Délmagyarország, 1984. július (74. évfolyam, 153-178. szám)

1984-07-01 / 153. szám

t 8 Vasárnap, 1984. július 8. Palme az NDK ban 0 Berlin (MTI) latokban az enyhülés javára, Hasznosak voltak és a bi- és erre megvan minden le­zalrnon alapultak megbeszé- hetőség. A jelenkor legsür­léseink — így vonta meg gősebb feladata a nukleáris Olof Palme svéd kormány- katasztrófa veszélyének el­fővel tartott véleménycseré- hárítása. Átfogó lépések jének mérlegét Erich Ho- szükségesek a fegyverzetek necker, az NSZEP KB fótit- és a fegyveres erők csökken­kára, az NDK Államtanácsá- tésére az egyenlőség és az nak elnöke. egyenlő biztonság elve alap­, A két államférfi pénteken ján. . délután Stralsundban ta- Erich Honecker megerősí­nácskozott a kétoldalú kap- tette, hogy a Német Demok­csolatok erősítéséről és a ralikus Köztársaság támo­nemzetközi helyzet időszerű gatja azt a felhívást, amely kérdéseiről, különösen pedig négy földrész hat kormány­a béke megszilárdításáról, a főjének nevében szólítja fel fegyverzetek korlátozásáról a nukleáris hatalmakat a os a leszerelést célzó haté- megegyezésre, kony intézkedések megtéte- Látogatásának második léről. Este az NDK párt- és napján Olof Palme az NDK államfője vacsorát adott a északi partvidékének törté­svéd politikus tiszteletére. nelmi nevezetességeivel is­A tárgyalófelek messze- merkedett, templomokat és menően egyetértettek abban, kolostorokat tekintett meg. hogy mielőbb fordulatot kell és látogatást tett a greifs­elérni a nemzetközi kapcso- waldi egyetemen. A műhold­romboló fegyverekről 0 Washington (MTI) Róbert McFarlane ameri­kai nemzetbiztonsági főta­nácsadó szerint az Egyesült Államok elvben kész talál­kozni a szovjet képviselők­kel, hogy tárgyaljanak a műholdromboló fegyverek­ről. Hozzáfűzte azonban, hogy e találkozón meg kell vitatni a hadászati és a kö­zép-hatótávolságú rakéták­ról Genfben folytatott tár­gyalások felújításának fel­tételeit is. A nemzetbizton­sági főtanácsadó ezzel a Szovjetunió péntek esti kor­mánynyilatkozatára vála­szolt. Ebben a szovjet kor­mány tárgyalások megkez­dését javasolta Bécsben a műholdelhárító rendszerek­ről. Külpolitikai reflektor 0 Előbbre jutott-e a kelet­nyugati viszony a sűrű megnyilatkozások hatására? Ahogy közeledik az USA­ban az elnökválasztás nap­ja (november 6.), annál több szó esik ott a kelet—nyu­Egyelőre még nem tud­ni, milyen eredménnyel jár­tak azok a megbeszélések, amelyeket egy mexikói für­dőhelyen rendeztek az USA és Nicaragua képviselői kö­zött. A managuai kormány külügyminiszter-helyette­se és Reagan latin-ameri­kai tanácsadója között lét­rejött találkozás Shultz ame­rikai külügyminiszter em­lékezetes managuai villám­látogatásának volt a foly­tatása. Hogy mennyire foglalkoz­tatja a világot a közép­amerikai válság, azt az is bizonyítja, hogy az EDU, az úgynevezett európai de­mokratikus unió, vagyis; a keresztényde­mokrata pártök „internacio­sérlet a közös költségvetés terheinek elosztására. Mert az előző csúcstalálkozókon — Athéntől Brüsszelig — a brit makacsság megaka­dályozta a megegyezést... Most viszont — váratla­nul — Thatcher asszony en­gati viszonyról. Méghozzá gedékenyebbnek bizonyult, úgy, hogy azt hinné a felü- és. létrejött egy kompro­létes szemlélő: Washington- misszum, amely szerint a ban fordulat következett el, brit befizetéseknek kéthar­hiszen Reagan (aki most madát térítik vissza, már megkezdte elnökvá- Alig