Délmagyarország, 1982. január (72. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-03 / 1. szám

1.40 forint Az Országgyűlési Könyvtár állományából törölve YllAő Mt©t.rrÁ*jAi. SCYt*&IJETEK.S 72. évfolyam 1. szám 1982. január 3. vasárnap Ára: Sikeres fervteljesités A győri Bába ,gyár sikere­sen teljesítette több mint 17 milliárdos eves tervet. Az 1981-es esztendőben is a két fö termékből: a motorból és a futóműből gyártották a legtöbbet. A motorgyártás már december eleién befeje­ződött. s ezt követően csak tartalékalkatrészeket készt­tettek Futóműből a evár először érte el a 200 ezres darabszámot. ami világvi­szonylatban is ielentős mennyiségnek számit. Elké­szült több mint 25 ezer mo­tor. 900 kamion. Kisebb so­rozatban gyártottak erőgépe­ket és nagv mennviséeber. mezőgazdasági felszerelése­ket, allattartó berendezése ket. A gvár termékeinek "0 százalékát exportálta 1931­ben Jelentős tételben szállí­tottak futóműveket az Egye­sült Államokba. Csehszlovák megrendelésre újtípusű autó­buszokig beéníthető futó­művek gyártását kezdték meg az év utolsó részében. Folvtatták az úi motorcsalád kialakításával kapcsolatos kísérleteket. feilesztéseket. Az újtlpusú motorokat nagv sorozatban 1983-tól gvártták. Petőházán Jó évkezdés Jói kezdődött az úi esz­tendő a petöházi cukorgyár­ban. Elsején és másodikán 6 ezer tonna répát dolgoztak fel és 760 tov.na cukrot gyártottak. Petőházán már túl vannak a századik kam­oánvnanon. A feldolgozott répa mennyiségi' meghalad­ta a 330 ezer. a gyártott cu­kor pedig a 10 ezer tonnát. A gvártás kezdettől fogta zavartalan. Még mindig 75 ezer tonna répa vár feldől só­zásra. Várhatóan ianuár 20 a körül feleződik be a gyártási idény Petőházán. Hallgat a kút Maros/elén Lnsnnczi Pál, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke január elsején újévi köszöntőt mondott a rádióban és a televízióban. Tisztelt Honfitársaim! Kedves Elvtársak! Új esztendőt köszöntünk. Ilyenkor szo­kásunkhoz híven mérleget készítünk a múlt esztendőről, és kifejezzük egymásnak jókívánságainkat az úi évre. Milyen is volt a múlt esztendő? Nem mondható sem jobbnak, sem rosszabbnak, mint más. előző éveink. Folytatása volt annak a munkának, amelyet kipróbált, bevált politikánk szellemében 25 éve foly­tatunk. Eredményekben gazdag negyed­századunkról meltóképpen emlékeztünk meg magunk, és megemlékeztek mások is. Nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk, hogv bár sok minden történt a világban és itthon is bőven akadt tennivalónk, fejlö­| dósunk töretlen volt. Ennek a negyedszá­zadnak az eredményeit nyugodt lelkiisme­rettel vállalhatjuk most. és a követke2ő nemzedékek előtt is. | Népgazdaságunk a súlyosabb nemzet­közi feltételek ellenére tovább szilárdult és új módon, az úi követelményeknek megfelelően kezd dolgozni. Gazdálkodá­sunkban már jelentkeznek erőfeszítéseink első eredményei. Két fő-célunknak megfe­lelően a külgazdasági egyensúly javult és életszínvonalunkat megőriztük. Hazánk po­litikai. gazdasági és társadalmi eredmé­nyeiről határainkon túl is elismeréssel beszélnek. Ennek kézzelfogható jele. hogv a külső piac a világgazdasági hanyatlás ellenére, növekvő bizalommal fogadja ter­mékeinket. Ez alkalommal is megköszönöm