Délmagyarország, 1982. július (72. évfolyam, 152-178. szám)

1982-07-01 / 152. szám

pro VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ®A|pjpi ipqRAu^uJorif |S9JDAS69ZSJ0 zy "2. évfolyam 152. szám 1982 július 1., csütörtök Ara: 1.40 forint A Z MSZMP SZEG ED V Á R O S 1 BIZOT1 SÁGÁNAK LA1 P J A Kádár János fogadta Pjotr Gyemicsevet Kádár János, az MSZMP találkozón véleménycserét Központi Bizottságának első folytattak a magyar—szov­• tkára szerdán a KB szék- je( párt. ^ államközi kap. házában fogadta Pjotr Gye­micsevet. az SZKP KB Po­litikai Bizottságának pót­tagját. kulturális minisz­tert, aki a magyar—szovjet kormányközi kulturális együttműködési bizottság XVIII. ülésszaka alkalmá­ból tartózkodik Budapesten. A szívélyes, baráti légkörű szovjet nagykövetségen. csolatok, a két. ország kö­zötti sokoldalú együttműkö­dés időszerű kérdéseiről. * Piotr Gyemicsev tegnap délután a dunavarsányi té­eszbe látogatott. Este ma­gyar közéleti személyiségek tiszteletére fogadást adott a HazéÉba látogat a Francia Köztársaság elnöke Kádár Jánosnak, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első tit­kárának és Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének meghívására Francois Mitter­rand. a Francia Köztársaság elnöke július 7—9. között hi­vatalos látogatást tesz a Ma­gyar Népköztársaságban. Új fMervek nyomán Általános iskolai igazgatók, szakfelügyelők értekezlete Szegeden Aratás, raktározás Felkészülés, teendők Szépen indult a tavalyi ősz, Az önállóvá lett szegedi megoldás módozatait kell mégsem elégedettek a gaz- AGROKER Vállalat aratási megtalálni. A korábbi évek daságok az idei aratás előtt, fölkészülését Sárközi István sikerei biztatóak, de a visz­Elsősorban a szeszélyes idő- igazgatási osztályvezető-he- szatérő nehézségek figyel­járást okolják, hogy a több lyettes ismertette. Említette, meztetnek: most elengedhe­mint 100 ezer hektárra ve- hogy 375 millió forint érté- tetlen a hasznos együttmű­tett gabonaföldeken gyen- kű gépet rendeltek, s ebből ködés. Mivel a mezőgazda­gébb aratás várható, mint eddig csak jó harmada ér- ságra is jelentős feladat há­azt a tél beállta előtt várni kezett meg a telepre. A me- rul az életszínvonal megőr­lehetett. Főleg a ket hétig 0Ve mezőgazdasági üzemei 43 zésében, tudatos, jól szerve­tartó jégpáncél, és a májusi kombájnt kértek, s alig ér- zett munka szükséges. Szólt aszály foszlatta szét a re- kezett meg belőlük az ara- arról, hogy a zöldség-gyü­ményeket. Olyannyira, hogy ,as megkezdéséig. Az évről mölcs forgalmazásban gon­csaknem ötezer hektár' vetést évre hiányzó alkatrészek dot jelent az ötnapos mun­ki is kellett szántani. Emel- pótlásáról még elszomorítóbb kahétre áttérés. A kereske­adalokat sorolt. Haskó Pál, a dók pénteken már nem, hét­TESZÖV titkára a kis- és a főn pedig még nem szívesen tájkörzetekben meghonoso- készleteznek gyorsan romló dott gyakorlatot, egymás se- árukat. Az ellentmondásokra gítését. hozta föl példának a a társadalom az eddiginél gyors aratásra. Most is. ta- élénkebben reagál, s ezért kevesebb, mint amennyit el- laIni a határban olyan gé- lényeges, hogyan sikerül a vetettek, de jó 200 hektár- Pet' amelyet a kölcsönös se- megoldás. Lényeges. hogy gítés gondolata vezérelt a időben áz állami raktárak­gabonaföldekre. ba kerüljön a gabona. Papdi József, a megyei A szervezési bizottság ülé­partbizottság titkára emlí- se Szabó Jánosné megyei ta­tette, hogy nem elég föltárni nácselnök-helyettes zársza­a gondokat, az eredményes vával ért véget. A világnézeti nevelést, a tanulók helyes történelmi szemléletének alakítását vál­tozatlanul kiemelt feladat­ként kezelték: eredményesen zajlottak le Gyermek- és if­júságvédelem témakprben a tavaszi ' nevelési értekezle­tek; négy iskolában próbál­ták ki — példás gondosság­gal, szervezettséggel — az ötnapos munkahetet. Elő­ször