Délmagyarország, 1983. szeptember (73. évfolyam, 206-231. szám)

1983-09-01 / 206. szám

/ VILÁG PROLETÁRJAI, EGYES Ü LJETEKÍ 73. évfolyam 206. szám 1983. szeptember csütörtök Ara: 1,40 forint Oszi csúcsforgalomra készül a vasút .f '• •» •' Répa, kavics, zöldség, konzerv Az MSZMP Csongrád megyei Bizottsága 1983. augusztus 31-én, szerdán Szegeden Gyárfás Mihály, a megyei pártbizottság titkára elnökletével kibővített ülést tar­tott. amelyen meghívottként jelen voltak a városi, járási pártbizottságok első tit­kárai, a városi, járási legyeimi bizott­ságok elnökei. A tanácskozáson részt vett és felszólalt Gyenes András, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának elnöke. A testület meghallgatta dr. Komócsin Mihály, a KB tagja, a megyei pártbi­zottság első titkára szóbeli előterjeszté­sében a Központi Bizottság 1983. július 6-i üléséről szóló tájékoztatót. A pártbi­zottság a tájékoztatót egyhangúlag tudo­másul vette. Egyetért a Központi Bizott­ság 1983. július 6-i határozataival. Ál­lást foglalt abban, hogy a KB határoza­tát alkalmr.zva ez év végéig áttekinti a Csongrád megyei ipar helyzetét és meg­határozza továbbfejlesztésének irányelveit. Ezután dr. Sándor János, a megyei fe­gyelmi bizottság elnökének előterjesztésé­ben megtárgyalta A pártfegyelem alaku­lásáról és a fegyelmi munka főbb jellem­zőiről a XH. kongresszust követő időszak­ban című jelentést. A vitában a testület tagjai és a meghívottak közül felszólaltak: dr. Szalontai József, a hódmezővásárhelyi városi pártbizottság első titkára: dr. Dáni Mihály, a szegedi fegyelmi bizottság elnö­ke; Nagy Gizella, a Szegedi Textilművek munkásnője; Murányi György, a szegedi járási fegyelmi bizottság elnöke: Labádi Sándor. a szentesi városi pártbizottság első titkára: Vincze Rókus, a csongrádi Tisza Bútoripari Vállalat pártvezetőségé­nek titkára: dr. Varga Dezső, a makói városi pártbizottság első titkára: Gyenes András és Farkas Ferenc, a hódmezővá­sárhelyi fegyelmi bízottság elnöke. A pártbizottság a jelentés és az elhang­zott vita alapján megállapította: Megyénk párttagságának többsége pél­damutatóan él és dolgozik, teljesíti köte­lezettségeit. A párt vezető szerepe érvé­nyesül, a párttagság fegyelme egészében véve megfelel a kongresszus és a megyei pártértekezlet által megszabott követel­ményednek. A pártszervezetek tevékeny­ségének, a párttagok aktivitásának növe­kedése mellett egyes párttagoknál tapasz­talható a szervezeti élet elhanyagolása, az aktivitás hiánya, bizonyos fokú közöm­bösség. A párttagok a fegyelemsértéseket álta­lában elitélik. Egyes fegyelemsértésekkel kapcsolatban — italozó életmód, közleke­dési szabálysértés, valamint vám- és de­vizavétségek — esetenként elnéző maga­tartás tapasztalható. A vezetők példamu­tatása a munkában, a társadalmi tevé­kenységben, az életvitelben, az emberek­kel való törődésben alapjában érvénye­sül. Ugyanakkor a vezetők egy kis ré­szénél tapasztalható szerénytelenség és szélsőség az anyagiak megszerzésében, esetenként az anyagiak hajszolása is. A pártfegyelmi munka a nehezebbé vált körülmények ellenére is egeszében meg­felel a XII. kongresszus és a megyei párt­értekezlet határozatainak, a Szervezeti Szabályzat előírásainak. Sajátos