Délmagyarország, 1982. március (72. évfolyam, 51-76. szám)

1982-03-02 / 51. szám

Újabb gépesítések a szegedi olajmezőn Az idén valósul meg a zóme annak a 15 millió lorintos programnak, amely az al­földi — nagyobb részt a szegedi — olaj­bányászok munkájának könnyítését szol­gálja. A programban szerepel számos, ké­zi munkafolyamat gépesítése. Már besze­reztek a csővezetékek hegesztési varratai­nak megmunkálására tucatnyi csiszológé­pet. nehéz alkatrészek mozgatására hid­raulikus szerelőállványokat, elektromos targoncákat. Az egyik legnehezebb fizi­kai munkát, a gázüzemben használatos szi­vattyúk másfél tonnás alkatrészeinek emel­getését a Budapesti Műszaki Egyetem ku­tatóinak közreműködésével oldották meg. Sokáig gondot okozott ez a probléma, mi­vel a gázüzemben robbanásveszélyt jelent­het a szikrát keltő villanymotoros emelő­berendezés. Ilyen gépet sújtólégbiztos ki­vitelben nem tudtak a kereskedelemben beszerezni. Az egyetemi kutatók által tervezett be­rendezés eleget tesz a különleges s fon­tos követelményeknek. Ugyanakkor mére­teiben, teherbírásában is igazodik a gáz­üzemi adottságokhoz. Ezeket a csepeli, il­letve kőolajipari gépgyárakban készülő különleges emelőberendezcseket hamaro­san munkába állítják a szegedi gázfeldol­gozó üzemekben. A kézi munkák gépesítése azt is ered­ményezi, hogy hat személlyel kevesebb is ellátja majd ugyanazt a javítási, karban­tartási feladatot. Ez nagy előnyt jelent a munkaerőhiánnyal küzdő szegedi szénhid­rogén -medencében. Munka, szabad szom A népfront a gazdaságpolitikáról Miért nevezik szabad szombatnak, amikor nem is biztos, mindenütt a szombat üzemeinek. foglalkozott azokkal a kér- deményezés. mégpedig az d-sekkel, amelyek a város importanyagok kiváltása a vállalatainak hazai termékek gyártásával. gazdaságpolitikai terveiben Ennél — mint mondotta tükröződnek. Többek közt Berta István — egyik külö­foglalkozott azzal, hogy az nősen jó példaként említhe­elmúlt évben a város ex- tő a Szegedi Kábelgyár, portja mintegy tíz százalék- amely az importkiváltás je­kal nagyobb volt az előző' gyében készült termékét évinél, s így együttesen el- még exportálni is tudta, érte a 7 milliárd forintot. Az export gazdaságossága szabad? Vajon . kellőképpen tudunk-e élni a megnöveke­dett szabad időnkkel? S egyáltalán, az ötnapos mun­kahétre áttérés előny-e és mennyire előny, eredménye­ket hozott-e tisztán, önma­gukban. vagy gondokkal W «« a < rormyor. A fentieken kívül szó volt .megörvendeztetett" ben- Az export gazdasagossaga a munkaidő-kihasználás és nünket? Egyebek. között volt. am az ezzel a. (j( s munkahét w_ összefüggő gazdasagi muta- puszlala.<Miról is. A témák tok az egyes termelőüzemek- élé visszhangra taláhak a 3SVleel "rZ, bizottság tagjai- körében, mutatnak. Többet kohóttunk ezek a kérdések vetődtek fel azokban a hozzászólásokban, amelyek a Hazafias Nép­front.Szeged várósi bizottsá­gának tegnap délutáni ülé­sén hangzottak el. A téma pedig az 1982! évi gazdaság­politikai feladatairól szólt. S az már csak természetes, hogy amikor termelésről be­szélünk. nem kerülhetjük ki az azzal összefüggő emberi tényezőket. így a munkaidő­szabad idő kialakításának és felhasználásának problé­máit