Délmagyarország, 1982. május (72. évfolyam, 101-125. szám)

1982-05-01 / 101. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 72. évfolyam 101. szám 1982­május 1., szombat Ára: 1,80 forint AZ MSZWP SZEGEDI Á RMD S I- B I Z*0 T T S Á G Á NA K LAPJA Májusi történelem A májusoknak történetük van. Az elsőt egy öreg tető­fedőtől kissrác koromban hallottam. Amikor haza­jött a felvonulásról, valamit mindig hozott. Egy lég­gömböt. vagy egy papírforgót nyomott a kezünkbe. És meselt. nagyon érdekes történeteket elevenített fel a régi időkből. Mondókájából nem hagyta ki az utcai verekedése­ket, a puskalövéseket, a csendőrök kardlapozását. Mi. a kicsik pedig arra gondoltunk, hogy valamikor hű de „iz­galmasak" voltak a májusok. Később, amint egyre többet tudtam meg a világ dol­gairól,. rájöttem, hogy ennek a hónapnak mennyi jelzője van. Veres május ... vörös május ... a jövő májusa... szabad május ... derűs május ... Mint a többi diák. én is megismertem a májusok történetét. Igazán ekkor lettek izgalmasak az öreg tetőfedő elbeszélései, de ekkor ő már nem élt, Am ismét eszembe jutott az ő májusi ünneplése, ami visszaemlékezve rendkívül különösnek és szertartásos­nak tűnt, és felidézte bennem, hogy mennyire hasonlót érezhet az amerikai nagy metropolis, az afrikai kis kuny­hó, vagy az európai iparvidékek lakója. A májusi felvonu­lásban megtestesülő élményt, érzést körülbelül így írhat­nánk körül: felelősség önmaguk és sorstársaik szebb, jobb életeért. A munkásosztály ébredése, a jogfosztottságra való esz­mélése véres demonstrációval kezdődött. És ha a történe­lem nagykönyvébe lapozunk, több évtizeden keresztül csak azt számolhatjuk, hánv sortűz dörrent, mennyi halott volt és milyen sok sebesült vére folyt az utca kövére. Míg a 14—18 órás napi robot helyett a munkásosztály kikénv­szerítette a 8 órás munkaidőt, a történelem óramutatóia sokat és nagyot fordult. Ma. amikor a fölvonulásra kényel­mesen. izgalom nélkül készülünk, teljesen természetesnek tűnik a rend és a nyugalom. Mire gondolhat korunk gyermeke a hömpölygő ünneoi menetben? Először is megnyugtathatja, hogy biztos a ke­nyere holnap és holnapután is. Felszabadultan örülhet, hogy békében él. Ám nem szabad elfelejteni, hogy boldo­gulásunk forrása a munka. És a 80-as évek egy egészen másfajta, siigorúbb követelményrendszert állítanak elénk. Nem azt mondjuk, többet, jobbat, hanem jobban, más­képp kell dolgozni. A jobb. másképp összetett fogalom. Jelentheti a kifo­gástalan minőséget, az ésszerűbb feladatmegosztást. Ha mégitv.ább fel akarunk zárkózni a legrejtettebb ipari or­szágokhoz, annak egyik nagyon fontos feltétele a verseny­képesség fokozása. Márpedig nemzeti boldogulásunk és így mindenki boldogulása — az ország gazdasági helyzete szerkezete miatt — attól is függ. hogy milyen pozíciókat szerzünk a nemzetközi munkamegosztásban, a külföldi pia­fokon eszünkkel, szorgalmunkkal, szakmai hozzáértésünk­kel. Am arról sem szabad elfeledkeznünk, mindehhez új­fajta tulajdonságokat is ki kell fejleszteni magunkban. így aztán házi szóhasználatunkban egyre többet szerepel a kezdeményezőkészség, a rugalmasság, a gyorsaság ... Remélem és hiszem, kötelességeinknek ilyen rövid lel­tározása nem ünneprontó. Nem tehet az, hiszen a májusi menetekben azt szeretnénk, hogy jókedvvel engedjük a léggömböt a levegőbe, nevetve, vidáman integessünk, még több, nagyobb, szebb lakásoknak, iskoláknak, óvodáknak örülhessünk. Mai májusaink történetének ezek is tarto­zékai. Halász Miklós Május elseje előestéjén, tegnap, pénteken Csehák Judit, a SZOT titkára köszöntő beszédet mondott a radióban és a televízióban. — Május elsejének, a teremtő mun­ka, az alkotó ember és a munkásösz­szefogás nemzetközi ünnepének előes­téjén