Délmagyarország, 1982. december (72. évfolyam, 282-306. szám)

1982-12-01 / 282. szám

72. évfolyam 282. szám 1982. december 1., Szerda Ára: 1,40 forint Illést tar) az MSZMP Központi Bizottsága A magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá­gának ülésct december l-re összehívták. A Politikai Bizottság az 1983. évi népgazdasági terv­és állami költségvetés irányelveiről készült előterjesztés megvitatását javasolja a Központi Bizottságnak. (MTI) TÖbb Nem a hagyományos módon építve Kérdések Bordányban Még nem esett le uevan a hó. de decemberben ráfog­hatnánk. hogv most pihen­nek a mezőgazdaságban dol­gozók. Csakhogv a határból bekénvszeredett emberek azonnal találnak elfoglaltsá­got a házak udvarán, a por­ták kertjeiben. Többek kö­zött a jószágok etetését, az udvarok, géoműhelvek taka­rítását a meglevő — és biz­tonságot adó — terménvek óvását. Bordányban. a Munkásőr Tsz-ben például tegnap, kedden Török István főál­lattertvészta már, az- idei esz; tendő mérlegének . számada­tairól konzultált a - főköny­velői szobában. A területre és lélekszámban is az átla­gosnál kisebb szövetkezetben az évi bevétel 8—9 százaléka származik az állatok tartásá­ból. Többre számítanak a közeli lövőben, mert a téesz nagv fába vágta a t'eiszét. A környéken ugvan ismeretes, de a közös gazdasásokban még eléggé mostohán kezelt nutriatenvésztésbe toatak. Átalakították a régi épülete­ket a hasznos állatok neve­lésére. Mint ismeretes, a rá­nézésre borzasztóan ellen­szenves. kacsalábú. hosszú farkú, hegves fogú. szőrös vízi állatka — ió pénzt hoz­hat a házhoz. A valamikori juhhodálvt. rési gazdasási épületeket hoztak rendbe — a célnak megfelelő betonka­litkákat építettek —. s Ame­rikából áthonosodott állat­k4kat raktak bedéiük. A ke­mény és erős betonketrec azért szükséges, mert a bun­dának (és már az ensedélvek szeri rí); kolbásznak is) hizlalt nutria éles fogaival mindent megrág. Még a vasat is ki­kezdi. ha ideie úgv engedi és természetesen ha gvötri az éh­ség. A nutria. a látszat elle­nére a legtisztább állatok egyike. Rendszeresen fürdik — még a befagyott vízen vá­gott lékben is — és mindig! megmossa az ennivalót. Fő­leg a kukoricát. és a száraz kenyeret fogyasztja szívesen, de minden növényi j megeszik. még a nádat, a szalmát is. A bordánuiak vá'lalkozása úiszerü a szeaedi járásban Amint kiderült, a környéken még nem szánták rá magu­kat a gazdaságok az igenv­telen állatok tartására. A mindszenti Lenin Tsz már évek óta úttörőié a nutria­tenvésztésnek. a Munkásőr Tsz mégis a Sárszentfnihálvi Állami Gazdasággal vette föl a kapcsolatot. Ebben nincs semmi rendkívüli, hi­szen a távoli közösség patro­nálja országosan a nutriával foelaikozo auzdttsaevkut. Ok iaS . adják tovább az Alföldön és riritot fizetnek eev nagvobb a Dunántúlon nevelt állató- nutria bőréért, és 16—18 ál­kat, lat ad ki egv bundánakvalót. A bordánviak ielenlee A kezdeményező bordá­mindössze 240 nuti iát tarta- ay-[ közösségben elmondottak nak. de ha minden a számi- szerint egyáltalán nem lutri tásuk szerint alakul, uár év a nutTia. meaalooozott be­múlva kétezer ..bundánakva- fektetésnek tartják. Kiegészí­tőt" küldhetnek a piacra, tőiéként a szarvasmarha-tar­Megtudtuk még azt is erről tásnak. a furcsa állatról, hoav csa­ládokban él. eav bakihoz 6—7 nösténV tartozik, és nagv a házastársi hűség. Előfordul, nem i.s eavszer. noev eavik anyaállat a másik fiát is ne­veli. A szakemberek a disznó­tartás ideiévei egyeztetik a nútri'áét. csak lényegesen ol­csóbb a takarmányozása. két. ameddig csák lehet, és _ . ,, .... . utána abrakkal hizlalták a Ezért is választ,ak szívesen kívánt súlvúra á ánatokat. azok a gazdak. szövetkezetek Somogyi Károlyné felvétel­Gyakorlati oktatás a korszerű, új tanműhelyben Meg akarták mutatni — Nem lévén ennyi idejük, is vehették a műhelyt a Ró­leginkább maguknak — az a kivitelezésre is a vállalati zsa Ferenc szakközépiskola, AFIT Xl-es számú szegedi erőket