sem. beruházásokra a számított­nál, és növekedett a válla­lati beruházások aránya is. bar ezeknél főleg a rekonst­rukciós feladatokra fordítot­ták a nagyobb figyelmet. Egyértelműen rossz volt vi­szont az, hogy az előző idő­höz képest nőtt a befejezet­len beruházások aránya. A bizottsági ülésen volt az energiafelhasználás Dr. Berencsi Györgynek, a kérdéseiről is. Ezzel kapcso­Ezt követően a bizottság megtárgyalta az 1982. évi gazdaságpolitikai munkater­vét. Ezt Pollák Zoltán, a gazdaságpolitikai munkabi­zottság elnöke ismertette. Ebben kifejezésre jutott, hogy a jövőben nagyobb fi­gyelmet fordítanak mind­azokra a feladatokra, ame­szó lyek elősegítik a népgazda­Hazafias Népfront Szeged városi bizottsága elnökének megnyitója után Berta Ist­ván, az MSZMP Szeged vá­rosi bizottságának titkára tartott áttekintő és elemző előadást a város gazdasági életéről. Ezen belül külön latban az előadó rámutatott, hogy az olajipar termelő te­vékenysége fontos meghatá­rozója városunkban ennek a gazdaságpolitikai feladatkör­nek. Az eredmények között említhető az egyensúlyi helyzet javítását segítő kez­ság gazdasági egyensúlyának megteremtését, életszínvona­lunk stabilizálását. Lengyel párt- és állami küldöttség Moszkvában Megkezdődik a tárgyalások Katonai tiszteletadással kö­szöntötték Moszkvában, a vnukovoi repülőtéren a Len­gyel Népköztársaság párt- és állami küldöttségét, amely Wojciech Jaruzelskinek, a LEMP KB első titkárának, a Minisztertanács elnökének vezetésével hétfőn délben ér­kezett hivatalos látogatásra a szovjet fővárosba. Az ünnepi díszbe öltözött repülőtéren a lengyel vendé­geket elsőnek Leorlyid Brezs­nyev, az SZKP KB főtitká­ra, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnö­ke köszöntötte. Megjelent a párt- és állami küldöttség fogadására, az SZKP KB Po­litikai Bizottságának több tagja: • Jurij Andropov, Konsztantyin Csernyenko. Andrej Gromiko. Nyikolaj Tyihonov. Dmitrij Usztyi­nov. Ott volt Konsztantyin Ruszakov, a KB titká­ra, továbbá Nyikolaj Ta­lizin miniszterelnök-helyet­tes, a szovjet kormány szá­mos tagja, az SZKP KB több felelős munkatársa. A lengyel küldöttséget sze­retettei köszöntötték a repü­lőtéren a szovjet főváros la­kosságának képviselői. Wojciech Jaruzelski Leo­nyid Brezsnyev kíséretében lépett el a három haderő­nem egységeiből álló dísz­alakulat arcvonala előtt kö­szöntötté a ' fogadására -meg­jelenteket. A LEMP KB első titkára az ünnepélyes fo­gadtatás után Leonyid Brezs­nyevvel együtt indult el — díszmotorosok kíséretében — szállására. A szálláshoz vezető útvonalat a' két or­szág zászlai, üdvözlő felira­tok díszítették, és a moszk­vaiak az útvonal mentén szeretettel köszöntötték a vendégeket. A hétfőn Moszkvába érke­zett lengyel párt- és kor­mányküldöttség tagjai a nap Wo.jcicch Jaruzelski hadseregtábornokot, a LEMP KB első titkárát, miniszterelnököt Leonyid Brezsnyev, »z SZKP KB főtitkáru, államfő üdvözli a moszkvai repülőtéren. (Tele­fotó — AP—MTI—KS) folyamán Wojciech Jaruzels­kinek vezetésével megko­szorúzták a Lenin-mauzóleu­mot és az. Ismeretlen Kató­nának a; Kreml falánál levő áírját. • A delegáció virágot helye­zett el a kiemelkedő párt­és állami vezető. Feliksz Dzerzsvnszkij