éreztette komolyabban hatását a demográfiai hul­lám, melynek levezetéséhez igénybe kellett venni a bel­városi iskolák segítségét. Az óvodákban viszont csökken­tek a feszültségek: 64 taná­Csak pár napja zár­ták be kapuikat az is­kolák, máris az új tan­év előkészítéséről ta­nácskoztak á szegedi ál­talános iskolai igazga­tók és szakfelügyelők tegnap Szegeden, a Bar­tók Béla Művelődési Központban. Az előadó, dr. Somi Imréné, a vá­rosi tanács vb művelő­désügyi osztályának cso­portvezetője, az elmúlt oktatási év legfontosabb tapasztalatairól is szólt. tanterv, s a tapasztalatok szerint tudatosan munkál­kodnak a nevelők az új kö­vetelményrendszer megvaló­sításán. Problémát mind­össze az egységcsomag tar­talmi és módszertani meg­közelítése okoz. Az osztály­főnöki nevelőmunka javítá­sára komplex tanfolyamot szerveztek a kezdő osztály­főnököknek. A megfigyelé­sek szerint fizikából és ké­miából ügyesen használják a tanulók az úgynevezett szaknyelvet, az előirt kísér­letek mindegyikét elvégez­ték, nem tartják viszont ki­nyernek, kiállításainak meg­ismerésében, látogatásában sok napközis csoport jeleske­dik, mindez a tananyag bő­vítése, a nyitott iskola esz­ményének megvalósítása ér­lett. még megritkultak a ga­bonák és a sarjú kalászosok sem tudtak mindenhol szép­re fejlődni. A május végi összesítés szerint több mint 97 ezer hektár az aratnivaló, de jó 200 hektár­ral több a tavalyinál. Mind­ezeket tegnap, szerdán, a megyei tanácsházán, a szer­vezési bizottság ülésén mon­dotta Szilágyi Ernö. a me­gyei tanács vb mezőgazdasá­gi és élelmezésügyi oszitályá­nak vezetője. Említette még, hogy az idén egy kombájnra 124 hektár aratnivaló> jut, és a tervek szerint 13—14 mun­kanap elegendő lesz a gabo­na veszteségmentes betaka­rításához. Ezt a nemrégiben lezajlott gépszemlék tapasztalatai is igazolják, hiszen, ha alkat­rész és a pénz szűkében is, de a gazdaságokban fölké­szültek az aratásra. Több olyan gépet is kénytelenek voltak megjavítani, amelyek már megérettek a selejtezés­re, de a szükség parancsolt. A tegnap elhangzottak sze­rint van elegendő bálázó, jók a szárítók és a katonakom­bájnosok is készen állnak segíteni az aratást. Fölkészült a megtermett gabona fogadására a Csong­rád megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat is. A munkára fogott szentesi vas­beton siló segítségével na­ponta 15—16 ezer tonna ga­bonát tudnak átvenni. Pro­hászka Ottó igazgató mon­dotta. hogy időben megkö­tötték a szerződéseket a gaz­daságokkal. Árpát már adtak át. a gazdaságok, az első bú­:áskocsikat a jövő hétre vár­ják. Ha szüksége mutatko­zik — az előre megbeszél­tek szerint — éjszaka is fo­gadják a gabonát. Különben az aratók 15 he1 or> **• vevőhelyére hordhatják az idei termést, öt la bora., n-i umban ellenőrizhetik a bú­za minőségét. Bár a gabonaaratás volt a , témája a tegnapi bizottsági ülésnek, de mégse volt ha­szontalan. hogy a résztvevők képet kaphattak a zöldség­és gyümölesfelvásárlásról. Erről Lengyel Árpád főosz­tályvezető tájékoztatott. Munkásőrparancsnokok kitüntetése Nyugállományba vonuló aki 25 évig a tapolcai Kossá munkásőr-parancsnokokat kö- István városi-járási zászlóalj szöntöttek szerdán a mun- parancsnoka volt. a Népköz­kásőrség országos parancs- társaság Elnöki Tanácsa a nokságán tartott ünnepségen. Vörös Csillag Érdemrend ki­A munkásőrtisztek közül töb- tüntetést adományozta. Töb­ben évtizedeken át tevékeny- ben Kiváló Szolgálatért Ér­kedtek a munkásmozgalom- demrendet. s más kitüntetést, ban. a munkásőrség megala- elismerést kaptak, amelyeket kulása óta szolgáltak a testű- Borbély Sándor, a munkás­letben. Közülük Molnár An- őrség országos parancsnoka tal munkásőr alezredesnek, adott át. Áz orvosetikai helyzet jellemzően kedvező Van még anyagiasság Az orvosok, egészségügyi gekkel szemben olykor nem mivel összefonódik az álla­dolgozók túlnyomó többsége megfelelő. Gond még az is. mi betegellátással, szabály­hivatásához méltóan gyóavít- hogy az egészségügyi intéz- sértésekre, olykor visszaélé­ja. ápolja a betegeket, telje- mények nem tájékoztatják az sekre adhat alkalmat. Java­siti az orvosetika e fontos etikai bizottságokat mind- solták. hogv az illetékes szer­követelményét. A betegellá- egyik fegyelmi ügyről, etikai vek vizsgálják felül az orvosi tás színvonala növekedett, s vétségről. Hitkán szólnak pél- . magángyakorlatra vonatkozó ehhe2 hozzájárult az egész- dául az anyagiasságról, pe- jogszabályokat, ségügyi intézmények inteerá- dig ez kétségkívül léteZó Az orvosetikai helyzetet ciója, a kórházi beutalások probléma. Igaz viszont — tovább javíthatja az orvosok új rendiének alkalmazása is fűzték hozzá az ülésen —, és a többi egészségügyi dol­állaoította meg az Egész- hogy ennek megítélése és gozók hivatástudatának fej­1 ségiigvi Dolgozók Szakszer- megoldása rendkívül nehéz, lesztése. etikai nevelése, az vezetének elnöksége szerdán a többi közt azért, mert a egészségügyi intézmények tartott ülésén. szóbeszédet nehéz bizonyíta- vezetőinek példás szakmai Az Országos Orvosetikai ni. munkája. Ajánlották, hogy az Tanács úgy ítélte meg — s Szükséges a magánorvosi orvosetika kérdéseit, problé­ezzel az elnökség egyetértett rendelés és betegellátás rend- máit nyilvános fórumokon — —. hogv az orvosetikai hely- szeres ellenőrzése is — a tömegkommunikációt is zet kedvezően alakul. de hangsúlyozták az ülésen. — igénybe véve — vitassák még nem teljesen kielégítő. A magángyakorlat ugyanis meg. Ugyanakkor felhívták Előfordul például, hogy ne- az egészségügy némelyik te- az Egészségügyi Minisztéri­melvik orvos elmulasztja az rtiletén hiányt pótol, társa- um figyelmét: szükséges az elsősegélyt, vagy a magatar- dalmi igényt elégít ki, tehát orvosi munka ösztönzési tása kollégáival vagy a hete- jelenleg indokolt. viszont rendszerének felülvizsgálata. ben lényeges változás, meg- elégitőnek a vetítések félté­esi és 13 üzemi fenntartású "julás észlelhető. Különö- teleit, elsősorban jól sötétítő intézményben 7111 férőhelv- sen az elsö és második osz- függönyök hiányában, re 8787' gyermeket vettek tályokban, hiszen a tanítók neveiömunka tapaszta­tni s csak 503-at utasítottak zor"e úgynevezett kis szaka- , neveiomunna tapasztó, tol, s csak DUd at utasítottak Jr , . , , latairól hangoztatta az elő­el, a kihasználtság így is szos rendszerben dolgozik, sikeresen készítik 193 6 százalékos volt A la- "gy mar másodszor tanít az aa°- n°8J siaeresen Kesziua kótelepekMi tapasztalható üj tanterv szerint. Az idén * J^eket másnap, zsúfoltságot a varos mas ^ ^ola eLőosztaiyaiban rendezve! pontjain igyekeztek ellensu- alkalmaztak az úgynevezett lvozni. Javult a szakos el- globális módszert, mely a nvelní"< k.a.in, látottság, ám továbbra sem vélemények szerint főleg az tudják szakképzett óvónők- első félév munkáját köny­kel betölteni a megüresedő meg; nem okoz gon­álláshelyeket. Az általános dot a késleltetett irástaní­iskolák tantermi gondjain tás< bar azt a titkos re- ,,., _„„r;Ai * „..„wa átmenetileg segített a Szil- "lényt, hogy szebben írnak dekeben munkai. A napko­atmeneti eg segített a ezi z . zi tartalmi munka ának lé­iéni iskola .epülete, ahol el* maidnyegi meghatározója válto­fertek a Dózsa György isko- rult valóra valtan Elfogad- ' «» " la tanulócsoportjai, ha nem Jak viszont a tanítok a tan- a™'13 P^aBogus sze is kényelmesen Az úi tan- te™ cél- és feladatrendsze- melyisege. Az elmúlt tanev­1S Kenyeimesen. AZ UJ ran helvesnek tart iák törzs bpn szinte valamennyi sko­evre 3182 első osztályost ír- ret< neiyesnek tartjak toizs- ... .