Délmagyarország, 1984. október (74. évfolyam, 231-256. szám)

1984-10-02 / 231. szám

8 Kedd, 1984. október 2. Közéleti napló ÜDVÖZLÖ TÁVIRATOK A Ciprusi Köztársaság iratban üdvözölte Moham­nemzeti ünnepe alkalmából med Buhari cfandártáborno­Ixxsonczi Pál, az Elnöki kot, Nigéria államfőjét. — Tanács elnöke táviratban Losonczi Pál táviratban üd­tidvözölte Szpirosz Kiprianu vözölte Lansana Conté ez­köztársasági elnököt. — Lo- redest, a Guineai Köztár­sonczi Pál a Nigériai Szö- saság elnökét az ország vetaégi Köztársaság nemze- nemzeti ünnepe alkalmá­ti ünnepe alkalmából táv- ból. FOGADÁS KLNA NEMZETI ÜNNEPE ALKALMÁBÓL Ma Lie, a Kínai Népköz- mezésügyi miniszter. Bá­társaság budapesti nagykő- nvász Rezső államtitkár, a vete hazája nemzeti ünne- Minisztertanács Tájékozta­pe, a Kínai Népköztársaság tási Hivatalának elnöke, megalakulásának 35. évfor- Nagy Gábor külügymini6z­dulója alkalmából fogadást ter-helyettes, valamint a adott hétfőn a nagykövet- politikai, a társadalmi, a ségen. A fogadáson részt gazdasági és a kulturális vett Borbándi János, a Mi- elet több más képviselője. Csongrád megye bemutatkozik barátainak Ott volt a budapesti diplo­nisztertanács elnökhelyette­se. Veress Péter külkeres­kedelmi miniszter, Váncsa máciai képviseletek számos Jenő mezőgazdasági és élei- vezetője és tagja. GERHARD SCHÜRER BEFEJEZTE BUDAPESTI TÁRGYALÁSAIT Gerhard Schürer, az NDK dolgozásában. Az 1986— miniszterelnök-helyettese, 1990. évi tervkoordináció az Állami Tervbizottság el- eddig végzett munkálatának nöke szeptember 27. és 29. értékelése során egyetértet­között Budapesten az 1986 tek abban, hogy az együtt­—1990. évi tervkoordináció- működés fejlesztése érdeké­ről tárgyalásokat folytatott ben a gépiparban — külö­Faluvégi Lajossal, a Mi- nös tekintettel a mezőgaz­nisztertanács elnökhelyette- dasági gépgyártásra, a mik­sével, az Országos Tervhi­vatal elnökével. Áttekintet­ték a két ország között ér­roelektronikára, és a robot­technikára —, továbbá a vegyiparban és az élelmi­vényben levő termelési koo- szer-gazdaságban kell újabb perációs és gyártásszakosi- lehetőségeket feltárni. Jó­iási megállapodások teljesí­tésének helyzetét. Megálla­váhagyták az 1986—1990. évi tervkoordináció folyta­ttodtak ezeknek az 1985 tásának irányát és ütem­utáni időszakra történő tervét. Gerhard Schürer és meghosszabbításában, to- kísérete elutazott hazánk­vábbá új egyezmények ki- ból. GIORGIO NAPOLITANO BUDAPESTI LÁTOGATÁSA A Magyar Szocialista Szűrös Mátyás, a KB tit­Munkáspárt Központi Bi- kára, valamint Berecz Já­zottságának meghívására nos, a KB tagja, a Népsza­szeptember 28. és október badság főszerkesztője. Aszí­1. között Budapesten tar- vélyes elvtársi légkörű ta­tózkodott Giorgio Napolita- lálkozókon széles körű vé­no. az Olasz Kommunista leménvcserére került sor a Párt vezetőségének tagja, két párt helyzetéről és te­Az olasz pártvezetővel meg- vékenységéről,. vgJamipt,,^ beszélést folytatott Aczel nemzetközi heivzet. a kom­Gyorgv, az MSZMP Politi- . _ , • „„ kai Bizottságának -tagja. a munista és munkasmozga­Központi Bizottság