Délmagyarország, 1983. december (73. évfolyam, 283-307. szám)

1983-12-01 / 283. szám

ÍUlSlfcO VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 73. évfolyam 283. szám 1983. december 1., csütörtök Ára: 1,40 forint Lázár György látogatása Nógrád megyében Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja. a Minisztertanács elnöke szerdán Nógrád megyébe látogatott. A vendéget 'Salgótarjánban, a megyei pártszékházban Géczi János, az MSZMP Nógrád megyei bizottságának első titkára fogadta és tájékoztatta a megye politikai, társadalmi és gazdasági eredményeiről és tennivalóiról. Szólt arról, hogy az ipari üzemek és gazdaságök, vállalatok. in­tézmények dolgozói egyetér­tően és cselekvően támogat­ják a párt és a kormány erőfeszítéseit a gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi sta­bilitás megőrzésére, elért életszínvonalunk. alapvető vívmányaink megtartásóra. A tájékoztató után Lázár György. Géczi János társa­ságában, felkereste a Salgó­tarjáni Kohászati Üzemeket, ahol Ürmössy László vezér­igazgató ismertette a válla­lat tevékenységét. fejlődé­sét. a termelés hatékonysá­gának fokozására irányuló munkát A Salgótarjáni Kohászati Üzemek az utób­bi évek szigorúbb gazdálko­dási rendie, a nehezebb ke­reskedelmi feltételek köze­pette is kéoes volt termeié, sének értékét lp80-hoz ké­rtest dsa-knem megháromszo­rozni, és versenyképes ma­radt a külföldi piaeokori is. Szem előtt tartva a termék­szerkezet javítását és a feldolgozott termékek ará­nyának növelését, a nagy­üzem több sikeres rekonst­rukciót hajtott végre. Ennek legutóbbi állomása a szeg­gyártás teljes megújítása, minek következtében a jövő évtől a korábbi húszezer tonnával szemben évi hu­szonnyolcezer tonnányit gyártanak ebből a termék­ből. bővül a szögfélék vá­lasztéka is. A vállalat ered­ményességében nem kis szerepet iátszik az eleven innovációs tevékenység. A fejlesztési program megva­lósításával a vállalat terme­lési értéke az évtized végére éléri az öt és fél milliárd forintot. A Minisztertanács elnöke a vezérigazgató tájé­koztatása után megtekintet­te a Salgótarjáni Kohászati Üzemek huzalművét, hideg­hengerművét és kovácsoló gyáregységét. Délután a me­gyei pártbizottság székházá­nak nagytermében aktíva­értekezleten időszerű nem­zetközi és belpolitikai kér­désekről tartott előadást. Lázár Györgv szerdai munkanapjai Szécsényben fejezte be. ahol a nagyköz­ségi tanács székházában a lírások megszüntetésével kapcsolatos tennivalókról fölytított eszmecserét. (MTI) A termelőszövetkezeti vezetésről A vezetők kiválasztásában egyre nagyubb szerepetmkav " szakmai hozzáértés, a fel­készültség; a tsz-ekben ja­vult a vezetői munka szín­vonala — állapította meg a Termelőszövetkezetek Or­szágos Tanácsának elnöksé­ge szerdai ülésén, amelven a tsz-ek vezetésének helyze­tével és feladataival foglal­kozott. A vezetés viszonylag ke­vesebbe „kerül" a tsz-ek­ben. mint a gazdaság más területein, ám az irányító apparátus növekedésének és ezzel a hüiokratizálódásnak a veszélye itt is fenyeget. A termelőszövetkezetekben dolgozó 650 ezer foglalkozta­tottból több mint 00 ezren nem fizikai munkát végez­nek, s negyedrészük ügyvi­tellel fogiiikozik. A nem fizikaiak