Délmagyarország, 1982. november (72. évfolyam, 257-281. szám)

1982-11-02 / 257. szám

fí VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 72. évfolyam 257. szám 1982. november 2., kedd Ara: 1,40 forint 'mmm AZ M S Z M P SZE G ED VÁRÓ S I B1ZO T-T SÁGÁ N A-K L APJA Kuvaitban Megkezdődtek a tárgyalások Látogatás Ahmadiban Losonczi Pál, az Elnöki Ta- fenntartása, öntözése méreg- Shuaiba ipari körzetben a nacs elnöke Jaoer al-Amed drága ugyan a sivatagban, fiatal kuvaiti petrolkémiai al-Jaber at-Sabah sejknek, de az olajkincsből erre is és építőanyagipar létesítmé­Kuvait allam amirjeneK. futja. nyelvel ismerkedett az El­meghivasara hivatalos, bará- Ahmadiban először a re- nöki Tanács elnöke Itt kö­ti latogatásra vasarnap Ku- pülőtér, majd az olajkikötő olajfinomító, műtrágyagyár vaitba utazott. Kíséretében épült meg, gyorsan fejlőd- és több más üzem épült. " A van Hetenyi István pénz- tek a lakótelepek is. tízezer dolgozó között igen ügymimszter, Garai Rooert Losonczi Pál programjá- sok a külföldi, magvar ista­Kulügyminiszter-helyettes, ban a kőolajipari múzeum lálható a tengerparti ipari Meleya Tibor külkereskedel- és egy iparnegyed megtekin- központban: ő a környezet­mi miniszterhelyettes és tése, majd egy díszebéd védelem szakértője. Losonczi Simon Ferenc, a Tájékozta- szerepelt, amelyre a város Pál és kísérete látogatást kormányzója hívta meg az tett egy vegyiüzemben és Elnöki Tanács elnökét és gépkocsin bejárta az egyik kíséretét. olajkikötőt is. Ahmadiban Jaber Abdul­lah al-Jaber, a város kor­mányzója fogadta Losonczi Pált és kíséretét. Az Elnöki Tanács elnöke itt megtekin­tette a kuvaiti nemzeti olaj­vállalat múzeumát. tási Hivatal elnökhelyettese. Búcsúztatására a Ferihe­gyi repülőtéren megjelent Trautmann Rezső, az El­nöki Tanács helyettes elnö­ke. Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára és Púja Fri­gyes külügyminiszter. Vasárnap délután az Arab­öböl menti országba érkezett Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke és kísérete. A vendéget a kuvaiti fő­város repülőterén az ural­kodó, valamint Szaad el-Ab­dullah el Szalem esz-Szabah Ahmadiban és a közeli Shuaiba ipari komplexum­ban az Elnöki Tanács elnö­ke képet alkotott arról a dinamikus fejlődésről, ame­lyet kőolajkinccsel való okos A kormányzó ezután ebé­det adott az Elnöki Tanács elnökének tiszteletére, majd Losonczi Pál és kísérete visszatért a kuvaiti Szalam­palotába, a küldöttség szál­lására. Itt a magyar államfő délután fogadta a Kuvait­ban akkreditált diplomá­ciai missziók vezetőit. Hétfő délelőtt Hetényi István pénzügyminiszter trónörökös, miniszterelnök, gazdálkodás tett lehetővé «. . . . .. továbbá a kuvaiti kormány .iv„taei orS7nehan A buraani kuvaiti partnerevei, Ab­több.tagja, valamint Horváth ^TeU^UeU - amtíy- dullatif Juszuf el-Hamad­csokrokkal kedveskedtek a vendégnek, majd Losonczi Pál a díszemelvényen az emír társaságában hallgat­ta meg a magyar és a ku­vaiti himnuszt. A díszegység parancsnokának jelentése után az Elnöki Tanács el­nöke ellépett katonák sor­fala előtt. Az ünnepélyes fogadtatás után a kuvaiti uralkodó a kormányváróban rövid be­szélgetést folytatott vendé­gével, majd szállására, az elegáns Szalam-palotába kí­sérte. Itt ismét rövid meg­beszélésre került sor, majd az emír elbúcsúzott az El­nöki Tanács elnökétől. Losonczi Pál vasárnap délután már meg is kezdte tárgyalásait: a Szalam-palo­tában fogadta