titkára, lom időszerű kérdéséiről. VERESS PÉTER BULGÁRIÁBAN Veress Péter külkereske- jegyzőkönyv teljesítésének Irlelmi miniszter H riszt o helyzetét, és aláírták az Hrisztovnak, a Bolgár Nép- 1985. évi árucsere-forgalmi, köztársaság külkereskedői- jegyzőkönyvet. Veress Pé­mi miniszterének meghívá- tert fogadta Grisa Filipov sára 1984. szeptember 28— miniszterelnök. A megbe­30. között látogatást tett az széleseken rész* vett Kiss őszi glovdivi vásáron. Ven- István, a szófiai magyar déglátójávai áttekintették nagykövetség ideiglenes az ez évi árucsere-forgalmi ügyvivője is. PARTKÓZI ESZMECSERE A Magyar Szocialista vei; tanulmányozta a gaz­Munkáspárt Központi Bi- daságirányítási rendszer to­zottságának meghívására vábbíejlesztesénék kérdése­szeptember 25—30. között it. valamint a szakszerve­hazánkban tartózkodott zetek szerepét. A küldött­Nagy-Britannia Kommunis- seget fogadta Méhes Lajos, ta Pártjának küldöttsége, az MSZMP Politikai Bi­élén Ron Halverson-nal, a zottságának tagja, a SZOT Politikai Bizottság tagjával, főtitkára, és Szűrös Mátyás, A küldöttség ismerkedett az az MSZMP Központi Bi­MSZMP bel- és külpolitikai zottságának titkára. A kül­tevókenvségével, a XIII. döttség vasárnap elutazott kongresszus előkészületei- hazánkból. IPU-TAN.ACSKOZAS Vasárnap hazaérkezett IPU végrehajtó bizottságá­Ge'nfböl az Intérparlamen- nak tagja és Pethö Tibor táris Unió magyar csoport- oreaóggyűW-í képviselő a janak delegacioja. Barcs ** Sándor, a magyar csoport szervezet 72. konferenciáján elnöke, Darvast István, az vett részt. JAPAN POLITIKUSOK MEGBESZÉLÉSEI Á Magyar Szocialista vendegeket — akikkel Ko­Murfkáspárt Központi Bi- vucs Imre. a KB oszlálvve­zottságának meghivásóra zetö-helyettese folytatott szeptember 23. és 30. között tárgyalást — fogadták Bal­látogatást tett hazánkban a lai László es Horn Gyula, a Japán Szocialista Párt Központi Bizottság osztály­pártmunkás' küldöttsége, vezetői és Magvar Gábor Szugano HiszamicU széna- mezőgazdasági és élelmezés­tor vezetésével. A japan ügyi miniszterhelyettes!. ELUTAZOTT A ZIMBABWEI NÖDELEGAClO Elutazott hazánkból a kajával, a magyar nők hely­zimbabwei nőszervezet há- zetével, valamint más tár­romtagú küldöttsége. A sadalmi szervezetek tevé­vendégek háromhelrs látó- kenysépével. Hajdú-Bihar gátasuk idején ismerkedtek megyében ipari és mező­Magyarorszag társadalmi gazdasági szövetkezeteket felépítésével, a Magvar Nök és egészségügyi intézménye­Országos Tanácsának mun- ket tekintettek meg. URUGUAYI PARTDELKGACIÓ BUDAPESTEN Az MSZMP Központi Bi- tálvának helyettes vezetője zottságának meghívására folytatott megbeszélést. A szeptember 26.