a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság kormánya és a Szak­szervezetek Országos Tanácsa nevében tisztelettel köszöntöm önöket — szo­cialista hazánk minden dolgozóját, egész lakosságát. Évtizedek óta az egész világon a dolgozó tömegek nagyszerű sereg­szemléje ez a nap. Zászlóink, transz­parenseink hirdetik a munka és a bé­ke elválaszthatatlan jelszavát: a mun­kát dicsérjük és a béke védelmében szólunk. Hazánkban egy biztonságos úton haladó, alkotó kedvvel teli nép kö­szönti május elsejét. Emelt fővel ün­nepelhetünk. Nemzeti összefogással, kitartó, áldozatos munkával gyarapí-' tottuk ezt az országot. Eredményein­ket elismerik a világban. Évtizedek tapasztalata bizonyság arra. hogv az őszinte, a reális politika megértésre, támogatásra talál szorgalmas, tehet­séges népünk körében. Jövőnket, ter­veinket erre a politikára, erre a meg­értésre, támogatásra alapozzuk. Kedves Elvtársnök, Elvtársak! Keményebb időket élünk, mint ko­rábban. Eredményeink gyarapítása nagyobb áldozatokat kíván, tapasz­taljuk ezt valamennyien. De a nehe­zebb körülmények között is arra tö­I rekszünk, hogy megőrizzük társadal­munk értékeit, életkörülményeink biztonságát és erőt gyűjtsünk egy gyorsabb ütemű fejlődéshez. Népünk előtt egyre érthetőbbé válik. hogy csak akkor tudjuk megvédeni élett körülményeinket, valóra váltani ter­veinket, ha a lehetőségeink, adottsá­gaink szerint mindenütt jobban, ered­ményesebben dolgozunk. Csak kitartó munkával tehet szebbé tenni az életet, gazdagabbá a hazát, a társadalmat, s vele az ember hétköznapjait, ünnepe­it. Ezen az űton javíthatunk a ma még nehezebb körülmények között élők anyagi helyzetén is. Milliók értik meg és vállalják ezt a programot. Etetünk soha nem volt mentes meg­oldást kívánó gondoktól. Most sem az. A meglevő feszültségek, ellentmondá­sok feloldhatók az egyén becsületes, odaadó munkájával, pártunk és né­pünk összefogásával, a demokratiz­mus kiteljesítésével. Ez társadalmunk erejének kiapadhatatlan, éltető forrá­sa. A fejlődő szocialista demokrácia kedvező légkört teremt az emberi ér­ték és tehetség kivirágzásához. az al­kotó, újat teremtő munkához, a szük­séges és folyamatos megújuláshoz. Demokratikus gyakorlatunkat erő­sítve érhetjük el. hogy étetünk min­den területén még nagyobb tisztelet övezze a dolgozó embert, hogy min­denütt rangja szerint kezeljék a jól végzett, becsületes munkát. Ezt a szándékot fejezik ki a kormány in­tézkedései, és a szakszervezetek törek­vései is ezt szolgálják. Az értéket te­remtő ember munkája jogán mond véleményt közös dolgainkról. Csak a tisztességesen elvégzett munka adhat felhatalmazást erre. és a kezdemé­nyezés, a szorgalom teremthet egyé­ni és társadalmi biztonságot. Társa­dalmunkban ezek a vonások megha­tározóak. Ezért tehetünk bizakodóak, hogy elérjük céljainkat. Hazánk bol­dogulása, demokratikus viszonyaink fejlődése nemcsak a mi érdekünk. Haladásunk szolgálata igazi hazafias és internacionalista tett. Ezzel érvet, hitet, példát adhatunk azoknak, akik jövőjüket a szocializmusban látják. Kedves Elvtársnők, Elvtársak! Minden május elsejére napsütést, ió időt remélünk. Holnapunk egéről mégsem tűnik él minden felhő. A vi­lágra figyelő ember nyugtalan, mert hallja, látja, hogy újra felerősödött a háború híveinek hangja. Az imperia­lizmus szükséges vezető körei elszán­tan fegyverkeznek, katonai fölényük megteremtésére törekszenek. Megkí­sérlik belesodorni az émberiséget eXf újabb hidegháborúba. és Európát nukleáris katasztrófával fenyegetik. Minden eszközt igénybe vesznek, hogy az enyhülésnek gátat vessenek. A bé­kés egymás mellett élés elvei és gya­korlata helyébe a politikai zsarolás eszközeit állítják. Hátrányos intézke­désekkel próbálják a szocialista or­szágok gazdasági fejlődését lassítani A világ haladó erői nagy aktivitással és szervezettséggel lépnek fel a há­borús légkör létrehozását, a feszültsé­gek fokozását célzó imperialista po­litikával szemben. A szakszervezeti világkongresszus Havannában hangot adott a nemzet­közi munkásosztály törekvéseinek: olyan világot akarunk, amely mentes a háborús félelmektől, a háború ve­szélyeitől. Olyan világra van szüksé­gük az embereknek, amelyben béké­sen tehet élni és dolgozni. Ezért fogadják a felelősen gondol­kodó milliók, köztük a gyermekeik sorsáért aggódó anyák egyetértéssel a Szovjetunió békeakaratának megnyil­vánulásait, ezért értékelik nagyra bé­kejavaslatait. Bíznak abban. Hogy a szocialista országok — a világ haladó erőivel együtt — képesek útiát állni a hidegháborúnak, a fegyverkezésnek. Ez a Magyar Népköztársaság törekvé­se is. Népünk csak békében képes megalkotni a szocialista jövőt. Optimisták vagyunk! Szilárd tagjai vagyunk a szocialista országok testvé­ri közösségének, és megbízható part­nerei minden olyan nemzetnek, amely­lyel kapcsolatainkat a kölcsönösség elve alapján fejleszthetjük. Meggyő­ződésünk, hogy csökkenthető a ve­szély. A háború elkerülhető. Kedves Elvtársnők. Elvtársak! Jelszavunk ma is. holnap is: mun­ka, béke, szocializmus. Nemzeti lobo­gónk és á munkásosztály vörös zász­laja alá hívjuk május elsején mind­azokat, akik tenni, dolgozni, harcolni akarnak egy békés, boldogabb vilá­gért. gyermekeink, az emberiség szebb jövőjéért. Kitüntetések, elismerések A munka ünnepére A munka ünnepe eiőnap­ján. pénteken újabb meg­emlékezéseket, ünnepségeket tartottak. Üzemek, szövetke­zetek kaptak elismerést, a kiemelkedő dolgozók pedig kitüntetést vehettek át. Az ünnepségeken ott voltak a párt-, állami és társadalmi szervek képviselői. A Szege­di Szalámigyár és Húskom­binát ünnepségén részt vett dr. Korom Mihály, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Központi Bi­zottság titkára, dr. Komó­csin Mihály, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizott­ság első titkára. Török Jó­zsef, a Szeged városi pártbi­zottság első titkára. Szabó Sándor, a megyei tanács el­nöke, Papp Gyula, a Szeged városi tanács elnöke és Ba­logh Károlyné, az ÉDOSZ vezető titkára, valamint Ta­kács Imréné, a megyei kép­viselőcsoport vezetője. A Szegedi Ingatlankezelő Vállalat elismerése ünnepsé. gén ott volt a megyei párt­bizottság képviseletében Lo­vász Lázár s Berta István, a Szeged városi pártbizott­ság titkára, aki köszöntötte az IKV dolgozóit. Tegnap, pénteken Szegeden átadták az SZMT Juhász Gyula-dí­jait. (Erről tudósításunk a 3. oldalon.) Május elseje alkal­mából szakszervezeti tiszt­ségviselőket. aktivistákat is kitüntettek. A Szegedi Szalámigyár és Húskombinát már többször elnyerte — legutóbb 1980. évi tevékenységéért — a Kiváló Vállalat kitüntetést. Tavalyi munkájuk, a szocia­lista munkaversenyben elért eredményeik alapján most ismét kiérdemelték a meg­tisztelő címet. Ebből az ál" kálómból tartottak tegnap, pénteken délután ünnepsé­get Szegeden, a vállalat köz­pontjában. Valamennyi főbb feladatát teljesítette, sőt jó részüket túl is teljesítette a húskom­minát— mondotta az elmúlt esztendőről szólva Bálint László vezérigazgató. Alap­anyagtermeltetési és -felvá­sárlási. gyártási és értékesí­tési tervüket maradéktala­nul megvalósították, export célkitűzéseiket jelentősen túlteljesítették. A vállalati eredmény tavaly több mint félmilliárd forint értékű vot. Közel 2 és fél milliárd "forint értékű export árbevé­telt könyvelhettek el. Ki­emelt feladatuknak tekintet­(Folytatás a 4. oldalon.) Enyedi Zoltán felvétel® Koroni Mihály, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára átadja az oklevelet Bálint László vezérigazgatónak

Next

/
Thumbnails
Contents