eszközei­vel jól szolgálja a párt céljait, erősíti a fegyelmet. A vizsgálatok alaposabbak, mélyrehatóbbak voltak, jobban hozzájá­rultak a neveléshez, okulásul szolgáltak az érintett párttagoknak és környezetük­nek. A megyei pártbizottság elismerve az eddigi munka eredményeit, indokoltnak tartja, hogy az elkövetkező időszakban a pártfegyelmi munka, a fegyelmi helyzet további javulása még hatékonyabban se­gítse a XII. kongresszus, valamint a me­gyei pártértekezlet határozatainak végre­hajtását. A megyei párttestület a továbbiakban elfogadta a megye gazdasága 1983. I. fél­évi fejlődésének tapasztalatairól, valamint a Központi Bizottság 1983. április 12—13-i határozata feldolgozásának politikai ta­pasztalatairól és a további pártfeladatok­ról szóló tájékoztatókat. Autódaruval rakodják a betongerendákat a dorozsmai pályaudvaron Számvitel — késésben Ügyvitelszervezési osztály alakult A Mezőgazdasági Ügyii­telszervezési Iroda evenie mintegy 60 millió lorint értékű szellemi terméket hoz létre. Körülbelül 400 millió forintot érő ügy vi­teltechnikai berendezést for­galmaz. A tegnap, szoidán a Csongrád megyei téesz­szövetség központjában ren­dezett tanácskozáson az iro­da három megyére kiterje­dő területi osztályt alakí­tott. Bács-Kiskun, Békés es Csongrád mezőgazdasági nagyüzemei ezentúl igénybe vehetik a területi osztály szolgáltatásait. Az új szer­vezet a szegedi Felszabadu­lás Tsz algyői úti Helyiségé­ben dolgozik majd. Magyarországon a mező­gazdasági termelés fejlődése mögött jelentősen lemaradt a számviteli munka színvo­nalának emelkedése. Csong­rád megyében pedig az or­szágos átlagnál is rosszabb a helyzet, annak ellenére, hogy a pusztaszeri Heto'ezer Tsz gesztorságával évek óta működik a Számvitelgepesí­tési és Ugyviteltechrukai Társulás, s néhány erósebb téesz jóval előbbre jar az átlagnál. Schneider Ferenc, a MÜ­SZI igazgatóhelyettese el­mondta, az utóbbi idöoen túlságosan áttételessé vál­tak a kapcsolataik a lerrr.e­lőüzemekkel. Ezért hozták létre immár a második te­rületi osztályt — az első Karcagon működik.' Leg­főbb feladatuknak a szak­tanácsadást, a korszerű gé­pek elterjesztését, a szák­emberekkel való megismer­tetését és kezelőik kiképzé­sét tartják. Rendkívül hasznosak le­hetnek a terjedőben levő mikroszámítógépek a terve­zésben, a különböző alter­natívák kidolgozásában, a várható eredmények, kiszá­mításában. Naprakész ada­tokat szolgáltatnak a dön­tésekhez. Ez korábban is így volt. jelentősek azonban e technika elterjedésének akadályai is. ELsősoroan az, hogy meglehetősen arápák ezek az okos masinák, hoz­zájuk viszonyítva a mun­kaerő olcsónak szármt. A másik, hogy előzőleg, a ter­melőszövetkezetek vezetői­nek nagy nemzedékváltása előtt az idősebb vezetők általában idegenkedtek az ügyvitel gépesítésétől. Igen rossz a szakember-ellátott­ság a legtöbb szövetkezet­ben. Ugyanakkor a fiatal, nemrégen végzett számítás­technikusok sem szívesen költöznek falura. Ezek az akadályok csak lassan há­rulnak el. A.z élenjárók gyakorlata, e berendezések megismeré­se azonban fölgyorsíthatja az ügyviteltechnika korsze­rűsödését. A pártbizottsá­gok. a tanács és a teesz­szövetség fölismerték ezt a lehetőséget, ezért minden támogatást megadnak a te­rületi ügyvitelszervezési osztálynak. Az ősz a vasútnak is a legnehezebb erőpróba: ilyen­kor zajlik a mezőgazdasági betakarítás, fokozott ütem­ben termelnek a gyárak, az üzemek, nagy erővei folynak az építkezések.....