száradt meg a tinta lasztási kampányát!) min- az aláírásokon a megál­den alkalmat megragad, lapodás alján, máris értel­hogy kifejezze készségét az mezési vita kezdődött, amerikai—szovjet — mint ő Thatcher asszony arról be­mondta — „munkakapcsola- szélt később, hogy ez „tar­tok" megjavítására. Nem tós" érvényű megállapodás, szabad azt sem elfelejteni, a legtöbb közös piaci or­hogy nemsokára összeül a szág vezetői azonban úgy konzervatív demokrata párti konvenció, nyilatkoztak, hogy csak két mokrata ahol kijelölik a Reagannel évre rögzítik így a brit hoz- Oslóban tartott ülé szemben cSataba induló de- zajarulas merteket. Tehát, • , „„„,„„,a mokrata elnök jelöltet. A je- igaza lehet annak az an- se£' * lenlegi* elnök és egyben el- gol hírmagyarázónak, aki s_®,bb nökjelölt nem akarja át- cinikus véleményeket idé­engedrii a demokratáknak zett: „1986-ban minden azt a korteselőnyt, hogy ugyanott folytatódik majd, azok lépjenek fel a kelet— ahol most abbamaradt..." nyugati viszony megjavító- Addig is azonban Mit­sanak programjával. terrand elnök, aki július 1­Moszkvában nagyon jól íg, fél éven át a Közös Pi­tudják, hogy a mostani ac soros irányítója volt, megnyilatkozásokban mek- megelégedéssel nyugtázta a kora a szerepe a voksvadá- fontainebleau-i megállapo­szatnak, s érdemes idéz- dást. Szerinte, most már le­ni az egyik felelős szovjet hetővé válik például a kö­vezetőnek, a PB-tag és KB- zösség kibővítése, vagyis titkár Mihail Gorbacsovnak Portugália és Spanyolország a megállapítását Washing- felvétele, emellett pedig a tonban rájöttek, hangoztat- Közös Piac továbbfejlesz­ta Gorbacsov, hogy a nyílt tésére irányuló tervek meg­uszitó propaganda megfoszt- valósítása is új lendületet ja hitelétől az amerikai po- kaphat. Ez az optimizmus litlkát, ezért hangsúlyozza azonban több kommentátor most képmutató módon a szerint túlzott. Egyelőre csak félretették a problémá­rika dolgait vitátták meg, s nem is egészen az USA ál­láspontját téve maguké­vá... Pálfy József Negyven éve történt A megyar antifasiszta ellenállási mozgalom 2. Fegyverrel a kézben len robbantást végrehajtó „Marót" csoportot, a több kézigránátos akcióval jeles­kedő „Szir", vagy a vas­utat robbantó „Laci" cso­akció­több Magyarország német meg­szállásával (1944. III. 19.) az ellenállási mozgalomban is új szakasz, a fegyveres küz­delem szakasza kezdődött el. A párt harci csoportok ala- portokat. Fegyveres kítására, a nemzeti ellenál- gárdákat szervezett lás szervezésére hívott fel. úgynevezett „polgári" anti­„Ne legyen se éjjele, se fasiszta csoport, valamint nappala hazánk földjén a a Magyar Diákok Szabad­német megszállóknak. Ne ságfrontja nevű szervezet hagyjatok nekik egy nyu- is. godt pillanatot sem. Gyújt­sátok rájuk a házat, pusz­títsátok őket tűzzel-vassal!" — hangoztatta a Békepárt. 'Az ellenállás első látvá­nyos megmozdulása a sá­toraljaújhelyi börtön poli­Budapesten, a munkás­lakta peremvárosokban — Újpesten, Kőbányán, Pest­erzsébeten, Csepelen — jöt­tek létre nagyobb létszá­mú fegyveres csoportok. Ezek szervezetileg többnyi­tikai foglyainak fegyveres re valamilyen katonai, lég­kitörése volt. Ezt azonban a oltalmi, karhatalmi stb. alakulattal, szervezettel le­galizálták tevékenységüket. Az újpestiek például poli­tikai foglyokat szabadítottak partizánbázisok létrehozá­helyőrség és a városba ér­kező német csapatok lever­ték. A felkelést követő bí­rói megtorlás, a