mozgósították. A tmk- s a 600-as szakmunkásképző vállalatának vezetői és dol- műhely brigádjai, smellélcfog- diákjai, akik először próba­gozói, hogy egy beruházás- lalkozású munkaszerződéssel darabokon, majd tapasztalt nak nem törvényszerűen kell a vállalat szerelői, techniku- mestereik irányításával elhúzódnia. Alkalmuk is sai vették kezükbe az ügyet, „igazi", gépjárműveken-gya­volt rá, persze, amikor 1981 Kitűnő tetőszigetelőknek bi- korolhatják a szakmai fógá­elején megtudták: 3,5 millió zonyultak - az autószerelők,- sokat. Termelve oktatnak az dilink nt T-ooaiuttiw -w na»fí 1 forinttal''támogat ja mstjd \ a kiderült, hogy aki áz autó- AFIT-nál, rpápg képzés + tóyé­• Legeueu* az. uszo- MűveiődesÜgyi' • Minisztérium •villamossághoz ért, mázoló- be'n — jobb teljesítményre a. ..vállalat, szakmunká,sta- nak sem ut0lsó! A csaknem ösztönözve így a szakmurí­Kicsit iaénvesebb. sőt iá­val munkásabb a hízómarha­tartás. A bordánvi szövetke­zetben sikerült téliesen le­cserélniük a teielö állományt — éppen a ráfizetéses volta miatt. Két éve már az úau­nevezett karámos nevelésre A Munkásőr Tsz-ben nyaran­ta két legelőt iáratnak a a nutria tartását, akik már megkedvelték a külsőre va­lóban nagvon furcsa állatot, csordaval. Az eemk a mator­. . , , ,. . .. . hoz közeleső Naavszék. a Amint a bordánvi szövet- . , kezetben látható, még na- maslk a hat kilométerre sza­rancsszínű nutriabuntíát is mított Pintvó. ami Halastó készíthetnének a hozzáértő néven ismeretes a körnvék­szűcsmesterek. Ennek oka. télieknek, hogv az utódok kózül kettő­kettő az apára, anvára hason- November eleién 24. ex­lít. a többi meg teliesen ki- nortra hizlalt üs/őt indítot­számíthatatlan színűre sike- tak útnak a Szovjetunióba. A redik. A gondozók legjobb- számításuk szerint nemsoká­nak a mogvorószínű szőrzetű ra úira megtelik egv vagon, állatot tartiák. mert annak s a tehenészek ismét kezdhe­tik elölről vagvis folv­sikeres a piaca — hazai tá- , .. .... . .. , , . tathatiak a során a icszagok lakon- hizlalását. A gazdaság 100 Különben a nutriatenvész- alIat hizlalására kötött szer­tést a kényszer kapcsolta ződést- az állatforgalmi vál­gazdasági életünkbe. Csak- lalattal. Hogv ez időben és nem 40 ezer darab prémnek rendben történik arra a való bőrt hoztak be külföld- mindennap hainalban kelő ről drága valutáért, s ami- állatgondozók — Rózsa Ari­kor megsoványodott az ál- ta! idös Kékes Szabó Lajos lam pénztárcája, akkor kezd- Laikó Sándor. Takács István ték ellesni a közösségek né- és KuOlis Mátyás — munká­hánv ügves gazda tselekede- 'a a biztosíték, tét. Mostanában 500—800 fo- M. T. 2KS? ÍS'S1 5 forint értékű új tan- kástanulókat. értelmet adva Tavaly tavasszal kezdtek műhely, amely a karosszéria- munkájuknak. hozzá a tervezéshez — ahhoz is részben házon belül, mert hivatásos építészek, tervező szolqál-a irodák csak ket ev múlva vállalták volna el a megbí­zást ... lakatos és autószerelő-ta- Az új tanműhely felszere­nulók gyakorlati oktatását léseit a későbbiekben bőví­„.,, tik s akkor a felnőtt szak­állt; masfel ev mlJnkafiok szakmai tovabb. alatt tető alá került. Az idei képzésének is helyet adhat tanév elején már birtokukba majd az új csarnok. Műszaki fejlesziés a gakenaiparban : a szóló­és gyümölcstermelés Tanácskozott a TOT elnöksége A termelőszövetkezetek- kétharmadát n/űvelik, fel- letermelő vidékeken. A be­ben a szőlő- és gyümölcs- dolgozó üzemeik teljesitmé- ruházásokhoz szükséges termelési ágazatok évente hye azonban az országos ka- összeg egy részét tsz-tagi mintegy tízmilliárd forint pacitásnak csak negyedét kölcsönökből lehetne fedez­értéket állítanak elő A kö- tebzik ki> és az összes táró- ni. Részben azonos gondolt , , . . lótérnek mindössze 13 szá­zos gazdasagok az országos zalékát adja A szölö_ és termelőterületnek mintegy gyümölcstermelés, illetve a nimin -feldolgozás és a -tárolás Háromnapos műs: lesztési tanácskozás kezdő­dött tegnap, kedden a Csöng rád megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalatnál. A tanácskozásra a gabona iparhoz tartozó vállalatoktól csaknem 40 műszaki-fejlesz­téssel foglalkozó szakember érkezett Szegedre, hogy elő­adásokon meghallgassa és az üzemekben megtekintse a aki fej- tette az ilyen irányú fejlesz­tések- jelentőségét, műszaki célkitűzéseit és az eddig el-, ért eredményeket. Rámuta­tott, hogy a kutatóintézeti eredmények gyakorlati rea­lizálása csak úgy volt lehet­séges. hogy azok m ászaki fel­tételeit helyi újítások meg­valósításával biztosították.