számd az utolsó évben több mint öt száza­lékkal nó't. míg a fizikai munkát végzőké két száza­lékkal sem Az elnökség megfogalmaz­ta a szövetkezeti vezetéssel szemben támasztott idősze­rű követe!ntényeket is. A szövetkezetek dinamikus fejlődésében meghatározó szerepe van a kezdeménye­ző az ésszerű kockázatot •udgtosan vállaló vezetés­nek. A sollektív és egyéni tslelősség egyidejű fokozása ésszerű munkamegosztást követel a testületek, a vá­lasztott vezetők és a ter­melést iránvitók. valamint e testületi döntést előkészí­tő szakemberek között. A szóvetkezeti önkor­mányzat érvényesülését ne­hezíti. hogy egyre szűkül azoknak a kérdéseknek a körei ame'yekben a , testü­leteknek tényleges lehetősé­gük van az alternatívák kö­zötti választásra Kiemelten foglalkozott az elnökség a termelőszövetke­zeti elnókóK személyes sze­repével .és felelősségével, valamint a választott veze­tők szakma! és szövetkezet­politikai leikészültségévei, amiben az elmúlt évtized­ben 'elentős javulás tapasz­talható (MTI) Egymillió doboz szegedi halászlé A Szegedi Konzervgyár országszerte kedvelt, már­kás terméke a dobozos ha­lászlé. Készítésének most van a fő szezonja: naponta folyamatosan érkezik a „nyersanyag" a környékbeli halászati szövetkezetektől és tógazdaságoktól. Az idény­ben több mint 1 millió do­bozzal gyártanak a már ha­gyományos recept szerint, amely sokban hasonlít a sze­gedi halászok, főzési, fűsze­rezési módszeréhez. A lé­nyeges különbség mindössze az, hogy szabadtűz és bog­rács helyett duplafalú, óriá­si gőzüstökben „puhítják meg" a pontyokat. A leg­fontosabb, hogy sose fa­gyasztott halat dolgoznak fel, és az ízesítéshez friss, idei termésű, az üzemben tisztított, darabokra szeletelt vöröshagymát és kiváló mi­nőségű csemegepaprikát használnak. A szinte házia­san elkészített ételspeciali­tással félkilós dobozokat töltenek meg. Kádár János és Erich Honecker tárgyalásai Berlinben Kádár János. Magyal , WKygW ... Szocialista Munkáspárt Köz- > «L " - §É: ^MHHH^ <|IP ponti Bizottságának első Mjafojg^r ^ * , K* titkára. . [' , . ,1 ,5 ^W^^Xíít^^^p&^v ^í^w*! ' aj egynapos baráti látogatásra jgk. 'VX * Berlinbe érkezett. Kíséreté- 7-jí * ben van Szuros Matyas. a/. 1||gjg||atem X , ^^^ MSZMP Központi Bízott á- ' • ^ISF*'' -X'JfcV " rritffÜWfl gának titkára, Karvalics rfjjM^^^M^^^BBpHB^.-^.^ László és Koiai a KB •flBIBWr H •fttowgMH ^HNpF fl Hőnek- Jjfl fő. Ém az Állam­tanácsa elnökének meghívá- H sára érkezett a demokrati- l&aB kus német állam fóvárosá- H ba. A berlini Ostbanhofon I Erich Honecker üdvözölte I Kádár Jánost és kíséretét. A fogadtatáson jelen volt H Hermann Axen, az NSZEP WHKmmmBÍ Központi Bizottságának tát­kára es úr. Szalai Béla, a ^^^^BBWB Magyar Népköztársaság' ber- : vH lini nagykövete. llllllllBIm .;jJj^^IBBi Egy órával megérkezése után Kádár János a nieder- Kádár János, az MSZMP KB első titkára és Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, schönhauseni kastélyban az NDK Államtanácsának elnöke a berlln-nicderschönhauseni kastélyban. (Telefotó — megkezdte hivatalos meg- ADN/ZB—MTI—KS) ErR-h'eHoneckerrelS% ta - álermann Axennal. az zi kommunista és munkás- A Magyar Népköztársaság lálkozón áttekintették Ma- NSZEP Központi Bizottsága- mozgalom egységének meg- Elnöki Tanácsa Erich Ho­gva-ország és az NDK kan- nak titkárával tanácskozott, szilárdításáért. necker elvtársnak az első nint„,iá -, ' A hivatalos megbeszéié- . .. német munkás-paraszt ál­S£SS£f SSSrtÁrfi sek Kádár Já- .A^V^J^LlTa. law felvirágoztatásában. a ..