Délmagyarország, 1983. március (73. évfolyam, 50-76. szám)

1983-03-01 / 50. szám

MSZMP SZEGED VÍROSÍ BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA • Uj gabona­tárolók Az idén megközelítően nyolcvan helyen építenek új raktárakat mezőgazdasági üzemek az év végéig a ta­valyinál mintegy 300—350 ezer tonnával több kukorica és búza elhelyezésére terem­tik meg a korszerű felté­teleket. Az építések egy része az úgynevezett célcsoportos be­ruházási keretből valósul meg. Ezekhez a beruházá­sokhoz az állam támogatást ad, amit pályázattal nyer­hetnek el az üzemek. Az ösztönzésre azért van szük­ség. mert a tárolótér-bővítés hovatovább halaszthatatlan feladat. Slefan Ándrei Budapesten Magyar-román külügyminiszteri tárgyalások Púja Frigyes külügymi- érkezést követően a Kül­niszter meghívására hétfőn, ügyminisztériumban meg­tegnap hivatalos, baráti lá- kezdődtek a hivatalos ma­togatásra hazánkba érkezett gyar—román külügyminisz­Stefan Andreí román kül- téri tárgyalások. A megbe­ügyminiszter. szélésen részt vett Barity A vendéget a Ferihegyi Miklós és Victor Bolojan. repülő-éren Púja Frigyes fo- Este Púja Frigyes diszva­gadta. Jelen volt Barity csorát adott vendége tiszte­Miklós hazánk bukaresti letére a Külügyminisztérium és Victor Bolojan. a Román vendégházában. A megbe­Szocialista Köztársaság bu- szélések ma, kedden foly­dapesti nagykövete. A meg- tatódnak. Tégla, cserép, gerenda Helyzetkép az építőanyag-ellátásról Ilyenkor, tavasz előtt a magánépítők legtöbbször az Á belügyminiszter látogatása Szegeden < Nyugdíjazás, kinevezés — Találkozó a jogi karon Tegnap, hétfőn Szegedre Az új főkapitányt, dr. látogatott dr. Horváth Ist- Barna Sándort, akit egy­ván, az MSZMP KB tagja, idejüleg ezredessé léptettek belügyminiszter, Ladvánszky elő', a következő szavak ki­Károly rendőr altábornagy, belügyminiszter-helyettes társaságában. Délelőtt a séretében iktatta be tiszt ségébe a belügyminiszter 1964 óta dolgozik a belügyi nevezik. Mikor mi a sláger az előfeszített gerendát tér- rehajtóbizottság a hiánycikkek piacán, attól hálós gerendára. Igaz, mos- ^ eget kémlelik, hogy mikor függ a becézgetés, és hogy dók, radiátorok, gáztüzelő lehet elkezdeni a munkát, milyen sok a hiánycikk, at- berendezések helyére nem pénztárcájukat vizsgálják, tói pedig a fekete leves, lethet mit ajánlani, ha hiány­érdemes-e alapozni, és a te- Aranyos dolog ez, de a szű- cikként tartják számon, lefon mellett ülnek, hol mit kös helyzetről legkevésbé a Márpedig a hivatalos előre­lehet venni. Február végéig telep főnökei tehetnek. Most jelzés szerint ezekből sem például kedvezménnyel kap- például, az év elején annyi mindig lesz olyan kínálat, batta a cementet, aki előre- a cement, hogy a teli zsá- ami mosolyt fakaszt a vá­lató volt. Magára vessen az koktól összeroskadhatnának sárló arcán. a vásárló, aki, ha a körül- a raktárak. ,, ', ,, . Ha előre kellene jósolni, A magánépítőknek ebben akkor a magánépítőknek az évben is tudomásul kell azt írhatjuk, hogy mielőtt az venniük, hogy 1983 sem alapozáshoz kezdenek, kis lesz az igazi bőség, a