Délmagyarország, 1983. június (73. évfolyam, 128-153. szám)

1983-06-01 / 128. szám

AZ MSZMP S ZEGED V ÁROS \ B IZ'OTT SÁG Á fi AK LA F j A • 73. évíolyan* 128. szám 1983. június 1., szerda Ára: 1,40 forint Folytatódott az Interparlamentáris Unió konferenciája KGST-tanácskozások A hatékonyabb energiafelhasználásért Az öitözéskultúra fejlesztéséért VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Losonezi Pál fogadta a delegációk vezetőit Kedden Balatonfüreden megkezdődött a KGST fű­tőanyag és energia mérleg tervezési munkabizottságá­nak szakértői értekezlete, amelynek központi témája a nagy ene.'giaf elhasználás meghatározása. A négyna­pos eszmecserén Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelor­szág, Magyarország, az NDK, Románia és a Szovjetunió szakemberei vesznek részt. A szakmai tanácskozás meg­nyitójón a vendéglátó or-­szág számolt be energia­gazdálkodásának ésszerű­sítéséről. az ezzel kapcsola­tos eredményekről. A munkabizottság hét­éves működése alatlt öt szabványt mái- elfogadtak, ezek közül Magyarország élőterjesztése alapján hatá­rozták meg az alumínium­olvasztók energiafogyasz­tására vonatkozót. A mostani tatiaeskozáson az alumínium híjkezelő be­rendezések', a sütőipari kemencék és a ' cementipari malmok- szerepélnek napi­renden. Előterjesztik ezek eneriía tak avókoka b b üze­meltetésére vonatkozó újabb módszereket, ismer­tetik az új berendezéseket, í -v ' • r ' ' Bóglárlekén az Ipari Mi­nisztérium üdülőjében ked­den megkezdődött a KGST­országok könnyűipari allm­dó bizottsága ruházati öl­tözködéskultúra munkacso­portjának ülése. A négynapos tanácskozá­son Bulgária, Csehszlovákia, Kuba, Lengyelország, Ma­gyarország, az NDK, Romá­nia és a Szovjetunió kép­viselői vesznek részt. Meg­tárgyalják többek között a ruhaipar fejlesztési irá­nyát, az öltözködéskultúrá­val kapcsolatos tennivalókat, a ruhaiparban alkalmazott mikrotechnika kérdéseit, a kutatások terén folytatandó együttműködést. valamint a joVő évi terveket. A tanácskozás pénteken jegyzőkönyv aláírásával fe­jeződik be. (MTI) Lázár György látogatása a főváros VII. kerü etében Plenáris ülésen, az elfo­gadott napirendnek megfe­lelően általános vitával folytatódott kedden az Or­szágházban az InterDaria­mentáris Unió V. európai együttműködési és bizton­sági konferenciája. A 28 or­szágból érkezett. mintegv 200 parlamenti képviselő elsősorban az európai biz­tonságot érintő kérdéseket elemezte, s — más-más szempontból ugvan — az együttműködés szorosabbá tételének lehetőségeit keres­te Az általános vita résztve­vői egyetértettek abban, hogy a törvényhozó testüle­teknek fontos szerepük van a ielenlegi. kiélezett nem­zetközi oroblémák megoldá­sának elősegítésében Bár az európai és a világhelyzet megromlásának okairól a vélemények természetesen eltértek, közös volt az az álláspont, hogv a budapesti tanácskozásnak — éppúgy, mint az IPU eddigi hason­ló konferenciáinak —. hoz­zá kell járulnia az európai légkör megjavításához. a fegyverkezési verseny meg­állításához. a leszereléshez. A felszólalók részletesen foglalkoztak a helsinki záró­okmány alapelvéinek meg­valósulásával, a biztonsági konferencia résztvevőinek madridi tanácskozásával. Számos kérdésben. ígv a humanitárius témák, az em­beri jogok problémái terén nem egyszer egymásnak el­lentmondó nézetek hangzot­tak el. Több. a NATO­országokból érkező