Szabah al-Ah­med al-Szabah sejk minisz­terelnök-helyettest, külügy­minisztert, aki jelenleg a tájékoztatási miniszteri tiszt­séget is betölti. Este, az Elnöki Tanács elnöke hazánk kuvaiti nagy­követségén a kuvaiti magyar kolónia tagjaival találko­zott. Ahmadiba, az ország olaj­központjába látogatott hét­főn délelőtt — kuvaiti tar­tózkodásának második nap­ján — Losonczi Pál, az El­nöki Tanács elnöke. A magyar államfő dél­előtt. politikai látogatása ke­retében fogadia Szaad el­Abdullah el Szalem eSZ-Sza­bah trónörökös, miniszterel­nököt a Szalam-palotában Ezután hajtatott minlegy 25 kilométerre levő, a fővá­rossal szinte egybeépült kö­oiajközpontba. Ahmadi 1946 és 1949 nek Ahmadi a központja - dal tertott megbeszélést., ma már több más is isme- Az Elnöki Tanács elnöke retes. de továbbra is ez a és kísérete ma, kedden ta­térség adja a kitermelés ja- nácskozik a kuvaiti emírrel vát, 350 olajkút működik és kormányának tagjaival, itt. összesen több mint 750-et majd államfőnk és vehdég­fúrtak a sivatagban. Két látója külön is megbeszélést Losonczi kormány Ernő, hazánk kuvaiti nagy­követe köszöntötte. Amikor az Elnöki Tanács elnöke ki­szállt a különgépből, 21 ágyúlövés dördült el. Miután az uralkodó be­mutatta kormányának tag­jait a magyar államfőnek, ÓuijkTkötí és egy" meVtense- "tart." Ezenkívül kuvaiti kislányok virág- geg sziget épült _ az utób. Pál a Kuvaiti bi, a félmillió tonnás óriás több vezető tagjával talál tankhajók fogadására. kőzik. Ülést tartott a Szeged városi pártbizottság A könyvtárak művelődési központok is Kulturális témával kezdte tanácskozását tegnap, hétfőn délután a szegedi oártbi'­zottság. A városi tanács nagytermében tar­tott. kibővített ülésen Török Józsefnek, a pártbizottság első titkárának elnöki meg­nyitója után dr. Székely Sándor pb-titkár terjesztette elő az írásos jelentést, amely­nek címe: A tanácsi és a szakszervezeti közművelődési könyvtárak közművelődési és közoktatási munkájának helyzete és fel­adatai. Az előadó szóbeli kiegészítője után véleményt mondott az anyaggal kapcsolat­ban : Bányainé dr. Birkás Mária, a városi tanács elnökhelyettese: Tóth Pcla író. a Somogyi-könyvtár igazgatója: dr. Dobócz­ky Károlyné. az SZMT titkára: dr. Fodor Pálné, a Somogyi-könyvtár párttitkára. Az elhangzottakra dr. Székely Sándor vála­szolt. maid a pártbizottság határozatba foglalta a tennivalókat. . Ezután Török József adott tájékoztatót a városi pártbizottság legutóbbi ülése óta végzett munkáról. A harmadik napirendi pont előadója, dr. Berta István pb-titkár ismertette a lakásépítés és -fenntartás, a -gazdálkodás fejlesztésére vonatkozó köz­ponti jogszabályokat. Végül személyi kérdésekben döntött a testület. Dr. Barna Sándort, a városi és járási rendőrkapitányság eddigi vezetőjét érdemei elismerésével saját kérésére föl­mentette a városi oártbizottsági tagsága alól. mivel a Csongrád megvei Rendőr-fő­kapitányság helyettes vezetőiévé nevezték ki. A megüresedett helvre pb-taggá válasz­tották dr. Kántor Gézát, a városi és járási rendőrkapitányság jelenlegi vezetőiét. Pártbizottsági taggá és egvben agit.