„„„w tak be A lakótelepeken 332 és kiegészítő részre bontani ldba" sok-sok tanulót meg­tak oe. A íaKoteiepeken aaz művelődési anvacot A ta mozgattak a tanulmányi mi™rneer!nSt foShatnak müók szóbeli és írásos kife-" versenyek, s kiemelkedő ta­így 12 első'osztályt kell át-' jezőképességének fejlődésé- Xaszi,. ff^am volt az vinni a város kütónbötó in- ben jelentős különbségek kTrul tezményeibe. Az új tan^v- látszanak iskolák és gyei- F ^öhZ ben folytatják a tervszerű mekek között, megnyugtató állagmegóvást, sor kerül a azonban, hogy az első osz- 52? szakkon tagot foglalkoz­Dugonics általános iskola, az tálytól kezdve érzékelhetően 'attott.; fe szfz algyői, a Szirmai általános színesebb a diákok kifejező- kejtagadott két msang iskolák, a Szabadság téri készsége a korábbi éveknél. óvoda és a Majakovszkij Nehéz feladat továbbra is, f urlot kollégium tetőzetének fel- hogy egyetlen jeggyel osztá- "s újítására. Az elmúlt tanév- hozzák az anyanyelvet. A yal* » lakoteepeken nagy ben 8682 gyermek étkezését, nevelők ezért év közben kü- perrel- Korultek.nto gon­ezen belül 8265-nek napkö- lön-külön értékelik a tanú- "f1 zis ellátását sikerült biztosi- Iák teljesítményét a külön- fplk°zta4f„sa,tn a. *a,r°m u tani 224 csoportban, amely höző nyelvhasználati mó- : ® tL°ndom a diákoknak közel 50 szá- dókban, félévkor és év vé- ^ak SarospaLikra mennek, zalékát jelenti. Nyáron hat gén pedig nemigen tartják Satoialjaujhelyen. Balaton­napközis tábort szerveznek a reálisnak az érdemjegyeket, almadiban. Zamardiban, Na­városban: kettőt Tarjánban, Kedvezően alakultak a kör- gocson "dultetik a gyerme­egyet-egyet az Északi város- nyezetismeret tanításának keket, a Rigó utcai nevelő­részben, Odesszában, a Móra személyi feltételei, közel 70 otthon lakói pedig tíz-tíz iskolában és a Napsugár tá- százalékban biológia—föld- napot táboroznak Asotthal­borban. Június 22-től fogad- rajz szakos pedagógus ok- i1l£>t„„ ja lakóit a Balantonkenesén tatta. Az érdekelteknek ko- mon- lUetve Martélyon. működő tábor, ahol turnu--moly segítségére volt az a Az elmúlt tanévben 3253 sónként 137 gyermek üdül- nyolc foglalkozásból álló első osztályos diákot értá­het, összesen a nyáron 548, tanfolyam, melyet szakfel- keitek. Közülük 1676 jól fe­kedvező feltételekkel. ügyelők vezettek. Az évek lel meg, 1414 megfelelt. Er­. ... . , , ., óta eredményesen működő dekes, hogv a bukások ará­Az U} tantervek bevezete- szemléltetöeszköz-készítö nyában, a tavalyi adatok­szakfcöröíc jóvoltából az is- nak megfelelően "továbbra is kolak többségénél sikerült a matematika vezet, az el­biztcfsítani az új tanterv ál- múlt tanévben 127-en, idén tal előírt vizsgálódásokhoz, 151-en kaptak elégtelen osz­megfigyelésekhez szükséges tályzatot e tantárgyból. A anyagokat. eszközöket. A dolgozók általános iskolajá­szaktantermek optimális fel- ban 375-en végezték el ta­tételeket teremtenek a kör- nulmányaikat, 19 csoport­nyezetismeret tanításához. A ban. Az új tanév legfonto­város 14 iskolájában 372 ta- sabb feladatai között szere­nuló munkáját elemezték a pel az ötnapos tanítási hét­szakfelügvelők, s az ered- re való zökkenőmentes át­mény kedvező, ezeknek az állás, az új tantervek folya­iskoláknak teljesítménye, ta- matos alkalmazása, a diffe­nulói érdemjegyre átszámít- renciált pedagógiai eljáró­vá 3,57, mely azt igazolja, sokra való figyelem, a hát­hogy a tantervi anyag elsa- rányos helyzetű tanulók se­játítható. S az is megnyug- gítése. a szülői házzal való tató, hogy kiegyenlítettek a szorosabb együttműködés különböző iskolák teljesít- kialakítasa. az anvanyelvi m rr- . -„ , . . neveles körültekintő támo­menyei. Tortenelembol ha- gatasa. todik osztálynál tart az új f N. dr. Somi Imréné elmondta hogy az anyanyelvi nevelés A WHO főtitkára Lázár Györgynél Lázár György, a Minisz- ségügyi szervezetének főtit­tertanács elnöke szerdán a kárat. aki dr. Schultheisz ;°gadta dr- sssas H. Mahlert, az ENSZ egész- zánkban.

Next

/
Thumbnails
Contents