zavar,- méretű téglából és cserép­talan kínálat szezonja, legf bői .spájzoljanak". KÍomok, Csongrád megyei Rendőr- apparátusban, fontos funk­főkapitányságon ünnepélyes ciókat látott el, gazdag keretek között búcsúztatta szakmai tapasztalatai, em­el a nyugállományba vonuló béri és politikai kvalitásai dr. Kelemen Miklós rendőr alkalmassá teszik e megnö­vezérőrnagyot, aki több vekedett felelősséggel járó, mint 38 évet töltött belügyi fontos poszt betöltésére, szolgálatban. Megjárta a A rendőr-főkapitányság rendőrtiszti pálya vala- vezetőjének új közbiztonsági mennyi lépcsőfokát, mígnem helyettese dr. Horváth San­25 esztendővel ezelőtt a fő- dor alezredes, a rendőr-fő­kapitányi posztra nevezték kapitányság népgazdasági ki. Azzal a tudattal távoz- és társadalmi tulajdonvé­hat — mondotta a belügy- delmi osztály volt vezetője miniszter —, hogy szilárd lett. közbiztonsági viszonyokat Az új vezetők beiktatását hagy maga után. Kiemelke- követően a belügyminiszter dö tevékenységet fejtett ki részletesen szólt azokról a a megye közéletében is, 25 teendőkről, amelyekkel a év óta a megyei párt-vég- belügyi szervek hatékonyab­xnényei engedték, nem hasz­nálta ki az alkalmat. Mint aninden évben, az idén is a tégla, méghozzá a kis mére­tű a sláger. A bennfente­sek azt is tudják, hogy a tagjaként bá tehetik munkájukat a segíti a társadalompolitikai rendelkezésükre álló erők­célkitűzések megvalósítását, kel, eszközökkel. A koráb­Kiemelkedő, értékes mun­kája elismeréseként, nyug­állományba vonulása alkal­biaknál nagyobb, összetet­tebb feladatokkal kell meg­birkózniuk. El kell érniük. A belügyminiszter átadja a kitüntetést dr. Kelemen Miklósnak A parancsnoki értekezle­ten — amelyen részt vett Szabó Sándor, a Csongrád megyei tanács elnöke, .dr. Kereszty Béla, a megyei íö­uiv. ra ku c. luuiv. üavészsée vezetőie és dr. mából az Elnöki Tanacs a hogy a különböző eljárások Lá*zló a szegedi Me­Magyarországért úgynevezett visszatartó ere­Szocialista Érdemrenddel tüntette ki. je jobban érvényesüljön, A kitüntetést a tegnapi iin- ugyanakkor fokozottabban nepi összejövetelen a bel- élni a differenciált felelös­ügy minisztertől vehette át. séqre vonás lehetőségeivel. tél végén reménytelen do- alabbis- a helyi piacot mész, cement elegendő lesz log erre várni mert a régi illeti Előnyös tulajdonság de a tömör tégla és cserép gyárak csak a szabadban J™™1' ha, a J^f11 vasarl,° ™att többször kell majd ko­szárítanak és egy-két napja tureImes- kőtélből vannak pogtatm a telepen. Többek köszöntött be a jó idő Te- az idegei erős a lába, sok között ezt a jó tanácsot kap­hat a piac még nem lehet a szabad ideje s gépkocsival íam a szakemberektől meg­tel,w v.nn^ ellenére rendelkezik Ugyanis a TÜ- f^m 3t k!vansa§ , he~ hainaiban ugyanis a IU lyett, illetve meg egyet, kos­megkezdődik a téglavadá- ZÉP ígérete szerint akkor senek « éP.