képvise­lő például az Atlanti Szö-, vétség közismert álláspont-! jónak a<°ott hangot, egyet­értés mutatkozott azonban abban. hogv következete­sen meg kell valósítani a záróokmány rendelkezéseit, s Madridban haladék nél­kül megfelelő, kölcsönösen elfogadható megállapodásra kel] jutni. Hasonlóképpen ellentmondó vélemények üt­köztek a vitában a fegyver­kezés. az eurorakétálf tár­gyalásánál. de közös volt az óhaj, hogv vessenek véget a fegyverkezési versenynek amely súlyos veszélyt je­lent Európa népeinek A keddi ülés első felszó­lalója a görög Dimitriosz Nianiasz olyan különlegas bizottság felállítását java­solta. amelynek feladata lenne megvizsgálni: mi mó­don akadályozható meg az európai megosztottság el­mélyülése. Hans Klein, az NSZK de­legációjának tagja a nenj­zetközi feszültség okaira ki­térve visszautasította a szo­cialista országok küldöttei­nek elemzését. védelmébe vette az úgynevezett nulla­megoldást. Andreasz Fa Visz, cipru­si delegátus támogatásáról biztosította azokat a javas­latokat. amelyek alapján a Balkán-félszigetet és Közép­Európát atomíegyvermentes övezetekké nyilvánítanák. Luben Kulisev bolgár kép­viselő hangsúlyozta: a Szov­jetunió javaslatainak elfo­gadása az Európát fenyege­tő rakétaveszély problémá­jának megoldását jelentené. Az NDK küldöttségének vezetője, Herbert Fechner a katonái tömbök közöttT szerződések megkötését szorgalmazta. Leszögezte: a békét fenyegető veszély mindenekelőtt az amerikai rakétatelepítési tervekből származik. Marcel Prud Homme, a kanadai küldöttség vezető­je az IPU-lanácskozást ar­ra sürgette, hogy — a mad­ridi értekezlettel egyetem­ben — állapodjék meg áz emberi jogok és emberi kapcsolatok' . kérdéskörét vizsgáló; szakértői ülés ösz­széhivásában. NieU Diederich, az- NSZK szövetségi gyűlésének • kép-; Viselője hangsúlyozta a két német állam szerződéseinek fontosságát, ék felelősségét az európai enyhülési 'folya­matban. Elliot Livilas ame­rikai küldött, kongresszusi képviselő szerint feltétlenül szükség van az amerikai es a szovjet fegyverzetek köl­csönös és ellenőrizhető csökkentésére. A délelőtti tanácskozás befejeztével Losonezi Pál, az Elnöki Tanács elnöke hi­vatalában fogadta a konfe­rencián részt vevő delegá­ciók vezetőit. Az esemé­nyen jelen voltak az Inter­parlamentáris Unió vezetői. és az IPU magyar nemzeti bizottságának tisztségviselői. Darvasi István, a magyar küldöttség tagja kijelentet­te: az. hogy nincs egységes vélemenyünk bizonyos kér­désekben. joZan ésszel nem lehet elfogadható indok ar­ra. hogy rakétákkal, nukleá­ris robbanófejekkel ront­sunk egymásnak. A fegy­verkezési hajsáá önmagában is rendkívül veszélyes, azt azonban mindnyájan jól tudjuk, hogy fikciók alap­ján nem lehet háborút in­dítani. A Szovjetuniónak tulajdonított támadó szán­dék pedig közönséges fik­ció. Ennek legjobb bizonyí­téka, hogy az enyhülés évei óta egyetlen példáját sem láttuk annak, bogyi-a másik tárgyaló fél a Szovjetunió bármely javaslatát komo­lyan fontolóra vette Vöt ha. Minden alap megvan ah'lróz — zárta beszédét —. hogy itt, Budapestén, tovább épít­sük azt a bizalmat, aarielyet az unió ezt megelőző négy európai együttműködési és biztonsági konferenciáján sikerült egymás iránt ki­építenünk. A keddi vita során kifej­tette véleményét Björn Stordrange (Norvégia). Léon Bollendorff (Luxemburg), Pür Gransted (Svédország), Arne