—október 1. szívélyes, elvtársi légköri között látogatást tett ha- találkozón kölcsönösén tá­Zánkban Eduardo Viera. az iékoztatták egvmást a két Uruguavt Kommunista Párt ország helyzetéről, pártjaik Politikai Bizottságának tag- tevékenységéről. Véleményt ja Szűrös Mátyás, a Köz- cseréltek a nemzetközi hely­ponti Bizottság titkára ío- ^ valamint a nemzetközi gadta az uruguayi kommu- , . . . . nista vezetőt, akivel Gvörke kommunista es mimkasmoz­Jozfeef, a KB külügyr osz- galom időszerű kérdéseiről. (Folytatás az 1. oldalról) iet gépekkel és berendezésekkel sze­relték fel. Területünkön az ipari fej­lesztés avorsulásában döntő szerepet látszott a párt vidéki iparfejlesztési Doiitikáia. Hatására ma már az össz­foglalkoztatottakon belül az iparban és építőiparban dolgozók részaránya megközelíti a 40 százalékot. Ma Csongrád meeve ipara különö­sen jelentős részt vállal az ország energiahordozóval való ellátásában, hiszen az ország kőolai- és földgáz­termelésének közel kétharmadát adia. Jelentős részarányt képvisel az ország élelmiszer-ellátásában, és az exportra kerülő termékek gvártásában. Igv. ilven termékekben, mint a szalámi (az országos termelés 80 százaléka), és eevéb húsáruk, a fűszerpaprika (az országos termelés 40—46 százaléka), cipők, kötöttáruk, bútorok, műszaki gumiáruk, mezőgazdasági gépek, ká­belek. villamosszerelési cikkek. a mérlegek (az országos termelés 75 százaléka), egészségügyi és háztartási oorcelánáruk. és számos más egyéb termékek előállításában. Fnítfiinariinlr a felszabadulás előtt tpilUípdlUIIK döntöen kézi mun­kára éoülő. és még nagyvállalati szervezetben is kisipari jellegű volt. Ma már korszerűen iparosodott, jelen­tősen géoesített. nagvüzemi jellegű ágazat. A szovjet berendezésekkel működő házépítő kombinát, az auto­matizált betongvár. és számos más. korszerű építőipari terméket kibocsá­tó üzem jelentős feladatot lát el. nemcsak a megve településeinek fej­lesztésében. hanem az ország külön­böző területein is. A mezőgazdaság szocialista átszer­vezése — hasonlóan az országoshoz — Csongrád megvében is megtörtént az 50-es évek végén, a 60-as évek eleién. Viszonylag rövid idő alatt konszoli­dálódtak a szocialista nagyüzemek s ma a megye földterületének 96 száza­lékán szervezik a mezőgazdasági' féri melést. Számos korszerű termelési eljárás meghonosításával, gépesítéssel, a nö­vénytermelési hozamokat több mint duplájára növelték. Amíg a felszaba­dulás előtt több év átlagúban egv hektáron 12—13 mázsa búza termett, az utóbbi 5 évben — több súlvos aszálvkár ellenére is — a búza ter­mésátlaga 36—42 mázsa körül van. Kukoricából a felszabadulás előtti 17 mázsás átlagról 50—67 mázsára emel­kedett a terméshozam. A megve min­den lakosára évenként 1.62 tonna ga­bonatermés iut. Az állatállomány év­ről évre növekszik, s az utóbbi évek­ben minden Csongrád meevei lakos­ra 213 kilogramm sertéshús. 35 kilo­gramm marhahús. 300 liter tei. 74 ki­logramm baromfihús. 385 darab töiás termelése iut. A megve korábbi tradí­cióit felhasználva, tovább fejlődött a gvümölcs-. szőlő- és zöldségtermelés. Lénvegében változatlan sőt egv-eav növénvi kultúrában csökkenő terüle­ten — egvharmadnvi létszámmal — többszörösen nagvobb értéket állíta­nak elő a megve mezőgazdasági dol­gozói a felszabadulás előttinél. Külö­nösen lelentös a megve természeli kincsének, a termálvíznek a hasznosí­tása a mezőgazdaság terülel en. Ma az ország üvegházterületének 40 százalé­ka. a fóliasátras zöldségtermelés 16 százaléka van Csongrád megvében. télen is foglalkoztatási