a párt­ás az állami vezetés nevében munkásosz­tályunknak. szövetkezeti parasztságunk­nak. értelmiségünknek, társadalmunk min­den más rétegének, minden jószandékú állampolgárunknak a közös flagy célok el­érése érdekében kifejtett erőfeszítést. •Kedves Barátaim!' Feszültségekkel terhes világban élünk. Terveink megvalósításának külső feltételei nem javultak tavaly sem. Munkánk belső feltételeinek alakulásában viszont kedve­ző változások tapasztalhatók. Városokban, községekben egyaránt szaporodnak a kö­zös gondolkodás, a közösen végzett munka, a szorgalom biztató eredményei. Jó a po­litikai légkör, a létbiztonság, aktív a köz­élet: így nemzeti célkitűzéseink elérése so­rán ki-ki személyes elképzeléseit is valóra válthatja. Szocialista társadalmunkban a politikát a vezetés és a közvélemény együttes erő­feszítései alakítják és emelik a közügy rangjára. A Magvar Szocialista Munkás­párt kipróbált politikája, a Hazafias Nép­front programja egész dolgozó népünk eszére és szívére apellál. Innen a színes vitákban alakuló szocialista nemzeti egv­sé;», amelyet a különböző társadalmi réte­gek nemzetiségre, vallásfelekezetre, korra és nemre való tekintet nélkül a sajátjuk­nak ereznél: és vallanak, s amelynek ör­vendetes eredménye a politika, a gazda­ság) és a tarsadalmi stabilitás. F."ec!ményeink nem vitathatók, de óva­kodnunk kell azok túlértékelésétől. Vala­mennyien tudjuk, mennyi tennivalónk van meg a vezetésben, a vállalatok, intézmé­nyek nanvitásában, a társadalom fejlesz­tésében. Szocialista céljaink, gazdasági helyzetünk realitásai és a világpiac hely­zete arra kényszerítenek, hogy munkánk­ban a fö figyelmet az 19í!2-es esztendő­ben is két nagy feladat megoldására össz­pontosítsuk: a külgazdasági egyensúly to­vábbi javítására é« az életszínvonal meg­őrzésére. vagyis egész életünk nyugodt. biztonságo* körülményeinek fejlesztésére. Ez reális, megvalósítható cel. Kedves Elvtársak! Napiainkban nőnek a nagyvilág gond­jai. veszélybe kerültek az enyhülés ered­ményei. Az imperializmus reakciós erői elvesztett pozícióik visszaszerzésére törek­szenek. Katonai erőfölénnyel szeretnék aka­ratukat a világra kényszeríteni. Nem akar­ják tudomásul venni, hogv a népek sza­badon akarnak élni, a történelem kerekét nem lehet visszafordítani. Az erőviszonyok egyensúlya kialakult és ez a gnianciája annak, hogy a haladás és a béke erői nélkül, vagv azok ellenére ma már nem lehet tenni semmit a világon. A mi véleményünk a világ nagv kérdé­seiben világos A béke elkötelezett hívei vapvunk Barátainkkal és szövetségese­inkkel szoros egységben, nem kíméljük erőinket azért, hogv az enyhülést, a békét és a haladás ügyét megoltalmazzuk. En­nek érdekéhen pártunk és kormányunk a •óvóben is folytatja aktív, széles körű nemzetközi tevékenységét, Békénk, biztonságunk, szocialista fejlő­désünk szempontjából különös fontossága van annak, hogv folytassuk testvéri ba­rátságunk ápolását, sokoldalú együttműkö­désünk fejlesztését a Szovjetunióval és a többi szocialista országgal. Ebben a szellemben üdvözöltük és tá­mogatjuk lengvel barátainknak a szocia­lizmus vedelmére és a belső rendterem­tésre irányuló lépéseit is. Abban a meg­győződésben, hogy ez a legjobb megoldás a lengyel