-orop munkabizottsági taggá választotta meg a testület továbbá Réti Csabát, a Szegedi Nemzeti Színház operaénekesét. Az ülés Török József zárszavával feje­ződött be. Budapestre érkezett Grisa Filipov Magyar—bolgár kormányfői megbeszélések — Díszvacsora' áSávárjmSő^tt A könyvtárak munkájáról len. A könyv a tudás hordo- hitelre szorul az intézmény, szóló jelentés abból indult zója és közvetítője. Nyilván- Komoly gondot okoz a fió­ki, hogy a városi pártbizott- való tehát, hogy a könyvtá- kok maradéktalan ellátása, ság az igen nehéz gazdasági rak munkájának támogatá- jóllehet ezek folyamatos feladatok végrehajtása köz- sáról egy pillanatra sem fejlesztését indokolja, hogy ben is fontosnak tartja a mondhatunk le. A könyvtá- a beiratkozott olvasóknak kulturális kérdésekkel való rosok áldozatos és nagyon közel 60 százalékát látják el rendszeres foglalkozást. A szép munkát végeznek, tu- könyvekkel, közművelődési könyvtárak dásgyarapító, ismeretdúsító, Az SZMT központi könyv­munkájának megvitatása ré- ízlésnevelő, emberformáló tárának éves költségvetése sze annak a sorozatnak, missziójuk megérdemli az — a SZOT és a vállalatok amely az utóbbi években a elismerést és a fokozott fi- hozzájárulásával — megfe­városi pártbizottság ülései- gyeimet. lelőnek mondható. A szak­nek napirendjén szerepelt. Szeged állami könyvtárhá- szervezeti hálózat kis há­A közművelődés állandó lázaiénak működési, szak- nyadát rész- vagy főfoglal­fejlesztése a termelésfej- mai és fejlesztési tennivaló- kozású könyvtárosok veze­lesztés. a gazdálkodás javí- it a tanács által 1974-ben tik, zömét viszont társadal­tása végett is nélkülözhetet- jóváhagyott irányelvek rög- mi munkások. Gond, hogy Zítik. Ezek — a kétségtelen az ötnapos munkahét beve­eredmények ellenére zetésével munkaidő-kedvez-. csak részben valósultak meg. ményüket általában meg­Anyagi nehézségek miatt a vonták, s így a könyvtárak tervezett, de föl nem épült nvitvatartása legtöbb üzem­fiókkönyvtárak föladatait ben nem igazodik a dolgo­szerényebb körülmények zók szabad idejéhez és a közt az új városrészek lakó- műszakváltáshoz, házainak földszintjén kiala- Megállapította a városi kított könyvtárak látják el. pártbizottság, hogy a So­Kilenc évvel ezelőtt húszon- mogyi-könyvtár olvasóinak két könyvtár működött, je- száma növekszik, az állandó lenleg huszonnégy. Az újak népességhez viszonyítva az azonban stagnál, a fiók­gond: könyvtáraiban tavaly óta az Odessza városrész. a csökken. A munkásolvasók Csillag tér és az Északi vá- aránya 18 százalékos, s ez rosrész könyvtári ellátása. A eléri az országos színvonalat, fiókkönyvtáraknak csaknem Ennél jóval kevesebb azon­a fele zsúfolt, fölszereltsé- ban a gyermekolvasó. A lá­gük elavult. Szeged és a togatók és a kölcsönzött kö­megve ellátottságának új tetek száma mind a közpon­távlatai nyílnak majd meg ti részlegekben, mind a fió­az új központi könyvtár és kokban visszaesett. Ez tük­levéltár átadásával. rözi leghívebben a közmű­A szakszervezeti könyvtá- velődési könyvtárak helyze­rak fejlődése a város ioari tét. Jelentős probléma a struktúrájának megfelelően gyes igénybevételéből és a alakult 1973 óta. Jelenleg 15 könyvtárosok fluktuáció já­önálló és 44 letéti könyvtár ból adódó munkaidő- és működik Szegeden, a szol- munkaerőkiesés, gálati helyek száma pedig A könyvtárak jelentős 99 (harminccal tobb mint szerepet vállalnak a kultu­1973-ban). Az üzemi, intéz- ralis mozgaimaki pályáza­ményi könyvtári ellátottság toki akciók és könyvárusí­szamszerűen tehát elég jo, tások előkészítésében és le­lelentos elterések tapasztal- bonyolításában. Ezek nagy hatok azonban a működési tömegeket vonzanak. ki­kórulmenvekben es a mun- emelkedően fontosak tehát. !ca szinvonalaban. Korszerű, s-ép