„, .. nos és kísérete látogatást helyzetben megkü- nemzetközi kommunista' és kérdéséit. a b9rlia< magyar nagy- lértfö^íett JslenMJséjíe van munkásmo5!galomban, a mo. 1 Sfíf 5 3816 y ugad0" követségen, és o« találko- ««*>»* a kezdeményeié- clalMrta 6rstógok k^össégé­termeben bensoseges hangú- w a kblón-a kép.- seknek,, amelyeket on ben kirejtett eredményes in. lat" u"nePség keretein viselőiveJ., .. mfeiyesen. is ttffi t?rflaói<?nalist9 tevékenvsé­Kadar János eladta Enfch ..Kádár- Jánds ttászletes 'tál hőségünk bekeförekVeséi- ge, £ a Masvhf'Népkőztár­Honeckernek a Magyar Nép- jékoztatást tartott a ma- vei- összhangban, földrészünk ^g a Némei Dámok! koztarsasag gyémántokkal gvarotszági helyzetről, be- és az egész',-világ'békéjének ratikus Köztársaság kaocso­ezesített Zászlórendje kitun- ^ájwflt. berlini, megbeszéié- és biztonságának megvede- Jatainak . elmélyítésében tetest. amelyet hetvenedik sejnek eredményeiről, és vá-1 séért az enyhülés vívmá- szerzett kimagasló érdemei születésnapja alkalmából Jászolt a ha!Igatóság kérdé- nvainak meaőrzéseért elismeréséül — 70. születéS­adomanyozott k.magaslo er- seire. nyainak megorzöseert. a,ka]mából - a Ma­demeinek elismeréséül az Szerda este a Magyar Pártunk és népünk igaz gyar Népköztársaság* gvé­Elnöki Tanács a demokra- Szocialista Munkáspárt Köz- barátját tiszteljük önben, mántokkal ékesített Zászló­tikus német allam vezetője- ponti Bizottságának első üt- aki sokat tett és so!iat tesz rendje kitüntetést adomá­nek. kára és kísérete — Szűrös . ,. " , ,,, . nvozta. Az ünnepségen jelen vol- Mátyás, az MSZMP Köz- szocializmust építő orsza- „ . tak a Német Szocialista ponti Bizottságának titkára, gaink együttműködésének K-eaves nonecKer eivvars 1 Egységpárt Politikai Bízott- Karvalics László és Kótai toVábbi fejlesztéséért, a né- Megtiszteltetés számomra, ságának tagjai, köztük Wii- Géza. az MSZMP KB osz- _oirlt ux-atti harátsán h°SV mostani látogatásom li Stoph miniszterelnök, va- tályvezető-helyettesei — el- pe 1 r , , . J alkMmával ezt a kitüntetést lamint a Kádár János kísé- utazott a fíémet Demokra- mélyítéséért. Találkozóink átadhatom • önnek, akit retében levő személyiségek, ti kus Köztársaság fóvárosá- közöttük a ma délelőtti tar- hosszú évek óta ismerek és (A kitüntetésátadáskor ból. gyalásaink is arról tanús- tisztelek, s akivel a közös necker Sdí? ^mondott! OslTbtZoT^ ^ - Cél°kért VégZStt ^ mUn" melyet külön ismertetünk.) Erich Honecker. a Német szagaink, nepeink viszonyát ka is összefűz. Ezt követően Erich Ho- Szocialista Egységpárt Köz- az internacionalista testvé- '• pártunk Központi Bizott­necker díszebédet adott ven- ponti Bizottságának főtitká- ri barátság, az élet minden -ían „ Maevar NéDköztár­dége tiszteletére, majd a ra. az NDK Államtanácsa- ,erületérp kiterjedő töretle- ' a J Nepkoztar­délutáni órákban újabb nak elnöke. Hermann Axen, teruIetere