és jövedelem­szerzési lehetőséget biztosítva a me­zőgazdasági dolgozóknak. A szállítást végző szervezeteink nemcsak a járműpark és eevéb esz­közállomány nagymértékű növekedé­sével gazdagodtak, hanem a dízelesi­tési és vasút-villamosítási program következetes vésrehaitása hatására — a mai kor műszaki színvonalára emelkedtek. Jelentős a szerepük nem­csak a belső szállítási feladatok meg­oldásában. hanem a nemzetközi ke­reskedelmi forgalom nagv részét bo­nvolítiák le. Megvénk területén működő keres­kedelmi vállalatok nemcsak terüle­tünkön. de a Délkelet-Magvarországon élő emberek ellátásában is szerepet látszanak. Mind színvonalasabban bonvolítiák le az évenként felüle­tünkre érkező, vaav itt átutazó több millió bel- és külföldi turista ellátá­sát. Bár a felszabaduláskor is jelentős kulturális, tudománvos és egészség­ügyi bázisokkal rendelkezett Csong­rád megve. ez a nénhatalom évei alatt szintén nagv ütemben feilődött. Megyeszékhelyünk — Szeged — az ország egvik legjelentősebb kulturá­lis közoontia. Itt működik a Magvar Tudománvos Akadémia Szegedi Bio­lógiai Központja, melv ebben a tudo­mányágban az ország vezető intéz­ménye. Ugvancsak Szegeden van a magvar gabonakutatás központi intéz­ménve. amelv összehangolia (az aka­démiai intézetek kivételével) az or­szág területén működő gabonakutató állomások munkáiét. Jelentős a zöld­ségtermeléssel kapcsolatos mezőgaz­dasági kutatótevékenység valamint a felsőoktatási intézményekben mű­ködő természet- és társadalomtudo­mányi kutatóbázisok munkája. A két egyetem és 6 főiskola nemcsak a megvét. hanem az ország nagv részét látja el felsőfokú képzettségű szakem­berekkel. Nagv tradíciókra tekint vissza a döntően a megve második legnagyobb városára — Hódmezővásárhelyre éoü­lő alföldi képzőművészeti iskola, melvnek vonzáskörébe közel száz képzőművész tartozik. Élénk és sok­oldalú népművészeti tevékenység él és fejlődik tovább, melvnek ielentős gazdasági kihatása is van. termékeik külkereskedelmi értékesítése követ­keztében. A Szegedi Nemzeti Színháznak fő­leg a zenei tagozata örvend hírnév­nek. számos esetben híviák meg az ország különböző nagyvárosaiba, il­letve külföldi turnékra. A minden év nyarán megrendezésre kerülő Szege­di Szabadtéri Játékok pedig ma már rangos kulturális eseménve az or­szágnak. sőt külföldi hírnevet is ví­vott ki magának. Műsorán szinte minden évben neves szoviet együtte­sek is fellépnek, szerepelt itt már a Moszkvai Nagyszínház, valamint a Nvemirovics Dancsenkó Zenés Szín­ház. a Leningrádi Kirov Színház, to­vábbá a kiievi. novoszibirszki. a tbiliszi, a permi és a rigai balett, il­letve a legnevezetesebb szoviet népi együttesek (Mojszeiev. Ukrán Állami Táncegyüttes és a Grúz Állami Tánc­együttes) A szabadtéri iétékok meg­rendezéséhez biztos bázisul szolgál nemcsak a Szegedi Nemzeti Színház, hanem a Szegedi Filharmonikus Ze­•! nekar. a tisit' Ferenc Zeneművészeti Főiskola szegedi tagozata, melv 1e­léntős nevélő'fnunkát fejV'kf. Ma mór nemcsak a falvak lakossá­ga körében ismertek, kedveltek, ha­nem az üzemek közművelődési tevé­kenységére is nagy