szem­ben az idej tervük. 7,6 szá­zalékos béremelés. Hagyományosan munkás­gyülessel kezdődött az úji esztendő első munkanapja a Szegedi Szalámigyár és Húskombinátban, is. A köz­Az új esztendő első munkanapján műszak­kezdéskor országszerte több nagyvállalatnál tartottak munkásgyú­lést. Ezen értékelték a tavalyi eredményeket és ismertették az új év legfontosabb feladatait. Ott, ahol a dolgozókban tudatosul, hogy cselek­vő részesei a jövő for­málásának, ritkábban érhet meglepetés veze­tőt és kétkezi munkást egyaránt. ponti gyár pihenőépületének nagytermében több mint 500 főnyi dolgozót üdvözölt bol­dog új évet kívánva Kiss fcrenc, a vállalat szakszer­vezeti bizottságának titkára, majd átadta a szót Bálint László vezérigazgatónak, aki tájékoztatott az elmúlt év­ben élért gazdasági, gazda­ságpolitikai eredményekről, és az idei feladatokról. Hang­súlyozta a többi között, hogy a nagy- és kisgazdaságok­kal kialakított jó és meg­bízható állattenyésztési poli­tika továbbra is gyümölcsö­ző a sertés, a marha, a juh felvásárlásában. Levágtak tavaly 637 ezer sertést. 33 ezer marhát, és értékesítet­tek 44 ezer juhot. Termé­keivel helytállt a vállalat mind n nyugati, mind a ru­bel elszámolású piacokon, és eleget t.étt kötelezettségei­nek a belföldi ellátásban is. örvendetes, hogy bővült a Nyugatra menő expón köre az amerikai piac megszerzé­sével is. A többi között gyártott ik 10 ezer 776 tonna szalámit, 6060 tonna húskészítményt, és 4660 tonnányi húsrészt exportáltak. Nem végleges adatok szerint a vállalat 1984. évi árbevétele 6 milli­árd 750 millió forint.- amely­ből az export 2 milliárd 216 millió forintot képvisel. A Nyugatra menő export 44 millió 800 ezer dollárt tesz A várható nyereség 233 Iló forint körül alakul, rntős rekonstrukció folyt, < befejezés. előtt áll a Ma­ros utcai szalámigyárban, amelynek eredményeként évi 600 tonnával több szalá­mi megy exportra. Több üzemét is korszerűsíti a vál­lalat. Mindezek együttes ha­tásé az export -növelésében, a termekek jobb minőségé­ben jelentkezik majd. kü­lönös tekintettel a hazai el­látásban az olcsóbb árfek­vésü termékek gyártására. Az eddig is biztosított teljes skála mellett előnyt élvez a jövedelmező áruk előállttá­SS. A tájékoztatás kitért a bérszínvonal alakulására is, amely tavaly 4.7 százalékkal nőtt. s a preferenciákkal együtt az egy főre eső évi jövedelem 61 ezer forintra alakult. Az idei feladatokról szólva hangsúlyt kapott a termékek minőségének javí­tása. a munkaerő feltétlen megőrzése, a vállalat edrbgi fizetőképességének további biztosítása. • Űi helyzetben kezdték az évet a Magyar Kábelműoele kisteleki gyarának dolgozói, hiszen január elsejétől im­már teljes jogú. önálló tagja a nagyobb közösségnek. A nyolc éven át tartott szege­di irányítás után közvetle­nül a nagyvállalattal szá­molnak ej eredményeikről mostantól. Tegnap délben e/.ért a szokásosnál ünnepé­lyesebb külsőségek között tartottak munkásg> ülést a kistelekiek. A munkásokat és a gyűlés vendégeit — kö­zöttük Papdi Józsefet. a megyei pártbizottság titká­rát. Sebők Jánost, az SZMT titkárát. Kistelek városi jo­gú nagyközség párt- és ta­nácsi vezetőit — lAbdi Gi­zella. a gyári szakszervezeti bizottság titkára köszöntöt­te. Ezt követően pedig Or­bán La)<Js. a Magyar Kábel­művek vezérigazgatója szá­molt be a kisteleki gyár dolgozóinak a nagyvállalat, s azon belül a kisteleki gyár elmúlt évben elért eredmé­nyeiről, maid az eddigiek­hez hasonló murkasikere­ket kívánt a kistelekieknek. A helyi kollektíva nevé­ben Kránitz Zoltán gyár­igazgató tett ígéretet arra, hogy feladataikat továbbra is a legjobb tudásuk szerint fogjak megoldani. I fi il'plomáciai iiépyiselsfek vezelfiinek fosadása A Budapesten akkreditált diplomáciai képviseletek vezetői szerdán, tegnap az újév alkalmából jókívánsá­gaikat fejezték ki Losonezi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének. Az Országházban Loson­ezi Pál fogadásán részt vet­tek Gáspár Sándor, Traut­mann Rezső, az Elnöki Ta­nács helyettes • elnökei és Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára is. A fogadás szívélyes —lég­körben zajlott le. (MTI) Vállalati fanács A mezőgazdasági és élei-, mezésügyi miniszter a Deb­receni Konzervgyár általá- ' nos irányítását 1985. janu­ár elsejével vállalati tanács­ra ruházta át és megváltoz- \ tátta az üzem nevét is., amely ezentúl Debreceni Tartósító Ipari Kombinát néven működik. A vállalati tanács szer­dán tartotta alakuíó ülését., Knyedt Zoltán felvétet* A kisteleki kábelgyári munkás gyűlés résztvevőinek egy csoportja

Next

/
Thumbnails
Contents