ítók anyagbizto­telített, gyakran Ennek már szat. Sokan a nyitás előtt lenne zökkenőmentes az el- sítási szerződést, mert így ott topognak a TÜZÉP-tele- látás, ha... S itt nagy lé- nyugodtabban kezdhetik há­„ . , , . , ,, . zuk alapozasat. Jóslatot bo­Zsanenkep legzetet kell venni. ven ha.llottam, ami az épí­A TÜZÉP az ipar által tőanyag-ellátás prognózisát pek kapujánál, lett a reményteljes várako­zás, természetesen elsősor- biztosított, előre garantált illeti. Egyik szakember sze­ban a téglakeresők tábora ban. mennyiségen felül a követ- rint az idén jobb lesz kező tételeket igényelte a hel t mert kétszer ig Csongrád megyei epitoknek: . , . A magánépítők mozgalma 1.5—2 millió kis méretű tég- meggondolja a maganepitte­egyre izmosodik. A megyé- lát, 3—4 millió cserepet, 74 tő, hogy nekikezdjen-e a ben a VI. ötéves tervre elő- ezer köbméter kavicsot, 20 munkához, irányzott 20 ezer 500 lakás- ezer négyzetméter húzott Az ^ eleji tepasztaiatok bál közel 17 ezer — az ott- síküveget, 54 ezer négyzet- szerint kereslet csökken honok 83 százaléka — ma- méter öntött üveget, 60 ezer Remélhetőleg ez csak átme' gánerőből készül. A tégla- méter előfeszített gerendát, neti áUapot hiszen az építők kis meretu - hogy paradicsom, állapot, JÓ igazj S2ezonja tavasz végén a eRatas jegyen. A felsorolás kezdödik nem teljes, ablakból, ajtóból, hiányra egyelőre nincs gyógyír. TÜZÉP szakemberei A pró­Dr. Nagy László felvetelei Horváth István (balrólk gratulál az új megyei fő­gyei Bíróság elnöke is — fölszólalt dr. Komócsin Mi­hály, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első titkára. Méltatta dr. Kele­men Miklós érdemeit,- föl­idézte pályafutását, a me­gye politikai és .társadálmi életében betöltött szerepét, s hangsúlyozta, hogy tapasz­talataira, munkájára fontos testületekben továbbra is számítanak. Az új vezetők­nek pedig munkájukhoz sok sikert kívánt. * A belügyminiszter tegnap délután a József Attila Tu­dományegyetem jogi karára látogatott. Elkísérte Lad­vánszky Károly, dr. Komó­csin Mihály, dr. Barna Sán­dor és dr. Kelemen Miklós. Az egyetem rektora, dr. Kristó Gyula egyetemi ta­nár fogadta a vendégeket, és tájékoztatott az intéz­mény életéről, oktató-neve­lő, illetve tudományos mun­kájukról. Dr. Veress József, tanszékvezető egyetemi ta­nár, a jogi kar dékánja a különböző tanszékek tevé­kenységéről beszélt, dr. Pó­lay Elemér professzor pe­dig a kar tudományos munkáját ismertette. Fel­halják meggyőzni az öreg gömbfából, fűrészelt áruból mestereket és az építtetöket több kellene, és többet is egyaránt, hogy csak az ala- várnak a TÜZÉP-esek, vá­pozásnál használják a kis sárlók egyaránt. Senki nem méretűt, de a jó ötletnek állítja, hogy ismeretlen len­ritkán van foganatja. Sze- ne. milyen az igényszint. In­ged belvárosában egy öt- kább azt rebesgetik, nem emeletes házat apró téglák- tudni, vajon az ipar képes-e ból húztak fel, pedig most a kért mennyiség szállításá­a rókusi telepen blokktégla- ra. Persze az a mondás — ból megfelelő a kínálat. Ez segíts magadon... — a ma­kapitánynak. Az asztalnál dr. Komócsin Mihály és szólalt a belügyminiszter is.' Molnár István rendőr ezredes, főkapitány-helyettes a helyzet akkor, magánépítők a amikor a gánépítök körében nemcsak várakozás állandóan motyogott, hanem miatt a