hatást gyakorol­nak az öntevékeny művészeti csopor­tok. különösen a néptánc és a dal­kultúra fejlesztésével. Kétévenként a szakszervezetek szervezésben nemzetközi néptáncfesztiválokat ren­dez Szeged, melyen a szovjet és más szocialista országok együttesein kívül, tőkés országokból munkás-neotánc­együttesek is részt vesznek, nagy kö­zönségsikert aratva. A gazdasági fejlődés hatásakép­pen átalakult a me­gye társadalmi arculata, ma már a lakosság 53.5 százaléka munkás. 16.5 százaléka szövetkezeti paraszt, 26 szá­zaléka szellemi dolgozó és 4 százalé­ka egyéb foglalkozású. A szakmun­kások részaránya nemcsak az ipar­ban és az építőiparban, hanem a me­zőgazdaságban is ugrásszerűen meg­növekedett Sajátos vonása Csongrád megye társadalmi arculatának, hogy a falun élő családok többnyire vegyes jelle­gűek. megtalálhatók egy-egv csalá­don belül a mezőgazdasággal élethi­vatásszerűen foglalkozók mellett az ipari munkások, illetve az értelmisé­giek is. A másik oldalról viszont jel­lemzőként hangsúlyojtható, hogy a városi dolgozók (ipari munkások, de szellemi dolgozók is) részben kedv­telésből. részben jövedelmük növelé­se céljából, illetve családjuk ellátá­sára, szabad idejükben mezőgazda­sági tevékenységet végeznek, családi házukhoz, kapcsolódó, vagv nagyüze­mileg nem hasznosítható területeken létesített, úgynevezett kiskertekben. A megye lakosságának nagyobbik fe­le valamilyen kiegészítő másodlagos jövedelemforrással rendelkezik, amely kihatással van nemcsak az életszín­vonalra, hanem életmódjára Í6. Pártunk, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Csongrád megye területén több mint ezer alapszervezetével je­len van minden fontosabb gazdálko­dási tevékenységet folytató egység­ben. illetve szellemi alkotóműhely­ben. A megye minden lakótelepülé­sén. illetve városi települési egysé­gekben is megtalálhatók a kommu­nisták szervezetéi. A felnőtt lakosság több mint 10 százaléka tagja pár­tunknak. Túlnyomó többsége politi­kai és ideológiai felvilágosító- és ne­velő munkát végez a lakosság körében. A szakszervezetek a bérből és fizetés­ből élő dolgozók 96,5 (vVizalékát fog­lalják soraikba. A Magyar Kommu­nista Ifjúsági Szövetség a fiatalok 38 százalékát tömöríti szervezetileg. Olyan tömegszervezetek, mint a Ma­gyar Honvédelmi Szövetség, a Mű­szaki Természettudományi Egyesüle­tek Szövetsége, a Tudományos Isme­retterjesztő Társulat, a Közgazdasági Társaság, a Jogász Szövetség, a Vö­röskereszt az egyes sajátos érdeklő­dési körű, illetve szakmájú embere­ket fogja össze. Nemcsak tagjaik szakmai továbbképzésérői gondoskod­nak. hanem mozgósítják őket a szak­mai ismeretek fejlesztesére és külön­böző közéleti feladatok megvalósí­tása ra. Jelentős politikai szerepet tőit he megyénk életében is a lakosság leg­különbözőbb rétegeit összefogó, s a szocialista építés nagy nemzeti fel­adataira mozgósító Hazafias Népfront mozgalom. Mint általában hazánkban. Csong­rád megyében is sajátos színfoltot képvisel a társadalmi és politikai élet­ben a Magyar—Szovjet Baráti Tár­saság tagcsoportjainak tevékenysége. A magyar—szovjet barátság