Délmagyarország, 1982. augusztus (72. évfolyam, 179-203. szám)

1982-08-01 / 179. szám

QklMo 5l YILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Nyt y u t y DELMAGYAR0RSIA8 MSZMP SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA 72. (évfolyam 179. szám 1982. augusztus 1., vasárnap Ára: 1,40 forint Meditáció a vásárról N apjainkban nemzetközi kitekintésű vá- sok gondot okoz az ipar irányítóinak. Azon­sárt szervezni nemcsak jelentős fel- ban ahogy minden probléma, éz is felold­adat. hanem felelősségteljes külde- ható. Sokat javíthatnak a helyzeten a kis­tés is. Gazdasági fejlődésünket ugyanis vállalkozások, melyektől főként a háttér­legfőképpen az határozza meg. hogyan tu- iparban várhatunk sokat, dunk részt venni a nemzetközi munkameg- Miről is van szó tulajdonképpen? Ha a osztásban, hogyan tudunk alkalmazkodni termelési folyamatot műveletekre bontjuk, a külgazdasági viszonyokhoz. világossá válik, hogy a nagy kézügvessé­A mostani szegedi termékbemutatót af- get. szorgalmat, pontosságot és megbízha­féle tükörnek is fölfoghatjuk: a vásárvá- tóságot igénylő munkaelemek átvihetők a rost járva, a látogató meggyőződhet példá- miniüzemekbe, mint ahogy a modern ul arról, megvalósulóban van az a prog- nagyiparból véglegesen kikopott berende­ram. melyet néhány esztendeje tűzött, ma- zések is. Az igen dinamikusan fejlődő Ja­ga elé a magyar gazdaság. A termékszer- pán gazdasága például főként ennek a kezet korszerűsítéséről beszélek. arról, felismerésnek köszönheti sikereit. A ma­hogy jelentősebb beruházások nélkül is gyár viszonyok, jól tudjuk, alapvetően má­lehet újítani, a kor igényeinek megfelelő sok. de a példa adaptálhatósága felől nem termékeket létrehozni. lehetnek kétségeink. A közönségtől ma búcsúzó Szegedi Ipari A szegedi vásáron bemutatott 500 új Vásáron félezer új árucikk mutatkozott be. termék azt bizonyítja, hogv javult a ma­Döntő többségük valószínűleg eredmény- gyar vállalatok innovációs készsége, s ta­nyel veheti fel a versenvt a nálunk fej- Ián ennek az ipari-mezőgazdasági serea­lettebb nemzetgazdaságok hasonló gyárt- szemlének ez a legnagyobb pozitívuma. Sok mányaival. Persze, ehhez egy sor dologra más mellett persze. A sor elére az üzlet­Gazdag program az ifjúsági napokon Látványos karnevál még szükség van: javítani kívánatos a szállítási fegyelmet, meg kellene szervezni a kooperációs kapcsolatokat, tovább szük­séges fejleszteni a külpiaci munkát. „Az elmúlt három-négv évben — mond­ta Ballai László, az MSZMP KB gazdaság­politikai osztályának vezetője — a magvar gazdaság a legnagyobb eredményt a külső egyensúlyi helyzet javításában, helyreállí­tásában érte el. Eredményeink értékét nö­veli. hogy azokat a tőkés világ évek óta tartó válsága, erősödő protekcionizmusa közepette értük el. A külgazdasági helyzet azonban továbbra is bonyolult, nehéz. A külgazdasági egyensúly megszilárdítása a következő években is gazdaságpolitikánk kiemelkedő feladata marad." Ezek a szavak nyilvánvalóan utalnak arra. hogy egyre több áruféleséget kell a kötések kívánkoznak: ezek azt bizonyít­ják. hogv a vásár nemcsak kiállítás, ha­nem munkahely is. A hasonló termékeket gyártó vállalatok megismerkedhetnek egy­más elgondolásaival. törekvéseivel: az összképből megítélhetik a legújabb tenden­ciákat. K étévente rendezünk Szegeden vásárt: zászlófelvonástól zászlólevonásig mindössze tíz nap telik el. Ezért a tíz napért munkálkodnak a vásár szerve­zői hosszú-hosszú hónapokon át. Az idei termékbemutató is bizonyítja: iól dolgoz­nak. Soha nem vett részt még ennyi kiállí­tó. mint az idén . .. Ez öröm is. gond is. Hovatovább kevés­nek bizonyul a rendelkezésre álló terület, kinövi a vásár. Végezetül hadd szóljak még a rendezők Érdeklődök ezret között haladt a karneváli nlenct Az ifjúsági fesztivál máso­dik napján, szombaton, úgy­szólván minden percben akadt elfoglaltsága a sok ezer fiatalnak. A puszta szá­helyet foglaltak a megye és ellen? Ha jobban