Christiansen (Dánia), Miranda (Portugália), Ma­miéi Medina Ortega (Spa­nyolország). Dániel Mica (USA) és H. Krill de Ca­pello. az UNESCO megbí­zottja. A plenáris ülés végezetül megválasztotta az elnökeit azoknak a bizottságoknak, amely csoportokban szer­dától folytatják tanácskozá­sukat a képviselők, mégpe­dig a biztonság és a lesze | re,les. a gazdasági együtt- I működés, valamint a huma­nitárius kérdések témakö­reinek áttekintésével. Este a konferencia részt­vevői Szentendrére látogat­tak : .a művelődési központ- f ban részt vettek a Magvar Rádió gyermekkórusa és a Budapest Táncegyüttes kon­certjén. Aszály A főváros egyik legki­sebb, de legsűrűbben lakott városrésze a VII. kerület, közismert nevén az Erzsé­betváros — ide látogatott kedden Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Miniszterta­nács elnöke. Elkísérte Ki­rály Andrásné, a budapes­ti pártbizottság titkára. A kora délutáni órákban kezdődött a program a ke­rületi pártbizottság székhá­zában, ahol a kerület éle­téről, a lakosság közérzeté­ről, a munkában elért ered­ményekről és tennivalókról tájékoztatták a kormánv el­nökét. Nádasdi József, a paribizottság első titkára el­mondta. hogy itt is fokozott várakozással tekintettek a Központi Bizottság áprilisi ülése . elé, amelynek hatá­rozata kedvező fogadtatásra talált. Az állásfoglalás — vélekednek az emberek, a köz dolgai iránt felelősség­gel viseltető pártonkívüliek is — megnyugtatóan fejezi ki bevált politikánk foly­tatását. reálisan megerősíti a kitűzött célokat és fokozza a cselekvőkészséget. Most a teendők egységes értelme­zésén van a sor. s azon hogy mindenki tudása, te­hetsége szerint, tisztességgel helytálljon a munkában. Lázár György átadta Er­zsébetváros, vezetőinek és lakosságának az MSZMP Központi Bizottsága és a Minisztertanács • üdvözletét, további sikereket kívánva a munkaban. a közöseégi es az egyéni boldogulásban. Ehhez ösztönzést, további lehetőségeket ad a Közpon­ti Bizottság állásfoglalása, amely — a kormányfő sza­vaival — „harci felhívás" a nehézségek leküzdéséhez, újabb eredmények elérésé­hez. Politikai, ideológiai ér­telemben és a munkában is fejeződjék ki az egyetértés a párt útmutatásával, s így biztosan előbbre juthatunk — tette hozzá. — Rövid sé­ta következett: a Dohány utcából a megszépült kör­nyezetű Almássy tér/e, a — teljes nevén — úttörő- és ifiúsági ház, szabadidő­központba. Ezután a VII. kerületi In­gatlankezelő Vállalatnál tett látogatást a Minisztertanács elnöke. Az 1982. évi ered­ményeiért Kiváló Vállalat címmel kitüntetett dolgozói kollektíva feladatairól Pus László igazgató és Sólyom István, a pártvezetősés tit­kára adott tájékoztatást. Az Állatorvostudománvi Egve­tem volt a kerületlátogatás utolsó állomása, ahol Lázár Gvörgyöt Kardeván Andor rektor és Rafai Pál párttit­kár ismertette meg az ok­tató-, nevelő- és kutatómun­kával. az egyetem politikai, mozgalmi életével. Bemutat­ták a vendégnek több tan­szék tevékenységét, majd a kormány elnöke az egvetem vezetőivel és hallgatóinak képviselőivel találkozott- s folytatott kötetlen beszélge­tést. A kerületi program a ké­ső délutáni órákban zárulLÍ Bár a nyárias zivatarok­ból néhol istenes eső kere­kedett a napokban, általá­nosságban mégis a száraz­ság. a gabona korai érése okoz. gondot mostanában a mezőgazdasagi szakembe­reknek. Éppen a héten tart­ják azt áz