erősíté­se — természetesen — pártunk, és minden társadalmi és tömegszerveze­tünk, egész népünk ügye. A Magyar —Szovjet Baráti Társaság tagcsoport­jainak sajátos a feladata. Az egész népünkre kiterjedő, nagy jelentőségű — a proletár internacionalista neve­lés szerves részét képező — tevé­kenységen belül az ő munkájuk meg­határozott területre irányul. Tömeg­politikai tevékenységükben a Szovjet­unió fejlődését, a szovjet nép életét ismertetik környezetünkben. Segítik az orosz nyelvtanulást, az egyes terü­leteken a szakmai tapasztalatok cse­réjét. kapcsolatokat tartanak a Szov­jetunió felsőfokú oktatási intézmé­nyeiben végzett magyar szakemberek­kel. támogatják a magyar nyelvű szovjet kiadványok és folyóiratok ter­jesztését, a szovjet kultúra eredmé­nyeinek ismertetését. Sok egyéb te­vékenységet is végeznek, melyek ki­vétel hélkül mind a Szovjetunió, a szovjet nép életéhez kapcsolódnak. Csongrád megve e szerény és rend­kívül vázlatos bemutatásához szük­ségképpen hozzá tartozik annak hang­súlyozása is. hogy megyénk lakosai szakmai munkájukon, politikai, tár­sadalmi és minden egyéb tevékeny­ségükön keresztül nap mint nap kap­csolatban vannak a Szovjetunió és a testvéri Odessza terület életével. A termelőterületeken a felhasznált ener­giahordozók jelentős hányada, sok­féle nyersanyag, gép, tudományos ku­tatómunkát segítő műszer, vagy más. Szovjetunióból származó segédeszköz ad lehetőséget alkotó munkájukhoz. Az ipari és mezőgazdasági termelő­egységeink termékeinek jelentős há­nyada kerül a szovjet kereskedelem­be. A tudománvos és kulturális tevé­kenység sokoldalúan kapcsolódik a szovjet értelmiségiek munkájához. Az év szinte minden szakaszában szov­jet turistacsoportok ismerkednek me­gyénk nevezetességeivel. Nemcsak a megve vezető testületeinek képviselői es azoknak a szervezeteknek az akti­vistái. amelyek kapcsolatban vannak odesszai hasonló szervezetekkel, ha­nem a megye lakosságúnak is mind nagyobb resze kíséri külön figyelem­mel a testvéri Odessza terület dolgo­zóinak életét, munkáját, örül ered­ményeinek. együtt érez szovjet bará­taival a felmerülő nehézségek leküz­désében. Ismerkedik munkatapaszta­lataival, tanul azokból és külön örö­mére szolgál, ha szerény munkasike­reit megoszthatja szovjet barátaival. Szeretnénk, ha a barátsági napok hozzájárulnának a testvéri kapcsola­tok továbbfejlesztéséhez, még több odesszai lakosban ébresztene érdeklő­dést munkánk, fejlődésünk, terüle­tünk szépségei iránt, ösztönözve arra, hogy látogatást tegyen nálunk. A Pcnniirári me8yeiek Odessza te­IfOUIiyiUU rület lakóit nemcsak mint a tisztelt és nagyrabecsült szov­jet baráti népnek küldötteit, hanem mint egy hozzájuk érzelmileg még a testvérmegyei kötődésen keresztül is közelálló barátot fogadják. Hisszük, hogy a barátsági napokkal szolgáljuk a testvérmegyei kapcsolatok tovább­fejlesztését, egyben hozzájárulunk a magyar—szovjet barátság erősítésé­hez is. (Az MSZMP KB tagjának, a Csongrád megyei pártbizottság első titkárának cikke Odesszában, a Znamja f+mmumzma mai számában jeleui itagflj.

Next

/
Thumbnails
Contents