fekete levesből oly- tetemre hívó szöveg. Jó öt­kor nagyokat merítenek, letet ad a szomszéd, amikor Tavaly év végén a vásárlók azt tanácsolja: keresd a he­a telepvezetőket cementki- lyettesítő anyagot. A csere­rálvnak. ma téglakirálynak pet „cserélni" lehet palára. Üdülők, részjegyekből Az üdülőszövetkezetek fej- gyobb az érdeklődés az lesztési programjáról tar- üdülőszövetkezetek iránt. A tott sajtótájékoztatót hétfőn szervező munka 1978-ban Pál János, a SZÖVOSZ fő- indult, s már négy helyen: osztályvezetője a Cooptourist Bükfürdőn. Gyulán. Hévízen Üdülőszövetkezeteket szer- és Agárdon épülnek, illetve vező irodájában. Amint el- részben már el is készültek mondta, a szabad idő növe- üdülők a tagok részjegyei­kedése nyomán egyre na- bői. Beiratkoznak az e Szegeden több mint 3 ezren Üjra itt az idő: a követke- vesznek részt, amelynek he- iskolabusz-hálózatról Idén ző tanév első osztályosai Ivéről és idejéről a családok is az igényeknek megíelelő­nemsokára beiratkozhatnak értesítést kapnak. A foglal- en gondoskodik a \arusi ta életük első oktatási intéz- kc,'zás1ok bffeiezése után vég- nács vb -művelődésügyi osz­zik el ezeknel az aprosagok- tálva ményeibe. Szegeden 3100 nal az iskolaérettségi vizs- _ leendő nebulót március 9-én gáiatot. és 10-én írathatnak be szü- Mint korábban, ezúttal is leik a lakóhely szerint ille- az aránytalanságok megszün­tékes általános iskolákba, tetése érdekében szükséges Már most jó tudni: beirat- Szegeden a leendő elsősök kozáskor szükség van a egy részét más iskolákba aki a belügyi apparátus ál­talános és szakmai művelt­ségének gyarapítása érdeké­ben hangsúlyozta az egye­temeken folyó képzés fon­tosságát. Szólt a közrend és közbiztonság helyzetéről, a bűnüldözésben megnöveke­dett feladatok ellátásáról. Az eszmecserén a jogf kar vezetői közül számosan mondták el véleményüket. Dr. Horváth István és Ladvánszky Károlv az esti órákban visszautazott Bu­dapestre. gyermek anyakönyvi natára. kivo­irányítani. A lehetőségek az iskolaérettséget részleteiről, az „átirányítás' tanúsító igazolásra és a módozatairól az érintettek szülő(k) személyi igazolvá- megfeieiő értesítést kapnak, nyara is. s mint az előző években, az Azok a gyerekek, akik „átirányított", tehát eseten­nem jártak óvodába, iskolá- ként messzebb lakó gyerme­ra előkészítő foglalkozáson kek szállítása érdekében az Szövetkezetei! eipería A szövetkezeti külkeres- mékeket. A legnagyobb kéde'.mi vállalatok. ai mennyiségű export-árualapot á fészek. és a mészövök — baromfit, nyulat, mézet, vezetői hétfon a SZÖVOSZ vegyes cikket — a mezőko­székházában a fogyasztási vácsházi, az orosházi Áfész szövetkezetek exportáruter- állított elő Százmillió fo­rnelésének helyzetét és a rintnál nagyobb értékű ex­fejlesztés lehetőségeit vitat- portterméket állítottak elő a ták meg. Zala. a Szolnok, a Fehér és A mészövök szervezésé- a Csongrád megyei fogyasz-. ben 110-áfész ad exportter- tási szövetkezetek is. 73. évfolyam 50. szám 1983. március 1., kedd Ára: 1,40 forint VILÁG PROLETÁRJAI.EGYESÜLJETEK! 4 4 A i

Next

/
Thumbnails
Contents