és...mesn ő az igény a lakosság éllátását szolgáló fuvarozások iránt. A MÁV Szegedi Igazgató- • ság dolgozóinak az év utolsó' négy hónapjában mintegy 4,3 millió tonna árut kell ei-. szállítani. Ebből közel 3 mil­lió tonnát az igazgatóság te­rületén jaknak vasútj ko­csikba, 520—5'50 ezer tonnát exportra terveznek szállítani. Á legnagyobb feladatot idén is a cukorrépa fuvarozása adja, annak ellenére, hogy a tavalyinál kevesebb ter­mett. Az előzetes informá­ciók alapján körülbelül egy­millió tonna répa feladásá­val kell számolni. A tervek szerint szeptember 9-én kez­di a feldolgozást a mezőhe­gyesi és a sarkadi cukor­gyár, a répa vasútállomások­ra hordása már a közeli na­pokban megkezdődik. A cukorrépa mellett közel 570 ezer tonna kavicsot és homokot' adnak fel a vasút­igazgatóság területén levő bajai, dunavecsei. szalkszént­mártoni, kiskunlacházi. ócsai és délegyházi berakóhe'ye­ken. Naponta 5—6 kavics-, vonatot indítanak útnak, de ennél többre lenne igény. Jelentős munkát ad az ex­j portra kerülő gabona vala­' mint a romlandó mezőgaz­' dcsági termékek, a zöld-ég­félék, a különféle gyümöl­csök. a burgonya, a konzerv továbbítása. Bács-Kiskun megyéből az elmúlt héten megindultak az almaszerel­vények. Hetenként 140 va­gont indítanak a Szovjet­unióba, az NDK-ba és Cseh­szlovákiába. A konzervgyá­rak szállítása egyenletes, fo­lyamatos, am] annak is kö­szönhető, hogy az exportra feladott konzerváruk jelentós részét • konténerekben to­vábbítják. A szállítás gépe­sítésének érdekében úgyne­vezett ' „egyutas": rakodóla­pokat készítettek, melyek se­gítségével rövidebb idő alatt lehet megrakni egy-egy kon­ténert. E módszert elsősor­ban a Nagykőrösi Konzerv­gyárban alkalmazzák, ahon­nét ily módon továbbítottak az elmúlt hónapban hatezer tonna konzervet, befőttet. Sajnos, a rendkívül meleg, aszályos időjárás nem kí­mélte a zöldségféléket sem, emiatt a vártnál kevesebb zöldbab, zöldborsó, uborka és paradicsom termett, ami érezteti hatását' a feldolgo­zásnál. a szállításnál is.'Sfö­lőből viszont jó termésre van kilátás, ezért főleg Bács­Kiskun megyéből nagyabb mennyiségű palackozott bort, pezsgőt és hordós bort fog­nak külföldre feladni. Csongrád megyéből az expot-tgabona szállítása lé­nyegében befejeződött. Az. év hátralevő részében kettőezer tonna javító blúzát küldenek Szabolcsba, ugyanakkor az ország más"vidékeiről mint­egy ötvenezer tonna takar­mánybúza és -kukorica ér­kezése várható. A zavartalan áruszállítás érdekében a vasútigazgató­ság számos intézkedést lett; Minden körülmények között biztosítani akarják az ex­portszalli fásokhoz szükséges vasúti kocsik időbeni kiál­lítását, a szállitóíelekkel együttműködve csökkenteni kívánják a MAV és az ide­gen kocsjk állomási tartó?