Kiterjedő, toretle- sasag Elnöki Tanácsa és a megbeszélést tartottak. az NSZEP Központi Bizott- nül fejlődő és gyumolcsözo magam nevében gratulálok Kádár János és Erich Hágának titkára, va'amint együttműködés jellerhzi. a jútüntetéshez Szívből kí­Honecker találkozójával pár- dr. S^lai Wla, a Magvar Meggyőződésünk, hogy ha- vánok önnek erőt, egészsé­huzamosan Szűrös Matvas, Népköztársaság berlini . ­az MSZMP KB titkára nagykövete. gyomanyosan jo kapcsolata- gst. további eredményes ink továbbfejlesztése egy- munkát a szocialista Német I/ r t r j r t ' l arant szolgálja népeink ér- Demokratikus Köztársaság Kadar János Dcszeao dekeit, a szocialista közös- felvirágoztatásában és kö­Tisztelt Honecker elvtárs! kés egymás mellett éléséért ség őségének erősítését és zös ügyünk, a szocializmus Kedves elvtársak! vivott küzdelemben. a béke egyetemes ügyet. es a béke szolgalataban. JSS7 E,lCh "°""k" Erich Honecker yálastheszéd, kimagasló eredményeket, Ezek az eredmények, a . . .. - . , M.me,t rJmnk Német Demokratikus Köz- ..Kedves Kadar János lvulo barátságai és gyumol­amelyeket a Nemet Demok- társaság fejlődése ala. elvtárs! csöző együttműködését. ratikus Köztársaság népe a pokon nyugvó nemzetközi g$ elvtársak! Esdjék meg. hogy eb­Német Szocialista Egység- tevékenysége elválaszthatni- Szívbö, köszönöm önnek. ^ ^ui^m közö nTgy párt vezetésével a szociális- lant• oss^orriak^az on^ne- Magyar Szocialista Mun. fo^ad^lmi hagyományainf­ta társadalom építéseben el- ^ 'Egv-ségpárt Központi kóspárt Központi BizotUsá- ra. A német ^ a magyar ért. Az első német munkás- Bizottsaganak élén és ma_ gának & a Magyar Népköz- ™tfjSS paraszt állam létrejötte es gas állami tisztségében ere- táreaság Elnökj Tanácsának a7. imTerlaUsta háCú et fejlódése Marx és Engels Jet nem kimé'ive murdcalko- a Ma?yar Népköztársaság len vívott küzdelemben szi­szülőföldjén, Európa máso- A "ém.-t munk^sztely ékesített Urduit meg. s bevált a dik vilásháboni utáni törté- . . 7 °aror anuiasisz s. Magyar Tanácsköztársasá? aiK vnagnaooiu uiam ioi us- tat a kommunista eszmek Zászlórendje kituntetéset. me5véde'mezesekor 1919 nelmének kiemelkedően fon- megvalósításának követke- Ebben a magas kitüntetés- ben' Spanyolországban a tos tényezője. A szocializ- zetes harcosát tiszteljük ön- ben egyben pártunk és ál- nemzetközi brigádok sorai­mus útján járó Német De- ben- akl mindenkor elköte- lamunk tevékenységének, a han. az antifasiszta ellenál­mokratikn Köztársasáenak lezetten , szolgalta nepet. szocializmus megerősíté.sére Jásban. mo.<ratiKus K.oztarsasagnax partjat és a szocializmus és a béke biztosítására irá- Ma országaink dolgozói a a két világrendszer határán nemzetközi ügyét. Nagyra nyúló politikájának mél- fedett szocialista társadal­jelentős szerepe van a béke becsüljük állhatatos tevé- tányDsát látom. A kitünte- mat építik. Szoros együtt­és biztonság megőrzéséért, kenységét szocialista közös-- tés jelképezi- marxista—le- működésük hozzájárul •ab­a különböző társadalmi be- ségünk összeforrottságának ninista pártjaink, államaink rendezkedésű országok bé- erősítéséért és a nemzelkö- és népeink állandóan mé- (Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents