Délmagyarország, 1983. április (73. évfolyam, 77-101. szám)

1983-04-01 / 77. szám

<! ' (pO 8AIQJW J9<Í?AU?IU0||5 JBMUQM ÍS9|0A66?ZSJO ZV VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! WAR0RSIA6 73. évfolyam 77. szám 1983. április 1., péntek Ára: 1,40 forint M S ZMP SZEGED VÁROSI BÍZOTTSÁGÁNAK L A P JA Kádár lános fogadia Petar Sztambolicsot A jugoszláv államfő elutazott hazánkból Kádár János fogadta Petar Sztambolics jugoszláv állani főt. (Telefotó — MTI nek Attila felv. — KS) Ma­Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz. ponti Bizottságának első tit­kára csütörtökön a KB szék­házában fogadta Petar Sztambolicsot, a Jugoszláv . Szocialista Szövetségi Köz­társaság Elnökségének elnö­két, aki hivatalos, baráti látogatáson tartózkodik ha­zánkban Kádár János és Petar Sztambolics áttekintette a két szomszédos szocialista ország kapcsolatainak alaku­lását és véleménycserét foly­tatott a nemzetközi helyzet néhány kérdéséről. Megelé­gedéssel állapították meg, hogy országaink együttmű­ködése kiegyensúlyozottan, gyümölcsözően fejlődik és' megerősítették készségüket a kölcsönösen előnyös kapcso­latOK továob, eurieiyite&ere, ami megfelel népeink érde­keinek. A szívélyes, baráti légkörű találkozón jelen volt Loson­czi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Púja Frigyes külügy­miniszter, Lazar Mojszov, a JSZSZK szövetségi külügyi titkára, továbbá Simon Pál hazánk belgrádi és Milán Veres, Jugoszlávia budapesti nagykövete. A jugoszláv államfő teg­napi programjáról részletes tudósításunk, a 2. oldalon, A városi fcsnács vb üléséről jelentjük • • Ülést tartott a Minisztertanács Fölkészült a mezőgazdaság — Erősítik az önellenőrzést A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtöki ülésén tá­jékoztatást kapott a lakásgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok végrehajtását, valamint a lakbérrendezés előkészítését szolgáló munkálatok menetéről és a to­vábbi tennivalókról. Ennek keretében el­fogadta azokat az iránnyelveket, melyek alapul szolgálnak a lakásépítés és -fenn­tartás helyi támogatási rendszerének vég­legesítéséhez. A kormány elfogadta a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter jelentését, amelyben számot adott az 1983. évi fel­adatokra való felkészülésről. Megállapí­totta, hogy az időben és jó minőségben elvégzett őszi és tavaszi munkák, vala­mint a rendelkezésre álló anyagi-műsza­ki eszközök — átlagos időjárással számol­va — megfelelő induló feltételeket bizto­sítanak a termelési előirányzatok teljesí­téséhez. A kormány felhívta az irányító szerveket, hogy a mezőgazdaság előtt ál­ló további feladatok végrehajtásához ad­ják meg a szükséges támogatást. A Minisztertanács megtárgyalta az Or­szágos Anyag- és Árhivatal elnökének je­lentését a termelői és a fogyasztói árak ellenőrzésének 1982. évi tapasztalatairól. Megállapította, hogy az előző évekhez vi­szonyítva a helyzet javult, de tovább kell erősíteni az árak ellenőrzését, és nagyobb szigorral kell fellépni a szabályok megsér­tőivel szemben. A tapasztalatokat az ár­rendszer továbbfejlesztésében is haszno­sítani kell. A kormány megerősítette az Állami Tervbizottság állásfoglalását, amely fel­adatul tűzi ki, hogy a számítástechnikai központi fejlesztési program végrehajtá­sának menetében az eddiginél nagyobb hangsúlyt kell helyezni a számítástechni­ka alkalmazását, különösen a mikroszá­mítógépek tömeges elterjedését segítő tár­sadalmi, műszaki és gazdasági feltételek összehangolt fejlesztésére. Élelmiszer­ipar Bevált az élelmiszeripar­ban az elmúlt években vég­rehajtott szervezeti korsze­rűsítés, az üzemek döntő többsége eredményesen já­rult hozzá a jó színvonalú hazai ellátáshoz, és az ex­porttervek megvalósításához — állapította meg Kovács Imre mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszterhelyettes csütörtökön, az ÉDOSZ el­nökségének ülésén, ahol az élelmiszeripari termelés el­múlt évi tapasztalatairól volt szó. A beszámolót vita kö­vette, Fokozott közúti ellenőrzés A BM Országos Rendőr­Főkapitánysága a közúti for­galom segítésére, a közleke­dési fegyelem szilárdítására, a balesetek megelőzésére áprilisban fokozott közúti ellenőrzést tart a főváros­ban és valamennyi megyé­ben. Az akcióban részt vesznek a KPM Autófelügyelet, a nagy közlekedési vállalatok ellenőrei, munkatársai, a rendőrség önkéntes segítői, valamint a fegyveres erők és testületek tagjai is. Az ellenőrzéssel segítséget kí­vánnak nyújtani a jármű­vezetőknek a tavaszi forga­lomra való átálláshoz. Fon­tos célkitűzés a kirívóan sú­lyos közlekedési szabálysér­tések — az ittas vezetés, a gyorshajtás, az elsőbbséggel kapcsolatos szabálysértések, a tilos jelzésen áthaladás, az agresszív vezetés — meg­előzése. Különös figyelmet fordítanak a gyalogosok, a gyermekek és a?, idős korú­ak biztonságos közlekedésé­nek segítésére. Szeged megyei város taná­csának végrehajtó bizottsága ülést tartott tegnap délelőtt, Papp Gyula elnökletével. A testület lakáskiutalási és lakásértékesítési névjegy­zéket hagyott jóvá; mó­dosította &7 idei fejlesztési tervet, olymódon, 'hogy a gazdálkodás eredményeinek pontosabb ismeretében mintegy 100 milliós emelést határozott el; elfogadta a móravárosi ABC-áruház, FeLsőváros IV/1 üteme, a Kossuth Lajos sgt. 9—13. az úgynevezett .,J"-program (Maros u. és környéke) be­ruházási programját és a Honvéd téri tömbrekonst­rukció II. ütemének lakás­építési tervét; megállapítot­ta a tanácsi értékesítésű la­kások. 1983. évi eladási árait; döntött az ,.Ipar Kiváló Mestere" kitüntetések ado­mányozásáról; elfogadta a szegedi állami lakóház-fel­újítási pályázat jutalmazá­sára vonatkozó bizottsági javaslatot; megvitatta a magánerős lakásépítéssel összefüggő telekgazdálkodás helyzetét; értékelte az épí­tési és közlekedési osztálv tevékenységét; áttekintette a tanácsi vállalatok múlt évi gazdálkodását és végül megtárgyalta az iskolák többcélú hasznosításának eredményeit és további fel­adatait. 1 .. rr I r • I Jovore igénk a móravárosi ABC-t A hatodik ötéves terv cél­kitűzései között szerepel egy ABC-áruház megépítése Mó_ ravárosban. E városrész la­kossága régen nélkülözi, hi­szen nagyobbrészt kis alap­területű és korszerűtlen kis üzletekben vásárolhat csak. Az új áruházat, a Kolozsvá­ri tér és a Szivárvány utca találkozási pontjába illesz­tették a tervezők. Alapterü­lete 560 négyzetméter lesz. ebből az eladótér 250 négy­zetméter. A tervezett költ­ség: 12 millió 617 ezer fo­rint. Építője, a Szegedi Ma­gas- és Mélyépítő Vállalat 1984 legvégére, mintegy szilveszteri ajándékként vál­lalta a munkát. Új építési ütem Felsővároson A terület neve hivatalo­san Felsőváros. 1V/1 ütem. E műszaki elnevezés az Etelka sor. Tápéi utca. Mol­nár utca. Csaba utca. Szil­léri sgt., Tabán utca és a Felső Tisza part környékét takarja. Ennek beruházási programját hagyta jóvá a vb. E területet úgy válasz­tották ki. hogy bontás csak rossz állagú, egészségtelen lakóházakat érintsen, ezért a beépítés kötöttebb, nehe­zebb lesz. a házgyári építés­szerelés előnyei nem érvé­nyesíthetők maximálisan. Az itt kialakítható lakásál­lomány a következő: 343 célcsoportos állami. 832 OTP. 105 MÉSZÖV lakás­szövetkezeti és 44 darab egyéb állami lakás. A terü­letnek 80—85 százalékát már kisajátították, a kiköl­töztetés és a bontás elkez­dődött. Ebben a lakótelepi együt­tesben egy 16 tantermes is­kola felépítése is szerepel. Kereskedelmi és szolgáltató üzleteket ide nem terveznek, az ellátást a környező üzle­tekkei oldják meg. A7. ut­cás elrendezést itt is meg­hagyíák. Mivel a Tisza­parthoz csatlakozik ez a te­rület, a folyóhoz tízszintes épületekkel illesztik. A gaz­dasági körülmények esztéti­kailag szerényebb színvona­lú csatlakozást engednek meg. mint azt a városfej­lesztés általános elvei sze­rint elvárhatnánk. Miután a panelépületeket összeszerelik, ezen a terüle­ten további kisebb építke­zésekre lesz mód. OTP-ak­cióban. Az új lakótelep közleke­dési csatlakozása jó. A mel­lette levő fűrészüzem nem zajos oly mértékben, hoev zavarná a nyugalmat, de az általános rendezési terv sze­rint előbb vagy utóbb ki is telepítik majd innen. Építkezések a Belvárosban Megindult, s bár lassan, de tovább halad a belvárosi foghíjak vagy felszabadított területek beépítése is. ,.J" ütemként emlegetik az építészek a Maros utca. Sóhordó utca, Komócsin Loi»án ter környéket. Ennek beépítése részben megtör­tént az ifjúsági házzal. a szállodával és a lakótömb­bel. — s most a folytatás be­ruházási programja is elké­szült, bizonyos, a korábbi elképzelésekhez viszonyított egyszerűsítéssel. A CSOMITERV új tech­nológiára alapozott három lakóépületet tervezett a Jó­zsef Attila sugárút—Lenin körút sarkára, 56 lakással. Patyolat-fiókkal, tej és étel­bárral, nyilvános WC-vel. A következő üres telken. a Lenin krt.—Dugonics utca sarkcn 12 lakásos épület készül majd, a földszinten papír-írószer bolttal. A Te­leki utcai telken ugyancsak 12 lakásos házat emelnek. Ezek az épületek 3—4 szin­tesek lesznek. A Teleki ut­cai ház földszintjén 460 négyzetméteres ABC-áruhá­zat alakítanak ki. Ennek az építési programnak a folya­matossága nem lesz teljes, ugyanis a CSOMIÉP a je­lenlegi ötéves tervben csak a szerkezetépítés feladataival tud megbirkózni, a szakipari és egyéb bete.iező munkák csak lí'87-ben készülnek majd el. Még egv üres telek ásíto­zik a Belvárosban — jól­lehet itt már az alapozási földmunkák elkezdődtek — a Kossuth Lajos sugárút elején, a 9—13. szám alatt. Ez lesz a- az épület, amely­be autószalont tervezett a MERKÚR, s erről így tájé­koztattuk olvasóinkat. Bizo­nyossá vált azonban a most jóváhagyóit programból, hogy autószalon nem lesz! A MERKÚR visszalépett. Helyette iparcikk-szaküzlet nyílik. Marad a villamossá­gi bolt és a halszaküzlet. A Kossuth Lajos sugárúti épületben az üzletek fölött 65 darab laké* készül. Há­rom-. illetve hatszintes, UNIVÁZ szerkezetű épületet raknak ide. Ugyanitt említjük meg a Honvéd téri építkezés foly­tatását, mint az úgynevezett tömbrekonatrukciá máso­dik ütemét Ez az elhúzódó program most új lendületet kap a vb határozatával: 122 darab lakás a tétje. A ter­vet többször kellett módosí­tani. most gyógyszertárral és a Gyógyászati Segédeszkö­zök Gyára üzemcsarnokával kombinálva öltött végső forrná'. Házgyári szerkezet­ből készül az épületegyüttes, ha lehet, egvedi panelek fel­használásával. A tetőtér ki­használását is tervezik — s a lakásszám ezzel együtt ér­tendő. Szobabérlők számára épül itt 16 kisebb lakóegv­ség. Az építés befejezése 1985 második felében várha­tó. Egy négyzetméter: 9300 forint A lakások eladási árát az építési nettó költségből. a tanácsi értékesítésű lakások, ra jóváhagyott bankhitel­ből. s a várható és tényle­ges költségekből kalkulál­ják. A Makkosháza város­részben épülő lakásokra ezek alapján a vb 9300 fo­rintban állapította meg a négyzetméterenkénti átlag­árat a szövetkezeti (tanácsi értékesítésű) lakásokra Ezt az alapárat néhány körül­mény minimálisan módosít­ja föl és le, minthogy 2—3 százalékban fejezik ki a házfelügyelőt ' lakásök visz­szaosztőtt költségeit, s eltér kis mértékbeh a szintbem elhelyezkedés alapján is a lakásár. ' A gépkocsitárolók eladási árát az érvényben levő határozat szerint 3600 forintban állapították meg négyyzetméterenként. Fentiek szerint egy két­szobás plusz két félszobás szövetkezeti lakás itt 654— 656 ezer forint az 1 plusz kettes 536—540 ezer forint; a gépkocsitárolók ára pedig 61 500 forint lesz A legszebb v felújítások Minden évben kijelölt bi­zottság bírálja el. hogy a szegedi lakóház-felújítások során melyik vállalat vég­zett legszebb munkát. Mint­hogy, az erősen összefügg a tervezéssel is, idén a bizott­ság komplex értékelést vég­zett. Javaslatát elfogadva, a vb a tavalyi felújítási pá­lyázat eredményét jóvá­hagyta. Eszerint: első helyre minősítette a Horváth Mi­hály utca 9. szám alatti la­kóépület felújítási munkáit, a Szegedi Magas, és Mély­építő Vállalat munkakollek­tfváját, a lakóházon végzett gondos munkáért, különösen a homlokzati rész esztétikus kiképzéséért. Jutalmuk 20 ezer forint. Ugyanezen fel­újítás tervező kollektívájá­nak a CSOMITERV-nél 10 ezer forint jutalmat szava­zott meg. Második díjas a Batthány u. 25. szám alatti lakóépület. Az IKV dolgo­zói újították fel. jutalmuk 10 ezer forint. A tervezők jutalma: 5 ezer forint (T—VSZÖV). A Szegedi Építőipari S-.övetkezet mun­kakollektívája a Partizán utca 16 szám alatti lakó­épület felújításáért része­sült 5 ezer forint jutalom­ban. á

Next

/
Thumbnails
Contents