vigyázunk a város vezetői. Nováknél ezután, talán másképpen is Halász Anna. a városi KISZ­bizottság első titkára köszön­tötte a nézőket. Pattogó rit­mokkal illusztrálva: 24 órá- musú indulót játszva az Ifjú lehetne, mint ahogv a posta­igazgatóság fiataljai gondol­ják. A mórahalmiak a hi­valkodó gazdagságot pellen­ra összesen 28 program ju- Gárda fúvószenekara vonult gérezték ki lakodalmas me­jovoben exportálnunk, kereskedelmi akti- egyik kitűnő kezdeményezéséről amivel le­vumra kell szert tennünk. Ehhez azonban hetővé tették, hogv a kisiparosok is bemu­konvertalható. azaz minden piacon értéke- tathassák termékeiket. A kézművesek ut­sithető termékekre van szükség. cájának látogatottsága és népszerűsége őket Ilyenekből pedig ma még nincs elegen- igazolja, dó. Az okok nagyjából mindenki előtt is- Rendezett Szeged városa 1982-ben eev mertek. Iparunkban még egvütt él a régi. nemzetközi színvonalú vásárt Folytatás már elavultnak tekinthető technika és 1984-ben. technológia az újjal, a modernnel. Ez igen P. F. Telnek a magtárak ló minőségű a búza Lényegesen jobb körül- legfőbb érdeme, hogy ezt az gabonát, hogy nedvességtar­mények között várta az idei idegeskedést ki tudta kap- talma lecsökkenjen. Külön termést a Gabonaforgalmi és csolni. Azt a veszélyt is kiemelte Kálmán József, Malomipari Vállalat mint elháríthatták, amivel egy éj­az előző években. Szentesen szakal esö Járhatott volna. 23 ezer tonna búzát befoga- Érdeklődtünk a búza mi­dó hatalmas tároló épült, nöségéről is. Azt a választ Szentes környékéről eddig kaptuk, elegendő és jó is. A elszállították a gabona egy- szerződött mennyiségnek kö­részét most ide tudnak hoz- rülbelü] háromnegyed része ni a megye más körzeteiből már a vállalat tárolóiban is. Az a ti. de ha a láncolatra figye- azonban említenünk. hogy lünk, akkor enyhít Makó, javító minőségű búzából ké­sőt Szeged körzetének táró- vesebbet ajánlottak föl ed­lási gondjain is. dig a gazdaságok, mint Kálmán József, a vállalat amennyire számítottak. Az igazgatóhelyettese arról tá- es6k rovására írható ez hogy durva szárítás miatt sehol nem észleltek minő­ségi romlást. Azért tartja ezt fontosnak, mert a vál­lalatnak már nincsenek is szárítói, teljesen a termelő gazdaságok hozzáértésén múlik, mennyire . sikerül uj tároló "íegmkább van. tovibbTtomli"" tehát megszabadíta'ni a fölösleges , • - .. _ , ,, víztől a búzaszemeket. Idén vásárhelyit tehermentest- nem fenyegeti. Meg kell tehát sem igyekezetben, sem hozzáértésben nem volt hiány. tott. még úgy is. hogy pél- elsőként a parton, majd a dául a popshow-n fellépő szabadkai táncegyüttes. Las­együtteseket, a 9 ifjúsági san. méltóságteljesen gördült klubban előadott műsorokat utánuk a karneváli menet, a nem számoltuk. 37 produkciói Ezrek előtt bi­A legapróbbak és a sétáj- oizonyíthalják a szegedi KISZ gató nagypapák, nagymamák esek. a .uo'tíika iránti fr>gé­is jól szórakozhattak a Szé- konyságukat. érdeklődésüket, cheriyi téri vásárban. Bőven tehetségüket, véleménvaíko­akadt látnivaló a sétányon tási önkifejezési képességü­soriázó sátrak pultjain. Vit- ket. ték is a mézeskalács huszárt. A tévé a Hét című műso. a nyakláncot, a játékot, do- rának mintájára válogatták bot. mint a cukrot.. Szép a produkciók első témakörét. holmiért nem sa'nálja az A MAHART, a DÉMASZ. az ember a pénzt, .. Különösen AFIT. a Textilművek fiatal­jókedvébe i! S hogy az le- jai a külpolitikai esemén vek­gyen. arról gondoskodott a bői merítették ötleteiket. Huzavona és a Virágvölgyi Különösen találó volt a zenekar továbbá a dél-alföldi MAHART NATO lövasisko­táncosok és a Kolomejka Iája. ráadásul a kivitelezést társu'.at. is ügyesen oldották meg. Kedvükre hazardírozhat- SALT 20 után címet viselte tak a Móra park látogatói, a démászosoké. Bár igazuk az Ifjúsági Lapkiadó politi- lenne! A röszkeiek a papri­kái kaszinójában. Am csak kafeádolgozás titkaival is­azok nyertek, akik tudtak mertették meg a nézőket, a válaszolni a szerteágazó gabonaforgalmi vállalat fia­kérdésekre. ' taliai pedig nem hétköznapi Reggel 8-tól a néhány per- KISZ-védnökséget vállaltak, ces technikai szüneteket ki- A karnevál második részé­véve egy'olytában szólt a muzsika a Tisza-parton. Elő­ször a szokásos zenés, infor. miciós műsort hallgathatták, tíztől pedig a Pop-shów első részét. Délután, úgv 4 óra iáit rit­kán látható sokaság gyüleke­zett. Több tízezer néző vár­ta a látványos karneváli menetet. A tribünről, ahol ben a Görbe tükörbe, ami a produkciók témáját illeti, szinte minden belefért. A KSZV-sek a Balatont féltet­ték (tegvük hozzá, okkal, joggal). Hogyan lehetne vé­dekezni a telefonrongálók netiikkel. Látva a szalámi­gyár fiataljainak művét, ez­után is nyugodtan falatoz­hatjuk termékeiket A kis­telekieknek, úgv tűnik örök­zöld témája a községt- gáz­vezetékhálózat kiépítése — még mindig nem készült el, A Volán.' a irvufagvár, ••¥ Taurus, a DÉLÉP. a kon­zervgyár és még kilenc KISZ-szervezet. Az emberfke) tragédiája blokkban szere­pelt. A zsűri az SZKV és a Víz­művek közösen készített produkciójának ítelte az első díjat, másodikat megosztva a Gumigyár és a KSZV kap­ta. Harmadik lett a nyomda és a gabonaforgalmi fiatalok alkotása. Különdíjban része­sültek a mórahalmiak. A zsűri jónak ítélte még a sza­lámigyáriak, az ikaruszosok és a gyufagyáriak munkáját. Táncos, zenés műsorral folytatódott a szombat este programja, hajnalig. Ma a Tisza-parton délelőtt rak­party, trapp-party. fél 9-tól, 10-től strand-party a Part­fürdőn. A városrészeken hpt helyen jelentkezik az ifjúsá­gi nap szórakoztató prog­rammal. M. E. a ténv, hiszen minél többször ázik meg az érett gabona, minősége annál gyöngébb lesz. Az. eddigi mérések azt mutatják. a fölajánlott menyiségnek is csupán 60— 70 százaléka felel meg a különleges követelmenyek­iékozt&lott bennünket, hogy minden fölkínált, illetve be­szállított gabonát fönnaka­das nélkül át tudtak venni. Igaz. amikorra megszorítot­ták voina az aratók az átve­vőket, közbejött az. eső. Szegeden. Makón. Vásárhe­lyen és Szentesen is hord- ncK tak a teherautók éjszaka is Ügy is mondhatnánk, sze­ri termést, hiszen mindenütt rencséjük volt a megye gaz­arattak a késő esti órák- dóságainak, lényegesen ke­ban is. Korábban az utolsó vesebbet kellett szárítaniuk. ürítés a szállító kocsikban mint az ország más részein várta meg a hajnalt, a reg- gazdálkodóknak. Drága az geli órákban zsúfoltak vol- olaj. a megtakarítás tehát tak az átvevő telepek, és lényeges. Néhol dolgoztak idegeskedtek az. aratók, hogy ugyan a szárító berendezé­kezdésig nem érkeznek sek, de sokszor elég volt hi­vissza. Az éjszakai átvétel deg levegővel átfúvatni a­Gáterősítések a Tiszán A Közep-Tiszavidéki Víz. l.vet gyakran veszélyeztet a |. ügyi Igazgatóság gépesített Tisza áradása, helyreállítják > brigádjai a Tisza alacsony az elmosott partokat és J vízállását kihasznalvu több olyan védelmi müvet épi- i helyen az ár vízvédelmi i tenek ki. amely garantálja a biztonsagot fokozó fenntar­tási műveieleken és új be­ruházásokon dolgoznak. Szolnokon a folyó bal partján folytatják a koráb­ban megkezdett mederren­dezést. terméskövekkel há­romszáz méteres folyósza­kaszon erősítik meg a partot és a mederfeneket. Nyolc­ezer tonna kővel biztosítják a papírgyári szennyvíz­bevezetés sodorvonalát, s háromezer tonna követ he­nagvúzem es az. egész nagy­község biztonságát. Tisza­kécskénél, ahol az éles fo­lyókanyarban időnként je­lentős rongálást okoz az áradás mintegy ötmmilliós költséggel. 350 folyóméte­ren erősítik meg a gátakat, a partoldalakat. Tiszaör­vény térségében a település biztonságos védelmét szava­toló munkák elvégzésén dol­gonak. Erre a pontra há­romezer köbméter termés­lyeznek el a felszíni vízmű védelmére. A martfűi Tisza követ- szállítanak uszályok Cipőgyár térségében, ame- kai Tokaj térségéből. Nagy László felvételt Politikai kaszinó a sajtó(esztiválon f

Next

/
Thumbnails
Contents