harcok és az üldözés során 62-en vesz­tették életüket. A szerve­ződő ellenállásra súlyos csa­pást jelentettek a Gestapo és az SD (biztonsági szol­gálat) akciói is. Alig más­fél hónap alatt politikai okokból 8225 zsidót, antifa­siszta ellenállót, külföldi polgárt fogtak el, hurcol­tak koncentrációs táborok­ba. Az ellenállás politikai ve­zető szerve a demokrati­kus. antifasiszta pórtokból 1944 májusában létrejött Magyar Front lett. A fegy­veres harc vezetésére Pálf­fy György vezérkari szá­zados irányításával meg­alakult a párt katonai bi­zottsága, amely 1944 nya­rán és őszén Budapesten 14 kisebb-nagyobb partizán­csoportot szervezett. Köz­vetlen irányításukat Fahér győrberi:, (itt szerveződött Lajos látta el. A fedőnév- meg a híres „Mokan-komi­vel jelölt csoportok közül té"), Győrött, valamint a ló környékén és Salgótar­jánban jöttek létre antifa­siszta és partizáncsoportok. A Karancs — lejtösaknai bányászai levonultak a föld alá, s e jelentőssé vált népi megmozdulással fejezték ki szembeállásukat a nyilas rendszerrel. • 1944. augusztus 8-a és ok­tóber 15-e között sorban rajzottak ki a kijevi par­tizániskolán felkészített, s az ország területére ejtő­ernyővel ledobott szovjet— magyar, vegyes állományú partizáncsoportok. Kijevben egyébként 686 honfitársunk kapott partizánkiképzést. Ezek a csoportok főleg az ország erdős-hegyes terü­letein, valamint Szlovákiá­ban és Kárpátalján száll­tak le, ahol megkísérelték ki, megvédték a robbantás elől a városrész víztornyát. A kőbányaiak hátba támad­ták az ott védő németeket. A csepeliek pedig nagy né­pi megmozdulással (1944. december 4—6.) akadályoz­ták meg a városrész ki­ürítését. A magyar ellenállás tör­ténetében sajátos formáci­ót jelentenek a több ke­rületben (VIII., XIII., XIV.) létrejött KISKA (kisegítő karhatalmi) alakulatok, ame­lyekbe az ellenállóknak si­került beépülniük. A zug­lói KISKA-ban tevékeny­kedett például a fiatalokból szervezett Vörös Brigád ne­vű partizáncsoport, amely­nek II harcosát a német fasiszták kivégezték. Vidé sát. Néhány csoport, mint a Fábry, Úszta, Nógrádi cso­portok eredményes harci tevékenységet folytattak, de a többségük elvérzett a fa­sisztákkal vívott egyen­lőtlen küzdelemben (Sző­nyi, örley, Molontay és más csoportok). A nagyobb méretű, a la­kosság széles köreit be­vonó partizánharchoz sem az ország természeti felté­telei, sem a belső politikai viszonyok nem voltak ked­vezőek. Az államhatalmi szervezetek, a csendőrség, majd a nyilasok terrorosz­tagai hatékony ellenőr­zést gyakoroltak az or­szág területe és lakossága felett. Október 15-e után újabb ken•glsoSbrf/afí hz ipari koz- MftefASl&iT ^ffdflr * kezdő pontokban, Miskolcon, Diós­említsük meg a Városi szín­házi nyilas nagygyűlés el­bányavidékeken, Tatabá­nyán, Sárisópon, Pécs, Kom­béke és a leszerelés mel­letti állítólagos elkötelezett­séget. Viszont afelől sem ha­gyott kétségét Gorbacsov, hogy a szocialista orszá­gok igenis pozitív irányú áttörésre. törekszenek a nemzetközi életben, s be­csületes, tartalmas, komoly tárgyalásokat kívánnak, ezt Nyugaton is utalásnak mi­nősítik arra, hogy majd az amerikaj elnökválasztás után újra indulhatnak a tárgya­lások Kelet es Nyugat kö­zött. . A hét végére igazi politikai szenzációt hozott az a szov­jet javaslat, amellyel két­oldalú tárgyalások megin­dítását ajánlották az USA kormányának az űrfegyve­rekr betiltásáról. A nyugati hírmagyarázók szerint a Szovjetunió ezzel magához ragadta a kezdeményezést, hiszen nem csak a tárgya­lások tárgykörét határozta meg igen konkrétan, ha­nem még színhelyt és idő­pontot is találni a moszk­vai javaslatban: Bécs, és szeptember. Tartós lesz-e a közös piaci megállapodás? A legkevésbé sem lett volna meglepő, ha Fon­tainebleau-ban az európai közösség tíz tagállama ál­lam- és kormányfőinek ér­tekezletén megint csak ku­darcot. valhAt volna a lu­kat. 0 Pozitív jelek mutatkoznak-e végre a közép-amerikai válságban? Igen és nem is. Pozitívan értékelhető Jesse Jackson amerikai. tiszteletesnek. a demokrata párt elnökjelölt­ségére pályázó színes bő­rű politikusnak közép-ame­rikai útja. Találkozott a salvadori hazafiak képvise­lőivel Panamavárosban, el­látogatott Kubába, és Fidel Castróval folytatott meg­beszélésein sikraszállt az amerikai—kubai kapcsola­tok normalizálásáért, majd Nicaraguába is elment. F.rdekes az is. hogy a hondurasi kormány úgy döntött: visszaküldi nagy­követét Nicaraguába. és részt vesz a sandinista for­radalom ötödik évforduló­jának ünnepségein. Hondu­ras májusban hívta haza nagykövetét Nicaraguából. Nicaragua helyzetének erő­sítését szolgálta egy magas szintű kormányküldöttség körútja a héten a szocia­lista országokban. Dániel Ortega vezetésével Buda­pesten is tárgyaltak, s tt a magyar vendéglátók leszö­gezték, hogy a Magyar Nép­köztársaság támogatja azt a küzdelmet, amelyet Ni­caragua a nemzeti függet­lenségének megvédéséért, te­rületi integritásáért folytat. Közéleti napló AZIZ MOHAMED KÖSZÖNTÉSE A Magyar Szocialista ki Kommunista Párt Köz­Munkáspárt Központi Bi- ponti Bizottságának első tit­zottsága levélben köszöntöt- kárát 60. születésnapja al­té Aziz Mohamedet, az Ira- kaiméból. BEFEJEZŐDÖTT A KÖZÖS HADMŰVELETI-HAR CÁSZATI GYAKORLAT Június 22—30. között a magyar néphadsereg, a csehszlovák néphadsereg és a szovjet hadsereg kijelölt törzsei és csapatai Duna '84 elnevezéssel közös hadmű­veleti-harcászati gyakorlatot hajtottak végre hazánk te­rületén. A gyakorlat hoz­zájárult a parancsnokok és törzsek munkájának, a csa­patok együttes tevékenyse­geinek további tökéletesíté­séhez, a testvéri hadseregek közötti fegyverbarátság el­mélyítéséhez. A gyakorlat befejezéseként a Dunántúl egyik katonai gyakorlóte­rén nagygyűlésre került sor. áhol harci-technikai eszközeikkel felsorakoztak a Duna '84 gyakorlaton részt vett törzsek és csoportok képviselői. Az ünnepségen a közös hadműveleti-harcá­szati gyakorlat értékelését követően a gyakorlat ve­zetője és nemzeti helyette­sei kitüntetéseket és jutal­makat adtak át a kiemelke­dően helytálló magyar, cseh­szlovák és szovjet katonák­nak. MAGYAR—SZOVJET KÖRNYEZETVÉDELMI EGYÜTTM ÜKÖDÉS Az Országos Környezet­és Természetvédelmi Hiva­tal elnökének meghívására június 24. és 30. között Heinn Oszkarovics Teder, az Eszt Szovjet Szocialista Köztársaság környezetvédel­mi e.s erdőgazdálkodási mi­nisztere vezetesevel szov­jet környezetvédelmi dele­meteorológiai és természeti környezetet ellenőrző álla­mi bizottsága, valamint az OKTH közötti kétoldalú együttműködési megállapo­dás: alapján a felek elő­zetesen egyeztették, előké­szítették n következő öt­éves időszakra kialakítandó közös munkaprogramot A gáció tartózkodott hazánk- szovjet delegáció szombaton ban. A Szovjetunió hidro- elutazott hazánkból. NÉPFRONTMEGB ESZÉLÉSEK Június 28—30-a között, a Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsa meghívására Budapesten tartózkodott a magyar—finn barátsági hét finn előkészítő bizottságá­nak küldöttsége Jaakko Kuusela titkár vezetésével. A küldöttség megbeszélése­ket folytatott Ribánszki Ró­berttel. a HNF OT titká­rával és Juhász Róberttel, a barátsági hét magyar elő­készítő bizottságának tit­kárával az 1985-ben meg­rendezendő VII. magyar— finn, illetve finn—magyar barátsági hét szervezetéről, programjáról. Elnökrablás 0 La Paz (MTI) Szombaton, a La Paz-i el­nöki palotában katonák egy csoportja elrabolta Hernan Siles Zuazo bolíviai állam­főt, és ismeretlen helyre hurcolta — jelentette be • La Pazban az elnöki hiva­tal vezetője. A hírügynökségek először államcsíny elkövetését fel­tételezték, a későbbi ese­mények azonban ellent lát­szanak mondani ennek. Nem adtak ki ugyanis nyi­latkozatot, mint ilyenkor szokásos, nem vonultak csa­patok az utcára, s nem tar­tóztattak le senkit. Ellen­kezőleg, teljes nyugalom­ról érkezett jelentés a fő­városból, csak a Murillo té­ren. az elnöki palota előtt cirkáltak megerősített fegy­veres alakulatok. Egyes hírek szerint ál­mában lepték meg az ál­lamfőt, és azután hurcolták el. Elrablóinak szándékáról, illetve politikai hovatartozá­sáról egyelőre semmi sem ismeretes. Zuazót állítólag egy elit rendőri alakulat vitte ma­gával. Ezt az egységet azért hozták létre hat hónappal ezelőtt, hogy hatékonyab­ban vehessék fel a küzdel­met az országban a kábító­szer-kereskedelemmel. Jaime Paz Zamora bolí­viai alelnök, aki a latin­amerikai kérdésekkel fog­lalkozó lisszaboni konferen­cián képviselte Bolíviát, szombati beszédében rész­letesen foglalkozott a leg­újabb la paz-i fejlemé­nyekkel. és elítélte Zuazo el­rablását. Kijelentette, hogy nem érkeztek jelentések Bo­líviából összetűzésekről. dött. Ezreket tartóztattak le, vittek német koiKöpotrációs táborba. 1944 novemberében például a komáromi vár­erődben 7—8000 politikai foglyot őriztek. 1944. november 22-én, a nyilas Nemzeti Számonke­rő Szék árulás révén el­fogta a Bajcsy-Zsilinszky Endre és Kiss János altá­bornagy vezette Magyar Nemzeti Felkelés Felsza­badító Bizottságát. Ez a szervezet a Magyar Front intézménye volt a nemet­ellenes szabadsagharc ve­zetésére. A Felszabadító Bi­zottság katonai vezetői egy részét december 8-án, a Margit körúti fogházban ki­végezték. Az október 15-én hata­lomra juttatott Szálasi-rend­szerrel szemben tömeges méretű népi ellenállás bon­takozott ki. Az emberek tízezrei szöktek meg a had­seregből. nem vonultak be, nem teljesítették a kiadott utasításokat. A lakosság ke­resztülhúzta a kiürítési, ki­telepítési rendelkezéseket. Menekülni csak az mene­kült, akinek volt oka fél­ni, hogy régi bűneiért a fel­szabadult Magyarországon majd felelnie kell. A magyar ellenállási moz­galom méreteiben nem volt olyan átfogó, mint például Lengyelországban, Jugo­szláviában. Bulgáriában stb. volt. Hazai földön 38 ki­sebb-nagyobb partizáncso­portban kb. 2500—3000 em­ber harcolt fegyveresen a szabadságért. A külföldi or­szágokban mintegy 8000 ma­gyar antifasiszta küzdött. A Vörös Hadsereggel együtt harcoló Budai önkéntes Ez­red honvédeinek száma pe­dig 2500 fő volt. A fasiz­mus elleni harcra szervező­dő új néphadseregben, az Ausztriába elvonult 1. és 6. hadosztály soraiban. a szovjet hadsereg alárendelt­ségébe tartozó vasútépítő alakulatokban pedig kb. 40 ezer honvéd szolgált. Gazsi József I

Next

/
Thumbnails
Contents