sírjánál és Rokosszovszkij marsallnak a Kreml falában levő urnájá­nál is. A vendégeket a koszorú­zásra elkísérte Konsztantyin Ruszakov. az SZKP Köz­ponti , Bizottságának titkára. Moszkvában megkezdőd­tek• a szovjeté-lengyel meg-, beszélések. A megbeszélést szovjet részről az SZKP fő­titkára, Leonyid Brezsnyev, a lengyel párt- és kormány­küldöttséget Wojciech Janr­zelskl vezeti - rsf* Hétfőn Moszkvában -áz SZKP Központi Bizottsága, a Szovjetunió legfelsőbb Tanácsának Elnökségé és a szovjet kormány vacsorát. adott a Wojciech Jaruzelski vezetésével a szovjet fővá­rosban tartózkodó lengyel párt- és állami küldöttség tiszteletére. A meleg, baráti légkörű vacsorán Leonyid Brezsnyev és Wojciech Jaruzelski mondott pohárköszöntőt, (A pohárköszöntőket lapunk' 2. oldalán ismertetjük.) Téli fürdőzés VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 72. évfolyam 51. szám 1982. március 2., kedd Ára: 1,40 forint Március 1 — 15.: Beíraiás az első osztályba Országszerte március l-e és 15-e között íratják be az általános iskola első osztá­lyába lépő kisdiákokat. Az iskolák mindenütt a helvi tanács által megállapított napokon veszik fel az elsős­jelölteket. A fővárosban március 4-én és 5-én — csü­törtökön és pénteken — tör­ténik meg a beíratás. A szülök, a gondviselők kötelessége, hogv minden tanköteles korban lévő gyer­meket a lakása szerint körzetileg illetékes is­kolába írassanak be. Arak a gyermekek kerül­hetnek az első osztályba, akik ez év szeptember l-ig betöltik hatodik életévüket. Az igazgatók a helyi szoká­soknak megfelelően hirdet­ményeken, vagy levélben, esetleg más módon értesítik az érdekelt szülőket arról, melyik időpontban várják őket gyermekeik beíratásá­ra. A helyi állami és társa­dalmi szervek. szervezetek közreműködésével gondos­kodnak arról, hogy vala­mennyi leendő kisdiák ada­tai felkerüljenek a jegyzé­kekre. A népesség-nyilvántar­tó hivatalok például a tanácsok közvetítésével át­adjak az iskoláknak a tan­köteles korúak névjegyzékét. Az általános iskolák igazga­tói engedélyezhetik azoknak a gyermekeknek a felvételét is, akik a hatodik életévü­ket a tanév első hónapiá­ban — tehát szeptember 1— 30. között — töltik be. s testileg, szellemileg megfele­lően fejlettek, alkalmasak az iskolai tanulásra. Ezeknek a tanulóknak a felvételi kérel­mét április 15-ig kell bead­ni az iskolák igazgatóihoz. Valamennyi beiratkozó ta­nuló még az iskolaév kezde­te előtt orvosi vizsgálaton esik át: ennek idejéről az igazgatók .tájékoztatják a gyermekek szüleit. ..ond vi­selőit. Az 1982 '83-as miben mintegy 200 ezer érmek tanul maid az álta os is­kolák első osztályaiban. Azt mondják az orvosok, az úszás az egyik legegész­ségesebb sport. Télen persze hideg vau, az emberek több­sége nem is úszik olyan jól, hogy mint versenyzőt valahol számításba vennék, a sportuszodába tehát nem fér be, viszont mégis szeretne olykor egy kis felfrissítő mozgáshoz jutni. Idén már megteheti, aki akarja, hogy télen is fel­keresse a fedett uszodát, és átmozgassa magát. Ez évtől kezdve növekedett az emberek szabad ideje: ez is egyik — tegyük hozzá, igen kellemes — módja annak, hogy egész­séges kikapcsolódást találjunk.

Next

/
Thumbnails
Contents