­. kodási idejét, javítani a ra­kodási készséget és növelni a szombati, vasárnapi és éj­szakai rakodásokat. Ez utób­bi érdekében ismét meghir­detik a hétvégi rakodási lier­sertyt, szeptember 15. és de­cémber 15. közötti időszakra ismét. köthető őszi forgalmi megállapodás, amelynek tel­jesítése esetén a vállalatok jövő év első negyedévében jelentős kedvezményben ré­szésülnek. Még egy újdonság a vas­útigazgatóság és partnerei kapcsolatában: a MÁV júli­us elsejétől nemcsak bírsá­golja a késve rakodókat, ha­nem maga is kártérítést fi­zet azoknak, akik vele meg­állapodást kötöttek, s akik­nek belföldi fedett és nyi­tott kocsikban fuvarozandó küldeményeihez az egy hét­tel korábban megrendelt és visszaigazolt, a hét mihden egyes napjára szóló kofrsiigé­n.vét nem teljesíti. A kárté­rítéssel párosuló, hétnapos kocsimegrendelést a vasút az év végéig kísérleti céllal vezette be Ezzel is szeret­nék pontosabbá tenni a szál­lítási információkat, szerve­zettebbé. egyenletesebbé ten­ni a rakodás*, a fuvarozást. Gellért József szov-bigusealo Augusztus utolsó napjai­ban valomennyi SZOT-üdü­löben befejeződött' a nyári iőidény. melynek három nőnapja alatt tobb rmnt 60 ezer vendeget fogadlak. A SZOT 214 udülöépüie­teben nyáron fogadták a beutaltak mintegy 40 szá­zalékát: az idén 81 ezren rcaptak erre az időszakra családos beutalót, emellett 46 ezer íeLnőlt es 35 ezer gyermek, köztük 14 ezer szakmunkástanuló részére biztosítottak pihenést ki­kapcsolódást. Egy-egy tur­) nusban egyszerre 27 ezer oOO beutalt pihenhetett, telt ház volt valamennyi üdülő ben. A SZOT-beutaiok egyne­gyed része az utóidényre Szol, tehát mintegy 100 ez­ren az év utolso harmadá­ban, szeptembertől decem­uer végéig vehetik igénybe a hűvösebb idöjarásra is berendezkedett SZOT-üdü­lők szolgáltatásait. Százti­zenöt olyan üdülője van a SZOT-nak, ameiy egész c \ en át fogadja vendégeit, közülük 30-ban nagyszülők, szülők pihenhetnek rtem iskolás korú unokáikkai, gyermekeikkel. A több üdülőben tokent gyógy- es szanatóriumi beutalóval kaphatnak helyet a rászo­rulok. A tanév időszakában ket gyérmekszanatoriumot is működtet a SZO'l: Vajtán az enyhén mozgássérült gyermekeket. Kőszegen pe dig az asztmatikus, légző­szervi ártalmasban szenve­dőket gyógyítják. Orvosi „avaslatra negyhetes gyógy­Kurákon vehetnek részt a gyermekek, akik a tanulás­ban sem maradnak le, hi­szen rendszeres oktatásba1" is részesülnek. Alkalmazkodnak a körülményekhez A közlekedés minden ol­cgazata kielégítette ,-j nép­gazdaság és a lakosság ígér nyeit az év első felében — állapította meg szerdai ülé­sén a Közlekedési rs Szál­lítási Dolgozók Szakszerve­zetének elnöksége. Klézl Róbert közlekedési miniszterhelyettes oeszamu­lójából kitűnt: a helyi sze­mélyszállítás kilomster-iei­jesítményei 1,7 százalékkal növekedtek, ennél • valami­vel nagyobb arányban nőtt a szállított utasok1 száma. Az áruszállításban meg­állt a csökkenő tendencia. Jelentősen —- több mint 20 százalékkal — fokozta tel­jesítményét a nemzetközi közúti árusz állítás, es 17 százalékkal javította ered­ményeit a v zi közlekedés. Az exportszállítások élén­külése is tapasztalható: a köz.úli közlekedésben 29.3 százalékkal, a vízi közle­kedésben cs-'knem 23 szá­zatokkal növekedtek. A munkaerőhelyzetet megfelelőnec ítélte az el­nökség. A testület megálla­pította, hogy a minisztéri­umhoz tartozó vállalatok igyekeztek rugalmasul al­kalmazkodni a megválto­zott körülményekhez. /

Next

/
Thumbnails
Contents