értekezletet, ame­lyen az arafásra való fölké­szülést beszélik meg a me­gyei tanács, a termelő üze­mek. a Gabonafelvásárló es az AGROTEK szakemberei. Ügy néz ki. idén is ko­rábban kezdődik a szoká­sosnál az aratás, sokfelé sárgul az őszi árpa. A szak­emberek attól tartanak, a terméshozamok is megsíny­lik a csapadékszegény ta­vaszt. Igaz, hogy eső keve­sebb hullott a kívánatos­nál. viszont az első jégesőn is túl vannak már a növé­nyek. Néhány kisebb kör­zetet kivéve nem okozott nagv kárt. Ahogyan a kis­termelök elmondták, apró szemű volt a jég, és esővel vegyesen esett. így ezen nem múlik a termés sorsa. Szedik a primőr burgo­nyát a járás krumpliterme­lő körzeteiben. Nagy terüle­ten termeltek Balásíya, Forráskút, Kistelek térségé­ben. Talán ennek is köszön­hető, hogy most már elérhe­tő áron kerül a boltokba az újkrumpli, de ezzel az ár­ral még a termelők is meg­találják a számításukat. Sárgul az árpa — Élénkül a piac fenyegeti a növényeket Nemcsak a szerda-szom­bat-vasárnapi heti piacokon nagy a forgalom a szegedi Marx téren. hanem kedden és pénteken, a viszontel­adók piacán is. Itt nagy lé­teiben adják-veszik az árut, az ország mindén részéből étkeznék ide kiskereskedők, akik közvetlenül a Usrme­lóktól vásárolnak, és fris­sibeh viszik > standjukra, vagy másokéra a zöldséget. Már múlik a szezonja a zöldborsónak. földiepernek, most a legkeresettebb a las­san érni kezdő germersdor­fi cseresznye. Tartja vi­szonylag magas árát a sár­garépa és a zöldség. Az utóbbi napokban sokat esett a primőr paradicsom ára, lassan az átlagjövedelműek számára is elérhetővé válik. A falvak lakói szinte mindenütt foglalkoznak va­lamilyen korai zöldség ter­mesztésével. Ez. most ele­gendő munkát ad. annál is inkább, mivel a-" termelők egy része nem hagyja sem a kis- sem a nagykereske­dőkre „ minden bizonnyal tekintélyes árrést; maga hordja távoli piacokra az árut. Ez pedig, ha még­oly jövedelmező is, igen­csak fáradságos és időigé­nyes munka. A gyümölcsök és a szőlő egyelőre még csak gondo­zást, permetezést igényel. Mindenütt elültették már a szántóföldi zöldségeket, sok belven a paradicsom­illetve a paprikapalántát elégette a nap, vagy a forró homokot verte rá a szél. né­hol újra kellett ültetni. A legtöbb helyen már ezzel a „foltozással" is végeztek. Altalános panaszuk a ter­melőknek, hogy kevésbé ha­tásvsak „ növényvédő sze­rek, mint korábban. A vá­laszték is szegényesebb. a például a burgonyabogar el­len használatos szertől gyakran már az előirt mennyiség duplája sem öli meg a bogarakat Ilyen ese­tekben váltani szokták a szert, hn van mivel. Amikor azonbah sok vegyszert hiá­ba keresnek a boltokban, erre sem igen van lehető­ség. Ilyenkor persze életbe léo a hiánypszichózis is: akj végül hozzájut, az nem­csak annyit vesz belőle, amennyire közvetlenül szük­sége ván. hanem beszerzi az egész nyárra valót, így az­tán gyorsan újból kiürülnek a boltok polcai. Nemcsak a földeken dol­goznak a falusiak ezekben a napokban. Épülnek, szé­pülnek a települések: kü­lönösen hét végén, amikor a családtagok is ráérnek, dolgozik mindenki az épít­kezéseken. Ahol van rá pénz és kapacitás, ott köz­művesítenek is. Forrás kú­ton és Zsombón például ezen a tavaszon bővítik, il­letve tisztítják, mélyítik a nyíltszelvényes csatorna­rendszert. Gcp mélyíti a csatornát, kapával csak „segítenek" neki 1

Next

/
Thumbnails
Contents