nép és a világ számára is. Külpolitikánk sarkalatos tételei válto­zatlanok: a Magyar Népköztársaság hű szövetségeseihez, barátja a nemzeti sza­badságukért, az önálló fejlődésért küzdő volt gyarmati népeknek és a békés egy­más mellett élés elve alapján korrekt partnere a fejlett tőkés ószágoknak. Mindannyiunkat foglalkoztat a gondo­lat. hogy mit várhatunk az új esztendő­től. Mindenekelőtt békét. Szilárd meggyő­ződesünk. hogy a békeszerető erők meg tudják akadályozni a nemzetközi feszült­ség fokozódását, a béke megvédése reá­lis lehetőség. Előbbre akarunk lépni szocialista vív­mányaink gyarapításában. Szembe kell néznünk a világgazdaság, a világpiac kir hívásaival. A követelmények mind szigo­rúbb fettételeket támasztanak velünk szemben. Ez a kényszerítő erő pillanatnyi­lag kellemetlen, de hosszú távon segíti fejlődésünket abban a versenyben, amely elől nem térhetünk ki. Munkánkat ebben a helyzetben nagyon fegyelmezetten és ésszerűen kell végeznünk, még takaréko­sabban és okosabban kell gazdálkodnunk szellemi és anyagi javainkkal egyaránt. Tisztelt Elvtársak! Kedves Barátaim! Határozottan haladunk tovább a kipró­bált. jó úton. Nem gondtalanul, de maga­biztosan Nem állhatunk meg. szorgalom­mal és közös fejtöréssel kell siettetnünk a pozit-'v változásokat. Politikánk szellemé­ben mind ésszerűbb megoldásokat, a bol­dogulás célszerű módjait keressük. Biza­kodva tekintünk a jövőbe, mert szilárd alapokra, tehetséges, jóra törekvő népünk erőfeszítéseire építünk. Sorainkat még szorosabbra zárva vállaljuk sok. közös tennivalónkat. Az új év első napián a Magvar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács és a kormány nevében kí­vánok hazánk valamennyi állampolgárá­nak. egész magyar népünknek, minden barátunknak eredményekben gazdag, bol­dog és békés úi esztendőt! Az események leghívebb krónikása sem képes arra, hogy pontosan visszaadja a történteket. Bármennyire is jó lenne érzékeltetni, annak az 57 órának a hangulata nem idézhető fel, percenként változó feszültséggörbéje nem rajzolható meg papíron. 1981. december 29. hajnalá­tól Szilveszter napjának dé­li óráig minden pillanatról köteteket kellene írni. s még mirdig nem lenne teljes a kép. Az algyői ügyeleti napló­ban az első bejegyzés: „03.30 Algyő 224-esről riasztás: A 683 kitörés." Az ulolsó sort december 3l-én írták a naplóba: ,.A kút elfojtva 14.15." Amikor a kockás spi­rálfüzetben lapozgatok, oda­kint Maroslele határában a kút mar csendes. Tolólapos traktorok győzködnek a sár­ban. a munkapadot húz­zák ki, aztán az új év első napján ledöntött tornyot kö­tik a drótkötél végére. Nincs már tűzoltókocsi, AH-s Zsi­guli egy sem, a melegedő bódé ajtaja zárva. A közeli útkereszteződésnél nem tar­tóztat fel senkit a rendőr. Ki menne már a 683-ashoz? Csak akinek dolga van ott. Január másodika, az. első általános szabad szombat délelőttje. Az a műszak van szolgálatban, amelyik a ki­töréskor is dolgozott. — Egyik pillanatról a má­sikra fordult fel a világ. Robbanásszer,ű dörejt hal­lottunk, meg láttuk a kivá­gódó csődarabot. Felbuktam valamiben. Mint a béka . . . Még sosem láttam kitörést, gondolhatja .. . A naplóból: ..A 683-as rá­diója üzemkeptelen. URH-s ügyeletes gépkocsit kiküldve a hírvonal helyreállítása cél­jából." — Nem történt bajunk, s mert nem lobbant be a gáz, tettük, amit ilyenkor kell, meg lehet. A 224-esről szól­tunk az ügyeletnek. A naplóból: „Kitörésvé­delmi csoport tagjai közül telefonon értesítve Csizmeg ísván, Újvári Béla, Pataki Ferenc." Nem volt még négy óra. — Még órákkal később is' remegett a lérdem. Balaicz Tibor üzemi fő­mérnök a második ember volt a riasztottak közül. Az ügyeleti napló első lapján főként az ő utasításai olvas­hatók. Egyebek között ez a bejegyzés: ..a Délmagyar, a Csongrád Megyei Hírlap, a tv tájékoztatást kért. Hala­dékot kértünk. 9 óra 25-kor." Tíz órakor Balaicz Tibor a gázsugár vizes, homokos permetje elől egy mikro­buszba invitált bennünket, (Készséges tájékoztatását lapunk olvasói nevében ez­úton is megköszönjük.) — Mikor érezte, hogy megfogják a kutat? — December 31-én. 12 óra 27 perckor. Amikor má­sodszorra beemeltük a ki­törésgátlót és noha a csava­rok még nem rögzítették, de már nem fújt ki mellet­te a gáz. — Az első próba miért nem sikerült? — Kivágta a tömítést a gázsugár. De . biztosak vol­tunk benne, hogy legköze­lebb győznünk kel). Ezt egyébként Györy Gyu­la. a Kőolajkutató Válla­lat műszaki igazgatóhelyet­tese már egy nappal azelőtt megjósolta: — Nagyszerű csapat ez. Megérdemlik a fiúk, hogy otthon szilveszterezzenek. Dr. Vándorfi Gyula igaz­gatóval együtt ők ketten nyújtottak először kezet — köszönet és gratulációkép­pen — a kitörésvédelmi cso­port tagjainak, amikor — hogyan lehetne elkerülni ezt a közhelyet? — fáradtan és megkönyebbült boldogsággá! „magára hagyták" a nema­sagra kényszerített kutat. Az sem titok;-'hogy az ott­honi éjféli pezsgiizést meg­előzte a délutáni kőöpintás az algyői olajosközpontbás. Csak a nagyját mosták le a bőrük­be is beivodott olajos, ho­mokos permetnek. — Mi lesz a kút sorsa? — Termel majd, mintha mi sem történt volna. Né­hány nap és új berende­zést teszünk a regi helyére. Csak egy kis fagy kellene hozzá, hogy ne merüljünk el a sárban — mutat körbe Szász Sándor fófúrómester. Éppen csak hogy hazajött iraki kiküldetéséből. még szabadságon volt, mikor a TV-hiradó tudósításában fel­ismerte a 683-ast. Az első vonattal utazott haza Leány­faluról, olt érte ugyanis a hír. A hír. amely persze az ország legtávolabbi részein is izgalomba hozta az olaj­bányászokat. A naplóban ismerős neve­ket — a zsanai kitörés fő­szereplőinek nevét — lát­tam viszont: „Dr. Hingl Jó­zsef tájékoztatást kért." Né­hány sorral lejjebb: ..Buda Ernő, Nagykanizsa: bármi­lyen segítség kell. szólni. Ha ember kell, igazgatóval be­szélni." Erre nem volt szük­ség. .4 szegediek, orosházi­ak. szolnokiak 57 órás küz­delme véget ért. további munkájukról ijvuHiem az újságok elsu oldalain tudó­sítanak majd a krónikások. De éppen ezért úgy gon­doljuk: a maroslelei gázki­törés elfojtásában, a kút le­zárásában és további hasz­nosításában közreműködök­kel, mindazokkal, akik részt vettek ebben az emberpró­báló harcban, lapunk első oldalán kell — ha képzelet­ben is — kezet szorítanunk. Pálfy Katalin Somogyi Károlyne . olvetele Az új kitörésgátló — mely az 57 órás küzdelem győzelmi jelvénye is lehetne — Pintér Ferenc és Szabó Imre örizetében

Next

/
Thumbnails
Contents