­túra alapján történő össze­mérését.- keverését. Ezután a Központi Fizikai Kutató In­tézel által kifejlesztett, nuk­leáris elven működő. yon­csoiásmentes fehérje vizsgá­ló ..prodet" berendezéseket ismertették, melyek szintén a szegedi takarmánykeverő üzemben működnek. Rövid között mutatkozó arányta­lanság felszámolásáért a következő időszakban az ed­diginél többet kell tenni, ez­zei ugyanis javítani lehet ezeknek az ágazatoknak a jövedelmezőségén — állapí­totta meg a TOT elnöksége keddi budapesti üiesén. amelyen Szabó István el­nökletével a termelőszövet­kezeti szőlő- és gyümölcs­mutatkoznak a termelőszö­vetkezeti almatermesztésben is, szűkösek a tárolók. Leg­alább 25;) ezer tonnás rak­tárfejlesztésre lenne szük­ség ahhoz, hogy a felkínált téli almát megfelelő módon óvhassák az oszi. téii idő­szakban. Állást foglalt a testület: azon az alapvető gondon hogy számos gazdaságban túlságosan alacsony a he* zsm. gyakran csak úgv le­hel segíteni, ha a gazda­ságtalannak bizonvuH ültet­Ezután szakmai előadáso- idő alatt, mérik az alap­kon ismertették a szegedi ta- anyag, illetve késztermék lé­gabonaiparban még egvedül- karmánykeverő üzemben a nyegea baltartalmi értékét, álló műszaki megoldásokat, rekonstrukció során, majd Ma, sze-dán a résztvevők amelyeket a Központi Fizi- azóia .bevezetett új technikai a Csongrád mpgyei vállalat kai Kutató Intézet, vala- megoldásokat. Így például a dóci lisztfeldolgozó üzemébe mint a Malom- és Sütőipari leglényegesebbe:• a mikro- látogatnak, a konyhai fél­Kutató Intézet munkatársai- számítógépes folyama ti rá-nyi- késztermékeket és sütőipari val helyi szakemberek — je- tó rendszert, melynek már adalékanyagot gyártó új lentős szellemi és anyagi rá- korábban megkezdődtek a technológiával ismerkednek, fordítással — alkalmazlak. kísérletei. A berendezés au- csütörtökön pedig a vá­Prohászlca Ottó, a vállalat tomatikusan irányítja a ke- sárhelyi üzem megtekintése igazgatója bevezető előadá- veréktakarmányok alapanya- szerepel a programban. sáfean többek között isméit fiainak, üzemreaúásat, reeep- s. JVL termelés helyzetét és a fej- vényeket megszüntetik. és lesztés lehetőségeit vitatták helyükre korszerű, nagy ho­meg. zamú úi fajtákat telepíte­A tanácskozáson fel vetet- nek. A 'szükséges szaporító^ ték. hogy a rendelkezések anyag máris rendelkezésre egyelőre még különva- áll. lasztják a szőlő- és gyü- Az elnökség niegvitatta a mülcs.ermelést, továbbá a mezőgazdasági termelőszö­-laiolást es a -feldolgozást, vetkezetek anyagi érdekelt­t borászkodást, holott vé- segenek úi vonásairól szóló gűi is egységes folyamatról előterjesztést Egyetértett a van szó. Ahhoz, hogy a fel- tnunkad; iazás szabálvozásá­cJoigozás viszonylagos elma- nak továbbfejlesztésével é* radottságát felszámolhas- azzal hogy a tagok és a sák, a jövőben mintegy szövetkezet közötti vagyoni százezer hektoliter teljesít- kapcsolatrendszert a to­ményű borászati üzemet és vábbiakban még inkább el­tárolót kell .létesíteni a sző; mélyítsék. (MTI) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! hullámlemez A tavalyinál kétmillió négyzetméterrel több, 13 millió négyzetméter hullám­lemezt készítenek az év vé­géig a Nyergesújfalui Eter­nitgyárban, s ebből 12 millió négyzetméternyit már el is szállítottak a megrehdelők­nek­Az elmúlt hónapokban vá­ratlanul megnőtt az igény az ilyen termék iránt. á

Next

/
Thumbnails
Contents