szabadpolcos könyvtár mű­A képen bal oldalt a Lázár György vezette magyar, jobb oldalt a Grisa Filipov ve- j kődik. például a Volánnál, zette bolgár kiddöttség. (MTl-foto: Weber felvétele-TeLfoto-KS, ja ^ban. Bolgár 4 A bolgár miniszterelnök tárgyalóküldöttséget Grisa gondok mutatkoznak a ru­Miniszterta- délelőtt a Hősök terén meg- Filipov vezette, tagjai voltak j hagvárban. a vasöntödében. Lázar koszorúzta a magyar hősök Sztanls Bonev miniszterei-1 az Ikarusnál és a paprika­emlékművét. Ezt követően a nők-helyettes. Hriszto Hrisz- -feldolgozóban, jelentős vál­Parlament delegacioster- top külkereskedelmi minisz-1 tozás várható az SZMT köz- zésével "segítik Grisa Filipov. Népköztársaság nácsának elnöke. György miniszterelnök meg­kö-1 hívásara tegnap. hét­ghibájuk. hogy néha a tartalmi követelmények helyeit a mennyiségi, lexi­kális elemekre helyezik a hangsúlyt. A könyvtárosok mindkét hálózatból ajánló bibliográfiák készítésével, könyvbeszerzésekkel, nem ritkán foglalkozások sze>-ve­a tanulóifjú­zött nőtt ki a sivatagból, ahogy felfutott a közeli kő­olajmező termelése, s Ah­mad sejkről, az akkori ural­kodóról nevezték el. Azóta terjeszkedik a kuvaiti , ur­bánus térség a fővárostól dél felé. A kuvaitiak az ország egyik legvonzóbb helyeként tartják számon Ahmadit, amely már tudatos fejlesz­tési elképzelések alapján épült, számos parkkal, zöld mében megkezdődtek a hí- ter. Mari) Ivanov, a külügy- non ti- könyvtárépületének. ságot ég ^ szocialista bri­vatalos bolgár—magyar tar- miniszter első helyettese. ioa4-re tervezett felújításé- gádok tagjait kulturális vál­pvalások. Boncso Mitev, a Bolgár Nep- ]- " A magyar tárgyalócsopor- köztársaság budapesti nagy­tot Lázár György minisztér- követe, Aszen Velkov, a mi­elnök vezette, tagjai voltak nisztertanáes kabinetfőnöke. főn hivatalos baráti lá­togatásra hazánkba ér­kezett. A bolgár miniszterel­nököt és kíséretét a Ferihe­gyi repülőtéren Lázár György Marjai József mi- . — , „ _ , . . niszterelbök-helyettes. Ve- Marjai József miniszterei- Cvetan Cenkov vegyipar, ress Péter külkereskedelmi nök-helyettes. Veress Péter miniszterhelyettes, Jordán miniszter. Roska István kül- külkereskedelmi miniszter és Tenov gépipari eselektroni­ügyminiszter-helvettes fo- Roska István külügyminisz- kai miniszterhelyettes es gadta lTclen volt ^bestyén ter-helyettes. Gábor András Rasko Draganov, az Orsza­Jenő, a Magyar Népköztár- ipari miniszterhelyettes. Ko- gos Agráripari Szovetseg saság szófiai és Boncso Mi- vács Gyula, az Országos Központi Tanacsanak elnök­ien. a Bolgár Népköztársa- Tervhivatal elnökhelyettese helyettese övezettel rendelkezik - ezek ság budapestj nagykövete. és Sebestyén Jenő. A bolgár (Folytatás a 2. oldalon.) 'él- lalásaik teljesítésében. A Somogyi-könyvtár költ- A közoktatást elsősorban ségkerete az elmúlt öt év irodaimi estek vetélkedők,' alatt 72 szazalekkal nott, de pályázatok. olvasótáborok ez az összeg sem elegendő szervczésével lehet segíteni, a halozat feladatainak telje- Ezen a téren az iskoiai sítéséhez. A növekvő támo- könvvtárak tehetnek legtöb­gatás nagy részét ugyanis az bet jóllehet működésük uj szolgáltatások, illetve a feltételei nem a legjobbak, működési költségek, vala- A somogyi-könyvtár kezde­mint a könyvek áranak no- ménvezései itt is jelentősek, vekedése emészti fel. Ezért minden évben jelentős pót- (Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents